Search result for

evacuation

(42 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evacuation-, *evacuation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evacuation[N] การระบายของเสียในร่างกายออก, See also: การถ่ายของเสียในร่างกายออก, Syn. discharge, draining
evacuation[N] การอพยพ, See also: การย้ายไปยังที่ปลอดภัยกว่า, Syn. removal, withdrawal
evacuation[N] สิ่งที่ถูกขับถ่ายออกจากร่างกาย ได้แก่ ปัสสาวะ อุจจาระ, Syn. excrement, feces, urine

English-Thai: Nontri Dictionary
evacuation(n) การถอนทหาร,การอพยพ,การโยกย้าย,การขับออก,การทำให้ว่างเปล่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evacuation๑. การถ่ายออก, การขจัดออก๒. สิ่งถ่ายออก, สิ่งถูกขจัดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
evacuation๑. การอพยพ๒. การส่งกลับ (ทหาร) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
evacuationการอพยพหลบภัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evacuation of civiliansการอพยพพลเรือน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The evacuation is proceeding slowly, Madam.การอพยพ กำลังเป็นไปได้ช้า มาดาม Shadow of Malevolence (2008)
Rendezvous at the south landing bay immediately for evacuation.ไปรวมพลที่ลานจอดทิศใต้ เดี๋ยวนี้ เพื่อเตรียมล่าถอย. Duel of the Droids (2008)
They're being deployed for the evacuation.พวกเขามีงานล้นมือ สำหรับการอพยพออกไป 24: Redemption (2008)
Trading has been halted on the New York Stock Exchange, the Nikkei and Hang Seng, as Manhattan prepares for a massive evacuation.มีการหยุดการซื้อขายหุ้น ในตลาดหุ้นนิวยอร์ค ญี่ปุ่น ฮ่องกง และทางแมนฮัตตัน The Day the Earth Stood Still (2008)
All scheduled trains into and out of Penn Station Manhattan are canceled due to the ongoing evacuation and the security perimeter in Central Park.ขบวนรถไฟสาย ที่เดินทางออกจาก สถานีแมนฮัทตัน ถูกยกเลิก จากการอพยพคน The Day the Earth Stood Still (2008)
Evacuation registration point is located two blocks this way.ศูนย์ลงทะเบียนผู้อพยพ อยู่ห่างจากที่นี่ไปสองช่วงตึก The Day the Earth Stood Still (2008)
A station-wide evacuation is in progress.ขอให้ผู้โดยสารย้ายไปที่โล่งแจ้ง Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Three minutes until evacuation's complete, sir.อีกสามนาที เสร็จสิ้นการอพยพครับ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Alright, the evacuation's only going to get him out in the yard.ที่จะโยกย้ายเฉพาะหลา Prison Break: The Final Break (2009)
Adrian, you have to begin the evacuation.เอเดรียน นายควรจะเตรียมเคลื่อนย้ายนะ 2012 (2009)
The mission is over, I request evacuation.ภารกิจนี้มันจบแล้ว [Rec] 2 (2009)
And now I will ready your ship for evacuation.และตอนนี้ข้ากำลังจะเตรียม ยานสำหรับอพยพไว้ให้ท่าน Liberty on Ryloth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evacuationThe flow of evacuation events from occurrence of a large earthquake to the conclusion of emergency counter measures.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระบบความปลอดภัย[n. exp.] (rabop khwām pløt phai) EN: safety measures   FR: système de sécurité [m] ; mesures d'évacuation [fpl]
ท่อน้ำทิ้ง[n. exp.] (thø nām thing) EN: drain   FR: tuyau d'évacuation (des eaux sales) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EVACUATION    IH0 V AE2 K Y AH0 W EY1 SH AH0 N
EVACUATION    IY0 V AE2 K Y AH0 W EY1 SH AH0 N
EVACUATIONS    IH0 V AE2 K Y AH0 W EY1 SH AH0 N Z
EVACUATIONS    IY0 V AE2 K Y AH0 W EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evacuation    (n) (i1 v a2 k y u ei1 sh @ n)
evacuations    (n) (i1 v a2 k y u ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お通じ;御通じ[おつうじ, otsuuji] (n) (pol) (See 通じ) bowel movement; evacuation [Add to Longdo]
エバキュエーション[, ebakyue-shon] (n,vs) evacuation [Add to Longdo]
引き上げ(P);引き揚げ;引上げ;引揚げ;引揚[ひきあげ, hikiage] (n) (1) pulling up; drawing up; salvage; re-flotation; (2) raising; increase; upward revision; (3) repatriation; evacuation; (P) [Add to Longdo]
引き揚げ船;引揚船[ひきあげふね;ひきあげぶね, hikiagefune ; hikiagebune] (n) evacuation boat; repatriation ship [Add to Longdo]
下し[くだし, kudashi] (n) evacuation; purgation [Add to Longdo]
学童疎開[がくどうそかい, gakudousokai] (n) evacuation of school children (from major cities to more rural areas, esp. during late World War II) [Add to Longdo]
救出作戦[きゅうしゅつさくせん, kyuushutsusakusen] (n) rescue mission; evacuation operation [Add to Longdo]
共同疎開[きょうどうそかい, kyoudousokai] (n) community evacuation [Add to Longdo]
強制疎開[きょうせいそかい, kyouseisokai] (n) forced evacuation [Add to Longdo]
緊急避難[きんきゅうひなん, kinkyuuhinan] (n) emergency evacuation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疏散措施[shū sàn cuò shī, ㄕㄨ ㄙㄢˋ ㄘㄨㄛˋ ㄕ, ] evacuation; measures to evacuate a building in an emergency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Evacuation \E*vac`u*a"tion\, n. [L. evacuatio: cf. F.
   ['e]vacuation.]
   1. The act of emptying, clearing of the contents, or
    discharging. Specifically:
    (a) (Mil.) Withdrawal of troops from a town, fortress,
      etc.
    (b) (Med.) Voidance of any matter by the natural passages
      of the body or by an artificial opening; defecation;
      also, a diminution of the fluids of an animal body by
      cathartics, venesection, or other means.
      [1913 Webster]
 
   2. That which is evacuated or discharged; especially, a
    discharge by stool or other natural means. --Quincy.
    [1913 Webster]
 
   3. Abolition; nullification. [Obs.] --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   {Evacuation day}, the anniversary of the day on which the
    British army evacuated the city of New York, November 25,
    1783.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evacuation
   n 1: the act of removing the contents of something [syn:
      {emptying}, {voidance}, {evacuation}]
   2: the act of evacuating; leaving a place in an orderly fashion;
     especially for protection
   3: the bodily process of discharging waste matter [syn:
     {elimination}, {evacuation}, {excretion}, {excreting},
     {voiding}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top