หรือคุณหมายถึง justneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

justness

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -justness-, *justness*, justnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา justness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *justness*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
justness(จัสทฺ'นิส) n. ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง, Syn. justice,righteousness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
justness    (n) ʤˈʌstnəs (jh uh1 s t n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gerechtigkeit {f}justness [Add to Longdo]
Unrecht {n}unjustness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Justness \Just"ness\, n.
   The quality of being just; conformity to truth, propriety,
   accuracy, exactness, and the like; justice; reasonableness;
   fairness; equity; as, justness of proportions; the justness
   of a description or representation; the justness of a cause.
   [1913 Webster]
 
      In value the satisfaction I had in seeing it
      represented with all the justness and gracefulness of
      action.                 --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   Note: Justness is properly applied to things, and justice to
      persons; but the distinction is not always observed.
 
   Syn: Accuracy; exactness; correctness; propriety; fitness;
     reasonableness; equity; uprightness; justice.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 justness
   n 1: conformity with some esthetic standard of correctness or
      propriety; "it was performed with justness and beauty"
      [syn: {justness}, {rightness}, {nicety}]
   2: the quality of being just or fair [syn: {justice},
     {justness}] [ant: {injustice}, {unjustness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top