ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

limpidity

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -limpidity-, *limpidity*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา limpidity มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *limpidity*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความใส[N] brightness, See also: clearness, limpidity, transparency, translucency, Syn. ความกระจ่าง, ความใสสะอาด, Example: ความใสของน้ำทำให้มองเห็นปลาทุกตัวที่ว่ายอยู่

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
limpidity (n) lˈɪmpˈɪdɪtiː (l i1 m p i1 d i t ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Limpidity \Lim*pid"i*ty\ (l[i^]m*p[i^]d"[i^]*t[y^]), n. [L.
   limpiditas: cf. F. limpidit['e].]
   The quality or state of being limpid.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 limpidity
   n 1: free from obscurity and easy to understand; the
      comprehensibility of clear expression [syn: {clarity},
      {lucidity}, {lucidness}, {pellucidity}, {clearness},
      {limpidity}] [ant: {abstruseness}, {obscureness},
      {obscurity}, {reconditeness}, {unclearness}]
   2: passing light without diffusion or distortion [syn:
     {pellucidness}, {pellucidity}, {limpidity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top