ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

solely

S OW1 AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solely-, *solely*, sole
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solely(adv) โดยลำพัง, Syn. exclusively, only, just

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
solely(โซล'ลี) adv. แต่ผู้เดียว, โดยอันเดียว, โดดเดี่ยว, เพียงหนึ่งเท่านั้น, เท่านั้น, โดยเอกเทศ

English-Thai: Nontri Dictionary
solely(adv) เท่านั้น, เพียงลำพัง, โดดเดี่ยว, แต่ผู้เดียว, โดยอันเดียว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
solely or of itselfโดยลำพังหรือเกิดขึ้นได้เอง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm doing this solely for pleasure.พ่อก็แค่จะหาความสุข Vampire Hunter D (1985)
According to Mr Chow's will, all the properties, stocks, bonds and cash will be inherited solely by Ms Chow.ดังนั้นที่คุณเชาจะทำ ทรัพย์สมบัติทั้งหมด หุ้น พันธบัตรและเงินสด Confession of Pain (2006)
House did something solely out of self-interest?เฮาส์ทำหลายอย่างคนเดียว เพราะสนใจแต่ตัวเอง Emancipation (2008)
I am solely to blame for the crime she committedเป็นความผิดของหม่อมฉัน ที่ทำให้นางต้องมารับโทษอย่างนี้ Portrait of a Beauty (2008)
Juma's not solely coordinating this attack.จูม่าไม่ได้ทำงานนี้คนเดียว Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
I heard there was an FBI field office which appointed themselves solely responsible for investigating the blackout.ฉันได้ยินมาว่า ทางสำนักงาน FBI ระบุว่าเป็นองค์การเดียว รับผิดชอบ การสืบสวนเรื่อง การวูบหมดสติ White to Play (2009)
And, as you do so, focus solely on the light.และตอนที่ทำอยู่ ให้มองตรงมาที่แสง Frankie & Alice (2010)
Focus solely on the light.มองที่แสงอย่างเดียว Frankie & Alice (2010)
Well, we can't work based solely on rumor, can we?ดีเราไม่สามารถทำงานเพียงลำพังบนพื้นฐานข่าวลือเราสามารถ? Inception (2010)
We didn't move her out of CTU solely for security reasons, as I'm sure you remember.เราไม่ได้เคลื่อนย้ายเธอจาก CTU ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย และผมมั่นใจว่าท่านจะจำได้ Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
Look, Jack Bauer can't accept the fact that Dana Walsh was an enemy agent working solely with the I. R.K. opposition to Hassan's government.ฟังนะ, แจ๊ค บาวเออร์ ยอมรับความจริงไม่ได้ ที่เดนาเป็นสายให้ศัตรู ทำงานให้กับฝ่ายครงข้ามหน่วย I.R.K Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
My wife stays with me solely out of obligation.เมียผมยังอยู่กับผมเพราะมีจำเป็นต้องอยู่ The Glamorous Life (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solelyFrom the standpoint of ecology, Antarctica should be reserved solely to research, not to tourism or to commercial exploration.
solelyHe is actuated solely by ambition.
solelyI owe what I am solely to both my parents.
solelyThe enemy behind us presently exists solely to cut off our retreat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้วน(adv) all, See also: solely, entirely, completely, totally, Syn. ทั้งนั้น, ล้วนแล้ว, ตลอด, ทั้งหมด, ทั้งปวง, ทั้งสิ้น, ทั้งมวล, Example: ความขัดแย้งในคณะรัฐบาลล้วนเป็นสาเหตุทำให้คะแนนนิยมรัฐบาลลดลง, Thai Definition: ไม่มีสิ่งชนิดอื่นปน
ลำพัง(adv) alone, See also: solely, by oneself, Example: ทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันไปโดยลำพัง, Thai Definition: ไม่เกี่ยวกับผู้อื่น
เพียงลำพัง(adv) alone, See also: solely, by oneself, on one's tod, Syn. เพียงผู้เดียว, เพียงคนเดียว, ผู้เดียว, คนเดียว, Example: ผู้ต้องหาลงมือฆ่าผู้ตายเพียงลำพังเท่านั้น, Thai Definition: เพียงเฉพาะตนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับผู้อื่น
เพียงผู้เดียว(adv) only, See also: solely, Syn. เพียงคนเดียว, ผู้เดียว, คนเดียว, Example: เวลานี้มีเขาอยู่เพียงผู้เดียวที่จะช่วยกอบกู้สถานะของครอบครัวได้, Thai Definition: เพียงคนเดียวเท่านั้นไม่มีผู้อื่นอีก
เอง(adv) only, See also: solely, entirely, exclusively, Example: เราเพิ่งจะเริ่มใช้ซีดีรอมกันในช่วง 4 - 5 ปี ที่ผ่านมานี้เอง, Thai Definition: แหละ, นี่แหละ, นั่นแหละ
เอง(adv) only, See also: solely, entirely, exclusively, Example: เราเพิ่งจะเริ่มใช้ซีดีรอมกันในช่วง 4 - 5 ปี ที่ผ่านมานี้เอง, Thai Definition: แหละ, นี่แหละ, นั่นแหละ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แค่[khaē] (adv) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; thus ; to the extent of ; up to ; as far (as) ; as long (as) ; to ; within  FR: jusque ; d'ici ; en ; autant ; seulement ; tout juste ; à peine
แค่นี้[khaēnī] (adv) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less  FR: aussi ; à ce point ; aussi peu
ลำพัง[lamphang] (adv) EN: alone ; solely ; by oneself ; on one's own ; solitary ; single-handed  FR: seul ; tout seul ; par soi-même ; sans aide ; solitairement ; individuellement ; isolément
เพียง[phīeng] (x) EN: only ; merely ; simply ; barely ; solely ; just  FR: seulement ; simplement ; tout juste ; à peine

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SOLELY S OW1 AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solely (a) sˈouliː (s ou1 l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
只顾[zhǐ gù, ㄓˇ ㄍㄨˋ, / ] solely preoccupied (with one thing); engrossed; focusing (on sth); to look after only one aspect, #14,344 [Add to Longdo]
只管[zhǐ guǎn, ㄓˇ ㄍㄨㄢˇ, ] solely engrossed in one thing; just (one thing, no need to worry about the rest); simply; by all means; please feel free; do not hesitate (to ask for sth), #16,040 [Add to Longdo]
光是[guāng shì, ㄍㄨㄤ ㄕˋ, ] solely; just [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっての[atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
一に[いつに, itsuni] (adv) solely; entirely; only; or [Add to Longdo]
尽く;尽(io)[ずく;づく, zuku ; duku] (suf) (1) (uk) (after a noun) relying entirely on ...; using solely ...; (2) with the sole purpose of ...; (3) based on (mutual consent, etc.) [Add to Longdo]
専ら[もっぱら(P);もはら, moppara (P); mohara] (adv) wholly; solely; entirely; exclusively; devotedly; fixedly; (P) [Add to Longdo]
単に[たんに, tanni] (adv) (See 単) simply; merely; only; solely; (P) [Add to Longdo]
偏に[ひとえに, hitoeni] (adv) (uk) earnestly; humbly; solely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solely \Sole"ly\, adv.
   Singly; alone; only; without another; as, to rest a cause
   solely one argument; to rely solelyn one's own strength.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 solely
   adv 1: without any others being included or involved; "was
       entirely to blame"; "a school devoted entirely to the
       needs of problem children"; "he works for Mr. Smith
       exclusively"; "did it solely for money"; "the burden of
       proof rests on the prosecution alone"; "a privilege
       granted only to him" [syn: {entirely}, {exclusively},
       {solely}, {alone}, {only}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top