ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evangelist

IH0 V AE1 N JH AH0 L IH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evangelist-, *evangelist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evangelist(n) ผู้ที่สอนศาสนาคริสต์, See also: ผู้ที่พยายามชักชวนให้ผู้อื่นมานับถือคริสต์, Syn. missionary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evangelist(อีแวน'จะลิสทฺ) n. ผู้สอนคำสอนของพระเยซูและชีวประวัติของพระเยซู, ผู้มีความกระตือรือร้น

English-Thai: Nontri Dictionary
evangelist(n) ผู้เผยแพร่ศาสนา, ผู้สอนศาสนา, ผู้เขียนคัมภีร์คริสต์ศาสนา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Evangelist(n) ศาสดาพยากรณ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Three months ago, two of South Africa's great evangelists came here to hold a top-notch, bells and whistles campaign.3 เดือนก่อน นักเทศน์ชื่อดัง 2 คน ของแอฟริกาใต้ มาที่นี่เพื่อจัดการรณรงค์อย่างใหญ่โต Faith Like Potatoes (2006)
Tell me, Mr. Buchan who are your great evangelists that you've booked?บอกผม คุณบัคคาน คุณมาจองที่ให้นักเทศน์คนไหน Faith Like Potatoes (2006)
Bruno became an evangelist spreading the gospel of infinity throughout Europe.บรูโน่กลายเป็นศาสนา, การแพร่กระจายข่าว ประเสริฐของอินฟินิตี้ทั่วยุโรป Standing Up in the Milky Way (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EVANGELIST IH0 V AE1 N JH AH0 L IH0 S T
EVANGELIST IY0 V AE1 N JH AH0 L IH0 S T
EVANGELISTA EH0 V AA0 NG G EH0 L IY1 S T AH0
EVANGELISTS IH0 V AE1 N JH AH0 L IH0 S T S
EVANGELISTS IY0 V AE1 N JH AH0 L IH0 S T S
EVANGELISTIC IY0 V AE1 N JH AH0 L IH0 S T IH0 K
EVANGELISTS(2) IH0 V AE1 N JH AH0 L IH0 S
EVANGELISTS(3) IY0 V AE1 N JH AH0 L IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evangelist (n) ˈɪvˈænʤəlɪst (i1 v a1 n jh @ l i s t)
evangelists (n) ˈɪvˈænʤəlɪsts (i1 v a1 n jh @ l i s t s)
evangelistic (j) ˈɪvˌænʤəlˈɪstɪk (i1 v a2 n jh @ l i1 s t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Evangelist { m } | Evangelisten { pl }evangelist | evangelists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エバンジェリスト[ebanjierisuto] (n) evangelist [Add to Longdo]
伝道師[でんどうし, dendoushi] (n) evangelist [Add to Longdo]
伝道者[でんどうしゃ, dendousha] (n) evangelist; evangelistic worker [Add to Longdo]
伝道集会[でんどうしゅうかい, dendoushuukai] (n) evangelistic meeting [Add to Longdo]
布教者[ふきょうしゃ, fukyousha] (n) missionary; evangelist; propagandist [Add to Longdo]
福音史家[ふくいんしか, fukuinshika] (n) evangelist (i.e. Matthew, Mark, Luke or John) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 evangelist \e*van"gel*ist\ ([-e]*v[a^]n"j[e^]l*[i^]st), n. [F.
   ['e]vang['e]liste, L. evangelista, fr. Gr. e'yaggelisth`s.]
   A bringer of the glad tidings of Church and his doctrines.
   Specifically:
   (a) A missionary preacher sent forth to prepare the way for a
     resident pastor; an itinerant missionary preacher.
   (b) A writer of one of the four Gospels (With the definite
     article); as, the four evangelists, Matthew, Mark, Luke,
     and John.
   (c) A traveling preacher whose efforts are chiefly directed
     to arouse to immediate repentance.
     [1913 Webster]
 
        The Apostles, so far as they evangelized, might
        claim the title though there were many evangelists
        who were not Apostles.        --Plumptre.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evangelist
   n 1: a preacher of the Christian gospel [syn: {evangelist},
      {revivalist}, {gospeler}, {gospeller}]
   2: (when capitalized) any of the spiritual leaders who are
     assumed to be authors of the Gospels in the New Testament:
     Matthew, Mark, Luke, and John

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top