ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cva

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cva-, *cva*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cva มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cva*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cvaabbr. cerebrovascular accident,costovertibral angle

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
syndrome, stroke; cerebrovascular accident (CVA); stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ disease, cerebrovascular (CVD)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stroke; cerebrovascular accident (CVA); syndrome, stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ disease, cerebrovascular (CVD)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stroke syndrome; cerebrovascular accident (CVA); stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ disease, cerebrovascular (CVD)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrovascular accident (CVA); stroke; syndrome, stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ disease, cerebrovascular (CVD)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CVA (cerebrovascular accident); stroke; syndrome, stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ CVD (disease, cerebrovascular)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your publicist. A guy with a gripe from Alderman Cvack's office.Ein Typ mit einer Beschwerde von Alderman Cvack. I Love Trouble (1994)
On the bass, Mr. Larry McVey.- Mr. Larry McVay. Eyes Wide Shut (1999)
You just have to listen to your heart, Cvalda.Hör auf dein Herz, Cvalda. Dancer in the Dark (2000)
I don't want you to call me Cvalda.Sag nicht Cvalda zu mir. Paul, bitte. Dancer in the Dark (2000)
You're Cvalda to me.Für mich bist du Cvalda. Dancer in the Dark (2000)
- Not always.Nicht immer. Cvalda. Dancer in the Dark (2000)
You should dance more, Cvalda.Du solltest öfter tanzen, Cvalda! Dancer in the Dark (2000)
# Listen, CvaldaHör zu, Cvalda! Dancer in the Dark (2000)
# Cvalda's hereCvalda ist da! Dancer in the Dark (2000)
# Cvalda's hereCvalda ist da! Dancer in the Dark (2000)
Stop asking those questions, Cvalda.Stell nicht solche Fragen, Cvalda. Dancer in the Dark (2000)
Lawrence is CVA projects.Lawrence ist bei den CVA-Projekten. Thanks for the Memories (2014)
Yeah, you're working on the CVA project up in Arlington. - Right.Ja, Sie arbeiten an dem CVA-Projekt oben in Arlington. Thanks for the Memories (2014)
I think Dr. Slocombe is logged into the CVA operation.Ich glaube, Dr. Slocombe hat sich in die CVA-Operation eingeloggt. Thanks for the Memories (2014)
This is a key piece to the CVA project, compliments of Henry Slocombe.Das ist der Schlüssel zu dem CVA-Projekt, mit Grüßen von Henry Slocombe. Thanks for the Memories (2014)
This is a key piece to the CVA project.Das ist der Schlüssel zu dem CVA-Projekt. Octopus Head (2014)
I worked on the CVA project with Henry Slocombe.- Ja. Ich habe mit Henry Slocombe am CVA-Projekt gearbeitet. Octopus Head (2014)
Who is the oldest?Necval, Schriftsteller... Hangmen Also Die! (1943)
- I wonder if I could bother you? - Yes? I happen to just scribble something down today just to... a few lines for a song maybe.Wissen Sie, Herr Necval, ich wollte Sie immer persönlich kennenlernen. Hangmen Also Die! (1943)
You being such a big writer, I thought if you have the time... please look it over.Professor Novotny. Und nun, endlich... - Verzeihung, Herr Necval, ich hoffe, ich darf Sie mal stören. Hangmen Also Die! (1943)
The following 3 persons will step forward.Necval, Skalda, Votruba. Hangmen Also Die! (1943)

CMU English Pronouncing Dictionary
MCVAY M AH0 K V EY1
BECVAR B EH1 K V ER0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 CVA
   n 1: a sudden loss of consciousness resulting when the rupture
      or occlusion of a blood vessel leads to oxygen lack in the
      brain [syn: {stroke}, {apoplexy}, {cerebrovascular
      accident}, {CVA}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top