ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unfaithful

AH0 N F EY1 TH F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfaithful-, *unfaithful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfaithful(adj) ซึ่งไม่ซื่อสัตย์, See also: ซึ่งไม่จงรักภักดี, ซึ่งนอกใจ, Syn. faithless, disloyal, Ant. faithful, loyal
unfaithful(adj) ซึ่งไม่ถูกต้อง, See also: ไม่ตรง, ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. inexact, inaccurate, Ant. exact, accurate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unfaithful(อันเฟธ'ฟูล) adj. ไม่ซื่อสัตย์,นอกใจ,มีชู้,ไม่แม่นยำ,ไม่สมบูรณ์,ไม่แน่นอน., See also: unfaithfulness n.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unfaithful lover long since dead, deep asleep in thy wormy bed, wiggle thy toes, open thine eyes, twist thy fingers toward the sky.คนรักผู้ไม่ซื่อสัตว์ ตั้งแต่แกตาย ที่หลับไหลกับพวกหนอนบนเตียง, จงขยับนิ้วเท้าของเจ้า, เปิดตาของเจ้า, Hocus Pocus (1993)
How could I be unfaithful to my dear Dona Julia... who had nearly given up her life to love me?ผมจะไม่ซื่อสัตย์ ต่อ ดอนน่า จูเลียที่รักของผมได้อย่างไร ในเมื่อเธอมอบกายถวายชีวิตเพื่อรักผม Don Juan DeMarco (1994)
I mean, she goes on for five pages about how I was unfaithful to her.เธอผล่ามมา 5 หน้าเต็มว่า ว่าฉันไม่ซื่อสัตย์กับเธอ The One with the Jellyfish (1997)
If she was an unfaithful wife, why stop at Arnold?ถ้าเธอมีชู้ คงไม่หยุดแค่อาร์โนลหรอก The Constant Gardener (2005)
You see, when they were alive, their husbands were unfaithful to them, and these women, basically suffering from temporary insanity, murdered their children.คุณเห็น เมื่อพวกหล่อนมีชีวิต สามีของพวกหล่อนไปมีเมียน้อย และผู้หญิงพวกนี้ Pilot (2005)
So now their spirits are cursed, walking back roads, waterways, and if they find an unfaithful man, they kill him, and that man is never seen again.และตอนนี้วิญญานของพวกเธอต้องคำสาป เดินบนถนนแห่งความมืด, สายน้ำ และหากพวกเธอพบผู้ชายที่ไม่ซื่อสัตย์ พวกเธอก็พร้อมจะฆ่า Pilot (2005)
Codependent girls, unfaithful girls depressed girls, narcissistic girls, phony girls.ผู้หญิงที่ควบคุมไม่ได้ ไว้ใจไม่ได้บ้างละ.. ..หดหู่ หลงตัวเอง หลอกลวงบ้าง The Ugly Truth (2009)
I am never gonna be unfaithful to you, Mark.ฉันไม่เึคยนอกใจ คุณเลยนะมาร์ค White to Play (2009)
Picked hell of a time to be unfaithful to Jon.เอาเวลาตรงนั้นไว้ไปนอกใจจอนเถอะ Watchmen (2009)
She's an unfaithful friend.หล่อนมันเพื่อนทรยศ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
You think that my wife is unfaithful to me because I'm not satisfying her?คุณคิดว่าเมียผมนอกใจผมหรอ เพราะว่า ผมไม่ทำให้เธอพอใจ Chuck Versus the Subway (2010)
I had no intention of being unfaithful to your mother.พ่อไม่มีเจตนา จะนอกใจแม่ The Jenna Thing (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unfaithfulHe chided her for her unfaithfulness.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คบชู้สู่ชาย[khopchū sū chāi] (v, exp) EN: commit adultery ; have a lover ; be unfaithful to the husband
มีชู้[mī chū] (v) EN: commit adultery ; have a lover ; be unfaithful to the husband  FR: avoir une liaison extraconjugale
นอกใจ[nøkjai] (v) EN: be unfaithful ; be adulterous ; be philandering ; be incontinent ; be disloyal ; be infidel  FR: être infidèle
ผิดผัวผิดเมีย[phit phūa phit mīa] (v, exp) EN: be unfaithful ; commit adultery ; have an extramarital affair

CMU English Pronouncing Dictionary
UNFAITHFUL AH0 N F EY1 TH F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfaithful (j) ˌʌnfˈɛɪθfəl (uh2 n f ei1 th f @ l)
unfaithfully (a) ˌʌnfˈɛɪθfəliː (uh2 n f ei1 th f @ l ii)
unfaithfulness (n) ˌʌnfˈɛɪθfəlnəs (uh2 n f ei1 th f @ l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不信[ふしん, fushin] (n,adj-no) unfaithfulness; insincerity; perfidy; mistrust; distrust; discredit; (P) [Add to Longdo]
不信実[ふしんじつ, fushinjitsu] (n) insincerity; unfaithfulness [Add to Longdo]
不臣[ふしん, fushin] (n) disloyalty; unfaithfulness [Add to Longdo]
不忠実[ふちゅうじつ, fuchuujitsu] (n) disloyalty; unfaithfulness [Add to Longdo]
不貞[ふてい, futei] (adj-na,n,adj-no) unfaithfulness; infidelity; unchastity [Add to Longdo]
浮気(P);うわ気[うわき, uwaki] (n,adj-na,vs) (1) (sens) extramarital sex; affair; fooling around; (2) infidelity; wantonness; unfaithfulness; inconstancy; fickleness; caprice; (P) [Add to Longdo]
浮気者[うわきもの, uwakimono] (n) cheater; unfaithful person; adulterer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unfaithful \Un*faith"ful\, a.
   1. Not faithful; not observant of promises, vows, allegiance,
    or duty; violating trust or confidence; treacherous;
    perfidious; as, an unfaithful subject; an unfaithful agent
    or servant.
    [1913 Webster]
 
       My feet, through wine, unfaithful to their weight.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       His honor rooted in dishonor stood,
       And faith unfaithful kept him falsely true.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. Not possessing faith; infidel. [R.] --Milton.
    [1913 Webster] -- {Un*faith"ful*ly}, adv. --
    {Un*faith"ful*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unfaithful
   adj 1: not true to duty or obligation or promises; "an
       unfaithful lover" [ant: {faithful}]
   2: having sexual relations with someone other than your husband
     or wife, or your boyfriend or girlfriend; "her husband was
     unfaithful" [ant: {faithful}]
   3: having the character of, or characteristic of, a traitor;
     "the faithless Benedict Arnold"; "a lying traitorous
     insurrectionist" [syn: {faithless}, {traitorous},
     {unfaithful}, {treasonable}, {treasonous}]
   4: not trustworthy; "an unfaithful reproduction"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top