ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

allegiance

AH0 L IY1 JH AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allegiance-, *allegiance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allegiance(n) ความจงรักภักดี, See also: ความสามิภักดิ์, Syn. loyalty, fidelity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allegiance(อะลี' เจินซฺ) n. ความจงรักภักดี, ความสวามิภักดิ์, การอุทิศต่อ, Syn. submission, loyalty -A.disloyalty, treachery

English-Thai: Nontri Dictionary
allegiance(n) ความจงรักภักดี, ความสวามิภักดิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
allegianceความจงรักภักดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allegianceความสวามิภักดิ์, ความจงรักภักดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allegiance, oath ofคำสัตย์ปฏิญาณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allegiance, oath ofคำสัตย์ปฏิญาณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...pledge allegiance pledge allegiance to Hedley Lamarr to Hedy Lamarr...... ขอให้คำปฏิญาณ... ...แก่เฮดลีย์ ลามาร์... ...แก่ เฮดดี้ ลามาร์... Blazing Saddles (1974)
I pledge allegiance to Adolf Hitler... the immortal leader of our race.ผมสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อ แอโดลฟ ฮิทเลอ ผู้นำซึ่งเป็นอมตะของเผ่าพันธุ์ของพวกเรา The Blues Brothers (1980)
I pledge allegiance to the flag... of the United States of America... and to the Republic for which it stands, one nation...ข้าขอแสดงความ จงรักภักดีต่อธง... แห่งประเทศ สหรัฐอเมริกา... และต่อสาธารณรัฐ ในปกครอง An American Tail (1986)
I don't know how you got here, or why you picked us but we pledge allegiance to honor and protect youฉันไม่รู้ว่าพวกเจ้ามายังไง หรือว่าทำไมถึงเลือกเรา แต่เราขอให้สัตย์ปฏิญาณ จะเทิดทูนและปกป้องเจ้า *batteries not included (1987)
How could I go to school after that... and pledge allegiance to the flag and sit through good government bullshit?หลังจากเรื่องนั้น ผมจะไปรร.ได้ไง ยืนตรงเคารพธงชาติ และนั่งต่อหน้ารัฐบาล เหลวไหล Goodfellas (1990)
It should not surprise us that corporate allegiance to profits will trump their allegiance to any flag.ไม่น่าประหลาดใจเลย ความจงรักภักดีที่บรรษัทมีต่อกำไร ย่อมเหนือกว่าความภักดีต่อธงชาติผืนไหน The Corporation (2003)
- I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the republic for which it stands, one nation...- ปฏิญาณตนด้วยความจงรักภักดี ต่อธงชาติ... ...สหรัฐอเมริกา และต่อประชาชาติ... ...ที่พวกเรายืนอยู่ด้วยความภาคภูมิใจ แห่งชาติ... A Cinderella Story (2004)
I know where your allegiance lies. We're looking for some humans.เรากำลังหาคนสองคน The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
these humans you care so much about... swear your allegiance to me, and i'll allow the ones you love the most to live.พวกมนุษย์ทั้งหมดที่แกเป็นห่วงนักห่วงหนา แต่ถ้าแกสาบานว่าจะซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อฉัน บางทีฉันอาจจะยอมให้คนที่แกรักมากที่สุดมีชีวิตอยู่ต่อไปก็ได้ Zod (2006)
These are my men. - Where do your allegiances lie?ถอนสมอ ทุกคนเตรียมตัวออกเรือ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Now, Mathayus, as a Black Scorpion you owe your allegiance to your king.ตอนนี้ มัซทายอัส คือแมงป่องดำ เจ้าเป็นหนี้ความภักดีต่อกษัตริย์ของเจ้า The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Anakin, we'll need the Hutts' allegiance to give us an advantage over Dooku.อนาคิน เราต้องการความสวามิภักดิ์ของพวกฮัตต์ ถ้าจะเอาชนะเคาท์ดูกู Star Wars: The Clone Wars (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allegiancePledge allegiance to the national flag.
allegianceTake an oath of allegiance to king.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปฏิญาณตน[kān patiyān ton] (n) EN: allegiance  FR: allégeance [ f ]
ความจงรักภักดี[khwām jongrakphakdī] (n) EN: loyalty ; faithfulness ; allegiance  FR: allégeance [ f ] ; loyauté [ f ]
ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา[theū nāmphraphiphatsattayā] (v, exp) EN: drink an oath of allegiance

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ALLEGIANCE AH0 L IY1 JH AH0 N S
ALLEGIANCES AH0 L IY1 JH AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allegiance (n) ˈəlˈiːʤəns (@1 l ii1 jh @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
旗色[はたいろ, hatairo] (n) (1) situation; outlook; (2) one's allegiance; affiliation; position; (P) [Add to Longdo]
帰順[きじゅん, kijun] (n, vs) submission; return to allegiance [Add to Longdo]
恭順[きょうじゅん, kyoujun] (n, vs) allegiance [Add to Longdo]
左袒[さたん, satan] (n, vs) (arch) friendship; allegiance; support [Add to Longdo]
忠誠[ちゅうせい, chuusei] (adj-na, n) loyalty; sincerity; allegiance; fidelity; integrity; (P) [Add to Longdo]
忠誠を誓う[ちゅうせいをちかう, chuuseiwochikau] (exp, v5u) to pledge allegiance; to swear an oath of allegiance; to take an oath of allegiance [Add to Longdo]
忠節[ちゅうせつ, chuusetsu] (n) loyalty; allegiance; fidelity [Add to Longdo]
服属[ふくぞく, fukuzoku] (n, vs) a follower; yield allegiance to [Add to Longdo]
本領安堵[ほんりょうあんど, honryouando] (n) recognition and guarantee, by the shogunate, of ownership of the inherited estate of a samurai who pledged allegiance to it (in the Kamakura and early Muromachi periods) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allegiance \Al*le"giance\, n. [OE. alegeaunce; pref. a- + OF.
   lige, liege. The meaning was influenced by L. ligare to bind,
   and even by lex, legis, law. See {Liege}, {Ligeance}.]
   1. The tie or obligation, implied or expressed, which a
    subject owes to his sovereign or government; the duty of
    fidelity to one's king, government, or state.
    [1913 Webster]
 
   2. Devotion; loyalty; as, allegiance to science.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Loyalty; fealty.
 
   Usage: {Allegiance}, {Loyalty}. These words agree in
      expressing the general idea of fidelity and attachment
      to the "powers that be." Allegiance is an obligation
      to a ruling power. Loyalty is a feeling or sentiment
      towards such power. Allegiance may exist under any
      form of government, and, in a republic, we generally
      speak of allegiance to the government, to the state,
      etc. In well conducted monarchies, loyalty is a
      warm-hearted feeling of fidelity and obedience to the
      sovereign. It is personal in its nature; and hence we
      speak of the loyalty of a wife to her husband, not of
      her allegiance. In cases where we personify, loyalty
      is more commonly the word used; as, loyalty to the
      constitution; loyalty to the cause of virtue; loyalty
      to truth and religion, etc.
      [1913 Webster]
 
         Hear me, recreant, on thine allegiance hear me!
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
         So spake the Seraph Abdiel, faithful found, . .
         .
         Unshaken, unseduced, unterrified,
         His loyalty he kept, his love, his zeal.
                          --Milton.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 allegiance
   n 1: the act of binding yourself (intellectually or emotionally)
      to a course of action; "his long commitment to public
      service"; "they felt no loyalty to a losing team" [syn:
      {commitment}, {allegiance}, {loyalty}, {dedication}]
   2: the loyalty that citizens owe to their country (or subjects
     to their sovereign) [syn: {allegiance}, {fealty}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top