Search result for

หลีก

(65 entries)
(0.032 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลีก-, *หลีก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลีก[V] make way for, See also: make room for, steer clear of, Syn. เลี่ยง, หลบหลีก, ให้ทาง, เบี่ยง, ขยับหนี, Example: คุณจะหลีกให้จอดรถอีกสักคันได้ไหม, Thai definition: หลบสิ่งกีดขวาง, ขยับไปให้พ้นที่เดิม
หลีกทาง[V] give way, See also: get out of the way, make way, Syn. หลบ, เลี่ยงทาง, Example: รถบรรทุกหลีกทางให้รถเล็กแซงไปก่อน, Thai definition: ขยับไปให้พ้นที่เดิม, ให้ทาง
หลีกทาง[V] step aside, See also: step down, make way for, make room for, make place for, Example: เขายอมหลีกทางให้ผู้อาวุโสกว่าขึ้นรับตำแหน่งเป็นหัวหน้าแทนเขา, Thai definition: เสียสละให้
หลีกหนี[V] escape, See also: run away from, Syn. หนี, หลีกลี้, หลบลี้, Example: ชาวชนบทหลายคนกระเสือกกระสนเข้ามาหางานทำในกรุงเทพฯ เพื่อหลีกหนีความทุกข์ยากในชนบท, Thai definition: ไปให้พ้นจากสิ่งที่ไม่อยากประสบ
หลีกเลี่ยง[V] avoid, See also: evade, Syn. เลี่ยง, หลีกหนี, หลบ, หลบหลีก, Example: เราสามารถป้องกันโรคหัวใจ และมะเร็งได้ โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันชนิดอิ่มตัว, Thai definition: ทำให้ตนไม่ต้องประสบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลีกก. หลบสิ่งที่กีดขวาง, เลี่ยง, ขยับไปให้พ้นที่เดิม, ให้ทาง.
บิด ๑หลีกเลี่ยงเพราะความเกียจคร้านเป็นต้น เช่น บิดงาน บิดการ, เอานิ้วมือบีบเนื้ออย่างแรงทำนองแหนบแล้วหมุน เช่น บิดเนื้อ บิดหู
ฟีกหลีก.
หนีหลีกเลี่ยง เช่น หนีภาษี หนีโรงเรียน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
escapeหลีก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anxiety, Avoiding Increased Patientหลีกเลี่ยงการเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่ผู้ป่วย [การแพทย์]
Anxiety, Patient, Avoiding Increasedหลีกเลี่ยงการเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่ผู้ป่วย [การแพทย์]
Escape from Punishmentหลีกเลี่ยงการลงโทษ [การแพทย์]
Inaccessibleหลีกหนีลูกน้อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Move!หลีกไป The Collection (2012)
Out!หลีก Frederick Barnes (No. 47) (2013)
Can you try to avoid the serges of the world?คุณสามารถจะหลีกเลี่ยงขนสัตว์ได้ทั้งโลกหรอไง? There Might be Blood (2008)
In college, my friends and I came up with an inverse-Square law.ในวิทยาลัยผมกับเพื่อนชอบหลีกเลี่ยงกฎ Adverse Events (2008)
I'm not deflecting because I'm avoiding something deep.ฉันไม่ได้เบียงเบนความสนใจเพราะใช้กำลังหลีกเลี่ยงบางสิ่งที่ลึก Birthmarks (2008)
I am not gonna sit here wasting time just so you can avoid your father's funeral!ฉันไม่ต้องมานั่งเสียเวลาอยู่ที่นี่\ ถ้านายไม่หลีกเลี่ยงงานศพพ่อนาย Birthmarks (2008)
- I have the right to avoid his funeral.ฉันมีความชอบธรรมที่จะหลีกเลี่ยงงานศพเขา Birthmarks (2008)
So it--it's rational to avoid that pain.ดังนั้นมันก็มีเหตุผล ที่จะหลีกเลี่ยงควมเจ็บปวด The Itch (2008)
I was risking my life to avoid becoming a cripple.ฉันเสี่ยงชีวิตตัวเอง เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเป็นคนขาเป๋ The Itch (2008)
He's doing it to avoid sunlight and fresh air.เขาทำแบบเดียวกับฉัน เพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดและอากาศบริสุทธิ์ The Itch (2008)
And--and then it's the inevitable blowup and the recriminations and we don't talk for two months.และ.. และมันก็จะระเบิดออกมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นการทำความผิดซ้ำ The Itch (2008)
To avoid foster care, she got a G.E.D.เพื่อหลีกเลี่ยงจากการต้องอยู่บ้านอุปถัมภ์ เธอสอบGEDได้ Emancipation (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลีก[v.] (līk) EN: avoid ; evade ; move aside ; sidestep ; get out of the way   FR: écarter ; éloigner ; éviter ; éluder
หลีกทาง[v. exp.] (līk thāng) EN: give way ; get out of the way ; make way   FR: laisser le passage
หลีกหนี[v.] (līk nī) EN: escape   FR: s'échapper
หลีกเลี่ยง[v.] (līklīeng) EN: avoid ; evade   FR: éviter ; échapper à
หลีกเลี่ยงการทำผิด[v. exp.] (līklīeng kān tham phit) EN: avoid making mistakes   FR: éviter de commettre des erreurs

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
avoid[VT] หลีกเลี่ยง, See also: หลบเลี่ยง, หลบหลีก, เลี่ยง, หลบ, Syn. keep away from, flee from, abstain from, Ant. face, meet
beat[VT] หลีกเลี่ยงการล่าช้า
beg[VT] หลบหลีก, See also: หลีกเลี่ยง, เพิกเฉย
back away[PHRV] หลีกหนี, See also: หนี, Syn. back off, retreat from
back away[PHRV] ถอยกลับ, See also: หลีกทางให้, Syn. back off, retreat from
back off[PHRV] หลีกหนี, See also: ถอยไป, หลบไป, Syn. back away, retreat from
circumvent[VT] หลีกเลี่ยง, Syn. avoid, elude, bypass
fight shy of[PHRV] หลีกเลี่ยง, See also: เลี่ยง
flinch from[PHRV] หลีกเลี่ยง, See also: เลี่ยง
elude[VT] หลบหลีก, See also: หลีกเลี่ยง, Syn. avoid, escape, shun

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avoid(อะวอยด์') -vt. ออกห่างจาก,หลีกเลี่ยง,หลบหลีก,ทำให้ไม่ได้ผล,ยกเลิก,ทำให้โมฆะ.
avoidance(อะวอย'เดินซฺ) n. การหลีกเลี่ยง,การหลบหลีก,การยกเลิก,การทำให้โมฆะ
bilk(บิลคฺ) {bilked,bilking,bilks} vt. โกง,หลอกลวง,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,หลีกหนี', See also: bilker n., Syn. swindle
circumvent(เซอคัมเวนทฺ') {circumvented,circumventing,circumvents} vt. ล้อมรอบ,เดินรอบ,ผ่าน,ใช้เล่ห์หลบหลีก., See also: circumventer n. ดูcircumvent circumventor n. circumvention n. ดูcircumvent circumventive adj. ดูcircumvent คำที่มีความหมายเหม
due(ดิว) adj. เหมาะสม,สมควร,พอเพียง,พอควร,ครบกำหนด,ถึงกำหนด,ถูกต้อง,ถูกทำนองคลองธรรม,ตรง,หลีกเลี่ยงไม่ได้. n. สิทธิที่ควรได้รับ,หนี้,เงินที่พึงชำระ,ค่าธรรมเนียม,ความยุติธรรม. -adv. โดยตรง,แน่นอน. -Phr. (due to เนื่องจาก,เนื่องด้วย,เพราะ) ., See also: d
elude(อิลิวดฺ') vt. หลบหลีก, See also: eluder n. ดูelude, Syn. shun
elusion(อิลู'เชิน) n. การหลบหลีก
elusive(อิลู'ซิฟว) adj. ซึ่งหลบหลีก,ว่องไวเหมือนปรอท,เข้าใจยาก,ยากที่จะอธิบาย., See also: elusiveness n. ดูelusive, Syn. evasive
esc key(แป้นพิมพ์) แป้นหลีกมาจากคำว่า ESCape key ซึ่งเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีไว้เพื่อสั่งให้ยกเลิกคำสั่งสุดท้ายที่ได้สั่งให้เครื่องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว เป็นต้นว่า สั่งคัดลอกแฟ้มข้อมูล ถ้าเกิดเปลี่ยนใจ ให้กดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะเลิกทำ คล้าย ๆ กับการกดเมาส์ที่ " cancel " โดยปกติ แป้นนี้มักจะอยู่แถวบนสุดทางด้านซ้ายของแผงแป้นอักขระ
escape(อีสเคพ') vi.,vt.,n. (การ) หลบหนี,หนี,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก., See also: escapable adj. ดูescape escapee n. ดูescape escaper n. ดูescape, Syn. flee

English-Thai: Nontri Dictionary
avert(vt) เบี่ยงเบน,เบี่ยงบ่าย,หลบ,เบือน,หลีกเลี่ยง
avoid(vt) เลี่ยง,หลีกเลี่ยง,หลีกหนี
avoidable(adj) หลบหลีกได้,หลีกเลี่ยงได้,ลบล้างได้,เป็นโมฆะ
avoidance(n) การหลบเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,การหลีกหนี
delinquency(n) การหลีกเลี่ยงหน้าที่,ความไม่รับผิดชอบ,ความเหลวไหล,การกระทำผิด
delinquent(adj) หลีกเลี่ยงหน้าที่,เหลวไหล,ไม่รับผิดชอบ,กระทำผิด
dodge(n) เล่ห์เหลี่ยม,เล่ห์กระเท่ห์,การหลบเลี่ยง,การหลบหลีก,การหลบซ่อน
edge(vt) หลบหลีก,เลี่ยง,เขยิบ,เคลื่อน,ทำให้คม
elude(vt) หลบหลีกไป,หลีกหนี,หลีกเลี่ยง,เลี่ยง,พลิกแพลง
elusive(adj) หลบหลีกไป,ยากจะอธิบาย,ไวเหมือนปรอท,ลื่นเหมือนปลาไหล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
避ける[さける, sakeru] (vt ) หลีกเลี่ยง, ออกห่าง, อย่าเข้าใกล้

German-Thai: Longdo Dictionary
vermeiden(vi) |vermied, hat vermieden| หลีกเลี่ยง
große Toilette machen(vt) อุจจาระ (เป็นภาษาพูดเพื่อหลีกเลี่ยงคำว่า อุจจาระ) เช่น Wann haben Sie zum letzten Mal die große Toilette gemacht? คุณอึครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| ประหยัดเวลาหรือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ Wenn du ihn nicht zurückschreibst, kannst du dir die Aufregung ersparen. ถ้าเธอไม่เขียนตอบเขากลับไป เธอก็สามารถลดการรบกวนหรือไม่ต้องมาหงุดหงิดอีก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top