ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

void

V OY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -void-, *void*, voi
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
void(adj) ที่ไม่มีประโยชน์, Syn. useless, ineffective, Ant. useful
void(adj) ที่ไม่มีสิ่งใด, See also: ที่ปราศจากสิ่งใด, ที่ว่างเปล่า, Syn. null, empty, devoid, Ant. empty
void(adj) ที่เป็นโมฆะ, See also: ที่ไม่มีผลทางกฎหมาย, Syn. null
void(n) ความว่างเปล่า, Syn. nullity, unfilled
void(vt) ทำให้เป็นโมฆะ, Syn. invalidate
void(n) ช่องว่าง, Syn. blank
void(n) สิ่งที่เป็นประสบการณ์ เช่น ความสูญเสีย
void(vi) ถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ
voided(adj) โมฆะ, See also: ไม่ได้ผล, เพิกถอน, ยกเลิก
voider(n) ผู้ทำให้เป็นโมฆะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
void(วอยดฺ) adj. โมฆะ,ไม่มีผลทางกฎหมาย,ไม่มีประโยชน์,ไม่ได้ผล,ขาดแคลน,ว่างเปล่า,ว่าง. n. ช่องว่าง,ที่ว่าง,ตำแหน่งว่าง. vt. ทำให้ไม่ได้ผล,ทำให้ว่างเปล่า,เพิกถอน,ทำให้ว่าง,ถ่าย,ระบาย,จากไป., See also: voider n. voidness n. คำที่มีความหมายเหมือนกั
voidable(วอย'ดะเบิล) adj. ทำให้โมฆะได้, ลบล้างได้,บอกเลิกได้
voidance(วอย'เดินซฺ) n. การทำให้เป็นโมฆะ,การทำให้ไม่ได้ผล,การเพิกถอน,การถ่ายออก,การว่าง, Syn. annulment
voided(วอย'ดิด) adj. โมฆะ,ถูกเพิกถอน,ถูกยกเลิก
avoid(อะวอยด์') -vt. ออกห่างจาก,หลีกเลี่ยง,หลบหลีก,ทำให้ไม่ได้ผล,ยกเลิก,ทำให้โมฆะ.
avoidance(อะวอย'เดินซฺ) n. การหลีกเลี่ยง,การหลบหลีก,การยกเลิก,การทำให้โมฆะ
devoid(ดิวอยดฺ') adj. ขาดแคลน, Syn. lacking
obovoid(ออบโบ'วอยด) adj. เป็นรูปไข่ไก่คว่ำ เป็นรูปกลมรีคว่ำ
ovoid(โอ'วอยดฺ) adj.,n. (สิ่งหรือส่วนที่) เป็นรูปไข่
unavoidable(อันอะวอย'ดะเบิล) adj. ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้,แน่นอน,ยกเลิกไม่ได้,อยู่ในภาวะจำยอม., See also: unavoidably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
void(adj) ว่างเปล่า,เป็นโมฆะ,ไม่สำเร็จผล,ไม่ได้ประโยชน์
void(n) ที่ว่างเปล่า,ตำแหน่งว่าง,ช่องว่าง
voidance(n) ความว่างเปล่า,การเพิกถอน,การทำให้เป็นโมฆะ
avoid(vt) เลี่ยง,หลีกเลี่ยง,หลีกหนี
avoidable(adj) หลบหลีกได้,หลีกเลี่ยงได้,ลบล้างได้,เป็นโมฆะ
avoidance(n) การหลบเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,การหลีกหนี
devoid(adj) ขาด,ว่างเปล่า,ไม่มี,ขาดแคลน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
voidด่าง, จุดด่าง [ใช้กับรหัสแท่ง] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
voidถ่ายทิ้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
voidโมฆะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
voidโมฆะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voidด่าง, จุดด่าง [ใช้กับรหัสแท่ง] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
void ab initio (L.)เป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
void actโมฆกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
void contractสัญญาที่เป็นโมฆะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
void for uncertaintyเป็นโมฆะเพราะข้อความเคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
void marriageการสมรสที่เป็นโมฆะ [ดู nullity of marriage ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
voidvoid, ช่องว่าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
void ratiovoid ratio, อัตราส่วนช่องว่าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Onizuka leaves a big void behind himโอนิซึกะทิ้งปัญหาใหญ่ไว้ข้างหลังเขา GTO (1999)
Their dim little eyes, de void of any curiosity...เขาปราศจากความกระหายที่จะรู้เห็น The Time Machine (2002)
- Sometimes it helps people to find meaning in their lives. - Julie was complaining her life is void of meaning.งานของเราคือช่วยให้ผู้คนพ้นทุกข์ทั้งปวง ช่วยสอนจูลี่ให้รู้ถึงแก่นแท้ของชีวิตหน่อยสิ Latter Days (2003)
But in this case, your condition is to void the transaction.แต่ในกรณีนี้, เงื่อนไขของท่านคือหลีกเลี่ยงการแลกเปลี่ยน Episode #1.8 (2006)
And unless we fill that void with somethin' better, we're gonna lose 'em.เว้นแต่เราเติมช่องว่างด้วยอะไรที่ดีกว่า ไม่งั้นก็ต้องเสียพวกเขา Gridiron Gang (2006)
You void a demon! You is not no good!แกมันไร้ประโยขน์ไอปีศาจ แกมันไำม่ดีเลย Paranormal Activity (2007)
It's an empty black void with the stone tablets.มันก็เป็นห้องมืดๆ แล้วก็มีหลักศิลาตั้งอยู่อ่ะนะ The Ten (2007)
Unless we use some sort of contrasting agent that can fill the voids in the fissures.เว้นแต่ว่าเราใช้สิ่งแทนเพื่อแยกบางสิ่งออก ที่สามารถเติมแทนที่ว่างในรอยแยกนั่น Won't Get Fueled Again (2008)
* 'twas in another lifetime * * one of toil and blood * * when blackness was a virtue, the road was full of mud * * i came in from the wilderness, a creature void of form *--- Bob Dylan * 'Twas in another lifetime one of toil and blood * * when blackness was a virtue, The road was full of mud * * i came in from the wilderness * The Instincts (2008)
Okay, so you have a void in your life.โอเค ชีวิตเธอมันบัดซบ Mirror, Mirror (2008)
Anyhow to compensate for the void in the people's heartทั้งนี้ เพื่อเป็นการทดแทนความว่างเปล่าในหัวใจประชาชน Iljimae (2008)
A void collapse.แค่จม Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
voidHer words were wholly void of meaning.
voidHis statement is void of sincerity.
voidThe will was declared void by the court.
voidThis bond is null and void.
voidWhen we reached the summit, we all yelled out into the void.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัตรเสีย(n) voided ballot, See also: voided ballot paper, Example: การเลือกตั้งที่ผ่านมามีบัตรเสียทั้งหมด 20,000 ใบ, Thai Definition: บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่มีการลงคะแนนไม่ถูกต้อง
โมฆะกรรม(n) voidance, See also: annulment, cancellation, abolishment, Example: การสมรสครั้งนี้ให้เป็นโมฆะกรรมเพราะคู่บ่าวสาวยังไม่บรรลุนิติภาวะ, Thai Definition: การกระทำที่ไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)
โมฆะ(adj) invalid, See also: void, null, null and void, ineffective, Example: การสมรสเป็นโมฆะเพราะคู่บ่าวสาวยังไม่บรรลุนิติภาวะ, Thai Definition: ไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)
โมฆียะกรรม(n) voidable act, Example: สัญญานี้มีฐานะเป็นโมฆียะกรรมอยู่ที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะบอกเลิกสัญญาหรือไม่, Thai Definition: การกระทำที่อาจเป็นโมฆะได้เมื่อมีการบอกล้าง หรือมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการให้สัตยาบัน, Notes: (กฎหมาย)
แปลน(adj) void, See also: vacant, Example: ถ้าสวนทุเรียนของเรามีทุเรียนแปลนเยอะก็คงขายไม่ได้ราคาดีนัก, Thai Definition: เรียกของที่มีเนื้อที่มีเปลือกหุ้มไม่รอบ เช่น ทุเรียนแปลน
โมฆียกรรม(n) voidable act, Syn. โมฆียะกรรม, Example: การจดทะเบียนสมรสของเขาคือเป็นโมฆียกรรม, Thai Definition: นิติกรรมที่เป็นโมฆียะ ซึ่งอาจบอกล้าง เพิกถอน หรือให้สัตยาบันได้ ถ้าบอกล้างก็เป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรก ถ้าให้สัตยาบันก็มีผลสมบูรณ์มาแต่เริ่มแรก, Notes: (กฎหมาย)
โมฆียะ(v) void, See also: become vain, Example: พินัยกรรมฉบับก่อนเป็นโมฆียะ, Thai Definition: ที่อาจเป็นโมฆะได้เมื่อมีการบอกล้าง หรือมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการให้สัตยาบัน, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรเสีย[bat sīa] (n, exp) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot  FR: bulletin (de vote) nul [m] ; bulletin (de vote) non valable [m]
เบี่ยงบ่าย[bīengbāi] (v) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively  FR: éviter ; esquisser
การเลี่ย[kān līeng] (n) EN: avoidance
การเลี่ยงหลีก[kān līeng līk] (n, exp) EN: avoidance
การเลี่ยงภาษี[kān līeng phāsī] (n, exp) EN: tax avoidance ; avoidance of tax
การหลีกเลี่ยง[kān līklīeng] (n) EN: avoiding ; avoidance
การหลีกเลี่ยงความเครียด[kān līklīeng khwām khrīet] (n, exp) EN: stress avoidance  FR: évitement du stress [m]
การหลบเลี่ยงภาษี[kān loplīeng phāsī] (n, exp) EN: tax avoidance
การป้องกัน[kān pǿngkan] (n) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence  FR: protection [f] ; défense [f] ; sauvegarde [f] ; prévention [f]
การทำให้เป็นโมฆะ[kān thamhai pen mōkha] (n) EN: annulment ; voidableness

CMU English Pronouncing Dictionary
VOID V OY1 D
VOIDS V OY1 D Z
VOIDED V OY1 D IH0 D
VOIDING V OY1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
void (v) vˈɔɪd (v oi1 d)
voids (v) vˈɔɪdz (v oi1 d z)
voided (v) vˈɔɪdɪd (v oi1 d i d)
voiding (v) vˈɔɪdɪŋ (v oi1 d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
keiner menschlichen Regung fähigvoid of all human feeling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えんがちょ;エンガチョ[engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt') [Add to Longdo]
がらんどう[garandou] (adj-na,n) hollowness; emptiness; void [Add to Longdo]
ずらかる[zurakaru] (v5r) to leave; to run away; to escape; to avoid detection after having done something; to play truant; to skedaddle [Add to Longdo]
せざるを得ない[せざるをえない, sezaruwoenai] (exp,adj-i) (See ざる) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
せざる得ない[せざるえない, sezaruenai] (exp,adj-i) (See ざる,せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
やむを得ず;止むを得ず;已むを得ず[やむをえず, yamuwoezu] (adv) unavoidably; inevitably; necessarily; reluctantly; against one's will [Add to Longdo]
やむを得ない(P);止むを得ない;已むを得ない[やむをえない, yamuwoenai] (exp) cannot be helped; unavoidable; (P) [Add to Longdo]
やむ終えない[やむおえない, yamuoenai] (exp,adj-i) (incorrect variant of やむを得ない) (See やむを得ない) cannot be helped; unavoidable [Add to Longdo]
やむ得ず;止む得ず;已む得ず[やむえず, yamuezu] (adv) (uk) (See 止むを得ず) unavoidably; inevitably; necessarily; reluctantly; against one's will [Add to Longdo]
やもう得ない[やもうえない, yamouenai] (exp,adj-i) (incorrect variant of やむを得ない) (See やむを得ない) cannot be helped; unavoidable [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
デッドロック回避[デッドロックかいひ, deddorokku kaihi] deadlock avoidance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Void \Void\, n.
   An empty space; a vacuum.
   [1913 Webster]
 
      Pride, where wit fails, steps in to our defense,
      And fills up all the mighty void of sense. --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Void \Void\, v. t. [imp. & p. p. {Voided}; p. pr. & vb. n.
   {Voiding}.] [OF. voidier, vuidier. See {Void}, a.]
   1. To remove the contents of; to make or leave vacant or
    empty; to quit; to leave; as, to void a table.
    [1913 Webster]
 
       Void anon her place.         --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       If they will fight with us, bid them come down,
       Or void the field.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To throw or send out; to evacuate; to emit; to discharge;
    as, to void excrements.
    [1913 Webster]
 
       A watchful application of mind in voiding
       prejudices.              --Barrow.
    [1913 Webster]
 
       With shovel, like a fury, voided out
       The earth and scattered bones.    --J. Webster.
    [1913 Webster]
 
   3. To render void; to make to be of no validity or effect; to
    vacate; to annul; to nullify.
    [1913 Webster]
 
       After they had voided the obligation of the oath he
       had taken.              --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
       It was become a practice . . . to void the security
       that was at any time given for money so borrowed.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Void \Void\, a. [OE. voide, OF. voit, voide, vuit, vuide, F.
   vide, fr. (assumed) LL. vocitus, fr. L. vocare, an old form
   of vacare to be empty, or a kindred word. Cf. {Vacant},
   {Avoid}.]
   1. Containing nothing; empty; vacant; not occupied; not
    filled.
    [1913 Webster]
 
       The earth was without form, and void. --Gen. i. 2.
    [1913 Webster]
 
       I 'll get me to a place more void.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I 'll chain him in my study, that, at void hours,
       I may run over the story of his country.
                          --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   2. Having no incumbent; unoccupied; -- said of offices and
    the like.
    [1913 Webster]
 
       Divers great offices that had been long void.
                          --Camden.
    [1913 Webster]
 
   3. Being without; destitute; free; wanting; devoid; as, void
    of learning, or of common use. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       A conscience void of offense toward God. --Acts
                          xxiv. 16.
    [1913 Webster]
 
       He that is void of wisdom despiseth his neighbor.
                          --Prov. xi.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   4. Not producing any effect; ineffectual; vain.
    [1913 Webster]
 
       [My word] shall not return to me void, but it shall
       accomplish that which I please.    --Isa. lv. 11.
    [1913 Webster]
 
       I will make void the counsel of Judah. --Jer. xix.
                          7.
    [1913 Webster]
 
   5. Containing no immaterial quality; destitute of mind or
    soul. "Idol, void and vain." --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. (Law) Of no legal force or effect, incapable of
    confirmation or ratification; null. Cf. {Voidable}, 2.
    [1913 Webster]
 
   {Void space} (Physics), a vacuum.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Empty; vacant; devoid; wanting; unfurnished; unsupplied;
     unoccupied.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Void \Void\, v. i.
   To be emitted or evacuated. --Wiseman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 void
   adj 1: lacking any legal or binding force; "null and void" [syn:
       {null}, {void}]
   2: containing nothing; "the earth was without form, and void"
   n 1: the state of nonexistence [syn: {nothingness}, {void},
      {nullity}, {nihility}]
   2: an empty area or space; "the huge desert voids"; "the
     emptiness of outer space"; "without their support he'll be
     ruling in a vacuum" [syn: {void}, {vacancy}, {emptiness},
     {vacuum}]
   v 1: declare invalid; "The contract was annulled"; "void a plea"
      [syn: {invalidate}, {annul}, {quash}, {void}, {avoid},
      {nullify}] [ant: {formalise}, {formalize}, {validate}]
   2: clear (a room, house, place) of occupants or empty or clear
     (a place or receptacle) of something; "The chemist voided the
     glass bottle"; "The concert hall was voided of the audience"
   3: take away the legal force of or render ineffective;
     "invalidate a contract" [syn: {invalidate}, {void},
     {vitiate}] [ant: {validate}]
   4: excrete or discharge from the body [syn: {evacuate}, {void},
     {empty}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top