ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cautiously

K AO1 SH AH0 S L IY0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cautiously-, *cautiously*, cautious
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The atmosphere here is cautiously optimistic.ท้องฟ้าตอนนี้ปลอดโปร่งแล้ว Signs (2002)
As far as Kirk is concerned, very cautiously.ทางนั้นก็รู้ตัวเพราะงั้นระวังให้มาก Chuck Versus the Crown Vic (2007)
And I, for one, must admit to being cautiously optimistic.และผมเองก็ต้องยอมรับว่า.. ต้องระวังอย่ามองโลกในแง่ดีมากเกินไป Invictus (2009)
- You must move cautiously if you...- ท่านต้องไปอย่างระมัดระวังถ้าท่าน... Mystery of a Thousand Moons (2009)
Move forward cautiously we must.ก้าวไปข้างหน้าอย่างระวัง เราต้อง Children of the Force (2009)
You must operate cautiously.ระวังตัวให้ดีล่ะ Agents of Secret Stuff (2010)
I think all branches of science have to move cautiously these days.ฉันว่าทุกวันนี้วิทยาสตร์ทุกสาขา ต้องเดินหน้าอย่างระวัง The Love Car Displacement (2011)
I'm cautiously optimistic, although, to be frank, we're not entirely sure what's going on.ผมคิดว่าอาการท่านดีขึ้นครับ แต่พูดตามตรง เราไม่แน่ใจ ว่าเกิดอะไรขึ้น The Beginning of the End (2011)
They're cautiously optimistic.พวกเขามองในแง่ดี Strain (2011)
Luck is with you, Ray! I think we can cautiously declare the landing a victory.โชคอยู่ข้างนายเรย์ ผมคิดว่าเราน่าจะฉลองชัยชนะ Red Tails (2012)
Well, she said that you and your friends were cautiously welcoming.ก็ เธอบอกว่าลูกและเพื่อนๆ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี She's Better Now (2013)
He hopes to feel his way cautiously inside and then find it's endless, all around him.เขาอยากรู้สึกแบบนั้น แต่มันแค่ ไม่มีวันเกิดขึ้น Coquilles (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cautiouslyAt last they began to count down cautiously.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างระมัดระวัง[ADV] carefully, See also: cautiously, Syn. อย่างรอบคอบ, อย่างระแวดระวัง, Ant. อย่างประมาท, อย่างเผอเรอ, Example: ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างระมัดระวัง
ระมัดระวัง[ADV] carefully, See also: cautiously, Syn. รอบคอบ, ระแวดระวัง, Ant. เลินเล่อ, Example: เขากลั่นกรองข้อเท็จจริงของเขาอย่างระมัดระวัง
คุมเชิง[ADV] watchfully, See also: cautiously, attentively, vigilantly, warily, circumspectly, heedfully, Example: จ่าไขกุญแจมือออกแล้วยืนคุมเชิงอยู่เบื้องหลัง, Thai definition: คอยระวังท่วงทีของอีกฝ่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระมัดระวัง[adv.] (ramatrawang) EN: carefully ; cautiously   
รอบคอบ[adv.] (røpkhøp) EN: carefully ; circumspectly ; cautiously   FR: prudemment

CMU English Pronouncing Dictionary
CAUTIOUSLY    K AO1 SH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cautiously    (a) kˈɔːʃəsliː (k oo1 sh @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
恐々;怖々;恐恐;怖怖[こわごわ, kowagowa] (adv,adv-to) fearfully; timidly; cautiously; nervously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cautiously \Cau"tious*ly\, adv.
   In a cautious manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cautiously
   adv 1: as if with kid gloves; with caution or prudence or tact;
       "she ventured cautiously downstairs"; "they handled the
       incident with kid gloves" [syn: {cautiously},
       {carefully}] [ant: {carelessly}, {incautiously}]
   2: in a conservative manner; "we estimated the number of
     demonstrators conservatively at 200,000." [syn:
     {conservatively}, {cautiously}, {guardedly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top