ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เพียง

   
99 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพียง-, *เพียง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพียงตา[ADV] as high as the eyes level, Example: พระภูมินาเป็นศาลที่ปลูกขึ้นในนา โดยปักเสาขึ้นเสาหนึ่งสูงเสมอเพียงตาเพื่อคารวะ, Thai definition: อย่างเสมอตา, อยู่ในระดับสายตา
เพียงพอ[V] suffice, See also: be adequate, be ample, be enough, be sufficient, meet requirements, Syn. พอเพียง, Example: เขาเพียงพอแล้วที่มีบ้านหลังเล็กๆ เป็นของตัวเองและได้อยู่กับครอบครัวที่อบอุ่น, Thai definition: ได้เท่าที่ต้องการ, ได้เท่าที่ประมาณไว้
เพียงพอ[ADJ] sufficient, See also: adequate, ample, satisfactory, enough, Syn. พอเพียง, Example: ชาวบ้านไม่เดือดร้อนเพราะถือคติมีชีวิตที่เพียงพอ ไม่ดิ้นรนอีกต่อไป, Thai definition: ที่เหมาะควรแก่ความต้องการแล้ว
เพียงพอ[ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, amply, Syn. พอเพียง, Example: ฉันมีเงินเก็บเพียงพอที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ, Thai definition: มีเท่าที่ต้องการ, มีพอดีที่ต้องการ
เพียงใด[QUES] how (far, high, long), See also: how much, how many, Syn. แค่ไหน, เท่าใด
เพียงใด[ADV] how much/many, See also: how, Syn. แค่ไหน, เท่าใด, Example: ยิ่งเด็กไม่ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวมากเพียงใด กลุ่มก็จะยิ่งมีอิทธิพลต่อเด็กมากขึ้นเท่านั้น
เพียงไร[QUES] how (far, high, long), See also: how much, how many, Syn. แค่ไหน, เท่าใด
เพียงไร[ADV] how much/many, See also: how, Syn. แค่ไหน, เท่าใด, Example: บุคคลจะพัฒนาจริยธรรมได้มากน้อยเพียงไร ขึ้นอยู่กับว่าเขามีความเข้าใจมากน้อยเพียงไร
เพียงดัง[CONJ] as, See also: as....as, like, Syn. ดุจดัง, ราวกับ, เพียงว่า, Example: ความรักของเขาเพียงดังขุนเขาที่มั่นคงไม่มีวันสลายไป
เพียงแค่[ADV] only, See also: just, Syn. แค่เพียง, Example: ่ถ้าออกกำลังเพียงแค่วันละ 15 นาที คุณก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้, Thai definition: เพียงเท่านั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพียงว. เท่า เช่น เพียงใด เพียงนี้ เพียงนั้น, แค่, เสมอ, เช่น ศาลเพียงตา สูงเพียงหู, เหมือน เช่น งามเพียงจันทร์ รักเพียงดวงตาดวงใจ, พอ, ในคำโคลงใช้ เพี้ยง ก็มี.
เพียงดังว. ดุจดัง, ราวกับ.
เพียงตาว. ระดับตา, เรียกศาลเทพารักษ์ที่ทำขึ้นชั่วคราว มีระดับเสมอนัยน์ตาเพื่อความเคารพและสวัสดิมงคล ว่า ศาลเพียงตา.
เพียงนั้นว. เท่านั้น.
เพียงนี้ว. เท่านี้.
เพียงพอก. ได้เท่าที่ต้องการ, ได้เท่าที่กะไว้.
เพียงพอว. เท่าที่กะไว้, เท่าที่ต้องการ.
เพียงออน. ชื่อขลุ่ยชนิดหนึ่งมีเสียงทุ้ม
เพียงออระดับเสียงของดนตรีไทยหรือทางเพลง เรียกว่า ทางเพียงออ.
เพียงไหล่น. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือทั้งสองหงาย หักข้อมือ งอข้อศอก ระดับข้างลำตัว ลำตัวตั้งตรง หน้าตรง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adequateเพียงพอ [การแพทย์]
Dose, Singleเพียงครั้งเดียว,ยาที่บรรจุสำหรับใช้ครั้งเดียว,รับประทานยาครั้งเดียว,ขนาดยาเพียงครั้งเดียว,ให้เพียงครั้งเดียว,ใช้ครั้งเดียวหมด,ขนาดใช้ยาครั้งเดียว,ให้ขนาดเดียว,ได้รับเพียงครั้งเดียว,การให้ยาในครั้งแรกเพียงขนาดเดียว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Alone.เพียงลำพัง Slumber Party (2013)
Life is just like a bright, sunny dayชีวิตก็เหมือนเป็นเพียงแค่สดใส วันแดด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And just look at that fireplace.และเพียงแค่มองไปที่เตาผิงที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And just look at that broom!และเพียงแค่มองไปที่ไม้กวาด ที่! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Just whistle while you workเพียงแค่เป่านกหวีดขณะที่คุณ ทำงาน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hold on there. It's only Dopey.ยึดมั่นในมี มันเป็นเพียงขี้เซา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Just standin' there sputtering' like a doodlebug!เพียงแค่ยืน 'มี สปัตเตอร์เหมือน ดูกลบัก เป็น คนแรก! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Just a minute.เพียงนาที Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You'll just have time to wash.คุณเพียงแค่จะมีเวลาในการล้าง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Just рull uр your sleeves and get 'em in рlaсeเพียงแค่ดึงแขนเสื้อขึ้น และได้รับมันในสถานที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The only one for me.เพียงคนเดียวสำหรับฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
One heartหัวใจเพียงหนึ่งเดียว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพียง[X] (phīeng) EN: only ; merely ; simply ; barely ; solely ; just   FR: seulement ; simplement ; tout juste ; à peine
เพียงพอ[X] (phīengphø) EN: enough ; sufficient ; adequate   FR: suffisant ; assez ; suffisamment
เพียงพอน[n.] (phīengphøn) EN: weasel   FR: belette [f]
เพียงพอนเล็กสีน้ำตาล[n. exp.] (phīengphøn lek sī nāmtān) EN: Malayan Weasel   
เพียงพอนเส้นหลังขาว[n. exp.] (phīengphøn sen lang khāo) EN: Back-striped Weasel   
เพียงพอนเหลือง [n. exp.] (phīengphøn leūang) EN: Siberian Weasel   
เพียงแค่[adv.] (phīengkhaē) EN: only ; just ; merely   FR: simplement
เพียงแต่[adv.] (phīeng tāe) EN: merely ; only ; just   FR: rien que ; seulement ; il suffit de
เพียงแต่[conj.] (phīeng tāe) EN: but ; except ; only ; yet ; nevertheless   

English-Thai: Longdo Dictionary
tide me over(phrase slang) (เงิน) เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น I need 2,000 Yen to tide me over until tuesday.
last-minute(adj adv) เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว เช่น last-minute trip หรือ last-minute flight, R. last minute
sufficiency economyเศรษฐกิจพอเพียง
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
brick(vi vt slang ) (สแลง) เสีย, พัง, ถูกทำลาย, ไม่ทำงาน, หมดค่าลง (เหมือนเป็นเพียงแค่ก้อนอิฐ) เช่น Apple says unlocked iPhones will brick after software update.
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ample[ADJ] เพียงพอ, See also: มากพอ, Syn. abundant, plentiful
but[ADV] เป็นแต่เพียง, See also: เพียงแต่, Syn. only
comfortable[ADJ] เพียงพอ (กว้างขวางเพียงพอ), See also: พอเพียง, กว้างขวาง, กว้างใหญ่, กว้างพอ, Syn. commodious, roomy, spacious, sufficient, suitable, ample, enough
competent[ADJ] เพียงพอ, Syn. sufficient, acceptable
earmark for[PHRV] มีพอสำหรับ, See also: เพียงพอกับ, เหมาะสมกับ
good enough for[IDM] ดีพอสำหรับ, See also: เพียงพอสำหรับ
nothing but[IDM] เพียงแต่, See also: เว้นแต่, แค่ (บางสิ่ง) เท่านั้น
just[ADV] เพียงแค่, See also: เพียง, แค่, Syn. only, merely, solely
living[ADJ] เพียงพอต่อการมีชีวิตอยู่, See also: เหมาะสมกับการดำรงชีพ
mere[ADJ] เพียงเท่านั้น, See also: ไม่เกินกว่า, เท่านั้น, Syn. small, minor, insignificant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbreviated(อะบรี' วิเอเทด) adj .สั้น, ทำให้สั้นเข้า, หายาก,ไม่พอเพียง, Syn. shortened
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
adequacy(แอด' ดิเควซี) n. ความเพียงพอ
adequate(แอด' ดิเควท) adj. เพียงพอ,เหมาะสม, สามารถพอที่จะทำได้, สามารถถึงขีด
amphiarthrosis(แอมฟีอาร์โธร'ซิส) n., (pl. -ses) ข้อต่อกระดูกที่เคลื่อนได้เพียงเล็กน้อย, -amphiarthrodial adj.
ample(แอม' เพิล) adj. พอเพียง, เหลือพอเพียง, อุดมสมบูรณ์, กว้างขวาง, ถึงขนาด, Syn. roomy, abundant ###A. cramped, sparse)
amply(แอม' พลิ) adv. พอเพียง, อุดมสมบูรณ์, มากพอ, ถึงขนาด, Syn. substantially)
annual(แอน' นวล) adj. ประจำปี, ทุกปี, เกี่ยวกับปี, เกิดขึ้นระหว่างปี, มีชีวิตอยู่เพียงฤดูเดียวหรือปีเดียว. -n. พืชที่มีชีวิตอยู่เพียงฤดูเดียวหรือปีเดียว, หนังสือหรือรายได้ประจำปี. -annually adv., Syn. yearlong, yearly
antihero(แอนทีฮี' โร) n., (pl. -heroes) พระเอกที่ขาดบุคลิกลักษณะที่จะเป็นพระเอกได้เพียงพอ. -antiheroic adj.
aplenty(อะเพลน'ที) adj.,adv. มีปริมาณที่เพียงพอ, Syn. sufficiently, enough

English-Thai: Nontri Dictionary
adequate(adj) เพียงพอ,เหมาะสม
amply(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างพอเพียง,อย่างมากพอ
aplenty(adv) อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เพียงพอ
but(adv) เท่านั้น,เพียงแต่
but(con) แต่,นอกจาก,เว้นแต่,หากแต่,เพียงแต่
but(pre) หากแต่,เว้นแต่,เพียงแต่,นอกจาก
competence(n) ความสามารถ,อำนาจ,ความพอเพียง,ธนทรัพย์
destitute(adj) อัตคัด,ขาดแคลน,ยากจน,อดอยาก,ไม่เพียงพอ,สิ้นเนื้อประดาตัว
effectual(adj) อาจเกิดผลได้,ได้ผล,มีผลบังคับใช้,พอเพียง
enough(adj) พอเพียง,พอ,พอต้องการ,เพียงพอ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
enuff (slang ) เพียงพอ ;คำย่อของ enough เป็นภาษาไม่เป็นทางการมักใช้ในการสนทนาบนอินเทอร์เน็ต ( * w *m iiiita)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ただ単に[ただたんに, tadatanni] เพียง
十分[じゅうぶん, juubun] (n) เพียงพอ, เหลือเฟือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
充分[じゅうぶん, juubun] (adj) เพียงพอ,พอ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
間に合う[まにあう, maniau] Thai: เพียงพอ

German-Thai: Longdo Dictionary
reichen(vi) |reichte, hat gereicht| เพียงพอ เช่น so lange die Vorräte reichen ตราบเท่าที่ยังมีของ (วลีนี้พบบ่อยในเยอรมนีเวลาที่มีการโฆษณาลดราคาสินค้า), See also: S. langen,
einzig(Adj. Adv.) หนึ่งเดียวที่, เพียงหนึ่งเดียว เช่น Das ist ein einziger Teeladen in diesem Viertel. นี่เป็นร้านขายชาเพียงร้านเดียวในย่านนี้, See also: nur
genug(adv) พอ, เพียงพอ เช่น genug Geld, genug Zeit, Sie hat nicht genug geschlafen. , See also: S. genügend, ausreichend,
inzwischen(adv) ระหว่างนั้น(ช่วงเวลา) เช่น Er ist 2 Wochen im Urlaub gewesen. Ich habe inzwischen allein gearbeitet. เขาไปพักร้อนมาสองอาทิตย์ ระหว่างนั้นฉันทำงานเพียงลำพัง , See also: S. in der Zwischenzeit, währenddessen
lediglichเพียงแค่, โดยเดียวดายแค่
nicht nurไม่เพียงแค่
nurเพียง
genügen(vi) |genügte, hat genügt| พอ, เพียงพอ เช่น 150 Grad genügt für den Kuchen. , See also: S. reichen,
langen(vi slang) |langte, hat gelangt| เพียงพอ เช่น 20 Euro langt mir nicht. ยี่สิบยูโรไม่พอสำหรับฉัน, See also: S. reichen,
ausschließlich(adj adv) เฉพาะตัว, แต่ผู้เดียว, เพียง เช่น ausschließlich für den Zweck เพียงเพื่อจุดประสงค์นี้เท่านั้น , See also: S. nur, A. einschließlich,

French-Thai: Longdo Dictionary
assez(adv) มากเพียงพอ ex: J'ai assez mangé., See also: S. suffisant,
il n'y a que(phrase) มีเพียงสิ่งนั้นๆสิ่งเดียวเท่านั้น เช่น Il n'y a que toi qui me comprends. = มีเพียงเธอเท่านั้นที่เข้าใจฉัน
assez(adv) เพียงพอ, พอเพียง เช่น assez d'agent เงินที่เพียงพอ
seulement(adv) เท่านั้น, เพียงเท่านั้น เช่น Des soins médicaux pour les riches seulement en Israël.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top