ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

steadfast

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -steadfast-, *steadfast*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
steadfast(adj) แน่นอน, See also: แน่วแน่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
steadfast(สเทด'เฟิสทฺ) adj. แน่วแน่, แน่นอน, มั่นคง, ไม่เปลี่ยนแปลง, มีศรัทธาแน่วแน่, ยึดมั่น., See also: steadfastly adv. steadfastness n., Syn. stedfast devoted, loya

English-Thai: Nontri Dictionary
steadfast(adj) แน่วแน่, มั่นคง, แน่นอน, ยึดมั่น

WordNet (3.0)
steadfast(adj) firm and dependable especially in loyalty, Syn. staunch, unswerving
steadfastness(n) loyalty in the face of trouble and difficulty, Syn. staunchness
steadfastness(n) steadfast resolution
firm(adj) marked by firm determination or resolution; not shakable, Syn. unfaltering, steady, unbendable, unwavering, steadfast, stiff, unshakable

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Steadfast

a. [ Stead + fast, that is, fast in place. ] [ Written also stedfast. ] 1. Firmly fixed or established; fast fixed; firm. “This steadfast globe of earth.” Spenser. [ 1913 Webster ]

2. Not fickle or wavering; constant; firm; resolute; unswerving; steady. “Steadfast eye.” Shak. [ 1913 Webster ]

Abide steadfast unto him [ thy neighbor ] in the time of his trouble. Ecclus. xxii. 23. [ 1913 Webster ]

Whom resist steadfast in the faith. 1 Pet. v. 9. [ 1913 Webster ]

Steadfastly

adv. In a steadfast manner; firmly. [ 1913 Webster ]

Steadfastly believe that whatever God has revealed is infallibly true. Wake. [ 1913 Webster ]

Steadfastness

n. The quality or state of being steadfast; firmness; fixedness; constancy. “The steadfastness of your faith.” Col. ii. 5. [ 1913 Webster ]

To prove her wifehood and her steadfastness. Chaucer. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A vocal member of the NRA and a steadfast supporter of the second amendment, เสียงของสมาชิก NRA และเป็นผู้สนับสนุนที่มั่นคงจากการแก้ไขครั้งที่สอง How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
I hope you are steadfast in your commitment to our cause, Yao Fei.ฉันหวังว่าคุณจะยึดมั่น ในข้อผูกมัดของท่าน ระหว่างเรา , เหยา เฟย The Odyssey (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
steadfastHe remained steadfast to his principles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจเด็ด(adj) resolute, See also: steadfast, undaunted, unwavering, stouthearted, Syn. เด็ดเดี่ยว, Example: เขาเป็นคนใจเด็ดสมกับเป็นลูกผู้ชายที่กล้าเปิดเผยสถานภาพของตนเองว่ามีภริยาแล้ว
ใจเดียว(adj) constant, See also: steadfast, faithful, single-minded, Ant. หลายใจ, Example: ครอบครัวจะมีความสุขถ้าพ่อบ้านเป็นคนรักเดียวใจเดียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มั่น[man] (x) EN: certain ; sure ; positive ; confident ; firm ; solid ; stable ; secure ; strong ; sturdy ; steadfast  FR: solide ; sûr ; sérieux ; stable
มั่นคง[mankhong] (v) EN: be secure ; be stable ; be firm ; be strong ; be sturdy ; be steadfast ; firm ; secure ; stable
มั่นคง[mankhong] (adj) EN: strong ; solid ; firm ; stable ; steadfast ; secure  FR: résistant ; robuste ; solide ; ferme ; durable ; stable
แน่[naē] (adj) EN: sure ; confident ; certain ; steady; steadfast  FR: certain ; sûr
แน่ว[naēo] (adj) EN: steady ; firm ; steadfast
แน่วแน่[naēonaē] (v) EN: be determined ; be resolute ; be firm ; be intent ; be steadfast ; be persistent
แน่วแน่[naēonaē] (adj) EN: firm ; steady ; steadfast ; fixed ; intent ; resolute ; unswerving ; unwavering  FR: résolu
หนักแน่น[naknaen] (v) EN: be firm ; be staunch ; be steadfast ; be steady ; be stable ; be resolute ; be constant ; be unyielding
ยืนกราน[yeūnkrān] (adj) EN: resolute ; steadfast  FR: résolu

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
steadfast
steadfastly
steadfastness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
steadfast
steadfastly
steadfastness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
笃志[dǔ zhì, ㄉㄨˇ ㄓˋ,   /  ] steadfast; with single-minded devotion #109,515 [Add to Longdo]
不移[bù yí, ㄅㄨˋ ㄧˊ,  ] steadfast; inalienable [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fest; standfest; unentwegt { adj } | fester; standfester; unentwegter | am festesten; am standfestesten; am unentwegtestensteadfast | more steadfast | most steadfast [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不動[ふどう, fudou] (adj-na, n, adj-no) immobility; firmness; fixed; steadfastness; motionless; idle; (P) #11,698 [Add to Longdo]
運根鈍[うんこんどん, unkondon] (n) luck, steadfastness and patience (the three keys to achieving success) [Add to Longdo]
慨然[がいぜん, gaizen] (adj-t, adv-to) (1) indignant; sorrowful; (2) steadfast; determined [Add to Longdo]
確乎不抜[かっこふばつ, kakkofubatsu] (n, adj-no) determined; steadfast; unswerving; unshakable [Add to Longdo]
確固不動[かっこふどう, kakkofudou] (n) unshakeable (e.g. belief); invincible; steadfastness; firmness; unwavering (e.g. support); absolutely secure [Add to Longdo]
硬い(P);固い(P);堅い(P);緊い(iK)[かたい, katai] (adj-i) (1) (esp. 固い & 堅い for wood, 硬い for metal and stone) hard; solid; tough; (2) stiff; tight; wooden; unpolished (e.g. writing); (3) strong; firm (not viscous or easily moved); (4) safe; steady; honest; steadfast; (5) obstinate; stubborn; (6) (ant [Add to Longdo]
正直一途[しょうじきいちず, shoujikiichizu] (n, adj-na, adj-no) (of) straightforward honesty; steadfastly honest [Add to Longdo]
忠義一徹[ちゅうぎいってつ, chuugiittetsu] (n, adj-na) staunch (steadfast, single-hearted) in one's devotion to his master (lord) [Add to Longdo]
忠義一途[ちゅうぎいちず, chuugiichizu] (n, adj-na) staunch (steadfast, single-hearted) in one's devotion to his master (lord) [Add to Longdo]
粘り強い(P);ねばり強い[ねばりづよい, nebariduyoi] (adj-i) tenacious; persevering; persistent; stubborn; steadfast; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top