ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

schematic

S K IH0 M AE1 T IH0 K   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schematic-, *schematic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
schematic[ADJ] เกี่ยวกับแผนผัง, See also: เกี่ยวกับแบบแผน, เกี่ยวกับโครงการ, เกี่ยวกับแผนการ
schematic[N] แผนผัง, See also: แบบแผน, โครงการ, แผนการ
schematically[ADV] เกี่ยวกับแผนผัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
schematic(สคีแมท'ทิค) adj.,n.เกี่ยวกับ (แผนผัง,แบบแผน,โครงการ,แผนการ) ., See also: schematically adv., Syn. plan

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
schematicแผนภาพเค้าร่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And also, if my schematics are correct I think I've come up with a method to make you a complete man.แล้วก็... ถ้าแผนไฟฟ้าของผมถูกต้อง เราจะได้วิธีที่จะทำให้คุณ Bicentennial Man (1999)
Accessing schematic of the Hive.กำลังเข้าถึงแผนผังของรังผึ้ง กำลังเข้าถึงแผนผังของรังผึ้ง Resident Evil (2002)
Have you ever considered a career in schematic drawing?คุณเคยคิดจะวาดพิมพ์เขียวมั้ย Around the World in 80 Days (2004)
All right, Jack. We'll pull a schematic of the airport and forward it to your cell.เราจะหาแผนผังสนามบินมาแล้วส่งเข้ามือถือคุณ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
And then the CIA, you guys found a file of schematics of a bomb in Prague.แล้วซีไอเอเจอแผ่นปรินท์ระเบิดที่ปราก Pilot (2007)
Give me the schematics of that tunnel.ขอแผนแงอุโมง Live Free or Die Hard (2007)
I don't know what the hell it meant, so I hacked into her hard drive, and I found schematics for the main server.ผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไร ผมเลยเจาะเข้าระบบเธอ แล้วพบแผนพัง ของห้องเซิฟเวอร์ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
They're schematics For the electrical, Heating, and water ductsมันเป็นแผนผัง ทางเดินสายไฟ ท่อความร้อน และท่อน้ำ Omnivore (2009)
The cards you're looking at are the schematics for the new Intersect.การ์ดที่นายกำลังดูอยู่ คือแผนผัง สำหรับอินเตอร์เซกตัวใหม่ Chuck Versus the Predator (2009)
If I faxed you a schematic of the device's internal architecture, could you test the chip you have?ถ้าผมแฟกซ์ภาพ วงจรอิเลคทรอนิกส์ โครงสร้างภายใน ของเจ้าอุปกรณ์นั่น คุณช่วยทดสอบชิปที่ได้มา ให้หน่อยได้มั้ย? Dream Logic (2009)
Well, trust me when I say the seating schematic is the most important and complicated aspect of this process.[ฉุนเฉียว] [นายกำลังกดดันตัวเองอยู่นะ] นายกำลังกดดันตัวเองอยู่นะ Our Family Wedding (2010)
Look, based on the schematics of my own Governor, I'm going to create a new one that'll help control the Intersect 2.0 before...ฟังนะ, มันมีแบบแผนของมันอยู่ เครื่องควบคุมของพ่อ, พ่อกำลังจะสร้าง อันใหม่ที่จะช่วยควบคุม Chuck Versus the Subway (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
schematicThe different character typologies are represented schematically in figure one.

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHEMATIC S K IH0 M AE1 T IH0 K
SCHEMATICS S K IH0 M AE1 T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
schematic (j) skˈɪmˈætɪk (s k i1 m a1 t i k)
schematically (a) skˈɪmˈætɪkliː (s k i1 m a1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufbauplan {m}schematic diagram [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スキマティク図[スキマティクず, sukimateiku zu] (n) {comp} schematic [Add to Longdo]
回路図[かいろず, kairozu] (n) circuit diagram; schematic [Add to Longdo]
回路図記号[かいろずきごう, kairozukigou] (n) {comp} schematic symbol [Add to Longdo]
図解(P);圖解(oK)[ずかい, zukai] (n,vs,adj-no) schematic; schema; illustration; explanatory diagram; (P) [Add to Longdo]
模式図[もしきず, moshikizu] (n) schematic diagram [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スキマティク図[スキマティクず, sukimateiku zu] schematic [Add to Longdo]
回路図[かいろず, kairozu] circuit diagram, schematic [Add to Longdo]
回路図記号[かいろずきごう, kairozukigou] schematic symbol [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Schematic \Sche*mat"ic\, a. [Cf. Gr. ? pretended.]
   Of or pertaining to a scheme or a schema.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 schematic
   adj 1: represented in simplified or symbolic form [syn:
       {conventional}, {formal}, {schematic}]
   n 1: diagram of an electrical or mechanical system [syn:
      {schematic}, {schematic drawing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top