Search result for

elude

(42 entries)
(0.0038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elude-, *elude*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elude    [VT] หลบหลีก, See also: หลีกเลี่ยง, Syn. avoid, escape, shun

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eludeHis name eludes me.
eludeIn order to elude her eager public, the movie star checked into the hotel under a false name.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elude(อิลิวดฺ') vt. หลบหลีก, See also: eluder n. ดูelude, Syn. shun
delude(ดิลูด') {deluded,deluding,deludes} vt. ลวงตา,หลอกลวง,ตบตา., See also: deludingly adj. ดูdelude, Syn. deceive
prelude(เพรล'ลูด) n. การแสดงเบิกโรง,ฉากโหมโรง,การบรรเลงนำ,การกระทำเบื้องต้น,สภาพหรือผลงานเบื้องต้น,อารัมภกถา,นิมิต,สิ่งบอกเหตุ,คำนำ vt.,vi. นำ,โหมโรง,บรรเลงนำ,เขียนคำนำ., See also: preluder n. preludial adj. preludious,adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
elude(vt) หลบหลีกไป,หลีกหนี,หลีกเลี่ยง,เลี่ยง,พลิกแพลง
delude(vt) หลอกลวง,ตบตา,แหกตา,ทำให้เข้าใจผิด
prelude(n) การโหมโรง,การออกแขก,การแสดงนำ,การอารัมภบท,ลาง,คำนำ
prelude(vt) โหมโรง,ออกแขก,แสดงนำ,อารัมภบท

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สับหลีก    [V] evade, See also: elude, Syn. หลีกเลี่ยง, เลี่ยง, หลบฉาก, หลบหลีก, หลีก, Example: เขาสับหลีกกับพวกเราตลอด ไม่ยอมเจอหน้าพวกเราเลย, Thai definition: หลบหน้าเพราะไม่อยากพบปะเจอะเจอ
กระอักกระไอ    [ADV] evade, See also: elude, avoid, dodge, Syn. อิดเอื้อน, ไม่กล้าพูด, Ant. โพล่ง, Example: เขาพูดกระอักกระไอไปมา ไม่เข้าเรื่องเสียที
คลาด    [V] miss, See also: elude, let slip, fall to seize, Syn. คลาดกัน, Example: ผมจ้องพี่ชายไว้ตลอดเวลาเพราะกลัวว่าเราจะคลาดกัน แล้วจะหาไม่เจอ, Thai definition: ไม่พบ
คลาดแคล้ว    [V] elude (dangers), See also: head off, escape, turn danger into safety, Syn. แคล้วคลาด, รอดไป, พ้นไป, รอด, Example: การเดินทางคราวนี้ฉันขอให้เธอคลาดแคล้วอันตรายทุกอย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
หักหลัง[v.] (haklang) EN: betray ; cheat ; double-cross ; trick; delude ; deceive ; sell-out   FR: trahir
คลาด[v.] (khlāt) EN: miss ; fail ; elude ; let slip ; fall to seize   FR: rater ; manquer ; louper (fam.)
ละเมอ[v.] (lamoē) EN: daydream ; be deluded into thinking   
เลี่ยง[v.] (līeng) EN: avoid ; evade ; avert ; get around ; be evasive   FR: éviter ; échapper ; contourner ; fuir ; éluder
เลี่ยงปัญหา[v. exp.] (līeng panhā) EN: evade the issue   FR: éluder une difficulté ; éluder un problème
หลีก[v.] (līk) EN: avoid ; evade ; move aside ; sidestep ; get out of the way   FR: écarter ; éloigner ; éviter ; éluder
หลอกลวง[v.] (løklūang) EN: deceice ; delude ; dupe ; defraud ; cheat   FR: décevoir ; frustrer ; berner ; faire marcher
หลอกตัวเอง[v. exp.] (løk tūa-ēng) EN: deceive oneself ; fool oneself ; delude oneself   
ล่อลวง[v.] (lølūang) EN: deceive ; mislead ; hoodwink ; trick ; con ; delude ; swindle   FR: séduire ; enjôler

CMU English Pronouncing Dictionary
ELUDE    AH0 L UW1 D
ELUDED    AH0 L UW1 D AH0 D
ELUDES    AH0 L UW1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elude    (v) (i1 l uu1 d)
eluded    (v) (i1 l uu1 d i d)
eludes    (v) (i1 l uu1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エルード[, eru-do] (n,vs) elude [Add to Longdo]
プレリュード[, pureryu-do] (n) prelude; (P) [Add to Longdo]
化かす;魅す[ばかす, bakasu] (v5s,vt) to bewitch; to confuse; to enchant; to delude [Add to Longdo]
欺く[あざむく, azamuku] (v5k,vt) to deceive; to delude; to trick; to fool; (P) [Add to Longdo]
受け流す[うけながす, ukenagasu] (v5s,vt) to ward off; to elude; to turn aside (a joke) [Add to Longdo]
序曲[じょきょく, jokyoku] (n) overture; prelude; (P) [Add to Longdo]
前奏[ぜんそう, zensou] (n) prelude; overture [Add to Longdo]
前奏曲[ぜんそうきょく, zensoukyoku] (n) prelude; overture [Add to Longdo]
迷わす[まよわす, mayowasu] (v5s,vt) to puzzle; perplex; bewilder; delude; mislead; fascinate [Add to Longdo]
免れる[まぬかれる(P);まぬがれる, manukareru (P); manugareru] (v1,vt) to escape from; to be rescued from; to avoid; to evade; to avert; to elude; to be exempted; to be relieved from pain; to get rid of; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elude \E*lude"\, v. t. [imp. & p. p. {Eluded}; p. pr. & vb. n.
   {Eluding}.] [L. eludere, elusum; e + ludere to play: cf. F.
   ['e]luder. See {Ludicrous}.]
   To avoid slyly, by artifice, stratagem, or dexterity; to
   escape from in a covert manner; to mock by an unexpected
   escape; to baffle; as, to elude an officer; to elude
   detection, inquiry, search, comprehension; to elude the force
   of an argument or a blow.
   [1913 Webster]
 
      Me gentle Delia beckons from the plain,
      Then, hid in shades, eludes he eager swain. --Pope.
   [1913 Webster]
 
      The transition from fetichism to polytheism seems a
      gradual process of which the stages elude close
      definition.               --Tylor.
 
   Syn: To evade; avoid; escape; shun; eschew; flee; mock;
     baffle; frustrate; foil.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elude
   v 1: escape, either physically or mentally; "The thief eluded
      the police"; "This difficult idea seems to evade her"; "The
      event evades explanation" [syn: {elude}, {evade}, {bilk}]
   2: be incomprehensible to; escape understanding by; "What you
     are seeing in him eludes me" [syn: {elude}, {escape}]
   3: avoid or try to avoid fulfilling, answering, or performing
     (duties, questions, or issues); "He dodged the issue"; "she
     skirted the problem"; "They tend to evade their
     responsibilities"; "he evaded the questions skillfully" [syn:
     {hedge}, {fudge}, {evade}, {put off}, {circumvent}, {parry},
     {elude}, {skirt}, {dodge}, {duck}, {sidestep}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top