Search result for

การจัดการ

(73 entries)
(0.0093 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การจัดการ-, *การจัดการ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
วิชาหลักการจัดการ (n phrase ) Principles of Management

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
managementการจัดการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
managementการจัดการ, การบริหาร, ฝ่ายจัดการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conflict managementการจัดการกับความขัดแย้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
data managementการจัดการข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
loss adjustmentการจัดการค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
job managementการจัดการงาน [ใช้ในโอเอส] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
negotiorum gestio (L.)การจัดการงานนอกสั่ง [ดู management of affairs without mandate] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
management of affairs without mandateการจัดการงานนอกสั่ง [ดู negotiorum gestio] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
objective, management byการจัดการตามวัตถุประสงค์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
management by objectiveการจัดการตามวัตถุประสงค์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Knowledge managementการจัดการองค์ความรู้,

การจัดการองค์ความรู้

[เทคโนโลยีการศึกษา]
Database managementการจัดการฐานข้อมูล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information resources manegementการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Database managementการจัดการฐานข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Knowledge management KMการจัดการองค์ความรู้, การบริหารองค์ความรู้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information resources managementการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Collection management (Libraries)การจัดการทรัพยากรห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Hard disk managementการจัดการฮาร์ดดิสก์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Database managementการจัดการฐานข้อมูล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Software configuration managementการจัดการโครงการแบบซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I know what it's like running a crew.ฉันรู้ว่าสิ่งที่เหมือนกับการจัดการลูกทีม บางสิ่งที่ลูกน้องของนายทำเรื่องระยำ Pilot (2008)
- have always managed to make things work with Sam Crow.-มีการจัดการอยู่เสมอในการร่วมงานกับSam Crow Pilot (2008)
After experiencing the United States, she looks down on our country's traditional marriage arrangements.หลังจากมีประสบการณ์จากอเมริกา, เธอดูถูก การจัดการแต่งงานตามธรรมเนียมของประเทศเรา Episode #1.8 (2008)
Are there any objections?แล้วการจัดการควบคุมล่ะ ? Quantum of Solace (2008)
Bolivian supply of water.ของการจัดการทรัพยากรน้ำในโบลีเวีย Quantum of Solace (2008)
Organised sport is very popular.การจัดการแข่งขันกีฬา ก็เป็นที่นิยม The Boy in the Striped Pajamas (2008)
In-in energy, and logistics,ในด้านพลังงาน การจัดการขนส่ง Safe and Sound (2008)
To make the necessary arrangements for security้เพื่อการจัดการที่จำเ็ป็นสำหรับความปลอดภัย The Price (2008)
Programs exist that guarantee sustainable forest management.แบบแผนที่ใช้อยู่สามารถยืนยันได้ ถึงการจัดการป่าไม้อย่างสร้างสรรค์ Home (2009)
In light of recent management changes, it's important that you and I get along.เมื่อไม่นานที่ผ่านมานี้ อำนาจการจัดการเปลี่ยนไปแล้ว มันจึงสำคัญที่ว่าคุณกับผมยังคงทำงานร่วมกัน Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Whatever you do, nothing's ever gonna be more important to me than putting you and your friends down.ไม่ว่าคุณจะทำอะไร, สำหรับฉันไม่มีสิ่งใดที่สำคัญไปกว่า การจัดการนายและพวกของนาย Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Ethan seems to think you had something to do with it.ฮีธานเชื่อว่าหนูมีวิธีการจัดการกับเรื่องนี้ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจัดการ[n.] (kān jatkān) EN: management ; administration ; arrangement ; handling   FR: management [m] ; administration [f]
การจัดการทางการเงิน[n. exp.] (kān jatkān thāng kān ngoen) EN: financial management   
การจัดการบุคลากร[n. exp.] (kān jatkān bukkhalākøn) EN: personal management   
การจัดการหน่วยความจำ[n. exp.] (kān jatkān nūay khwāmjam) EN: memory management   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
administration    [N] การบริหาร, See also: การจัดการ, Syn. management
arrangement    [N] การจัดการ
conduct    [N] การจัดการ, Syn. mange
conductibility    [N] การจัดการ, See also: การควบคุม, Syn. management, guidance
direction    [N] การควบคุม, See also: การจัดการ, Syn. management, control
disposition    [N] การจัดการ, See also: การควบคุม
execution    [N] ิการดำเนินการ, See also: การจัดการ, การปฏิบัติการ, Syn. administration
maladministration    [N] การจัดการที่ไม่ดีหรือไม่ซื่อสัตย์, See also: การปรับตัวไม่ดี, การจัดการไม่มีประสิทธิภาพ, Syn. mismanagement, misrule
manageability    [N] การจัดการได้, See also: การควบคุมได้
management    [N] การจัดการ, See also: การบริหาร, การควบคุม, การปกครอง, Syn. administration, supervision

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
administrative(แอดมิน' นิสเทรทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการหรือบริหาร (managerial)
arrangement(อะเรนจฺ'เมินทฺ) n. การจัด,การจัดการ,ภาวะที่ถูกจัด,ลักษณะการจัด,การตระเตรียม,เพลงที่ได้มีการปรับปรุงใหม่, Syn. plan,preparation ###A. disarrangement)
data fieldเขตข้อมูลหมายถึง ที่ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูล โดยจัดแบ่งให้แต่ละเขตเก็บข้อมูลแต่ละเรื่อง เช่น แบ่งเป็นเขต ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ ฯ ถ้าเรานำเขตข้อมูลเหล่านี้หลาย ๆ เขตมารวมกัน จะเรียกว่า "ระเบียน" (record)
dbase(ดีเบส) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ได้รับความนิยมมากสมัยหนึ่งในด้านการจัดการฐานข้อมูล (database management) ได้รับการพัฒนาติดต่อกันมาหลายรุ่น (version)
dispensationn. การแจกจ่าย,ระบบ,การจัดการ, การยกเว้น,การงด, Syn. dispersion,arrangement
disposal(ดิสโพ'เซิล) n. การจัดวาง,การจัดการ,การจัดวางกำลัง,การกำจัด, Syn. grouping,arrangement
disposition(ดิสโพซิซ'เชิน) n. ความโน้มน้าว,อารมณ์,การจัดการ,การมอบให้
dos(ดอส) ย่อมาจาก disk operating system (ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกับการจัดการควบคุมแผ่นบันทึก (disk) หรือที่เรียกว่าระบบปฏิบัติการ (OS) ดอสที่ใช้เฉพาะกับไมโครคอมพิวเตอร์ (ดอสที่ใช้กับเมนเฟรมก็มี เป็นของบริษัทไอบีเอ็ม)
engineering(เอนจินเนีย'ริง) n. วิศวกรรม,การช่าง, การจัดการ,การวางแผนและควบคุมอย่างชำนิชำนาญ, Syn. maneuvering
extended memory specificaข้อกำหนดหน่วยความจำแบบขยายใช้ตัวย่อว่า XMS (อ่านว่า เอกซ์เอ็มเอส) เป็นมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับหน่วยความจำแบบหนึ่งที่ยอมให้โปรแกรมระบบดอส เข้าถึงส่วนความจำขยายได้ โปรแกรมในดอสที่จัดการเรื่องนี้ มีชื่อว่า Himem.Sys

English-Thai: Nontri Dictionary
administration(n) การจัดการ,การปกครอง,การบริหาร
administrative(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการบริหาร
arrangement(n) การจัดการ,การเตรียม,การเตรียมการ
deal(n) การซื้อขาย,การตกลง,การติดต่อ,การจัดการ,ส่วนใหญ่
dispensation(n) การจ่ายยา,การจัดการ,การแบ่งสรร,การให้
disposal(n) การจำหน่าย,การจัดการ,การกำจัด,การจัด,การใช้จ่าย
disposition(n) อารมณ์,การจัดการ,การกำหนด,ความประสงค์,โองการ
execution(n) การบริหารงาน,การดำเนินการ,การปฏิบัติ,การทำให้สำเร็จ,การจัดการ
management(n) การปกครอง,การบริหาร,การจัดการ
manipulation(n) การจัดทำ,การจัดการ,การยักย้าย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
成立[せいりつ, seiritsu] (n) การจัดการ,การคงอยู่,การก่อตั้ง,การทำให้สมบูรณ์,การทำให้สำเร็จ
安全衛生管理[かんぜんえいせいかんり, kanzen'eiseikanri] (n ) การจัดการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
処理[しょり, shori] Thai: การจัดการ English: management (vs)
運営[うんえい, un'ei] Thai: การจัดการ English: management

German-Thai: Longdo Dictionary
Führung(n) |die, pl. Führungen| การจัดการ, See also: das Management

French-Thai: Longdo Dictionary
contre-mesure(n) |f| นโยบายหรือมาตรการ ในการจัดการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีงาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top