Search result for

แสง

(114 entries)
(0.0228 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แสง-, *แสง*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
หนองแสง (n ) บึงศักสิทธิ์ของชนพื้นเมืองอีสานโบราณ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสง[N] light, Syn. แสงสว่าง
แสง[N] light, See also: ray, beam, Syn. แสงสว่าง, ความสว่าง, Example: ดวงอาทิตย์สาดแสงแรงกล้ามากขึ้นทุกที, Thai definition: ความสว่าง, สิ่งที่ทำให้ดวงตาแลเห็น
แสงสี[N] light
แสงไฟ[N] light, Syn. แสง, แสงสว่าง
แสงไฟ[N] electric light, See also: light run by electricity, Syn. แสงไฟฟ้า, Example: แสงไฟจากประภาคารวูบวาบอยู่บนยอดเขา, Thai definition: แสงที่เปล่งออกมาจากหลอดไฟฟ้า
แสงแดด[N] sun light, Syn. แสงอาทิตย์, แสงตะวัน, แดด
แสงแดด[N] sunlight, See also: sunshine, sunbeam, Syn. แสงอาทิตย์, แสงตะวัน, Example: เขาป้องเลนซ์กล้องถ่ายรูปไม่ให้แสงแดดเข้าไป, Thai definition: แสงที่พุ่งจากดวงอาทิตย์ตรงมายังโลก
แสงขนาน[N] parallel light
แสงพร่า[N] diffused light, Example: การอ่านหนังสือในขณะที่แสงพร่า ทำให้สายตาเสียได้ง่าย, Thai definition: แสงที่กระจัดกระจายจนเห็นไม่ถนัดชัดเจน
แสงอ่อน[N] soft light, Syn. แสงจาง, แสงสลัว, Ant. แสงจ้า, Example: ต้นไม้ชนิดนี้ชอบอยู่ในที่ที่มีแสงอ่อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แสงน. ความสว่าง, สิ่งที่ทำให้ดวงตาแลเห็น
แสงเพชรพลอย เช่น ตาวจิ้มแสง ว่า ดาบฝังพลอย.
แสงน. อาวุธ, ศัสตรา, เครื่องมีคม, ราชาศัพท์ใช้ว่า พระแสง เช่น พระแสงดาบ พระแสงปืน.
แสงน. กางเกง, มักใช้เข้าคู่กับคำ เสื้อ เป็น เสื้อแสง หมายความว่า เสื้อและกางเกง.
แสงจันทร์น. ชื่อไม้พุ่มชนิด Pisonia grandisR. Br. ในวงศ์ Nyctaginaceae ใบบาง สีเหลืองอมเขียว.
แสงสว่างน. แสงที่มีความสว่าง.
แสงอาทิตย์น. ชื่องูขนาดเล็กถึงขนาดกลางชนิด Xenopeltis unicolor Boie ในวงศ์ Xenopeltidae ยาว ๘๐-๑๒๕ เซนติเมตร หัวแบน ตาเล็ก ลำตัวสีนํ้าตาลม่วงเป็นมันวาวเมื่อถูกแสง ท้องขาว พบอาศัยอยู่ใต้ผิวดินหรือใต้กองหญ้า กองฟางที่มีความชื้น ออกหากินเวลากลางคืน กินสัตว์ขนาดเล็ก เช่น หนู กิ้งก่า งู ไม่มีพิษ, เหลือมดิน ก็เรียก.
แสงเงินแสงทองน. แสงที่ปรากฏบนขอบฟ้าทางทิศตะวันออก เมื่อเวลาจะรุ่งสว่าง เมื่อแรกเป็นสีขาว เรียกว่า แสงเงิน แล้วแปรเป็นสีแดง เรียกว่า แสงทอง.
จลาแสงสว่าง, ฟ้าแลบ, เช่น จลาจเลนทร์ (ม. คำหลวง แปลจากคำ คนฺธมาทโน; ส. จล + อจล + อินฺทฺร).
ผกายแสงกระจาย, โดยมากใช้ว่า ประกาย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
glareแสงจ้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
black lightแสงดำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
timing lightแสงตั้งไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
double refractionแสงหักเหสองแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
accidental lightแสงอุบัติการณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scintillationแสงวับ, แสงที่เปล่งออกมาอย่างรวดเร็ว เมื่อรังสีชนิดก่อไอออนทำอันตรกิริยากับวัสดุบางชนิด เช่น รังสีแกมมากระทำต่อผลึกโซเดียมไอโอไดด์ [นิวเคลียร์]
Daylightแสงสว่างธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Laser beamsแสงเลเซอร์ [TU Subject Heading]
Lightแสง [TU Subject Heading]
Light in architectureแสงในสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Sunshineแสงแดด [TU Subject Heading]
Synchrotron radiationแสงซินโครตรอน [TU Subject Heading]
Ultraviolet Ray แสงอัลตราไวโอเลต
แสงที่มองไม่เห็นเหนือแสงสีม่วงในสเปคตรัม มีความยาวคลื่นน้อยกว่า 10900 A [สิ่งแวดล้อม]
Blue Lightแสงสีน้ำเงิน [การแพทย์]
Flashes, Vagueแสงสว่างจ้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ignite!- แสง Victory (2013)
And my hair might not sparkle when it catches the light...และผมของฉันก็ไม่ได้สลวยสวยเก๋ระยิบระยับเวลาต้องแสงไฟ New Haven Can Wait (2008)
You brought me to some white light.คุณดึงผมขึ้นมาจากแสงสีขาว Odyssey (2008)
The burning sun may strengthen you, but it has the opposite effect on me.แสงอาทิตย์อาจจะให้พลังกับนาย แต่มันให้ผลตรงกันข้ามกับชั้น Odyssey (2008)
Show me the path to enlightenment as you alter my flesh and free my soul.ชี้เส้นทางแสงสว่าง ในยามที่ท่านเปลี่ยนเลือดเนื้อ และปลดปล่อยวิญญาณข้า Dead Space: Downfall (2008)
When the blazing sun is goneยามที่แสงดวงอาทิตย์ลับหาย Dead Space: Downfall (2008)
Then you show your little lightเธอถึงได้ส่องแสงน้อยของเธอ Dead Space: Downfall (2008)
When the blazing sun is goneยามที่แสงดวงอาทิตย์ลับหาย Dead Space: Downfall (2008)
Then you show your little lightเธอถึงได้เผยแสงของตัวเอง Dead Space: Downfall (2008)
Twinkle, twinkle all the nightทอแสงให้เราตลอดคืน Dead Space: Downfall (2008)
Thanks you for your little sparkต่างขอบคุณสำหรับแสงของเธอ Dead Space: Downfall (2008)
A little more light on your hips.เติมแสงอีกเล็กน้อยบริเวณสะโพก Adverse Events (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แสง[n.] (saēng) EN: light ; ray of light   FR: lumière [f] ; rayon lumineux [m]
แสง[n.] (saēng) EN: weapon ; arms ; swords   FR: arme [m] ; armement [m]
แสงขาว[n. exp.] (saēng khāo) EN: white light   FR: lumière blanche [f]
แสงจันทร์[n.] (saēngjan) EN: moonlight ; moonbeam   FR: clair de lune [m]
แสงยูวี[n. exp.] (saēng yūwī) FR: lumière UV [f] ; lumière ultraviolette [f] ; rayons ultraviolets [mpl] ; ultraviolets [mpl] ; UV [mpl]
แสงวาบ[n. exp.] (saēng wāp) FR: éclair [m] ; flash [m]
แสงสว่าง[n.] (saēngsawāng) EN: bright light ; strong light   FR: lumière vive [f] ; luminosité [f]
แสงอาทิตย์[n. exp.] (saēng āthit) EN: sunlight   FR: lumière du soleil [f] ; lumière du jour [f]
แสงอินฟราเรด[adj.] (infrārēt) EN: infrared   FR: infrarouge
แสงอินฟราเรด[n. exp.] (saēng infrārēt) EN: infrared   FR: lumière infrarouge [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
CCD(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), camera, CMOS sensor
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
hood(n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), flare
white balance(n) โทนสีขาว การปรับอุณหภูมิสีของแสงสีขาว
transgenic(adj jargon) ที่ถูกตัดต่อพันธุกรรม โดยเฉพาะการตัดต่อสารพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิตต่างสปีชีส์ เช่น ยีนเรืองแสงของแมงกระพรุนมาใส่ในหนูให้หนูเรืองแสง เป็นต้น
postproductionขั้นตอนหลังการผลิตงาน ถ้าเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์จะหมายถึง การตัดต่อ การลงเสียง การตกแต่งแสงสีในภาพยนตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นการผลิตงานด้านอื่นๆ ก็จะหมายถึงการเก็บชิ้นงานนั้นๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่งงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afterglow[N] แสงสายัณห์
aurora[N] แสงสว่างยามเช้า, Syn. dawn, dawning, morning
backlight[N] แสงที่ส่องจากด้านหลังในการถ่ายภาพ
bolt[N] แสงแปลบปลาบของฟ้าแล็บ
candlelight[N] แสงเทียน
daylight[N] กลางวัน, See also: แสงแดด, รุ่งอรุณ
dazzle[N] แสงจ้าที่ทำให้ตาพร่าไปชั่วขณะ
firelight[N] แสงไฟจากในห้อง
flash[N] แสงวาบ, See also: แสงปลาบ, Syn. flare, gleam, spark
flashlight[N] แสงไฟ เช่น ไฟสัญญาณบนประภาคาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-bandเป็นแถบของเส้นใยไมโอซิน ซึ่งค่อนข้างหยาบและทึบแสง
absolute magnitudeขนาดของดาวที่ปรากฏแก่ผู้ส่องดูในระยะ 10 parsecs (32.6 ปีแสง)
agleam(อะกลีม') adj. สว่าง, ่สองแสง, นิดหน่อย (ความหลัง,ข้อขบขัน), Syn. gleaming, bright)
aglitter(อะกลิท' เทอะ) adj. ส่องแสงวูบวาบ, วาววับ, Syn. glittering, sparking)
albedo(แอลบี' โด) n. สัดส่วนของแสงที่สะท้อนกลับจากดาวพรเคราะห์กับแสงที่ดาวนั้นได้รับ, อัตราสะท้อนกลับ
alight 2(อะไลทฺ') adv.,adj. มีแสงสว่าง, สว่างไปด้วย, ลุก (ไฟ), Syn. lighted up,burning)
alpenglow(แอล' เพนโกล) n. แสงเรืองสีแสดที่มักเห็นบนยอดเขาในเวลาก่อนพระอาทิตย์ หรือหลังพระอาทิตย์ตกเล็กน้อย (a reddish glow)
anastigmat(อะแนส' ทิกแมท) n. เลนซ์รวมที่ใช้แก้ภาวะตาพร่า, เลนส์ที่ทำให้แสงไม่พร่า. -anastigmatic adj. รวมแสงเป็นจุดเดียว, ไม่พร่า
angiocardiography(แอนจิโอคาดิออก' กระพี) n. การถ่ายเอ็กซเรย์หัวใจ และหลอดเลือดหัวใจหลังฉีดสารทึบแสง
anisometropia(แอนนิโซมิโทร' เพีย) n. อำนาจการหักเหแสงของนัยต์ตาสองข้างไม่เท่ากัน

English-Thai: Nontri Dictionary
arsenal(n) คลังสรรพาวุธ,คลังแสง
aurora(n) แสงอรุโณทัย,แสงเงินแสงทอง
beam(n) ท่อนไม้,คันไถ,คันชั่ง,ลำแสง,ไม้รอด,ขื่อ,คาน,คร่าว
beam(vi) เปล่งแสง,สว่าง,แผ่รังสี,ส่งสัญญาณวิทยุ,ยิ้ม
beaming(adj) เปล่งแสง,ฉายแสง,ปีติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส
blaze(n) แสงไฟ,ความสว่างช่วงโชติ,เปลวไฟ
blind(n) ที่บังแสง,ม่านบังตา,ที่กำบัง,ตัวล่อ,นกต่อ
burst(n) การระเบิด,การส่องแสง,การปรากฏ
burst(vi,vt) ระเบิด,ผลิ,ปริ,ลั่น,โผล่,ส่องแสง, ปรากฏ
candlelight(n) แสงเทียน,เวลาสายัณห์,เวลาเข้าไต้เข้าไฟ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
effulgence (n ) แสงรัศมี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
日光[にっこう, nikkou] (n) แสงแดด, See also: S. 陽光,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
月夜[つきよ, tsukiyo] แสงจันทร์
太陽光[たいようこう, taiyoukou] แสงอาทิตย์
月光[げっこう, gekkou] (n) แสงจันทร์, แสงเดือน
濃淡[のうたん, noutan] (n) แสงเงา เชด (ศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องภาพ)
木洩れ日[こもれび, komorebi] (n ) แสงอาทิตย์ซึ่งสาดส่องผ่านช่องหว่างระหว่างใบไม้แต่ละใบ ทำให้เกิดเงาบนพื้น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ひ, hi] Thai: แสงอาทิตย์ English: sunshine
明り[あかり, akari] Thai: แสงสว่าง English: light

German-Thai: Longdo Dictionary
scheinenส่องแสง | schien, geschienen |
solare Wärme(n) |die| พลังงานความร้อนที่ตึกหรืออาคารได้รับจากการแสงอาทิตย์
brennen(vi) |brannte, hat gebrannt| ส่องแสง, ให้แสงไฟ เช่น Die Lampe brennt nicht mehr. โคมไฟนี่ไม่ทำงานแล้ว, See also: S. leuchten,
Sonnenschein(n) |der, nur Sg.| แสงตะวัน, See also: Sonnenlicht,
bestrahlen(vt) |bestrahlte, hat bestrahlt| ฉายแสง
beleuchten(vt) |beleuchtete, hat beleuchtet, etw.(A)| ทำให้ส่องแสง, ติดไฟสว่าง, ทำให้สว่าง เช่น Mit Lichtspielen wird der Kiyomizu Tempel in Kyoto beleuchtet.
lichtempfindlich(adj) ที่ไวต่อแสง เช่น Trotzdem bleibt auch eine homogenisierte Milch lichtempfindlich und muss in lichtundurchlässigen Beuteln, Kartons oder Flaschen aufbewahrt werden.
Reaktionszentrum(n) |das, pl. Reaktionszentren| ศูนย์รวมการรับแสงของปฏิกิริยาสังเคราะห์ด้วยแสงในคลอโรพลาสต์ เช่น Die absorbierte Energie wird über eine Vielzahl von Pigmenten zum sogenannten Reaktionszentrum geleitet. Dieser Energietransferprozess ist sehr schnell., In Pflanzen ist jedes Reaktionszentrum der Photosynthese von mehreren hundert Farbstoff-Molekülen umgeben.

French-Thai: Longdo Dictionary
il y a du soleilพระอาทิตย์ส่องแสง , See also: S. il fait (du) soleil,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top