Search result for

assessment

(72 entries)
(0.0093 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assessment-, *assessment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assessment    [N] การประเมินค่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assessmentการประเมิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assessmentการประเมิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assessment insurance๑. การประกันภัยแบบประเมินเบี้ยประกันภัย๒. การประกันชีวิตแบบสัญญาเปิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assessment, specialการประเมินพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assessmentismระบบประเมิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assessmentการประมวลผล, ประเมิน, การประเมิน [การแพทย์]
Assessment of Learning Outcomesการวัดผลการเรียนรู้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Assessment of Outcomeการประเมินผล [การแพทย์]
Assessment of the Extent of Damageการประเมินความรุนแรงของบาดแผล [การแพทย์]
Assessment, Developmentalการตรวจประเมินพัฒนาการ [การแพทย์]
Assessment, Initialการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้น [การแพทย์]
Assessment, Preschoolการตรวจประเมินเด็กก่อนวัยเรียน [การแพทย์]
Assessment, Quantitativeการวัดปริมาณสารนั้นๆ [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assessment(อะเซส'เมินทฺ) n. การประเมิน,การกำหนด, ปริมาณที่ประเมิน, Syn. appraisal)

English-Thai: Nontri Dictionary
assessment(n) การประเมินราคา,การตีราคา,การกำหนด,เงินที่เก็บได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The county took a tax assessment of this property last month.เขตปกครองทำการประเมินค่าภาษีของที่ดินผืนนี้เมื่อเดือนที่แล้ว The Blues Brothers (1980)
This money is for the year's assessment... on the St. Helen of the Blessed Shroud Orphanage in Calumet City, Illinois.เงินนี้สำหรับการประเมินค่าของปี สำหรับ ซนทเฮเลนสโอฟแอจ เตอะเบลเซดชรอด โรงเลี้ยงเด็กกำพร้าในเมืองแคลุเมทอิละฌนย The Blues Brothers (1980)
That was our assessment, as well.นั่นคือการประเมินค่าของเรา เหมือนกัน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
When I did Catherine Tramell's assessment, I read that report.ตอนที่ผมประเมินแคทเธอรีน ทราเมล ผมได้อ่านสำนวน Basic Instinct (1992)
Is there a renewed assessment of security threat?ขอบคุณ มีการประเมินการต่ออายุของ ภัยคุกคามความปลอดภัย? Contact (1997)
Here the detailed assessment criteriaนี่คือรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน GTO (1999)
I thought if I told the truth it would affect my aptitude assessmentฉันคิดว่าถ้าฉันบอกความจริง มันจะส่งผลกระทบต่อการประเมินความถนัดของฉัน GTO (1999)
For the sake of the assessment people lose their sense of right and wrongเพื่อประโยชน์ในการประเมิน ผู้คนสูญเสียความรู้สึกของพวกเขาเรื่องถูกและผิด GTO (1999)
- Thank you for that assessment.- ขอบใจสำหรับการประเมินคุณวีสลีย์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
...the most comprehensive independent assessment of the drug"... ผลจากการประเมินยาตัวนี้อย่างเป็นกลางและรอบด้าน The Corporation (2003)
We want an assessment.เราต้องการการประเมิณ Extreme Aggressor (2005)
Does senior management want a field assessment on Gideon?ผู้บริหารระดับสูงต้องการ การประเมิณภาคสนามของกิเดียนหรือเปล่า Extreme Aggressor (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การประเมินผล    [N] evaluation, See also: assessment, Example: ประธานให้สรุปการประเมินผลของผู้เข้าร่วมประชุม, Thai definition: การกะประมาณคุณค่าเท่าที่ควรจะเป็น
การประเมิน    [N] assessment, See also: estimation, evaluation, appraisal, estimate, Syn. การคาดการณ์, การคาดคะเน, การประมาณ, Example: ผลการอนุมัติจะผ่านหรือไม่จะต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการชุดใหญ่เสียก่อน, Thai definition: การกะประมาณค่าหรือราคาเท่าที่ควรจะเป็นหรือการกะประมาณคุณค่าหรือผล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประมาณ[n. exp.] (kān pramān) EN: assessment   FR: estimation [f]
การประเมิน[n.] (kān pramoēn) EN: assessment ; appraisal   FR: évaluation [f]
การประเมินการเรียนรู้ [n. exp.] (kān pramoēn kān rīenrū) EN: learning assessment   
การประเมินความเสียหาย[n. exp.] (kān pramoēn khwāmsīahāi) EN: appraisal of damage ; assessment of damage   
การประเมินภาษี[n. exp.] (kān pramoēn phāsī) EN: tax assessment   
การประเมินตามสภาพจริง[n. exp.] (kān pramoēn tām saphāp jing ) EN: authentic assessment   
การประเมินตนเอง[n. exp.] (kān pramoēn ton-ēng) EN: self-assessment   
การตั้งราคา[n. exp.] (kān tang rākhā) EN: pricing ; estimation ; assessment ; appraisal   

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSESSMENT    AH0 S EH1 S M AH0 N T
ASSESSMENTS    AH0 S EH1 S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assessment    (n) (@1 s e1 s m @ n t)
assessments    (n) (@1 s e1 s m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Assessment Center {n}; Auswahlverfahren für StellenbewerberAssessment Center (AC) [Add to Longdo]
Bemessung {f} der Eingangsabgabenassessment of import duties [Add to Longdo]
Bemessungsgrundlage {f} | die Bemessungsgrundlage überschreitenassessment basis | to exceed the assessment basis [Add to Longdo]
Bewertungsvorschlag {m}assessment proposal [Add to Longdo]
Kenntnisprüfung {f}; Feststellungsprüfung {f}assessment test [Add to Longdo]
Kommunalobligation {f}assessment bond [Add to Longdo]
Leistungskontrolle {f}assessment (of academic achievement) [Add to Longdo]
Prüfung zur Feststellung der Hochschulreifeassessment test of aptitude [Add to Longdo]
Schadenfeststellung {f}assessment of damage [Add to Longdo]
Steuerveranlagung {f}assessment of taxes [Add to Longdo]
Umlageverfahren {n}assessment system [Add to Longdo]
Veranlagung {f}; Abschätzung {f} | Veranlagungen {pl}assessment | assessments [Add to Longdo]
Veranlagungsverfahren {n}assessment procedure [Add to Longdo]
Veranlagungszeitraum {m}assessment period [Add to Longdo]
Zollfestsetzung {f}assessment of duty [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アセス[, asesu] (n) (abbr) (See アセスメント) assessment [Add to Longdo]
アセスメント[, asesumento] (n) assessment; (P) [Add to Longdo]
テクノロジーアセスメント[, tekunoroji-asesumento] (n) technology assessment [Add to Longdo]
ヒューマンアセスメント[, hyu-man'asesumento] (n) human assessment [Add to Longdo]
ビジネスアセスメント[, bijinesuasesumento] (n) business assessment [Add to Longdo]
リスクアセスメント[, risukuasesumento] (n) risk assessment [Add to Longdo]
応用編[おうようへん, ouyouhen] (n) problem in a mathematics textbook in which previously learned skills are applied to real world situations; practical assessment [Add to Longdo]
環境アセスメント[かんきょうアセスメント, kankyou asesumento] (n) environmental impact assessment [Add to Longdo]
景気判断[けいきはんだん, keikihandan] (n) economic assessment [Add to Longdo]
経済分析[けいざいぶんせき, keizaibunseki] (n) economic assessment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
估算[gū suàn, ㄍㄨ ㄙㄨㄢˋ, ] assessment; evaluation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
総合評価[そうごうひょうか, sougouhyouka] assessment [Add to Longdo]
適合性評価過程[てきごうせいひょうかかてい, tekigouseihyoukakatei] conformance assessment process [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assessment \As*sess"ment\, n. [LL. assessamentum.]
   1. The act of assessing; the act of determining an amount to
    be paid; as, an assessment of damages, or of taxes; an
    assessment of the members of a club.
    [1913 Webster]
 
   2. A valuation of property or profits of business, for the
    purpose of taxation; such valuation and an adjudging of
    the proper sum to be levied on the property; as, an
    assessment of property or an assessment on property.
    [1913 Webster]
 
   Note: An assessment is a valuation made by authorized persons
      according to their discretion, as opposed to a sum
      certain or determined by law. It is a valuation of the
      property of those who are to pay the tax, for the
      purpose of fixing the proportion which each man shall
      pay. --Blackstone. Burrill.
      [1913 Webster]
 
   3. The specific sum levied or assessed.
    [1913 Webster]
 
   4. An apportionment of a subscription for stock into
    successive installments; also, one of these installments
    (in England termed a "call"). [U. S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assessment
   n 1: the classification of someone or something with respect to
      its worth [syn: {appraisal}, {assessment}]
   2: an amount determined as payable; "the assessment for repairs
     outraged the club's membership"
   3: the market value set on assets
   4: the act of judging or assessing a person or situation or
     event; "they criticized my judgment of the contestants" [syn:
     {judgment}, {judgement}, {assessment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top