ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

executor

IH0 G Z EH1 K Y AH0 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -executor-, *executor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
executor(n) ผู้ปฏิบัติการ, See also: ผู้ปฏิบัติตามคำสั่ง, Syn. doer, enforcer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
executor(เอคเซค'คิวเทอะ) n. ผู้ปฎิบัติการ, ผู้บริหาร, ผู้ดำเนินการตามคำสั่ง, ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม., See also: executorial adj.
coexecutorn. ผู้จัดการมรดกร่วม

English-Thai: Nontri Dictionary
executor(n) ผู้บริหารงาน, ผู้ดำเนินการ, ผู้ปฏิบัติการ, ผู้จัดการมรดก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
executorผู้จัดการมรดก(มีพินัยกรรม) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
executorผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม [ ดู administrator ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
executor de son tortผู้เข้าจัดการมรดกโดยไม่มีอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
executory agreementข้อตกลงที่จะต้องปฏิบัติตาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Executors and administratorsผู้จัดการมรดก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's just, I, uh... spoke to the executor of the will, and I have a ballpark figure of what you'll be getting.คือผม ได้คุยกับผู้จัดการเรื่องมรดก แล้วก็พอรู้จำนวนที่คุณจะได้แล้วล่ะ Welcome to Kanagawa (2008)
We believe she's the executor of Volkoff's most important weapons deals.เราเชื่อว่า เธอเป็นผู้ส่งอาวุธในการซื้อขาย ที่สำคัญของโวลคอฟ Chuck Versus the Suitcase (2010)
I am now only the executor of your orders.ตอนนี้ฉันเป็นเพียงผู้บริหารตามคำสั่งของคุณ Me Too, Flower! (2011)
The executor of the estate is supposed to be coming, whoever that is.เจ้าหน้าที่มรดกควรจะมาได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม The Princess Dowry (2012)
And I would appreciate it if you would leave the settling of mother's affairs to the executor of her estate.และฉันจะขอบคุณมาก ถ้าคุณยอมปล่อยหนี้ ในกิจการของแม่ให้กับผู้จัดการมรดกของเธอ The Princess Dowry (2012)
He's the executor of Cece's will, so that's sketchy, right?เขาเป็นผู้จัดการร่างมรดกของ ซีซี ใช่มั๊ย Con-Heir (2012)
The last executor died years ago, but the trust keeps up the payments.ลูกหลานรุ่นสุดท้ายตามไปเมื่อปีที่แล้ว แต่สัญญาทำความสะอาดยังไม่หมด Identity Crisis (2012)
You were Odette's business manager as well as the executor of her grandfather's estate?คุณเป็นผู้จัดการธุรกิจของโอเด็ต และเป็นผู้ดูแลคฤหาสน์ของ คุณปู่ของเธอด้วยใช่ไหมคะ A Dance with Death (2012)
I got a letter from the executor of my father's estate.ฉันได้จดหมาย จากผู้จัดการมรดกพ่อฉัน Digital Estate Planning (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ปฏิบัติการ(n) executor, See also: operator, implementor, Syn. ผู้กระทำการ, ผู้ปฏิบัติ, Example: เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เพียงพอกับผู้ปฏิบัติการ, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้จัดการมรดก[phūjatkān møradok] (n, exp) EN: executor of a will ; administrator of an estate
ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม[phūjatkān møradok tām phinaikam] (n, exp) EN: executor ; executrix ; administrator  FR: exécuteur testamentaire [ m ]
ผู้กระทำการ[phū krathamkān] (n) EN: executor  FR: exécuteur [ m ] (vx) ; exécutrice [ f ] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXECUTOR IH0 G Z EH1 K Y AH0 T ER0
EXECUTORS IH0 G Z EH1 K Y AH0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
executor (n) ˈɪgzˈɛkjutər (i1 g z e1 k y u t @ r)
executors (n) ˈɪgzˈɛkjutəz (i1 g z e1 k y u t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセス方式実行プログラム[アクセスほうしきじっこうプログラム, akusesu houshikijikkou puroguramu] (n) { comp } access method executor [Add to Longdo]
エクスキューター[ekusukyu-ta-] (n) executor [Add to Longdo]
遺言執行者[ゆいごんしっこうしゃ, yuigonshikkousha] (n) executor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Executor \Ex*ec"u*tor\, n. [L. executor, exsecutor: cf. F.
   ex['e]cuteur. Cf. {Executer}.]
   1. One who executes or performs; a doer; as, an executor of
    baseness. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. An executioner. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Delivering o'er to executors paw?
       The lazy, yawning drone.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) The person appointed by a testator to execute his
    will, or to see its provisions carried into effect, after
    his decease.
    [1913 Webster]
 
   {Executor de son tort} [Of., executor of his own wrong]
    (Law), a stranger who intermeddles without authority in
    the distribution of the estate of a deceased person.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 executor
   n 1: a person appointed by a testator to carry out the terms of
      the will

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top