ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

faithfulness

F EY1 TH F AH0 L N EH2 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faithfulness-, *faithfulness*, faithfulnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
faithfulness(n) ความซื่อสัตย์, See also: ความจงรักภักดี, ความบริสุทธ์ใจ, ความน่าเชื่อถือ, Syn. fidelity, trustworthiness

English-Thai: Nontri Dictionary
faithfulness(n) ความน่าเชื่อถือ, ความมีสัจจะ, ความซื่อสัตย์, ความยึดมั่น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Faithfulness he talked of, madam.ความจงรักภักดีที่เขาพูดถึง คุณผู้หญิง... The Princess Bride (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
faithfulnessDogs' faithfulness impresses us.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความจงรักภักดี(n) loyalty, See also: faithfulness, allegiance, Syn. ความภักดี, ความซื่อสัตย์, Example: ความจงรักภักดีของสัตว์เลี้ยงต่อเจ้านายทำให้ย่าเหลได้รับการเชิดชู, Thai Definition: ความผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
ความเลื่อมใส(n) faithfulness, See also: believability, conviction, Syn. ความเชื่อ, ความนับถือ, ความศรัทธา, Example: ด้วยความเลื่อมใสอย่างแท้จริงทำให้เขาตัดสินใจบวชตลอดชีวิต
ความเลื่อมใสศรัทธา(n) faithfulness, See also: believability, conviction, Syn. ความเลื่อมใส, ความศรัทธา, ความนับถือ, Example: เขาถวายที่ดินให้วัดด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวน 20 ไร่
ความภักดี(n) loyalty, See also: faithfulness, allegiance, Syn. ความจงรัก, ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์, Ant. การทรยศ, Example: บ่าวไพร่มีความภักดีต่อเจ้านายเป็นอย่างยิ่ง
ความน่าเชื่อถือ(n) reliability, See also: faithfulness, trust, Syn. ความน่าไว้วางใจ, ความน่านับถือ, Ant. ความไม่น่าเชื่อถือ, ความไม่ไว้วางใจ, Example: ความน่าเชื่อถือของหัวหน้าพรรคทำให้ลูกพรรคได้คะแนนมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความจงรักภักดี[khwām jongrakphakdī] (n) EN: loyalty ; faithfulness ; allegiance  FR: allégeance [ f ] ; loyauté [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FAITHFULNESS F EY1 TH F AH0 L N EH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
faithfulness (n) fˈɛɪθflnəs (f ei1 th f l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
克明[こくめい, kokumei] (adj-na, n) detailed; elaborate; faithfulness; diligence; conscientiousness; (P) [Add to Longdo]
松柏[しょうはく;まつかえ, shouhaku ; matsukae] (n) (1) evergreen tree; conifer; coniferous tree; (2) pine and cypress; (3) duty; constancy; faithfulness [Add to Longdo]
信実[しんじつ, shinjitsu] (adj-na, n) sincerity; honesty; truth; faithfulness [Add to Longdo]
丹心[たんしん, tanshin] (n) sincerity; faithfulness [Add to Longdo]
[ちゅう, chuu] (n) loyalty; devotion; fidelity; faithfulness [Add to Longdo]
忠実さ[ちゅうじつさ, chuujitsusa] (n) fidelity; faithfulness; loyalty [Add to Longdo]
忠純[ちゅうじゅん, chuujun] (n) faithfulness and purity; unswerving loyalty [Add to Longdo]
忠信[ちゅうしん, chuushin] (n) faithfulness; devotion [Add to Longdo]
忠誠心[ちゅうせいしん, chuuseishin] (n) loyalty; faithfulness [Add to Longdo]
貞烈[ていれつ, teiretsu] (adj-na, n) extreme faithfulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 faithfulness \faithfulness\ n.
   the trait of being faithful.
 
   Syn: fidelity.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Faithful \Faith"ful\, a.
   1. Full of faith, or having faith; disposed to believe,
    especially in the declarations and promises of God.
    [1913 Webster]
 
       You are not faithful, sir.      --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. Firm in adherence to promises, oaths, contracts, treaties,
    or other engagements.
    [1913 Webster]
 
       The faithful God, which keepeth covenant and mercy
       with them that love him.       --Deut. vii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   3. True and constant in affection or allegiance to a person
    to whom one is bound by a vow, by ties of love, gratitude,
    or honor, as to a husband, a prince, a friend; firm in the
    observance of duty; loyal; of true fidelity; as, a
    faithful husband or servant.
    [1913 Webster]
 
       So spake the seraph Abdiel, faithful found,
       Among the faithless, faithful only he. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Worthy of confidence and belief; conformable to truth ot
    fact; exact; accurate; as, a faithful narrative or
    representation.
    [1913 Webster]
 
       It is a faithful saying.       --2 Tim. ii.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   {The Faithful}, the adherents of any system of religious
    belief; esp. used as an epithet of the followers of
    Mohammed.
 
   Syn: Trusty; honest; upright; sincere; veracious;
     trustworthy. -- {Faith"ful*ly}, adv. -{Faith"ful*ness},
     n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 faithfulness
   n 1: the quality of being faithful [syn: {fidelity},
      {faithfulness}] [ant: {infidelity}, {unfaithfulness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top