ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

transparency

T R AE0 N S P EH1 R AH0 N S IY0   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transparency-, *transparency*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transparency[N] ลักษณะโปร่งแสง
transparency[N] ส่วนที่โปร่งแสงของสไลด์หรือภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transparency(แทรนซฺแพ'เรินซี) n. ลักษณะโปร่งแสง,ลักษณะโปร่งแสงแบบกระจก,ความโปร่งแสง,ความโปร่งตา,สิ่งที่โปร่งแสง,ส่วนที่โปร่งแสงของภาพสไลด์หรือแผ่นภาพใส, See also: transparent adj., Syn. transparence

English-Thai: Nontri Dictionary
transparency(n) ความโปร่งใส,ความใส,ความโปร่งแสง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Transparencyแผ่นโปร่งใส [เทคโนโลยีการศึกษา]
Transparencyแผ่นโปร่งใส [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, full transparency is my MO.ครับ การพูดความจริงคือนิสัยผม Burn After Reading (2008)
I support interdepartmental transparency 100%.ผมหวังว่าการทำงาน ระหว่างหน่วยงาน มีความโปร่งใส 100% Earthling (2009)
Transparency is the key to regaining the voter trust.ความโปร่งใสคือกุญแจที่จะได้มา ซึ่งความไว้ใจของผู้ลงคะแนน And Then There Were More (2011)
Transparency in government...ความโปร่งใสในรัฐบาล Inostranka (2011)
I vowed to champion my husband's causes, the foremost of which is transparency in government.ฉันปฏิญาณต่อชัยชนะของสามีดิฉัน ที่สำคัญที่สุดก็คือความโปร่งใสของรัฐบาล Inostranka (2011)
Is that as long as transparency remains a low-profile in the Senate, a lot of us are gonna get left behind.ก็คือตราบใดที่ความโปร่งใส ยังไม่เกิดในวุฒิสถา พวกเราหลายคนจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง Inostranka (2011)
I need absolute financial transparency from you--ฉันต้องการความปลอดภัยให้กับการเงินของฉันจากคุณ Loyalty (2011)
100% transparency from here on out.โปร่งใสทุกเรื่องจากนี้ไป Grief (2012)
I'd like you to make good on your promise of transparency and acquaint Aiden with all aspects of our organization.พ่ออยากให้ลูกทำตามคำสัญญาของลูกว่าจะโปร่งใส และแนะนำเอเดนในทุกแง่มุมขององค์กรเรา Forgiveness (2012)
Sir. This gesture of transparency is not gonna get you the votes you need.ครับ การแสดงท 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2014)
Mandate more transparency by the secret court that regularly approves the surveillance.คำสั่งลับของศาลมีความโปร่งใสขึ้น ในการอนุมัติการตรวจสอบ Snowden (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโปร่งแสง[N] transparency, See also: transparence, Ant. ความทึบ, Example: แก้วใบนี้มีความโปร่งแสง 20% โดยประมาณ, Thai definition: คุณสมบัติที่แสงผ่านได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความโปร่งใส[n.] (khwām prōngsai) EN: transparency   FR: limpidité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANSPARENCY T R AE0 N S P EH1 R AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transparency (n) trˈænspˈærənsiː (t r a1 n s p a1 r @ n s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
透明度[tòu míng dù, ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄨˋ, ] transparency; (policy of) openness, #11,725 [Add to Longdo]
透明程度[tòu míng chéng dù, ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥˊ ㄉㄨˋ, ] transparency [Add to Longdo]
透通性[tòu tōng xìng, ㄊㄡˋ ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄥˋ, ] transparency (networking) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchlichtaufsatz {m}transparency unit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
データ回線透過性[データかいせんとうかせい, de-ta kaisentoukasei] (n) {comp} data circuit transparency [Add to Longdo]
トラペン[, torapen] (n) (abbr) transparency [Add to Longdo]
トランスペアレンシー[, toransupearenshi-] (n) {comp} transparency [Add to Longdo]
ビットトランスペアレンシー[, bittotoransupearenshi-] (n) {comp} bit transparency [Add to Longdo]
リバーサルフィルム[, riba-sarufirumu] (n) reversal film; slide (film); transparency [Add to Longdo]
透かし絵[すかしえ, sukashie] (n) (artistic) transparency [Add to Longdo]
透過原稿ユニット[とうかげんこうユニット, toukagenkou yunitto] (n) {comp} transparency unit [Add to Longdo]
透過性[とうかせい, toukasei] (n) transparency; permeability [Add to Longdo]
透視性[とうしせい, toushisei] (n) transparency [Add to Longdo]
透視度[とうしど, toushido] (n) horizontal transparency; clearness (of water); visibility (esp. for scuba diving) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ回線透過性[データかいせんとうかせい, de-ta kaisentoukasei] data circuit transparency [Add to Longdo]
トランスペアレンシー[とらんすぺあれんしー, toransupearenshi-] transparency [Add to Longdo]
ビットトランスペアレンシー[びっととらんすぺあれんしー, bittotoransupearenshi-] bit transparency [Add to Longdo]
透過性[とうかせい, toukasei] transparency, permeability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transparency \Trans*par"en*cy\, n.; pl. {Transparencies}. [Cf.
   F. transparence.]
   1. The quality or condition of being transparent;
    transparence.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is transparent; especially, a picture painted
    on thin cloth or glass, or impressed on porcelain, or the
    like, to be viewed by natural or artificial light, which
    shines through it. --Fairholt.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transparency
   n 1: permitting the free passage of electromagnetic radiation
      [syn: {transparency}, {transparence}] [ant: {opacity}]
   2: the quality of being clear and transparent [syn:
     {transparency}, {transparence}, {transparentness}]
   3: picture consisting of a positive photograph or drawing on a
     transparent base; viewed with a projector [syn: {foil},
     {transparency}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top