Search result for

assessment

(72 entries)
(0.0375 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assessment-, *assessment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assessment[N] การประเมินค่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assessment(อะเซส'เมินทฺ) n. การประเมิน,การกำหนด, ปริมาณที่ประเมิน, Syn. appraisal)

English-Thai: Nontri Dictionary
assessment(n) การประเมินราคา,การตีราคา,การกำหนด,เงินที่เก็บได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assessmentการประเมิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assessmentการประเมิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assessment insurance๑. การประกันภัยแบบประเมินเบี้ยประกันภัย๒. การประกันชีวิตแบบสัญญาเปิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assessment, specialการประเมินพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assessmentismระบบประเมิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assessmentการประมวลผล, ประเมิน, การประเมิน [การแพทย์]
Assessment of Learning Outcomesการวัดผลการเรียนรู้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Assessment of Outcomeการประเมินผล [การแพทย์]
Assessment of the Extent of Damageการประเมินความรุนแรงของบาดแผล [การแพทย์]
Assessment, Developmentalการตรวจประเมินพัฒนาการ [การแพทย์]
Assessment, Initialการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้น [การแพทย์]
Assessment, Preschoolการตรวจประเมินเด็กก่อนวัยเรียน [การแพทย์]
Assessment, Quantitativeการวัดปริมาณสารนั้นๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, their initial assessments are all over the place.คือว่า,จากการประเมินเบื้องต้น ของพวกเขา Passengers (2008)
That's not a fair assessment. He followed his orders to the letter.มันไม่เป็นการประเมินที่ไม่เป็นธรรมไปหน่อยเหรอ เขาได้ทำตามระเบียบแล้วทุกอย่าง G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
They're just doing a final assessment before lowering the alert level.พวกเขากำลังประเมินสถานการณ์ขั้นสุดท้าย ก่อนจะลดระดับการเตือนภัย Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
We haven't done a complete assessment yet but it looks like we lost it.เรายังทำการวินิจฉัยไม่ครบถ้วน แต่ดูเหมือนว่า มันจะใช้การไม่ได้ 2012 (2009)
This is not an assessment of your productivity. Try not to take this personally.นี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการประเมินผลงานของคุณ พยายามอย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเพราะตัวคุณ Up in the Air (2009)
Until I have made a full assessment of how this office conducts its business.จนกว่าผมจะประเมินคุณเสร็จเต็มรูป ของการจัดการองค์กรในการทำงาน Bound (2009)
About the man who had died in his church and went to meet with the Visitor threat assessment task force.อิไลกำลังให้โอกาสเรา และผมก็จะรับไว้ - ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีคุณ - งั้นก็หมายถึงไม่มีผมด้วย V (2009)
Is that your final assessment, Agent Forrest?นั่นคือผลการประเมินของคุณใช่มั้ย สายลับฟอร์เลส Chuck Versus the Broken Heart (2009)
I disagree with your assessment.ก่อนหน้านี้ ผมไม่เห็นด้วยกับคุณ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
That is not a fair assessment.- นี่ไม่ยุติธรรม New History (2009)
The decision will be based in large part on a recommendation from the Visitor Threat Assessment Joint Task Force.การตัดสินใจอยู่บน พื้นฐานอย่างมีส่วนสำคัญ ในการรับฟังข้อเสนอแนะจาก ศูนย์ประเมินภัยคุกคามของ ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ เรื่องผู้มาเยือน There Is No Normal Anymore (2009)
- I'm special agent Sarita Malik with the FBI Visitor Threat Assessment Joint Task Force.- ใช่ครับ - ฉันคือเจ้าหน้าที่พิเศษ ซาริต้า มาลิค ทำงานให้กับ FBI ในศูนย์ประเมินภัยคุกคาม ของศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ เื่รื่องผู้มาเยือน There Is No Normal Anymore (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การประเมินผล[N] evaluation, See also: assessment, Example: ประธานให้สรุปการประเมินผลของผู้เข้าร่วมประชุม, Thai definition: การกะประมาณคุณค่าเท่าที่ควรจะเป็น
การประเมิน[N] assessment, See also: estimation, evaluation, appraisal, estimate, Syn. การคาดการณ์, การคาดคะเน, การประมาณ, Example: ผลการอนุมัติจะผ่านหรือไม่จะต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการชุดใหญ่เสียก่อน, Thai definition: การกะประมาณค่าหรือราคาเท่าที่ควรจะเป็นหรือการกะประมาณคุณค่าหรือผล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประมาณ[n. exp.] (kān pramān) EN: assessment   FR: estimation [f]
การประเมิน[n.] (kān pramoēn) EN: assessment ; appraisal   FR: évaluation [f]
การประเมินการเรียนรู้ [n. exp.] (kān pramoēn kān rīenrū) EN: learning assessment   
การประเมินความเสียหาย[n. exp.] (kān pramoēn khwāmsīahāi) EN: appraisal of damage ; assessment of damage   
การประเมินภาษี[n. exp.] (kān pramoēn phāsī) EN: tax assessment   
การประเมินตามสภาพจริง[n. exp.] (kān pramoēn tām saphāp jing ) EN: authentic assessment   
การประเมินตนเอง[n. exp.] (kān pramoēn ton-ēng) EN: self-assessment   
การตั้งราคา[n. exp.] (kān tang rākhā) EN: pricing ; estimation ; assessment ; appraisal   

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSESSMENT    AH0 S EH1 S M AH0 N T
ASSESSMENTS    AH0 S EH1 S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assessment    (n) (@1 s e1 s m @ n t)
assessments    (n) (@1 s e1 s m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Assessment Center {n}; Auswahlverfahren für StellenbewerberAssessment Center (AC) [Add to Longdo]
Bemessung {f} der Eingangsabgabenassessment of import duties [Add to Longdo]
Bemessungsgrundlage {f} | die Bemessungsgrundlage überschreitenassessment basis | to exceed the assessment basis [Add to Longdo]
Bewertungsvorschlag {m}assessment proposal [Add to Longdo]
Kenntnisprüfung {f}; Feststellungsprüfung {f}assessment test [Add to Longdo]
Kommunalobligation {f}assessment bond [Add to Longdo]
Leistungskontrolle {f}assessment (of academic achievement) [Add to Longdo]
Prüfung zur Feststellung der Hochschulreifeassessment test of aptitude [Add to Longdo]
Schadenfeststellung {f}assessment of damage [Add to Longdo]
Steuerveranlagung {f}assessment of taxes [Add to Longdo]
Umlageverfahren {n}assessment system [Add to Longdo]
Veranlagung {f}; Abschätzung {f} | Veranlagungen {pl}assessment | assessments [Add to Longdo]
Veranlagungsverfahren {n}assessment procedure [Add to Longdo]
Veranlagungszeitraum {m}assessment period [Add to Longdo]
Zollfestsetzung {f}assessment of duty [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アセス[, asesu] (n) (abbr) (See アセスメント) assessment [Add to Longdo]
アセスメント[, asesumento] (n) assessment; (P) [Add to Longdo]
テクノロジーアセスメント[, tekunoroji-asesumento] (n) technology assessment [Add to Longdo]
ヒューマンアセスメント[, hyu-man'asesumento] (n) human assessment [Add to Longdo]
ビジネスアセスメント[, bijinesuasesumento] (n) business assessment [Add to Longdo]
リスクアセスメント[, risukuasesumento] (n) risk assessment [Add to Longdo]
応用編[おうようへん, ouyouhen] (n) problem in a mathematics textbook in which previously learned skills are applied to real world situations; practical assessment [Add to Longdo]
環境アセスメント[かんきょうアセスメント, kankyou asesumento] (n) environmental impact assessment [Add to Longdo]
景気判断[けいきはんだん, keikihandan] (n) economic assessment [Add to Longdo]
経済分析[けいざいぶんせき, keizaibunseki] (n) economic assessment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
估算[gū suàn, ㄍㄨ ㄙㄨㄢˋ, ] assessment; evaluation, #10,649 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
総合評価[そうごうひょうか, sougouhyouka] assessment [Add to Longdo]
適合性評価過程[てきごうせいひょうかかてい, tekigouseihyoukakatei] conformance assessment process [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assessment \As*sess"ment\, n. [LL. assessamentum.]
   1. The act of assessing; the act of determining an amount to
    be paid; as, an assessment of damages, or of taxes; an
    assessment of the members of a club.
    [1913 Webster]
 
   2. A valuation of property or profits of business, for the
    purpose of taxation; such valuation and an adjudging of
    the proper sum to be levied on the property; as, an
    assessment of property or an assessment on property.
    [1913 Webster]
 
   Note: An assessment is a valuation made by authorized persons
      according to their discretion, as opposed to a sum
      certain or determined by law. It is a valuation of the
      property of those who are to pay the tax, for the
      purpose of fixing the proportion which each man shall
      pay. --Blackstone. Burrill.
      [1913 Webster]
 
   3. The specific sum levied or assessed.
    [1913 Webster]
 
   4. An apportionment of a subscription for stock into
    successive installments; also, one of these installments
    (in England termed a "call"). [U. S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assessment
   n 1: the classification of someone or something with respect to
      its worth [syn: {appraisal}, {assessment}]
   2: an amount determined as payable; "the assessment for repairs
     outraged the club's membership"
   3: the market value set on assets
   4: the act of judging or assessing a person or situation or
     event; "they criticized my judgment of the contestants" [syn:
     {judgment}, {judgement}, {assessment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top