ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

executive

IH0 G Z EH1 K Y AH0 T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -executive-, *executive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
executive(adj) เกี่ยวกับการบริหาร, See also: เกี่ยวกับการดำเนินการ, Syn. administrative, menagerial
executive(n) ผู้บริหาร, See also: นักบริหาร, ผู้มีอำนาจบริหาร, Syn. administrator, director, manager
executive editor(n) บรรณาธิการบริหาร, Syn. editor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
executive(เอคเซค'คิวทิฟว) n. ผู้บริหาร, นักบริหาร adj. เกี่ยวกับการปฎิบัติให้ลุล่วงไปด้วยดี, เกี่ยวกับการบังคับตามกฎหมาย, เกี่ยวกับการบริหาร, Syn. directing
executive information sysระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารใช้ตัวย่อว่า EIS (อ่านว่า อีไอเอส) หมาถึงการนำสารสนเทศหรือข้อมูลต่าง ๆ มาเก็บไว้ในรูปแบบที่ผู้บริหารมักจะต้องการใช้ และสามารถจะเรียกมาดู หรือใช้ได้สะดวก
executive programโปรแกรมกระทำการหมายถึง โปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล หรือควบคุมการกระทำการ (execution) ของคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกัน เป็นต้นว่า ดูแลการทำงานของหน่วยรับข้อมูล หน่วยแสดงผล (input/output unit) การดำเนินการและกำหนดการใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยความจำ (memory unit) ให้ทำงานให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระบบทำงานแบบหลายชุดคำสั่ง หรือระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (multiprogramming) ชุดคำสั่งชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ (operating system) มีหน้าที่หลักในการดูแลไม่ให้การประมวลผล โปรแกรมทีละหลาย ๆ โปรแกรม เกิดความสับสนกัน มีความหมายเหมือน supervisor
chief executiven. ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา

English-Thai: Nontri Dictionary
executive(adj) ฝ่ายบริหาร, เกี่ยวกับการปฏิบัติ, เกี่ยวกับการบริหาร
executive(n) ผู้บริหารงาน, นักบริหาร, กรรมการบริษัท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
executiveผู้บริหาร, นักบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
executiveผู้บริหาร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
executiveฝ่ายบริหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
executive agentผู้แทนฝ่ายบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
executive agreementความตกลงระหว่างหัวหน้ารัฐบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
executive discretionดุลยพินิจทางการบริหาร, ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร [ ดู administrative discretion ประกอบ ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
executive information system (EIS)ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (อีไอเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
executive orderคำสั่งของฝ่ายบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
executive powerอำนาจบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
executive powerอำนาจบริหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Executive abilityความสามารถทางบริหาร [TU Subject Heading]
Executive Boardคณะกรรมการบริหาร [การแพทย์]
Executive departmentsกระทรวง [TU Subject Heading]
Executive ordersคำสั่งคณะบริหาร [TU Subject Heading]
Executive powerอำนาจบริหาร [TU Subject Heading]
Executive power (Islamic law)อำนาจบริหาร (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Executive Reportรายงานสรุปสำหรับนักบริหาร [การแพทย์]
Executivesนักบริหาร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
executive directorผู้อำนวยการบริหาร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Listen, I pride myself on being able to size up a job applicant and see just what kind of executive potential he has.ฉันภูมิใจความสามารถของตัวเอง ในการประเมินศักยภาพของผู้สมัครงานทุกคน... รวมถึงตำแหน่งงานที่เหมาะสม ตามศักยภาพนั้น ๆ ของแต่ละคนด้วย Mannequin (1987)
You know, I see executive potential here.ฉันเป็นผู้บริหารระดับสูงของที่นี่นะโว้ย! Mannequin (1987)
I can't believe that there's a mole on the executive council.ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมี พวกแมลงชอนไชที่ประชุมสภาชั้นสูง Akira (1988)
I n any case, at the next executive council meeting, your poor management of this last incident will be called into question.ในกรณีอื่นๆ, ที่ประชุมคณะบริหารคราวหน้า ความไม่มีฝีมือในการจัดการของคุณจาก เหตุการณ์ล่าสุดที่ผ่านมา จะถูกหยิบยกขึ้นมาตั้งคำถาม Akira (1988)
This must be presented to the supreme executive council for inquiry, but...เรื่องนี้จะต้องถูกนำเสนอไปที่ สภาบริหารสูงเพื่อสอบถาม แต่... Akira (1988)
Are you trying to insult the supreme executive council? !คุณพยายามจะดูหมิ่น สภาผู้บริหารสูงสุดเหรอ? Akira (1988)
I'm here to inform you of the supreme executive council's decision.ผมอยู่ที่นี่เพื่อจะแจ้งกับท่าน เรื่องการตัดสินใจของสภาผู้บริหารสูงสุด Akira (1988)
Announce a state of emergency, arrest all members of the executive council and remove them from the chain of command!ประกาศสถานะสภาวะฉุกเฉินและ จับกุมสมาชิกสภาทั้งหมด... ...และย้ายพวกเขาออกจาก เงื่อนไขของคำสั่ง! Akira (1988)
Mr. Omi and the other executives have been arrested by the coup...?ท่านโอมิและผู้บริหารท่านอื่นๆ ได้ถูกจับกุมโดยกระทันหันเรอะ... ? Akira (1988)
Suicide number 1 37 of this year, in this city was neither a destitute, nor a lonely man but a successful executive with a loving family and 40 million dollars in the bank.ลองดุพี่เค้าดีดีสิครับ เค้าดูเป็นพี่สำหรับนายใช่มั้ย ห๊า อ่า พี่นี่ตาถึงนะครับ ดูเธอสิครับ Hero (1992)
If there's nameless despair in executive offices what can there be 60 stories below, where the hungry and the homeless the brutalized and the addicted, fight their daily battle for survival?เธออจะสวย / สวย? พูดเรื่องอะไรน่ะ ดูหนังหน้าเธอสิ นี่มันอะไรกัน Hero (1992)
Chief Executive Producer Yasuyoshi Tokumaผู้ผลิตหัวหน้า Yasuyoshi Tokuma Princess Mononoke (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
executiveA farewell party was held in honor of the retiring executive.
executiveAn executive council was formed to discuss the new proposal.
executiveHe is an executive in an insurance company.
executiveI got acquainted with the chief executive.
executiveIn most Japanese companies, only a few executives have a room to themselves.
executiveI trust his executive ability.
executiveNow that pessimism prevails, the executive will abandon the project.
executiveOne must be an executive in some company.
executiveSenior executives spend a lot of time training their subordinates.
executiveShe got kicked upstairs to an executive position.
executiveSome of the company's executives are out of town for a conference.
executiveThe executive committee appointed him the president of the company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บริหารงาน(n) executive, See also: administrator, Example: เจ้าหน้าจัดเตรียมเอกสารการประชุมผู้บริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2540, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เป็นผู้นำ มีอำนาจในการสั่งงานเพื่อให้งานรุดหน้าไป
อำนาจบริหาร(n) executive power, See also: administrative power, Example: กฎหมายมีการกำหนดอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ ไว้อย่างชัดเจน, Notes: (กฎหมาย)
ผู้บริหาร(n) executive, See also: administrator, director, manager, Example: เขาได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นเกือบทุกปี, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระดับนโยบายของหน่วยงาน, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
ฝ่ายบริหาร(n) administrative section, See also: executive, administration, Example: ฝ่ายบุคคลจะต้องแนะนำบุคคลที่เข้ามาใหม่ให้กับฝ่ายบริหารได้รับทราบก่อนที่จะเริ่มทำงาน, Count Unit: ฝ่าย, Thai Definition: กลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระดับนโยบายของหน่วยงาน
คณะบริหาร(n) management team, See also: executive management, Syn. คณะผู้บริหาร, Example: งานนี้ประสบความสำเร็จเกินคาดเพราะความสามารถของคณะบริหารทุกคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจบริหาร[amnāt børihān] (n, exp) EN: executive power ; administrative power ; executive authority  FR: pouvoir exécutif [ m ]
ดำเนินการ[damnoēnkān] (adj) EN: administrative ; executive
กรรมการบริหาร[kammakān børihān] (n, exp) EN: executive director
กรรมการผู้จัดการ[kammakān phūjatkān] (n, exp) EN: managing director (M.D.) ; manager of the board ; chief executive officer (CEO) ; president
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร[kammakān thī mai pen phūbørihān] (n, exp) EN: non-executive director (NED)
การประชุมบริหาร[kān prachum børihān] (n, exp) EN: executive meeting
คณะกรรมการบริหาร[khanakammakān børihān] (n, exp) EN: executive board ; board of directors  FR: comité exécutif [ m ]
คณะมนตรีบริหาร[khanamontrī børihān] (n, exp) EN: executive congress
เลขาผู้บริหาร[lēkhā phūborihān] (n, exp) EN: executive secretary
ผู้อำนวยการแสดง[phū-amnūaykān sadaēng] (n, exp) EN: director ; executive producer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXECUTIVE IH0 G Z EH1 K Y AH0 T IH0 V
EXECUTIVES IH0 G Z EH1 K Y AH0 T IH0 V Z
EXECUTIVE'S EH0 G Z EH1 K Y AH0 T IH0 V Z
EXECUTIVES' EH0 G Z EH1 K Y AH0 T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
executive (n) ˈɪgzˈɛkjutɪv (i1 g z e1 k y u t i v)
executives (n) ˈɪgzˈɛkjutɪvz (i1 g z e1 k y u t i v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行政院[xíng zhèng yuàn, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄩㄢˋ,   ] Executive Yuan (government body in Taiwan) #28,108 [Add to Longdo]
行政命令[xíng zhèng mìng lìng, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˋ ㄌㄧㄥˋ,    ] executive order #38,000 [Add to Longdo]
厨师长[chú shī zhǎng, ㄔㄨˊ ㄕ ㄓㄤˇ,    /   ] executive chef; head chef #65,668 [Add to Longdo]
主管人员[zhǔ guǎn rén yuán, ㄓㄨˇ ㄍㄨㄢˇ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ,     /    ] executive [Add to Longdo]
行政会议[xíng zhèng huì yì, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ,     /    ] Executive Council (Hong Kong) [Add to Longdo]
行政部门[xíng zhèng bù mén, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ,     /    ] executive (government branch) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chefsessel { m }executive chair [Add to Longdo]
Diplomatenkoffer { m }executive briefcase [Add to Longdo]
Exekutivgewalt { f }executive power [Add to Longdo]
Führungsaufgabe { f }executive function [Add to Longdo]
Führungskräfte { pl }executive personnel [Add to Longdo]
Geschäftsführer { m }Executive Director; Chief Executive Director [Add to Longdo]
Kurzfassung { f }executive summary [Add to Longdo]
Managerkrankheit { f }executive burnout [Add to Longdo]
Managerspielzeug { n }executive toy [Add to Longdo]
Privatjet { m } für Managerexecutive jet [Add to Longdo]
VIP-Salon { m }executive lounge [Add to Longdo]
Vorstandsetage { f }executive suite [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大統領[だいとうりょう, daitouryou] (n) president; chief executive; (P) #1,056 [Add to Longdo]
幹部[かんぶ, kanbu] (n, adj-no) management; (executive) staff; leaders; leadership; top brass; upper echelons; (P) #3,639 [Add to Longdo]
役員[やくいん, yakuin] (n) officer; official; executive; staff; (P) #3,840 [Add to Longdo]
幹事[かんじ, kanji] (n, vs) executive secretary; coordinator; organizer; person in charge of making arrangements; (P) #6,491 [Add to Longdo]
常務[じょうむ, joumu] (n) (1) (abbr) managing director; executive director; (2) routine business; regular business; (P) #7,397 [Add to Longdo]
支配人[しはいにん, shihainin] (n) manager; executive; (P) #13,634 [Add to Longdo]
副長[ふくちょう, fukuchou] (n) (1) deputy head; deputy director; vice chief (of something); (2) executive officer (navy) #18,271 [Add to Longdo]
重役[じゅうやく(P);おもやく, juuyaku (P); omoyaku] (n) director; high executive; (person with) heavy responsibilities; (P) #19,691 [Add to Longdo]
CEO[シーイーオー, shi-i-o-] (n) (See 最高経営責任者) chief executive officer; CEO [Add to Longdo]
アカウントエグゼクティブ[akauntoeguzekuteibu] (n) account executive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Executive \Ex*ec"u*tive\, n.
   1. An impersonal title of the chief magistrate or officer who
    administers the government, whether king, president, or
    governor; the governing person or body.
    [1913 Webster]
 
   2. a person who has administrative authority over an
    organization or division of an organization; a manager,
    supervisor or administrator at a high level within an
    organization; as, all executives of the company were given
    stock options
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Executive \Ex*ec"u*tive\, a. [Cf.F. ex['e]cutif.]
   1. Designed or fitted for execution, or carrying into effect;
    as, executive talent; qualifying for, concerned with, or
    pertaining to, the execution of the laws or the conduct of
    affairs; as, executive power or authority; executive
    duties, officer, department, etc.
    [1913 Webster]
 
   Note: In government, executive is distinguished from
      {legislative} and {judicial}; {legislative} being
      applied to the organ or organs of government which make
      the laws; {judicial}, to that which interprets and
      applies the laws; executive, to that which carries them
      into effect or secures their due performance.
      [1913 Webster]
 
   2. of or pertaining to an executive[2] or to the group of
    executives within an organization; as, executive
    compensation increased more rapidly than wages in the
    1980's; the executive suite.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 executive
   adj 1: having the function of carrying out plans or orders etc.;
       "the executive branch"
   n 1: a person responsible for the administration of a business
      [syn: {executive}, {executive director}]
   2: persons who administer the law
   3: someone who manages a government agency or department [syn:
     {administrator}, {executive}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top