ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misleading

M IH0 S L IY1 D IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misleading-, *misleading*, mislead
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misleading(adj) หลอกลวง, Syn. fallacious
misleading(adj) ซึ่งแนะนำไปในทางที่ผิด, See also: ซึ่งทำให้เข้าใจผิด, Syn. misteaching

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
misleading๑. การทำให้เขว, การทำให้หลงผิด๒. ที่ทำให้เขว, ที่ทำให้หลงผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're misleading these children.คุณเป็นผู้ทำลายล้าง I Heart Huckabees (2004)
That is a bit misleading ...คงมีการเข้าใจผิด Drag Me to Hell (2009)
I deeply apologize for misleading you, Sheriff.ผมต้องขอโทษที่ทำให้คุณไขว้เขว นายอำเภอ She's Not There (2011)
Sun's been misleading people with his lies, and so many are now following him.ซุนชักจูงผู้คนด้วยถ้อยคำโกหก คนจำนวนมากจึงหลงเดินตาม 1911 (2011)
And he is misleading the people. He's beyond forgiveness.ทุกคนต้องไปฆ่ามัน 1911 (2011)
That was misleading ...นั่นก็แค่ ล้อเล่นน่ะ Help Us Help You (2011)
If it's any consolation, she got me here on a very misleading text message.ถ้ามีอะไรจะช่วยปลอบใจได้ ผมก็ถูกเธอหลอกให้มาที่นี่เหมือนกัน Basic Lupine Urology (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
misleadingIn either case, the division is real and useful; but it can also be misleading.
misleadingIt is not that Johnson's claim is groundless but that it is misleading.
misleadingThough it is true that every normal human being is able to use language, it is misleading to compare this with his ability to eat, sleep, or walk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลอกตา(adj) deceptive, See also: misleading, delusive, Syn. ลวงตา, Example: กระจกในร้านเสื้อผ้าโดยส่วนใหญ่ เมื่อส่องแล้วจะดูหลอกตา เพื่อให้เห็นว่ารูปร่างพอเหมาะกับเสื้อผ้า, Thai Definition: เห็นผิดไปจากความจริง
ความเข้าใจผิด(n) misunderstanding, See also: misleading, misinterpretation, Syn. ความเข้าใจพลาด, Example: มีความเข้าใจผิดระหว่างพ่อกับแม่ในเรื่องของการเงินที่ใช้จ่ายภายในบ้าน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MISLEADING M IH0 S L IY1 D IH0 NG
MISLEADINGLY M IH0 S L IY1 D IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misleading (v) mˌɪslˈiːdɪŋ (m i2 s l ii1 d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
誇大広告[こだいこうこく, kodaikoukoku] (n) deceptive advertising; misleading advertisement (presenting one's product as being better or cheaper than it really is) [Add to Longdo]
紛らわしい[まぎらわしい, magirawashii] (adj-i) confusing; misleading; equivocal; ambiguous; (P) [Add to Longdo]
紛らわしい名前[まぎらわしいなまえ, magirawashiinamae] (n) confusing (misleading) name [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misleading \Mis*lead"ing\, a.
   Leading astray; delusive.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mislead \Mis*lead"\ (m[i^]s*l[=e]d"), v. t. [imp. & p. p.
   {Misled} (m[i^]s*l[e^]d"); p. pr. & vb. n. {Misleading}.]
   [AS. misl[=ae]dan. See {Mis-}, and {Lead} to conduct.]
   To lead into a wrong way or path; to lead astray; to guide
   into error; to cause to mistake; to deceive.
   [1913 Webster]
 
      Trust not servants who mislead or misinform you.
                          --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      To give due light
      To the mislead and lonely traveler.   --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To delude; deceive. See {Deceive}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misleading
   adj 1: designed to deceive or mislead either deliberately or
       inadvertently; "the deceptive calm in the eye of the
       storm"; "deliberately deceptive packaging"; "a misleading
       similarity"; "statistics can be presented in ways that
       are misleading"; "shoddy business practices" [syn:
       {deceptive}, {misleading}, {shoddy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top