Search result for

nuclear

(118 entries)
(0.0344 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nuclear-, *nuclear*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nuclear[ADJ] เกี่ยวกับนิวเคลียร์, See also: เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์, Syn. radioactive
nuclear war[N] สงครามนิวเคลียร์
nuclear bomb[N] ระเบิดนิวเคลียร์, Syn. nuclear armament, nuclear warhead, hydrogen bomb
nuclear fuel[N] แหล่งเชื้อเพลิงของพลังงานนิวเคลียร์
nuclear-free[ADJ] ซึ่งไม่มีพลังงานนิวเคลียร์
nuclear power[N] พลังงานนิวเคลียร์, See also: พลังงานปรมาณู, Syn. nuclear energy
nuclear waste[N] กากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
nuclear energy[N] พลังงานนิวเคลียร์
nuclear family[N] ครอบครัวซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่ลูก
nuclear fusion[N] การรวมตัวกันของnucleiของอะตอมเพื่อสร้างnucleusที่หนักกว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nuclear(นิว'เคลียร์) adj. นิวเคลียร์
nuclear fissionn. การแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมเป็นนิวเคลียสของอะตอมที่เบากว่า และมีการปล่อยพลังงานออก
nuclear fusionn. ปฏิกิริยาที่นิวเคลียสของอะตอมที่เบากว่ารวมกันเป็นนิวเคลียสที่หนักกว่าเช่นอะตอมของdeuteriumรวมกับอะตอมของฮีเลียม
nuclear physicsn. นิวเคลียร์ฟิสิกส์, See also: nuclear physicist n.
nuclear reactionn. ปฏิกริยานิวเคลียร์
nuclear reactorn. เครื่องปฏิกรนิวเคลียร์
thermonuclear(เธอโมนิว'เคลียร์) adj. เกี่ยวกับนิวเคลียร์ความร้อน,เกี่ยวกับnuclear reaction (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
nuclear(adj) ที่เป็นใจกลาง,เกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nuclear accidentsอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nuclear decapitationการปลดอาวุธนิวเคลียร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nuclear division; karyokinesisการแบ่งนิวเคลียส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nuclear envelope; nuclear membraneเยื่อหุ้มนิวเคลียส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Nuclear Exclusionข้อจำกัดความคุ้มครองภัยนิวเคลียร์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
nuclear familyครอบครัวหน่วยกลาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
nuclear membrane; nuclear envelopeเยื่อหุ้มนิวเคลียส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nuclear powerมหาอำนาจทางนิวเคลียร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nuclear powerกำลังนิวเคลียร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
nuclear proliferationการแผ่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nuclear accidentอุบัติเหตุนิวเคลียร์, เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงานนิวเคลียร์โดยไม่เจตนา รวมถึงความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์ หรือของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย ทำให้มีการปลดปล่อย หรือ เกือบมีการปลดปล่อยสารกัมมันตรังสี ออกสู่สิ่งแวดล้อม (ดู INES ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Nuclear activation analysisการวิเคราะห์เชิงก่อกัมมันตภาพรังสีนิวเคลียร์ [TU Subject Heading]
Nuclear arms controlการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ [TU Subject Heading]
Nuclear bombลูกระเบิดนิวเคลียร์, ลูกระเบิดที่แรงระเบิดเกิดจากปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสของธาตุเบา เช่น ลูกระเบิดไฮโดรเจน หรือจากการแบ่งแยกนิวเคลียสของธาตุหนัก เช่น ลูกระเบิดอะตอม
[นิวเคลียร์]
Nuclear bomb sheltersที่หลบภัยระเบิดปรมาณู [TU Subject Heading]
Nuclear chemistryเคมีนิวเคลียร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nuclear chemistryเคมีนิวเคลียร์ [TU Subject Heading]
Nuclear deviceนิวเคลียร์ดีไวซ์, วัตถุระเบิดนิวเคลียร์ใช้ในทางสันติ การทดสอบ หรือ การทดลอง คำนี้ใช้เพื่อให้แตกต่างจากอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งมีการบรรจุพร้อมสำหรับการขนส่งหรือใช้ในการทหาร
(ดู nuclear weapon ประกอบ)

[นิวเคลียร์]
Nuclear disarmamentการลดกำลังรบนิวเคลียร์ [TU Subject Heading]
Nuclear energyพลังงานนิวเคลียร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What exactly am I being accused of, besides surviving a nuclear blast?ผมถูกกล่าวหาเรื่องอะไร/นอกจากรอดตายจากนิวเคลียร์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
It was nuclear intimidation.นิวเคลียร์อันตราย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
It's like the nuclear launch codes.มันเหมือนกับรหัสยิงระเบิดนิวเคลียร์ Breaking and Entering (2008)
Master protocols for the command and control of our nuclear arsenal.ระเบียบสำหรับสั่งการ และควบคุมนิวเคลียร์จากคลังแสงของเรา 24: Redemption (2008)
A nuclear nonproliferation treaty should ease tension in Asia.การใช้รังสีบำบัดฟรี อาจช่วยแก้ความตึงเครียดที่เอเชียได้ The House Bunny (2008)
- I'm not gonna risk a nuclear attack.- ผมไม่ยอมเสี่ยงกับสงครามนิวเคลียร์ WarGames: The Dead Code (2008)
- Nuclear?- นิวเคลียร์หรือ WarGames: The Dead Code (2008)
There's 36,000 nuclear missiles out there, 6,000 of which are armed and ready to fire.หัวรบนิวเคลียทั้งหมด 36,000 หัว มีที่พร้อมทำงาน 6,000 หัว WarGames: The Dead Code (2008)
That's a 1-in-6 chance of having a freaking nuclear warhead.มีโอกาส 1ใน 6 ครั้งที่จะยิงหัวรบนั่นได้ WarGames: The Dead Code (2008)
The Skynet Missile Defense System goes online April 19th, 2011, declares war on mankind and triggers a nuclear apocalypse two days later.ระบบขีปนาวุธ ป้องกันตนเอง สกายเน็ท ทำงานเมื่อ 19 เม.ย. 2011 ประกาศสงครามกับมนุษยชาติและ จุดระเบิดนิวเคลียร์ล้างโลกสองวันต่อมา Pilot (2008)
I had to tell him he was the unknowing father of a nuclear apocalypse.ฉันต้องบอกเขา ว่าเขาเป็นผู้สร้าง นิวเคลียร์ล้างโลกโดยไม่รู้ตัว Pilot (2008)
- Is this nuclear?- นิวเคลียร์ เหรอ ? Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nuclearAccess to a suspected underground nuclear facility.
nuclearAll of us would like to get rid of nuclear weapons.
nuclearA nuclear war will bring about the destruction of mankind.
nuclearCivilization is now threatened by nuclear war.
nuclearFew people, if any, could survive a nuclear war.
nuclearHe argued that nuclear weapons were a threat to peace.
nuclearHe contends that nuclear weapons are necessary for national defense.
nuclearHis paper confronts the question of child abuse in nuclear families.
nuclearI am willing to go on record as opposing nuclear tests.
nuclearIf a nuclear war were to break out, mankind would perish.
nuclearIf there's a world-wide all-out nuclear war it's said that there will be a "nuclear winter" all over the planet for several months.
nuclearIt will be a push-button war of nuclear missiles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู[N] nuclear reactor, See also: atomic reactor, Example: เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูสามารถให้พลังงานความร้อนและอนุภาครังสีต่างๆ ออกมาอย่างมากมาย, Thai definition: เครื่องที่ใช้สำหรับก่อให้เกิดปฏิกิริยาแตกสลายทางนิวเคลียร์อย่างสม่ำเสมอและควบคุมได้ เพื่อผลิตพลังงาน สารกัมมันตรังสี เครื่องชนิดนี้มีหลายแบบ และใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ซึ่งมักเป็นแท่งยูเรเนียม
พลังงานนิวเคลียร์[N] nuclear energy, Example: จุดเปราะบางที่สุดของพลังงานนิวเคลียร์ก็คือปัญหาการกำจัดกากนิวเคลียร์และการเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ, Thai definition: พลังงานที่ได้จากนิวเคลียร์
ระเบิดนิวเคลียร์[N] nuclear bomb, Example: การใช้คอมพิวเตอร์ในวงจรสื่อสารทหารใช้เพื่อผลิตระเบิดนิวเคลียร์, Count unit: ลูก
กากนิวเคลียร์[N] nuclear waste, See also: radioactive waste, Syn. ขยะนิวเคลียร์, Example: การขจัดกากนิวเคลียร์ทำยาก
สงครามนิวเคลียร์[N] nuclear warfare, Example: สงครามนิวเคลียร์อาจล้างโลกได้ในพริบตา, Thai definition: การรบกันโดยใช้อาวุธนิวเคลียร์ทำลายล้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยะนิวเคลียร์[n. exp.] (khaya niukhlīa) EN: nuclear waste   FR: déchet nucléaire [m]
นิวเคลียร์[adj.] (niukhlīa) EN: nuclear   FR: nucléaire
นิวเคลียร์ฟิสิกส์[n. exp.] (niukhlīa fisik) EN: nuclear physics   FR: physique nucléaire [f]
นิวเคลียร์ฟิวชัน[n. exp.] (niukhlīa fiūchan) EN: nuclear fusion   FR: fusion nucléaire [f]
นิวเคลียร์เคมี[n. exp.] (niukhlīa khēmī) EN: nuclear chemistry   FR: chimie nucléaire [f]
ปรมาณู[adj.] (paramānū = pøramānū) EN: atomic ; nuclear   FR: atomique ; nucléaire
ปฏิกิริยานิวเคลียร์[n. exp.] (patikiriyā niūkhlīa) EN: nuclear reaction   FR: réaction nucléaire [f]
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ทำให้เกิดการระเบิด[xp] (patikiriyā niūkhlīa thī tham hai koēt kān raboēt) EN: nuclear explosion   FR: explosion nucléaire [f]
ปฏิกรณ์[n.] (patikøn) EN: reactor ; atomic pile ; chain reactor ; nuclear reactor   FR: réacteur [m]
พลังงานนิวเคลียร์[n. exp.] (phalang-ngān niuhklīa) EN: nuclear energy   FR: énergie nucléaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NUCLEAR    N UW1 K L IY0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nuclear    (j) (n y uu1 k l i@ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atomforscher {m}nuclear scientist [Add to Longdo]
Atomkraft {f}nuclear power [Add to Longdo]
Atomkraftwerk {n}; Kernkraftwerk {n}nuclear power station [Add to Longdo]
Atomphysik {f}nuclear physics [Add to Longdo]
Atomrakete {f}nuclear missile [Add to Longdo]
Atomwaffe {f} | Atomwaffen {pl}nuclear weapon | nuclear weapons [Add to Longdo]
Kernchemie {f}nuclear chemistry [Add to Longdo]
Kernelektron {n}nuclear electron [Add to Longdo]
Kernenergie {f}nuclear energy [Add to Longdo]
Kernfamilie {f}nuclear family [Add to Longdo]
Kernforschung {f}nuclear research [Add to Longdo]
Kernfusion {f}nuclear fusion [Add to Longdo]
Kernladung {f}nuclear charge [Add to Longdo]
Kernmodell {n}nuclear model [Add to Longdo]
Kernphysik {f}nuclear physics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NMR[エヌエムアール, enuemua-ru] (n) (See 核磁気共鳴) nuclear magnetic resonance; NMR [Add to Longdo]
NPS[エヌピーエス, enupi-esu] (n) nuclear power station; NPS [Add to Longdo]
NRC[エヌアールシー, enua-rushi-] (n) (1) Nuclear Regulatory Commission; NRC; (2) National Research Council; NRC [Add to Longdo]
SNAP[スナップ, sunappu] (n) Systems for Nuclear Auxiliary Power; SNAP [Add to Longdo]
サプレッションプール[, sapuresshonpu-ru] (n) (See 圧力抑制プール・あつりょくよくせいプール) suppression pool (nuclear reactor) [Add to Longdo]
スクラム[, sukuramu] (n) (1) scrum; (2) scram (nuclear reactor); (P) [Add to Longdo]
ストレンジネス[, sutorenjinesu] (n) strangeness (in nuclear physics) [Add to Longdo]
ニュークリア;ニュークレア;ヌークリア;ヌークレア[, nyu-kuria ; nyu-kurea ; nu-kuria ; nu-kurea] (adj-f) nuclear [Add to Longdo]
ニュークリアファミリー;ニュークリア・ファミリー[, nyu-kuriafamiri-; nyu-kuria . famiri-] (n) (obsc) (See 核家族) nuclear family [Add to Longdo]
ニューファミリー[, nyu-famiri-] (n) nuclear family in the postwar generation (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不扩散核武器条约[bù kuò sàn hé wǔ qì tiáo yuē, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄛˋ ㄙㄢˋ ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Nuclear Non-Proliferation Treaty [Add to Longdo]
北京核武器研究所[Běi jīng hé wǔ qì yán jiū suǒ, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄙㄨㄛˇ, ] Nuclear Weapon Institute in Beijing [Add to Longdo]
同量异位素[xiàng liàng yì wèi sù, ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄤˋ ㄧˋ ㄨㄟˋ ㄙㄨˋ, / ] nuclear isobar [Add to Longdo]
地下核爆炸[dì xià hé bào zhà, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] nuclear underground burst; underground nuclear explosion [Add to Longdo]
导弹核潜艇[dǎo dàn hé qián tǐng, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ ㄏㄜˊ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˇ, / ] nuclear-powered missile submarine [Add to Longdo]
抗核加固[kàng hé jiā gù, ㄎㄤˋ ㄏㄜˊ ㄐㄧㄚ ㄍㄨˋ, ] nuclear hardening [Add to Longdo]
攻击型核潜艇[gōng jī xíng hé qián tǐng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧ ㄒㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˇ, / ] nuclear-powered attack submarine [Add to Longdo]
有核国家[yǒu hé guó jiā, ㄧㄡˇ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] nuclear weapon states [Add to Longdo]
核不扩散[hé bù kuò sàn, ㄏㄜˊ ㄅㄨˋ ㄎㄨㄛˋ ㄙㄢˋ, / ] nuclear nonproliferation [Add to Longdo]
核事件[hé shì jiàn, ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, ] nuclear incident [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nucleal \Nu"cle*al\, Nuclear \Nu"cle*ar\, a.
   1. Of or pertaining to a nucleus; as, the nuclear spindle
    (see Illust. of {Karyokinesis}) or the nuclear fibrils of
    a cell; the nuclear part of a comet, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nuclear \Nu"cle*ar\, a.
   1. of, pertaining to, or using {nuclear weapons}; a nuclear
    exchange, i.e. a reciprocal bombardment by nuclear
    weapons..
    [PJC]
 
   2. Of, pertaining to, or powered by atomic energy; same as
    {nuclear-powered}; as, a nuclear submarine; a nuclear
    power plant.
    [PJC]
 
   3. Of or pertaining to nations possessing nuclear weapons;
    as, the nuclear club.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nuclear
   adj 1: (weapons) deriving destructive energy from the release of
       atomic energy; "nuclear war"; "nuclear weapons"; "atomic
       bombs" [syn: {nuclear}, {atomic}] [ant: {conventional}]
   2: of or relating to or constituting the nucleus of an atom;
     "nuclear physics"; "nuclear fission"; "nuclear forces"
   3: of or relating to or constituting the nucleus of a cell;
     "nuclear membrane"; "nuclear division"
   4: constituting or like a nucleus; "annexation of the suburban
     fringe by the nuclear metropolis"; "the nuclear core of the
     congregation"

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 nuclear
   nuclear
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top