หรือคุณหมายถึง thoroughneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thoroughness

TH ER1 OW0 N AH0 S   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thoroughness-, *thoroughness*, thoroughnes
English-Thai: Nontri Dictionary
thoroughness(n) ความละเอียด,ความสมบูรณ์,ความถี่ถ้วน,ความครบถ้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความละเอียด[n.] (khwām la-īet) EN: delicacy ; elaboration ; meticulousness ; carefulness ; scrupulosity ; thoroughness ; susceptibilities   

CMU English Pronouncing Dictionary
THOROUGHNESS    TH ER1 OW0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thoroughness    (n) θˈʌrənəs (th uh1 r @ n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
徹底[てってい, tettei] (n,vs) thoroughness; completeness; consistency; (P) [Add to Longdo]
飽くまでも(P);飽く迄も[あくまでも, akumademo] (adv) (uk) to the last; persistency; thoroughness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Thoroughness \Thor"ough*ness\, n.
     The quality or state of being thorough; completeness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  thoroughness
      n 1: conscientiousness in performing all aspects of a task

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top