Search result for

เลี่ยง

(67 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลี่ยง-, *เลี่ยง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลี่ยง[V] avoid, See also: evade, be evasive, Syn. หลีกเลี่ยง, Example: คนบางคนชอบฟังสิ่งที่สนับสนุนความคิดของตน และเลี่ยงข้อมูลที่ขัดกับทัศนคติของตน, Thai definition: ลักษณะอาการที่เบี่ยงออกไปจากทางหรือแนวเดิมเพื่อหลีก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลี่ยงก. ลักษณะอาการที่เบี่ยงออกไปจากทางหรือแนวเดิม เช่น คำนี้ไม่สุภาพเลี่ยงไปใช้คำอื่น เจ้าหน้าที่ไม่ต้องการยิงให้ถูกผู้ประท้วงจึงยิงเลี่ยงไปทางอื่น ขับรถเลี่ยงลงข้างทางเพื่อไม่ให้ชนวัวที่ยืนขวางถนน, โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เลี่ยงงาน เลี่ยงกฎหมาย เลี่ยงภาษี เลี่ยงบาลี.
เลี้ยงก. ดูแล, เอาใจใส่, บำรุง, เช่น เลี้ยงกล้วยไม้, ปรนปรือด้วยอาหารการกินเป็นต้น เช่น เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงลูก, เลี้ยงดู ก็ว่า
เลี้ยงประคับประคองให้ทรงตัวอยู่ได้ เช่น เลี้ยงชีพ เลี้ยงตะกร้อไว้ได้นาน ๆ
เลี้ยงกินร่วมกันเพื่อความรื่นเริงหรือความสามัคคีเป็นต้น เช่น เลี้ยงเพื่อน เลี้ยงรุ่น เลี้ยงสังสรรค์
เลี้ยงเป็นเจ้ามือจ่ายค่าอาหารหรือค่าบันเทิงเป็นต้น เช่น เลี้ยงโต๊ะจีน เลี้ยงหนัง.
เลี้ยงความก. อาการที่ทนายความของโจทก์และจำเลยสมคบกันถ่วงคดีความให้ล่าช้า โดยประสงค์ที่จะเรียกค่าใช้จ่ายในการว่าความที่ต้องยืดเยื้อออกไป.
เลี้ยงช้างกินขี้ช้างก. หาผลประโยชน์โดยมิชอบจากงานที่ทำ.
เลี้ยงชีพก. เลี้ยงตัว, ทำมาหากินเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้, เลี้ยงอาตมา ก็ว่า.
เลี้ยงดูก. ดูแล, เอาใจใส่, บำรุง, ปรนปรือด้วยอาหารการกินเป็นต้น, (มักใช้แก่คน) เช่น เลี้ยงดูพ่อแม่, เลี้ยง ก็ว่า.
เลี้ยงดูปูเสื่อก. ต้อนรับเลี้ยงดูด้วยอาหารการกินอย่างดี.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because... The tax break wi be huge.เพราะการเลี่ยงภาษีมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะ Chuck in Real Life (2008)
Can you try to avoid the serges of the world?คุณสามารถจะหลีกเลี่ยงขนสัตว์ได้ทั้งโลกหรอไง? There Might be Blood (2008)
In college, my friends and I came up with an inverse-Square law.ในวิทยาลัยผมกับเพื่อนชอบหลีกเลี่ยงกฎ Adverse Events (2008)
I'm not deflecting because I'm avoiding something deep.ฉันไม่ได้เบียงเบนความสนใจเพราะใช้กำลังหลีกเลี่ยงบางสิ่งที่ลึก Birthmarks (2008)
I'm deflecting because I'm avoiding something shallow.ฉันเบียงเบนความสนใจเพราะว่าฉันกำลังหลีเลี่ยงบางสิ่งที่ตื้น Birthmarks (2008)
I am not gonna sit here wasting time just so you can avoid your father's funeral!ฉันไม่ต้องมานั่งเสียเวลาอยู่ที่นี่\ ถ้านายไม่หลีกเลี่ยงงานศพพ่อนาย Birthmarks (2008)
- I have the right to avoid his funeral.ฉันมีความชอบธรรมที่จะหลีกเลี่ยงงานศพเขา Birthmarks (2008)
So it--it's rational to avoid that pain.ดังนั้นมันก็มีเหตุผล ที่จะหลีกเลี่ยงควมเจ็บปวด The Itch (2008)
I was risking my life to avoid becoming a cripple.ฉันเสี่ยงชีวิตตัวเอง เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเป็นคนขาเป๋ The Itch (2008)
He's doing it to avoid sunlight and fresh air.เขาทำแบบเดียวกับฉัน เพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดและอากาศบริสุทธิ์ The Itch (2008)
And--and then it's the inevitable blowup and the recriminations and we don't talk for two months.และ.. และมันก็จะระเบิดออกมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นการทำความผิดซ้ำ The Itch (2008)
To avoid foster care, she got a G.E.D.เพื่อหลีกเลี่ยงจากการต้องอยู่บ้านอุปถัมภ์ เธอสอบGEDได้ Emancipation (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลี่ยง[v.] (līeng) EN: avoid ; evade ; avert ; get around ; be evasive   FR: éviter ; échapper ; contourner ; fuir ; éluder
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: support ; provide for   FR: supporter ; fournir
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: grow ; raise ; bring up   FR: élever ; éduquer ; former
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: feed ; breed ; nurture   FR: nourrir ; élever
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: invite ; give a party ; give a banquet ; entertain ; celebrate   FR: inviter ; organiser une réception
เลี้ยง[adj.] (līeng) FR: domestique
เลี่ยงกฎหมาย[v. exp.] (līeng kotmāi) EN: get around the law ; circumvent a law   FR: contourner la loi
เลี้ยงครอบครัว[v. exp.] (līeng khrøp khrūa) EN: support one's family   FR: subvenir aux besoins de la famille ; être soutien de famille
เลี้ยงความ[v. exp.] (līengkhwām) EN: proact a litigation   
เลี่ยงความรับผิดชอบ[v. exp.] (līeng khwām rapphitchøp) EN: avoid responsibility ; evade one's responsibility ; shirk one's responsibility   FR: échapper à ses responsabilités ; fuir ses responsabilités

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cop out[PHRV] เลี่ยงความรับผิดชอบในเรื่อง (คำไม่เป็นทางการ), Syn. opt in, opt out
fight shy of[PHRV] หลีกเลี่ยง, See also: เลี่ยง
flinch from[PHRV] หลีกเลี่ยง, See also: เลี่ยง
fudge on[PHRV] ปฏิเสธที่จะตอบ, See also: เลี่ยงไม่ตอบ
dodge[VI] หลบ, See also: เลี่ยง, Syn. avoid, sidestop, Ant. confront, face
eschew[VT] หลบเลี่ยง, See also: เลี่ยง, หลีกเลี่ยง, Syn. avoid, shun
get around[PHRV] หลีกเลี่ยง, See also: เลี่ยง, Syn. get round
get round[PHRV] หลีกเลี่ยง, See also: เลี่ยง, Syn. get around
swing the lead[IDM] เลี่ยงงาน, See also: ไม่สนใจงาน, ละเลยหน้าที่
prevaricate[VI] เลี่ยงพูดความจริง, Syn. equivocate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aside(อะไซดฺ') adj. ไปทางข้าง,ไปด้านหนึ่ง,เลี่ยงไป,ไปจากความนึกคิด,นอกเหนือจาก.
avoid(อะวอยด์') -vt. ออกห่างจาก,หลีกเลี่ยง,หลบหลีก,ทำให้ไม่ได้ผล,ยกเลิก,ทำให้โมฆะ.
avoidance(อะวอย'เดินซฺ) n. การหลีกเลี่ยง,การหลบหลีก,การยกเลิก,การทำให้โมฆะ
cheat(ชีท) {cheated,cheating,cheats} n. คนโกง,คนหลอกลวง -v.โกง,หลอกลวง ฉ้อฉล,เลี่ยง,หนีรอด., See also: cheater n. cheatingly adv., Syn. defraud
dodge(ดอด) vi.,vt.,n. (การ) หลบ,เลี่ยง,บอกปัด, See also: dodger n. ดูdodge
due(ดิว) adj. เหมาะสม,สมควร,พอเพียง,พอควร,ครบกำหนด,ถึงกำหนด,ถูกต้อง,ถูกทำนองคลองธรรม,ตรง,หลีกเลี่ยงไม่ได้. n. สิทธิที่ควรได้รับ,หนี้,เงินที่พึงชำระ,ค่าธรรมเนียม,ความยุติธรรม. -adv. โดยตรง,แน่นอน. -Phr. (due to เนื่องจาก,เนื่องด้วย,เพราะ) ., See also: d
escape(อีสเคพ') vi.,vt.,n. (การ) หลบหนี,หนี,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก., See also: escapable adj. ดูescape escapee n. ดูescape escaper n. ดูescape, Syn. flee
evade(อีเวด') {evaded,evading,evades} vi. หลบ,หลีก,หนี,เลี่ยง. -evader n.
evitable(เอฟ'วิทะเบิล) adj. ซึ่งหลบเลี่ยงได้
gee(จี) interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความกระตือรือร้นหรือการย้ำเช่นโอ้โฮ interj. เสียงตวาดม้า. vt.,vi. (ทำให้) เลี่ยงไปทางขวา

English-Thai: Nontri Dictionary
aside(adv) ไปทางหนึ่ง,ไปด้านหนึ่ง,เลี่ยงไป
avert(vt) เบี่ยงเบน,เบี่ยงบ่าย,หลบ,เบือน,หลีกเลี่ยง
avoid(vt) เลี่ยง,หลีกเลี่ยง,หลีกหนี
avoidable(adj) หลบหลีกได้,หลีกเลี่ยงได้,ลบล้างได้,เป็นโมฆะ
avoidance(n) การหลบเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,การหลีกหนี
delinquency(n) การหลีกเลี่ยงหน้าที่,ความไม่รับผิดชอบ,ความเหลวไหล,การกระทำผิด
delinquent(adj) หลีกเลี่ยงหน้าที่,เหลวไหล,ไม่รับผิดชอบ,กระทำผิด
direct(adj) โดยตรง,แน่นอน,ไม่มีทางเลี่ยง,เด็ดขาด
dodge(n) เล่ห์เหลี่ยม,เล่ห์กระเท่ห์,การหลบเลี่ยง,การหลบหลีก,การหลบซ่อน
dodge(vi) เลี่ยง,หลบ,บอกปัด

German-Thai: Longdo Dictionary
vermeiden(vi) |vermied, hat vermieden| หลีกเลี่ยง
große Toilette machen(vt) อุจจาระ (เป็นภาษาพูดเพื่อหลีกเลี่ยงคำว่า อุจจาระ) เช่น Wann haben Sie zum letzten Mal die große Toilette gemacht? คุณอึครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| ประหยัดเวลาหรือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ Wenn du ihn nicht zurückschreibst, kannst du dir die Aufregung ersparen. ถ้าเธอไม่เขียนตอบเขากลับไป เธอก็สามารถลดการรบกวนหรือไม่ต้องมาหงุดหงิดอีก
unvermeidlich(adj adv) ที่ไม่สามารถเลี่ยงได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top