ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wary

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wary-, *wary*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wary(adj) ระมัดระวัง, See also: ระวังตัว, เฝ้าคอยระวัง, Syn. alert, cautious, watchful, Ant. careless, unguarded, unvigilant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wary(แว'รี) adj. ระมัดระวัง, ระวังตัว, คอยเฝ้าดู, รอบคอบ, Syn. alert, careful, shrewd
cassowary(แคส'ซะเวอรี) n. นกขนาดใหญ่ที่บินไม่ได้จำพวก Casuarius

English-Thai: Nontri Dictionary
wary(adj) ระมัดระวัง, ไม่น่าไว้ใจ, คอยเฝ้าดู
unwary(adj) ไม่ระวัง, สะเพร่า, เลินเล่อ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's as much as a wary process as i am.เขาเป็นคนรอบคอบ ระมัดระวัง เหมือนฉัน Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
My mother warned me to be wary of fauns.แม่หนูเตือนให้ ระวังฟอน. Pan's Labyrinth (2006)
More wary in the world, Mr. Lefroy. You can pay me for that later.ตื่นตัวกว่านี้หน่อย คุณเลอฟรอย คุณจ่ายฉันทีหลังก็ได้ Becoming Jane (2007)
Then keep a wary eye out, Arty.หาต่อไป อาร์ตี้ Enchanted (2007)
But FBI agent Erica Evans was wary of their presence.ผมคิดว่าพ่อน่าจะโทรมาแล้ว ก็แค่นั้น เอาน่า เดี๋ยวก็โทร นี่ยังเช้าอยู่ ใช่ไหมละ? V (2009)
You know I'm wary of hypnosis.คุณก็รู้ผมไม่ค่อยไว้ใจเรื่องการสะกดจิต Frankie & Alice (2010)
We have a rather strict confidentiality protocol, so we're a little wary of the press.เรามีขั้นตอนที่ค่อนข้างเข้มงวด เกี่ยวกับชั้นของความลับ ดังนั้นเรารู้สึกกังวลเล็กน้อย ที่มีสื่อมวลชนมา Course Correction (2010)
Don't just look at the men, but be wary of the women as well.ไม่ได้มองหาผู้ชาย แต่มองหาผู้หญิง Prosecutor Princess (2010)
It's good to not be too wary of others.แต่ว่า การที่พวกเขาไม่แคร์ว่าใครจะมอง Episode #1.13 (2010)
Penny, my body and I have a relationship that works best when we maintain a cool, wary distance from each other.เพนนี่ ร่างกายกับฉันมีความสัมพันธ์กันอยู่แล้ว ทำงานร่วมกันได้ดี เราทำอะไรเจ๋งๆ ด้วยกัน เว้นระยะห่างระหว่างกัน The Thespian Catalyst (2011)
I'd be wary of you.. ผมคงลำบากเลยล่ะ I See Your True Colors and That's Why I Hate You (2011)
When I first started sounding you out on Operation Sparrow I was wary to even bring it up.ตอนที่ฉันเริ่มบอกนาย เรื่องปฏิบัติการสแปโรว์ ฉันเป็นห่วงว่าควรพูดดีไหม Betrayals (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
waryHe seems to be wary of us.
waryI was wary of showing my intention.
waryI was wary of showing my intentions.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เผอเรอ[phoēroē] (v) EN: be careless ; be inattentive ; be incautious ; be unwary ; be reckless ; be negligent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
wary

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wary

Japanese-English: EDICT Dictionary
カズワル[kazuwaru] (n) (obsc) (See 火食鳥) cassowary (Casuarius spp.) [Add to Longdo]
延縄漁[はえなわりょう, haenawaryou] (n) longline fishing [Add to Longdo]
火食鳥;食火鶏[ひくいどり;ヒクイドリ, hikuidori ; hikuidori] (n) (uk) cassowary (Casuarius spp.) [Add to Longdo]
市内通話料金[しないつうわりょうきん, shinaitsuuwaryoukin] (n) intra-city telephone rate; local-call rate [Add to Longdo]
親和力[しんわりょく, shinwaryoku] (n) { chem } affinity [Add to Longdo]
通話料[つうわりょう, tsuuwaryou] (n) charge for a telephone call [Add to Longdo]
通話料金制[つうわりょうきんせい, tsuuwaryoukinsei] (n, adj-no) { comp } message-rated [Add to Longdo]
電話料[でんわりょう, denwaryou] (n) telephone charge [Add to Longdo]
電話料金[でんわりょうきん, denwaryoukin] (n) telephone fee; telephone service charge [Add to Longdo]
眉に唾をつける;眉に唾を付ける[まゆにつばをつける, mayunitsubawotsukeru] (exp, v1) (See 眉唾物・まゆつばもの) to keep one's wits about one; to be on one's guard; to be wary of trickery [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
通話料金制[つうわりょうきんせい, tsuuwaryoukinsei] message-rated (a-no) [Add to Longdo]
電話料金[でんわりょうきん, denwaryoukin] telephone fee, telephone service charge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wary \Wa"ry\, a. [Compar. {Warier}; superl. {Wariest}.] [OE.
   war, AS. w[ae]r; akin to Icel. v?rr, Dan. & Sw. var, Goth.
   wars, G. gewahr aware, OHG. wara notice, attention, Gr. ? to
   see. Cf. {Aware}, {Garment}, {Garnish}, {Garrison},
   {Panorama}, {Ward}, v. t. {Ware}, a., {Warren}.]
   [1913 Webster]
   1. Cautious of danger; carefully watching and guarding
    against deception, artifices, and dangers; timorously or
    suspiciously prudent; circumspect; scrupulous; careful.
    "Bear a wary eye." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       We should be wary, therefore, what persecution we
       raise against the living labors of public men.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Characterized by caution; guarded; careful.
    [1913 Webster]
 
       It behoveth our words to be wary and few. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Cautious; circumspect; watchful. See {Cautious}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warye \War"ye\, v. t. [AS. wergian, wyrgean. Cf. {Worry}.]
   To curse; to curse; to execrate; to condemn; also, to vex.
   [Obs.] [Spelled also {warrie}, {warry}, and {wary}.] "Whom I
   thus blame and warye." --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wary
   adj 1: marked by keen caution and watchful prudence; "they were
       wary in their movements"; "a wary glance at the black
       clouds"; "taught to be wary of strangers" [ant: {unwary}]
   2: openly distrustful and unwilling to confide [syn: {leery},
     {mistrustful}, {suspicious}, {untrusting}, {wary}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top