ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unfaithful

AH0 N F EY1 TH F AH0 L   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfaithful-, *unfaithful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfaithful[ADJ] ซึ่งไม่ซื่อสัตย์, See also: ซึ่งไม่จงรักภักดี, ซึ่งนอกใจ, Syn. faithless, disloyal, Ant. faithful, loyal
unfaithful[ADJ] ซึ่งไม่ถูกต้อง, See also: ไม่ตรง, ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. inexact, inaccurate, Ant. exact, accurate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unfaithful(อันเฟธ'ฟูล) adj. ไม่ซื่อสัตย์,นอกใจ,มีชู้,ไม่แม่นยำ,ไม่สมบูรณ์,ไม่แน่นอน., See also: unfaithfulness n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unfaithful lover long since dead, deep asleep in thy wormy bed, wiggle thy toes, open thine eyes, twist thy fingers toward the sky.คนรักผู้ไม่ซื่อสัตว์ ตั้งแต่แกตาย ที่หลับไหลกับพวกหนอนบนเตียง, จงขยับนิ้วเท้าของเจ้า, เปิดตาของเจ้า, Hocus Pocus (1993)
How could I be unfaithful to my dear Dona Julia... who had nearly given up her life to love me?ผมจะไม่ซื่อสัตย์ ต่อ ดอนน่า จูเลียที่รักของผมได้อย่างไร ในเมื่อเธอมอบกายถวายชีวิตเพื่อรักผม Don Juan DeMarco (1994)
I mean, she goes on for five pages about how I was unfaithful to her.เธอผล่ามมา 5 หน้าเต็มว่า ว่าฉันไม่ซื่อสัตย์กับเธอ The One with the Jellyfish (1997)
- Oh, what happened? - Unfaithful,โอ้ เกิดอะไรขึ้นล่ะคะ ไม่ซื่อสัตย์ครับ Shall We Dance (2004)
If she was an unfaithful wife, why stop at Arnold?ถ้าเธอมีชู้ คงไม่หยุดแค่อาร์โนลหรอก The Constant Gardener (2005)
You see, when they were alive, their husbands were unfaithful to them, and these women, basically suffering from temporary insanity, murdered their children.คุณเห็น เมื่อพวกหล่อนมีชีวิต สามีของพวกหล่อนไปมีเมียน้อย และผู้หญิงพวกนี้ Pilot (2005)
So now their spirits are cursed, walking back roads, waterways, and if they find an unfaithful man, they kill him, and that man is never seen again.และตอนนี้วิญญานของพวกเธอต้องคำสาป เดินบนถนนแห่งความมืด, สายน้ำ และหากพวกเธอพบผู้ชายที่ไม่ซื่อสัตย์ พวกเธอก็พร้อมจะฆ่า Pilot (2005)
Tell me about it. So the husband was unfaithful.บอกฉัน สามีไม่ซื่อสัตย์ Pilot (2005)
You can't kill me. I'm not unfaithful.นายฆ่าฉันไม่ได้หรอก ฉันไม่ได้หักหลังนาย Pilot (2005)
So if... for instance, a woman came to you suspicious of her husband, you could guarantee to find out whether he is or is not unfaithful?ถ้างั้น... อย่างเช่น มีผู้หญิงมาหาคุณ กับพฤติกรรมที่น่าสงสัยของสามี The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Most men are unfaithful.ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ซื่อสัตย์กันทั้งนั้น The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I am playing a part to demonstrate your husband is unfaithful.ฉันเล่นเพื่อส่วนหนึ่งของการแสดง ให้เห็นว่าสามีคุณนอกใจ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unfaithfulHe chided her for her unfaithfulness.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คบชู้สู่ชาย[v. exp.] (khopchū sū chāi) EN: commit adultery ; have a lover ; be unfaithful to the husband   
มีชู้[v.] (mī chū) EN: commit adultery ; have a lover ; be unfaithful to the husband   FR: avoir une liaison extraconjugale
นอกใจ[v.] (nøkjai) EN: be unfaithful ; be adulterous ; be philandering ; be incontinent ; be disloyal ; be infidel   FR: être infidèle
ผิดผัวผิดเมีย[v. exp.] (phit phūa phit mīa) EN: be unfaithful ; commit adultery ; have an extramarital affair   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNFAITHFUL    AH0 N F EY1 TH F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfaithful    (j) ˌʌnfˈɛɪθfəl (uh2 n f ei1 th f @ l)
unfaithfully    (a) ˌʌnfˈɛɪθfəliː (uh2 n f ei1 th f @ l ii)
unfaithfulness    (n) ˌʌnfˈɛɪθfəlnəs (uh2 n f ei1 th f @ l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不信[ふしん, fushin] (n,adj-no) unfaithfulness; insincerity; perfidy; mistrust; distrust; discredit; (P) [Add to Longdo]
不信実[ふしんじつ, fushinjitsu] (n) insincerity; unfaithfulness [Add to Longdo]
不臣[ふしん, fushin] (n) disloyalty; unfaithfulness [Add to Longdo]
不忠実[ふちゅうじつ, fuchuujitsu] (n) disloyalty; unfaithfulness [Add to Longdo]
不貞[ふてい, futei] (adj-na,n,adj-no) unfaithfulness; infidelity; unchastity [Add to Longdo]
浮気(P);うわ気[うわき, uwaki] (n,adj-na,vs) (1) (sens) extramarital sex; affair; fooling around; (2) infidelity; wantonness; unfaithfulness; inconstancy; fickleness; caprice; (P) [Add to Longdo]
浮気者[うわきもの, uwakimono] (n) cheater; unfaithful person; adulterer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unfaithful \Un*faith"ful\, a.
   1. Not faithful; not observant of promises, vows, allegiance,
    or duty; violating trust or confidence; treacherous;
    perfidious; as, an unfaithful subject; an unfaithful agent
    or servant.
    [1913 Webster]
 
       My feet, through wine, unfaithful to their weight.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       His honor rooted in dishonor stood,
       And faith unfaithful kept him falsely true.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. Not possessing faith; infidel. [R.] --Milton.
    [1913 Webster] -- {Un*faith"ful*ly}, adv. --
    {Un*faith"ful*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unfaithful
   adj 1: not true to duty or obligation or promises; "an
       unfaithful lover" [ant: {faithful}]
   2: having sexual relations with someone other than your husband
     or wife, or your boyfriend or girlfriend; "her husband was
     unfaithful" [ant: {faithful}]
   3: having the character of, or characteristic of, a traitor;
     "the faithless Benedict Arnold"; "a lying traitorous
     insurrectionist" [syn: {faithless}, {traitorous},
     {unfaithful}, {treasonable}, {treasonous}]
   4: not trustworthy; "an unfaithful reproduction"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top