หรือคุณหมายถึง faithfulneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

faithfulness

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faithfulness-, *faithfulness*, faithfulnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
faithfulness[N] ความซื่อสัตย์, See also: ความจงรักภักดี, ความบริสุทธ์ใจ, ความน่าเชื่อถือ, Syn. fidelity, trustworthiness

English-Thai: Nontri Dictionary
faithfulness(n) ความน่าเชื่อถือ,ความมีสัจจะ,ความซื่อสัตย์,ความยึดมั่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And then he spoke of a girl of surpassing beauty and faithfulness.จากนั้น เขาก็กล่าวถึงเด็กสาว... ที่สวยสง่าและยึดมั่น The Princess Bride (1987)
Faithfulness he talked of, madam.ความจงรักภักดีที่เขาพูดถึง คุณผู้หญิง... The Princess Bride (1987)
Your enduring faithfulness.ความยึดมั่นที่จะคงอยู่ชั่วกาล The Princess Bride (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
faithfulnessDogs' faithfulness impresses us.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความจงรักภักดี[N] loyalty, See also: faithfulness, allegiance, Syn. ความภักดี, ความซื่อสัตย์, Example: ความจงรักภักดีของสัตว์เลี้ยงต่อเจ้านายทำให้ย่าเหลได้รับการเชิดชู, Thai definition: ความผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
ความเลื่อมใส[N] faithfulness, See also: believability, conviction, Syn. ความเชื่อ, ความนับถือ, ความศรัทธา, Example: ด้วยความเลื่อมใสอย่างแท้จริงทำให้เขาตัดสินใจบวชตลอดชีวิต
ความเลื่อมใสศรัทธา[N] faithfulness, See also: believability, conviction, Syn. ความเลื่อมใส, ความศรัทธา, ความนับถือ, Example: เขาถวายที่ดินให้วัดด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวน 20 ไร่
ความภักดี[N] loyalty, See also: faithfulness, allegiance, Syn. ความจงรัก, ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์, Ant. การทรยศ, Example: บ่าวไพร่มีความภักดีต่อเจ้านายเป็นอย่างยิ่ง
ความน่าเชื่อถือ[N] reliability, See also: faithfulness, trust, Syn. ความน่าไว้วางใจ, ความน่านับถือ, Ant. ความไม่น่าเชื่อถือ, ความไม่ไว้วางใจ, Example: ความน่าเชื่อถือของหัวหน้าพรรคทำให้ลูกพรรคได้คะแนนมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความจงรักภักดี[n.] (khwām jongrakphakdī) EN: loyalty ; faithfulness ; allegiance   FR: allégeance [f] ; loyauté [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
faithfulness    (n) fˈɛɪθflnəs (f ei1 th f l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
克明[こくめい, kokumei] (adj-na,n) detailed; elaborate; faithfulness; diligence; conscientiousness; (P) [Add to Longdo]
松柏[しょうはく;まつかえ, shouhaku ; matsukae] (n) (1) evergreen tree; conifer; coniferous tree; (2) pine and cypress; (3) duty; constancy; faithfulness [Add to Longdo]
信実[しんじつ, shinjitsu] (adj-na,n) sincerity; honesty; truth; faithfulness [Add to Longdo]
丹心[たんしん, tanshin] (n) sincerity; faithfulness [Add to Longdo]
[ちゅう, chuu] (n) loyalty; devotion; fidelity; faithfulness [Add to Longdo]
忠実さ[ちゅうじつさ, chuujitsusa] (n) fidelity; faithfulness; loyalty [Add to Longdo]
忠純[ちゅうじゅん, chuujun] (n) faithfulness and purity; unswerving loyalty [Add to Longdo]
忠信[ちゅうしん, chuushin] (n) faithfulness; devotion [Add to Longdo]
忠誠心[ちゅうせいしん, chuuseishin] (n) loyalty; faithfulness [Add to Longdo]
貞烈[ていれつ, teiretsu] (adj-na,n) extreme faithfulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 faithfulness \faithfulness\ n.
   the trait of being faithful.
 
   Syn: fidelity.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Faithful \Faith"ful\, a.
   1. Full of faith, or having faith; disposed to believe,
    especially in the declarations and promises of God.
    [1913 Webster]
 
       You are not faithful, sir.      --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. Firm in adherence to promises, oaths, contracts, treaties,
    or other engagements.
    [1913 Webster]
 
       The faithful God, which keepeth covenant and mercy
       with them that love him.       --Deut. vii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   3. True and constant in affection or allegiance to a person
    to whom one is bound by a vow, by ties of love, gratitude,
    or honor, as to a husband, a prince, a friend; firm in the
    observance of duty; loyal; of true fidelity; as, a
    faithful husband or servant.
    [1913 Webster]
 
       So spake the seraph Abdiel, faithful found,
       Among the faithless, faithful only he. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Worthy of confidence and belief; conformable to truth ot
    fact; exact; accurate; as, a faithful narrative or
    representation.
    [1913 Webster]
 
       It is a faithful saying.       --2 Tim. ii.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   {The Faithful}, the adherents of any system of religious
    belief; esp. used as an epithet of the followers of
    Mohammed.
 
   Syn: Trusty; honest; upright; sincere; veracious;
     trustworthy. -- {Faith"ful*ly}, adv. -{Faith"ful*ness},
     n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 faithfulness
   n 1: the quality of being faithful [syn: {fidelity},
      {faithfulness}] [ant: {infidelity}, {unfaithfulness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top