Search result for

elude

(54 entries)
(0.0791 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elude-, *elude*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elude[VT] หลบหลีก, See also: หลีกเลี่ยง, Syn. avoid, escape, shun

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elude(อิลิวดฺ') vt. หลบหลีก, See also: eluder n. ดูelude, Syn. shun
delude(ดิลูด') {deluded,deluding,deludes} vt. ลวงตา,หลอกลวง,ตบตา., See also: deludingly adj. ดูdelude, Syn. deceive
prelude(เพรล'ลูด) n. การแสดงเบิกโรง,ฉากโหมโรง,การบรรเลงนำ,การกระทำเบื้องต้น,สภาพหรือผลงานเบื้องต้น,อารัมภกถา,นิมิต,สิ่งบอกเหตุ,คำนำ vt.,vi. นำ,โหมโรง,บรรเลงนำ,เขียนคำนำ., See also: preluder n. preludial adj. preludious,adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
elude(vt) หลบหลีกไป,หลีกหนี,หลีกเลี่ยง,เลี่ยง,พลิกแพลง
delude(vt) หลอกลวง,ตบตา,แหกตา,ทำให้เข้าใจผิด
prelude(n) การโหมโรง,การออกแขก,การแสดงนำ,การอารัมภบท,ลาง,คำนำ
prelude(vt) โหมโรง,ออกแขก,แสดงนำ,อารัมภบท

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But the larger picture still eludes you.แต่คุณยังไม่เห็นภาพโดยรวม Law Abiding Citizen (2009)
Rudolf Geyer may present himself as a frail, forgetful old man, but I should remind you that he managed to elude capture for more than half a century.รูดอฟ เกเยอร์ อาจเป็นคนชอบทำตัวเอง ดูงกเงิ่นๆ แบบคนแก่ทั่วไป แต่ผมอยากเตือนคุณไว้ว่า เขาได้เพียรแหกคุก 137 Sekunden (2009)
Despite these statewide efforts, the suspect has eluded law enforcement.แม้ว่านี้เป็นความพยายามขยายวงกว้าง ผู้ต้องสงสัยเป็นผู้หลบหนี การดำเนินคดีทางกฎหมาย Haunted (2009)
It eludes me.มันหายไปอยู่เรื่อย The Thing in the Pit (2010)
However, sleep continues to elude me.อย่างไรก็ตาม,ฉันยังคงนอนไม่หลับ. The Bozeman Reaction (2010)
Explain how it's possible that last night Chuck, aided by the world class spy that is Morgan Grimes, managed to elude you and cause an international incident that the president of the United States himself had to apologize for.อธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ ชัค ที่ถูกช่วยเหลือด้วยสายลับระดับโลกน่ะ นั่น มอร์แกน ไกรมส์ Chuck Versus the Tooth (2010)
Alexis White died while trying to elude capture from...Alexis White ในขณะที่พยายามจะ หลบหนีการจับกุมของ.. Chuck Versus the Subway (2010)
Sleep eludes me, Leonard.ตัวนอนหลับหนีไปจากฉันอ่ะ เลนเนิร์ด The Apology Insufficiency (2010)
Unfortunately, the thief managed to elude me. FARTING SHE GASPSโชคไม่ดี หัวขโมยตัดคิดจะชิ่งข้า Double the guard. Goblin's Gold (2010)
Her eyes eludes... a hint of sadness, mystery, moist, a kind of charm.ดวงตาของเธอหลบต่ำ ซ่อนความเศร้าไว้ ลึกลับ Finding Mr. Destiny (2010)
The one thing that has always eluded me is true, unbridled PASSION!สิ่่งที่ทำให้ฉันพอใจได้ คือความปราถนาอันแท้จริง Death Didn't Become Him (2011)
Maybe he's a remorseless madman with no empathy, who eludes detection by manipulating others.บางทีเขาอาจเป็นคนบ้า ที่ไร้ความปราณีและความเห็นใจ ที่พยายามไม่ให้ตัวเองโดนจับได้ โดยการปั่นหัวคนอื่น Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eludeHis name eludes me.
eludeIn order to elude her eager public, the movie star checked into the hotel under a false name.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สับหลีก[V] evade, See also: elude, Syn. หลีกเลี่ยง, เลี่ยง, หลบฉาก, หลบหลีก, หลีก, Example: เขาสับหลีกกับพวกเราตลอด ไม่ยอมเจอหน้าพวกเราเลย, Thai definition: หลบหน้าเพราะไม่อยากพบปะเจอะเจอ
กระอักกระไอ[ADV] evade, See also: elude, avoid, dodge, Syn. อิดเอื้อน, ไม่กล้าพูด, Ant. โพล่ง, Example: เขาพูดกระอักกระไอไปมา ไม่เข้าเรื่องเสียที
คลาด[V] miss, See also: elude, let slip, fall to seize, Syn. คลาดกัน, Example: ผมจ้องพี่ชายไว้ตลอดเวลาเพราะกลัวว่าเราจะคลาดกัน แล้วจะหาไม่เจอ, Thai definition: ไม่พบ
คลาดแคล้ว[V] elude (dangers), See also: head off, escape, turn danger into safety, Syn. แคล้วคลาด, รอดไป, พ้นไป, รอด, Example: การเดินทางคราวนี้ฉันขอให้เธอคลาดแคล้วอันตรายทุกอย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
หักหลัง[v.] (haklang) EN: betray ; cheat ; double-cross ; trick; delude ; deceive ; sell-out   FR: trahir
คลาด[v.] (khlāt) EN: miss ; fail ; elude ; let slip ; fall to seize   FR: rater ; manquer ; louper (fam.)
ละเมอ[v.] (lamoē) EN: daydream ; be deluded into thinking   
เลี่ยง[v.] (līeng) EN: avoid ; evade ; avert ; get around ; be evasive   FR: éviter ; échapper ; contourner ; fuir ; éluder
เลี่ยงปัญหา[v. exp.] (līeng panhā) EN: evade the issue   FR: éluder une difficulté ; éluder un problème
หลีก[v.] (līk) EN: avoid ; evade ; move aside ; sidestep ; get out of the way   FR: écarter ; éloigner ; éviter ; éluder
หลอกลวง[v.] (løklūang) EN: deceice ; delude ; dupe ; defraud ; cheat   FR: décevoir ; frustrer ; berner ; faire marcher
หลอกตัวเอง[v. exp.] (løk tūa-ēng) EN: deceive oneself ; fool oneself ; delude oneself   
ล่อลวง[v.] (lølūang) EN: deceive ; mislead ; hoodwink ; trick ; con ; delude ; swindle   FR: séduire ; enjôler

CMU English Pronouncing Dictionary
ELUDE    AH0 L UW1 D
ELUDED    AH0 L UW1 D AH0 D
ELUDES    AH0 L UW1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elude    (v) (i1 l uu1 d)
eluded    (v) (i1 l uu1 d i d)
eludes    (v) (i1 l uu1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エルード[, eru-do] (n,vs) elude [Add to Longdo]
プレリュード[, pureryu-do] (n) prelude; (P) [Add to Longdo]
化かす;魅す[ばかす, bakasu] (v5s,vt) to bewitch; to confuse; to enchant; to delude [Add to Longdo]
欺く[あざむく, azamuku] (v5k,vt) to deceive; to delude; to trick; to fool; (P) [Add to Longdo]
受け流す[うけながす, ukenagasu] (v5s,vt) to ward off; to elude; to turn aside (a joke) [Add to Longdo]
序曲[じょきょく, jokyoku] (n) overture; prelude; (P) [Add to Longdo]
前奏[ぜんそう, zensou] (n) prelude; overture [Add to Longdo]
前奏曲[ぜんそうきょく, zensoukyoku] (n) prelude; overture [Add to Longdo]
迷わす[まよわす, mayowasu] (v5s,vt) to puzzle; perplex; bewilder; delude; mislead; fascinate [Add to Longdo]
免れる[まぬかれる(P);まぬがれる, manukareru (P); manugareru] (v1,vt) to escape from; to be rescued from; to avoid; to evade; to avert; to elude; to be exempted; to be relieved from pain; to get rid of; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elude \E*lude"\, v. t. [imp. & p. p. {Eluded}; p. pr. & vb. n.
   {Eluding}.] [L. eludere, elusum; e + ludere to play: cf. F.
   ['e]luder. See {Ludicrous}.]
   To avoid slyly, by artifice, stratagem, or dexterity; to
   escape from in a covert manner; to mock by an unexpected
   escape; to baffle; as, to elude an officer; to elude
   detection, inquiry, search, comprehension; to elude the force
   of an argument or a blow.
   [1913 Webster]
 
      Me gentle Delia beckons from the plain,
      Then, hid in shades, eludes he eager swain. --Pope.
   [1913 Webster]
 
      The transition from fetichism to polytheism seems a
      gradual process of which the stages elude close
      definition.               --Tylor.
 
   Syn: To evade; avoid; escape; shun; eschew; flee; mock;
     baffle; frustrate; foil.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elude
   v 1: escape, either physically or mentally; "The thief eluded
      the police"; "This difficult idea seems to evade her"; "The
      event evades explanation" [syn: {elude}, {evade}, {bilk}]
   2: be incomprehensible to; escape understanding by; "What you
     are seeing in him eludes me" [syn: {elude}, {escape}]
   3: avoid or try to avoid fulfilling, answering, or performing
     (duties, questions, or issues); "He dodged the issue"; "she
     skirted the problem"; "They tend to evade their
     responsibilities"; "he evaded the questions skillfully" [syn:
     {hedge}, {fudge}, {evade}, {put off}, {circumvent}, {parry},
     {elude}, {skirt}, {dodge}, {duck}, {sidestep}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top