ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carefulness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carefulness-, *carefulness*, carefulnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carefulness(n) ความระมัดระวัง, Syn. care, watchfulness, Ant. carelessness, heedlessness

English-Thai: Nontri Dictionary
carefulness(n) ความระมัดระวัง, การระวังรักษา, การดูแล, ความเอาใจใส่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความละเอียดอ่อน(n) meticulousness, See also: carefulness, scrupulosity, thoroughness, Example: เพศหญิงเป็นเพศที่มีความละเอียดอ่อนในการทำสิ่งต่างๆ มากกว่าเพศชาย, Thai Definition: ความเอาใจใส่อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ
ความสำรวม(n) carefulness, See also: caution, Syn. การระมัดระวัง, Example: ภิกษุมีความสำรวมและมีวัตรจริยาอันน่าเสื่อมใส
ความเอาใจใส่(n) carefulness, See also: heedfulness, concern, solicitation, attendance, Syn. การฝักใฝ่, ความสนใจ, Ant. ความเฉยเมย, Example: เด็กถ้าได้รับการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเอาใจใส่และความเข้าใจ เด็กจะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี
การระมัดระวัง(n) caution, See also: carefulness, precaution, Syn. การระวัง, Example: เขาทำงานที่ต้องอาศัยการระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะหากเกิดเหตุพลาดพลั้งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้, Thai Definition: การดูแลให้ปลอดภัย, การดูแลอย่างรอบคอบไม่ให้พลั้งพลาด
การระวังรักษา(n) carefulness, See also: watchfulness, guardedness, caution, Syn. การระวัง, การรักษา, การป้องกัน, Example: โรงพยาบาลเปิดอบรมการระวังรักษาสุขภาพให้กับประชาชนที่สนใจทั่วไป
ความระวัง(n) carefulness, See also: vigilance, alert, caution, watchfulness, Syn. ความระมัดระวัง, ความรอบคอบ, Ant. ความเลินเล่อ, ความประมาท, Thai Definition: ความเอาใจใส่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายหรือความเสียหาย
ความระมัดระวัง(n) carefulness, See also: precaution, caution, wariness, Syn. ความรอบคอบ, ความระวัง, ความระแวดระวัง, Ant. ความสะเพร่า, ความเลินเล่อ, ความประมาท, Example: การทำงานในโรงงานต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ, Thai Definition: ความเอาใจใส่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายหรือความเสียหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเอาใจใส่[khwām aojaisai] (n) EN: carefulness ; concern
ความละเอียด[khwām la-īet] (n) EN: delicacy ; elaboration ; meticulousness ; carefulness ; scrupulosity ; thoroughness ; susceptibilities
ความระมัดระวัง[khwām ramatrawang] (n) EN: carefulness ; attention  FR: attention [ f ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carefulness (n) kˈɛəʳfəlnəs (k e@1 f @ l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
労り[いたわり, itawari] (n) trouble; service; labor; labour; sympathy; illness; carefulness; attention [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carefulness \Care"ful*ness\, n.
   Quality or state of being careful.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carefulness
   n 1: the trait of being cautious; being attentive to possible
      danger; "a man of caution" [syn: {caution}, {cautiousness},
      {carefulness}] [ant: {incaution}, {incautiousness}]
   2: the quality of being careful and painstaking; "I admired the
     carefulness of his work" [ant: {carelessness}, {sloppiness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top