ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loyalty

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loyalty-, *loyalty*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loyalty(n) ความซื่อสัตย์, See also: ความจงรักภักดี, Syn. faithfulness, allegiance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loyalty(ลอย'เอิลที) n. ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์, Syn. allegiance
disloyalty(ดิสลอย'เอิลที) n. ความไม่ซื่อสัตย์, ความทุจริต, Syn. unfaithfulness, faithlessness

English-Thai: Nontri Dictionary
loyalty(n) ความซื่อสัตย์, ความภักดี, ความจงรักภักดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
loyalty discountส่วนลดจูงใจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loyalty oathคำสัตย์ปฏิญาณ (แสดงความจงรักภักดี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
loyalty oathคำสัตย์ปฏิญาณ (แสดงความจงรักภักดี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Loyaltyความภักดี [TU Subject Heading]
Loyalty oathsปฏิญญา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've already told you everything. I have no loyalty to Jones.ฉันบอกคุณทุกๆอย่างแล้ว ฉันไม่ได้ภักดีกับโจนส์ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
They see no reason to give their loyalty to rich and powerful men who simply want to take over the role of the British in the name of freedom.พวกเขาไม่เห็นว่าจะต้อง ภักดีต่อคนรวยและมีอำนาจ ผู้หวังสืบทอดบทบาทจากพวกอังกฤษ โดยอ้างเสรีภาพ Gandhi (1982)
I have a loyalty to the men I was out there with.เพราะผมจงรัก ต่อพวกพ้องที่ออกทำงานร่วมกัน Casualties of War (1989)
Only effort, discipline, loyalty earn the right to wear the dragon dogi.ความพยายามเท่านั้นวินัยความจงรักภักดี ... ... ได้รับสิทธิ์ที่จะสวมใส่ Dogi มังกร Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
We have a loyalty to The Shredder.เรามีความจงรักภักดีต่อ Shredder Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
They're just lousy with loyalty to Ali!พวกเขาต่ำต้อยแต่ก็ซื่อสัตย์ต่อเจ้าชายอาลี เจ้าชายอาลี Aladdin (1992)
He took loyalty to his country as an oath and now they treat us like strangers.เขาซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ ดั่งคำสาบาน... . ..แต่ตอนนี้ พวกเขาทำกับเรา อย่างกับคนแปลกหน้า Squeeze (1993)
Loyalty and trust.Loyalty and trust. Maid in Manhattan (2002)
You must have shown me real loyalty down in the Chamber.เธอต้องแสดงความจงรักภักดีต่อฉัน ในห้องนั้น Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
What does loyalty mean?คำว่า "จงรักภักดี" หมายถึงอะไร? The Corporation (2003)
Obedience without question. Loyalty till UnderVerse come.สวามิภักดิ์ มิกังขา ตราบจนยุคอันเดอร์เวิร์ส The Chronicles of Riddick (2004)
Your loyalty to Trevor can't protect you anymore.ความภักดีของต่อเทรเวอร์ ไม่สามารถคุ้มครองแกได้อีกต่อไป Æon Flux (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loyaltyCan I count on your loyalty.
loyaltyHer loyalty to the firm compensates for her lack of talent.
loyaltyIf you have a complaint let me hear it. There's a difference between superficial obedience and honest loyalty you know.
loyaltyI pledged my loyalty to him.
loyaltyI require absolute loyalty of my employees.
loyaltyThe dictator had the absolute loyalty of all his aides.
loyaltyThis shows his loyalty to his friends.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บดีพรต(n) loyalty, See also: a woman who is loyal to her husband, Syn. บดีวรดา, Thai Definition: การซื่อสัตย์ต่อสามี, Notes: (สันสกฤต)
ความจงรักภักดี(n) loyalty, See also: faithfulness, allegiance, Syn. ความภักดี, ความซื่อสัตย์, Example: ความจงรักภักดีของสัตว์เลี้ยงต่อเจ้านายทำให้ย่าเหลได้รับการเชิดชู, Thai Definition: ความผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
ความภักดี(n) loyalty, See also: faithfulness, allegiance, Syn. ความจงรัก, ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์, Ant. การทรยศ, Example: บ่าวไพร่มีความภักดีต่อเจ้านายเป็นอย่างยิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความซื่อสัตย์[khwām seūsat] (n) EN: loyalty

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
loyalty

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loyalty

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丹心[dān xīn, ㄉㄢ ㄒㄧㄣ,  ] loyalty #56,157 [Add to Longdo]
归属感[guī shǔ gǎn, ㄍㄨㄟ ㄕㄨˇ ㄍㄢˇ,    /   ] loyalty [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pflichttreue { f }loyalty to one's duty [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ちゅう, chuu] (n) loyalty; devotion; fidelity; faithfulness #2,113 [Add to Longdo]
忠誠[ちゅうせい, chuusei] (adj-na, n) loyalty; sincerity; allegiance; fidelity; integrity; (P) #11,012 [Add to Longdo]
信義[しんぎ, shingi] (n) faith; fidelity; loyalty; (P) #14,936 [Add to Longdo]
忠義[ちゅうぎ, chuugi] (adj-na, n) loyalty; devotion; (P) #15,889 [Add to Longdo]
義勇[ぎゆう, giyuu] (n) heroism; loyalty and courage; (P) #16,800 [Add to Longdo]
ブランドロイヤリティー[burandoroiyaritei-] (n) brand loyalty [Add to Longdo]
ブランド志向[ブランドしこう, burando shikou] (n, adj-no) brand loyalty; brand-orientation; brand consciousness; infatuation with big-name brands [Add to Longdo]
ロイヤリティー(P);ロイヤリティ;ロイヤルティー;ローヤリティー;ローヤルティー;ロヤリティー;ロイアリティー;ロイアリティ;ロイアルティー;ロイアルティ[roiyaritei-(P); roiyaritei ; roiyarutei-; ro-yaritei-; ro-yarutei-; royaritei-; roi] (n) (1) royalty; (2) loyalty; (P) [Add to Longdo]
愛党心[あいとうしん, aitoushin] (n) party loyalty [Add to Longdo]
確守[かくしゅ, kakushu] (n, vs) loyalty to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loyalty \Loy"al*ty\, n. [Cf. F. loyaut['e]. See {Loyal}, and cf.
   {Legality}.]
   The state or quality of being loyal; fidelity to a superior,
   or to duty, love, etc.
   [1913 Webster]
 
      He had such loyalty to the king as the law required.
                          --Clarendon.
   [1913 Webster]
 
      Not withstanding all the subtle bait
      With which those Amazons his love still craved,
      To his one love his loyalty he saved.  --Spenser.
   [1913 Webster]
 
   Note: "Loyalty . . . expresses, properly, that fidelity which
      one owes according to law, and does not necessarily
      include that attachment to the royal person, which,
      happily, we in England have been able further to throw
      into the word." --Trench.
 
   Syn: Allegiance; fealty. See {Allegiance}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loyalty
   n 1: the quality of being loyal [syn: {loyalty}, {trueness}]
      [ant: {disloyalty}]
   2: feelings of allegiance
   3: the act of binding yourself (intellectually or emotionally)
     to a course of action; "his long commitment to public
     service"; "they felt no loyalty to a losing team" [syn:
     {commitment}, {allegiance}, {loyalty}, {dedication}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top