Search result for

fidelity

(43 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fidelity-, *fidelity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fidelity[N] ความจงรักภักดี, See also: ความซื่อสัตย์, Syn. allegiance, fealty, honesty
fidelity[N] ความถูกต้อง, See also: ความแม่นยำ, ความเที่ยงตรง, Syn. exactness, verity, Ant. untruthfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fidelity(ฟิแดล'ลิที) n. ความซื่อสัตย์,ความจงรักภักดี,ความแม่นยำ,ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง, Syn. faithfulness
high fidelityการรับส่งคลื่นเสียงที่ชัดและมีเสียงรบกวนน้อย., See also: high-fidelity adj.
infidelity(อินฟีเดล'ลิที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่เลื่อมใสศาสนา,การนอกใจ,การนอกรีต

English-Thai: Nontri Dictionary
fidelity(n) ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความจงรักภักดี
infidelity(n) ความนอกศาสนา,การนอกใจ,ความไม่ซื่อสัตย์,การนอกรีต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fidelity guaranteeการประกันภัยความซื่อสัตย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fidelity guarantee insuranceการค้ำประกันความซื่อสัตย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fidelity insuranceการประกันภัยความซื่อสัตย์ มีความหมายเหมือนกับ fidelity guarantee [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The importance of fidelity...ความสำคัญ ของความมั่นคงซื่อสัตย์ If It's Only in Your Head (2009)
The point of fidelity.การเก็บความลับ The International (2009)
Fidelity is not the issue. Rex had a secret life.ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเขานอกใจรึป่าว แต่เร็กซ์แอบซ่อนความลับเรื่องอดีตไว้ Chromolume No. 7 (2010)
"It is not attained through self-gratification but through fidelity to a worthy purpose."มันไม่ใช่การบรรลุถึงสิ่งที่ทำให้ตนเองพอใจ แต่เป็นการยึดมั่นในวัตถุประสงค์ที่คุ้มค่าพอ" Rite of Passage (2010)
Fidelity, bravery, integrity.จงรักภักดี กล้าหาญ ซื้อสัตย์ The Apology Insufficiency (2010)
I'm sorry, Brittany, but I've already pledged my fidelity to Kurt.แต่ฉันสวามิภักดิ์ต่อเคิร์ทไปเรียบร้อยแล้ว Asian F (2011)
And they triggered the fidelity clause in our prenup.กล่าวหาว่าฉันนอกใจคบชู้ Trust (2011)
So the topic at hand is sexual fidelity.มากกว่าสิ่งที่ทำ The Good Guy Fluctuation (2011)
Under all that piousness and fidelity... there's a real darkness.ซ่อนอยู่ภายใต้ความเคร่งศีลธรรมและความซื่อสัตย์ นั้นแหละคือด้านมืดที่แท้จริง Welcome to Briarcliff (2012)
Okay, um, integrity, fidelity, patriotism-- Not that kind of principle.อืม ความซื่อสัตย์ จงรักภักดี ความรักชาติ-- ไม่ใช่หลักพวกนั้น All In (2012)
We nomads have little need for fidelity, so I may ring her up.พวกรักอิสระอย่างเราไม่มีหรอก ที่จะรักดียวใจเดียว Forgiveness (2012)
Oh, what are you suggesting, that fidelity is one of your strong points?โอ้ นี่คุณกำลังบอกเป็นนัยว่า ความซื่อสัตย์เป็นอีกจุดแข็งหนึ่งของคุณอย่างนั้นน่ะหรือ Revelations (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การค้ำประกันความซื่อสัตย์[n. exp.] (kān khamprakan khwām seūsat) EN: fidelity guarantee insurance   

CMU English Pronouncing Dictionary
FIDELITY    F AH0 D EH1 L AH0 T IY0
FIDELITY    F AY2 D EH1 L AH0 T IY0
FIDELITY'S    F AH0 D EH1 L AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fidelity    (n) (f i1 d e1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bildtreue {f}fidelity of picture [Add to Longdo]
Klangtreue {f}fidelity of sound [Add to Longdo]
Wiedergabetreue {f}; originalgetreue Wiedergabe {f} | hohe Wiedergabetreue; Hi-Fifidelity | high fidelity; Hi-Fi [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイフィデリティ[, haifideritei] (n,adj-no) (See ハイファイ) high fidelity [Add to Longdo]
フィデリティー[, fideritei-] (n) fidelity (audio) [Add to Longdo]
五常[ごじょう, gojou] (n) the five cardinal Confucian virtues (justice, politeness, wisdom, fidelity and benevolence) [Add to Longdo]
高性能[こうせいのう, kouseinou] (adj-na,n) high efficiency; high fidelity; high power; (P) [Add to Longdo]
[じつ(P);じち, jitsu (P); jichi] (n,adj-no) (1) truth; reality; (2) (じつ only) sincerity; honesty; fidelity; (3) (じつ only) content; substance; (4) (じつ only) (good) result; (P) [Add to Longdo]
[しん, shin] (adv,n) (1) honesty; fidelity; (2) trust; reliance; (3) (religious) faith; (ctr) (4) counter for received messages; (P) [Add to Longdo]
信義[しんぎ, shingi] (n) faith; fidelity; loyalty; (P) [Add to Longdo]
真実性[しんじつせい, shinjitsusei] (n) fidelity; truth; authenticity; credibility [Add to Longdo]
誠(P);実[まこと, makoto] (adv,n) (1) truth; reality; (2) sincerity; honesty; integrity; fidelity; (3) (arch) that's right (used when recalling forgotten information, suddenly changing the subject, etc.); (P) [Add to Longdo]
節義[せつぎ, setsugi] (n) fidelity to principle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保真度[bǎo zhēn dù, ㄅㄠˇ ㄓㄣ ㄉㄨˋ, ] fidelity, #156,045 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fidelity \Fi*del"i*ty\, n. [L. fidelitas: cf. F. fid['e]lit['e].
   See {Fealty}.]
   Faithfulness; adherence to right; careful and exact
   observance of duty, or discharge of obligations. Especially:
   (a) Adherence to a person or party to which one is bound;
     loyalty.
     [1913 Webster]
 
        Whose courageous fidelity was proof to all danger.
                          --Macaulay.
     [1913 Webster]
 
        The best security for the fidelity of men is to
        make interest coincide with duty.  --A. Hamilton.
   (b) Adherence to the marriage contract.
   (c) Adherence to truth; veracity; honesty.
     [1913 Webster]
 
        The principal thing required in a witness is
        fidelity.              --Hooker.
 
   Syn: Faithfulness; honesty; integrity; faith; loyalty;
     fealty.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fidelity
   n 1: accuracy with which an electronic system reproduces the
      sound or image of its input signal
   2: the quality of being faithful [syn: {fidelity},
     {faithfulness}] [ant: {infidelity}, {unfaithfulness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top