ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gospel

G AA1 S P AH0 L   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gospel-, *gospel*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
gospel (n ) good news (mentioned in bible to refer to the coming of Jesus Christ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gospel[N] คำสอนของพระเยซู, Syn. New Testament
gospel music[N] รูปแบบการร้องเพลงของคนดำ, Syn. gospel
gospel truth[N] ความจริง, See also: ความแน่แท้, Syn. gospel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gospel(กอส'เพิล) n.,adj. คำสั่งสอนหรือเรื่องราวของพระเยซูคริสต์,ลัทธิหรือความเชื่อที่มีความสำคัญมาก.
gospel truthความจริงไม่ต้องสงสัย
gospeler(กอส'พะเลอะ) n. ผู้อ่านหรือร้องเพลงเกี่ยวกับ gospel ในโบสถ์
gospeller(กอส'พะเลอะ) n. ผู้อ่านหรือร้องเพลงเกี่ยวกับ gospel ในโบสถ์

English-Thai: Nontri Dictionary
gospel(n) คัมภีร์พระคริสต์,หลักคำสอน,คำสั่งสอน,ข่าว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't record material that doesn't sell, Mr. Cash... and gospel like that doesn't sell.ผมไม่อัดแผ่นที่ขายไม่ได้หรอกนะ คุณแคช และเพลงกอสเปลก็ขายไม่ได้ Walk the Line (2005)
Was it the gospel or the way I sing it?เพราะมันเป็นกอสเปล หรือเพราะผมร้อง Walk the Line (2005)
- Was the reading from the Gospel According to Matthew?-บทสวดมาจากไบเบิ้ล ที่เมธิวเขียนไว้หรือเปล่า An American Haunting (2005)
The Gospel According to Mark?บทสวดที่มาร์เขียนหรือ An American Haunting (2005)
Now, listen to this. It's from the Gospel according to Philip.เอ้า ฟังนี่นะคัดมาจากพระประวัติฉบับฟิิลิป The Da Vinci Code (2006)
along with any other gospels that made..เช่นเดียวกับฉบับอื่นๆ The Da Vinci Code (2006)
And this is from the Gospel of Mary Magdalene herself.และนี่มาจากพระประวัติฉบับ แมรี่ แมคดาเลน/เธอเขียนเองเลยหรอคะ The Da Vinci Code (2006)
There's a church near our house, and gospel fills the neighborhood.Your table will be ready in a few minutes. Drinks are on me, all right? Deja Vu (2006)
I mean, if you really enjoy talking back to the pulpit, why don't you try that gospel church by the airport?ถ้าคุณชอบโต้ตอบกับนักเทศน์ ทำไมไม่ลองที่นั่นล่ะ โบสถ์คนดำแถวสนามบิน Sunday (2008)
let us take comfort in the gospel according to matthew. chapter 18.พวกเรามาปลอบใจด้วยคำสอน ของแมททิว บทที่ 18 The Instincts (2008)
Our family believes in the gospel of the Lord Jesus.ครอบครัวของผมเชื่อ ในคำสอนของพระเยซู 2012 (2009)
- Cass showed up, and apparently Chuck is writing the gospel of us.- แคสโผล่มาน่ะสิ และดูท่าว่าที่ชัคเขียนอยู่ จะเป็นพระวรสารว่าด้วยพวกเรา The Monster at the End of This Book (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gospelThey spread the Gospel all over the world.
gospelWhat he says is gospel.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธรรมกถา[N] gospel, See also: sermon, homily, religious discourse, Count unit: บท, Thai definition: การกล่าวธรรม, ถ้อยคำที่เป็นธรรม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary
GOSPEL G AA1 S P AH0 L
GOSPEL G AO1 S P AH0 L
GOSPELS G AA1 S P AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gospel (n) gˈɒspl (g o1 s p l)
gospels (n) gˈɒsplz (g o1 s p l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
福音[fú yīn, ㄈㄨˊ ㄧㄣ, ] gospel, #19,549 [Add to Longdo]
马太福音[Mǎ tài fú yīn, ㄇㄚˇ ㄊㄞˋ ㄈㄨˊ ㄧㄣ, / ] Gospel according to St Matthew, #100,492 [Add to Longdo]
福音书[fú yīn shū, ㄈㄨˊ ㄧㄣ ㄕㄨ, / ] Gospel (book of the Christian New Testament), #135,208 [Add to Longdo]
玛窦福音[Mǎ dòu fú yīn, ㄇㄚˇ ㄉㄡˋ ㄈㄨˊ ㄧㄣ, / ] Gospel according to St Matthew [Add to Longdo]
约翰福音[Yuē hàn fú yīn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄈㄨˊ ㄧㄣ, / ] Gospel according to St John [Add to Longdo]
若望福音[Ruò wàng fú yīn, ㄖㄨㄛˋ ㄨㄤˋ ㄈㄨˊ ㄧㄣ, ] Gospel according to St John [Add to Longdo]
路加福音[Lù jiā fú yīn, ㄌㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄈㄨˊ ㄧㄣ, ] Gospel according to St Luke [Add to Longdo]
马可福音[Mǎ kě fú yīn, ㄇㄚˇ ㄎㄜˇ ㄈㄨˊ ㄧㄣ, / ] Gospel according to St Mark [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
福音[ふくいん, fukuin] Thai: เสียงสวรรค์ English: Gospel

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gospel {m} [mus.]gospel [Add to Longdo]
Gospelsänger {m}; Gospelsängerin {f} [mus.]gospel singer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴスペル[, gosuperu] (n) gospel; (P) [Add to Longdo]
ゴスペルソング[, gosuperusongu] (n) gospel song [Add to Longdo]
ディアテッサロン[, deiatessaron] (n) (obsc) diatessaron (the four Gospels woven into a single narrative) [Add to Longdo]
トマス福音書[トマスふくいんしょ, tomasu fukuinsho] (n) Gospel of Thomas (apocryphal) (book of the Bible) [Add to Longdo]
ポップゴスペル[, poppugosuperu] (n) pop gospel [Add to Longdo]
マタイによる福音書[マタイによるふくいんしょ, matai niyorufukuinsho] (n) the Gospel according to Matthew (book of the Bible) [Add to Longdo]
マタイ伝[マタイでん, matai den] (n) (See マタイ福音書) Gospel of Matthew (book of the Bible) [Add to Longdo]
マタイ福音書[マタイふくいんしょ, matai fukuinsho] (n) Gospel of Matthew (book of the Bible) [Add to Longdo]
マルコによる福音書[マルコによるふくいんしょ, maruko niyorufukuinsho] (n) the Gospel according to Mark (book of the Bible) [Add to Longdo]
マルコ伝[マルコでん, maruko den] (n) (See マルコ福音書) Gospel of Mark (book of the Bible) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gospel \Gos"pel\, n. [OE. gospel, godspel, AS. godspell; god God
   + spell story, tale. See {God}, and {Spell}, v.]
   [1913 Webster]
   1. Glad tidings; especially, the good news concerning Christ,
    the Kingdom of God, and salvation.
    [1913 Webster]
 
       And Jesus went about all Galilee, teaching in their
       synagogues, and preaching the gospel of the kingdom.
                          --Matt. iv.
                          23.
    [1913 Webster]
 
       The steadfast belief of the promises of the gospel.
                          --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   Note: It is probable that gospel is from. OE. godspel, God
      story, the narrative concerning God; but it was early
      confused with god spell, good story, good tidings, and
      was so used by the translators of the Authorized
      version of Scripture. This use has been retained in
      most cases in the Revised Version.
      [1913 Webster]
 
         Thus the literal sense [of gospel] is the
         "narrative of God," i. e., the life of Christ.
                          --Skeat.
      [1913 Webster]
 
   2. One of the four narratives of the life and death of Jesus
    Christ, written by Matthew, Mark, Luke, and John.
    [1913 Webster]
 
   3. A selection from one of the gospels, for use in a
    religious service; as, the gospel for the day.
    [1913 Webster]
 
   4. Any system of religious doctrine; sometimes, any system of
    political doctrine or social philosophy; as, this
    political gospel. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   5. Anything propounded or accepted as infallibly true; as,
    they took his words for gospel. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       If any one thinks this expression hyperbolical, I
       shall only ask him to read [OE]dipus, instead of
       taking the traditional witticisms about Lee for
       gospel.                --Saintsbury.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gospel \Gos"pel\, a.
   Accordant with, or relating to, the gospel; evangelical; as,
   gospel righteousness. --Bp. Warburton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gospel \Gos"pel\, v. t.
   To instruct in the gospel. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Gospel
   n 1: the four books in the New Testament (Matthew, Mark, Luke,
      and John) that tell the story of Christ's life and
      teachings [syn: {Gospel}, {Gospels}, {evangel}]
   2: an unquestionable truth; "his word was gospel" [syn:
     {gospel}, {gospel truth}]
   3: folk music consisting of a genre of a cappella music
     originating with Black slaves in the United States and
     featuring call and response; influential on the development
     of other genres of popular music (especially soul) [syn:
     {gospel}, {gospel singing}]
   4: the written body of teachings of a religious group that are
     generally accepted by that group [syn: {religious doctrine},
     {church doctrine}, {gospel}, {creed}]
   5: a doctrine that is believed to be of great importance;
     "Newton's writings were gospel for those who followed"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top