ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -艳-, *艳*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[艳, yàn, ㄧㄢˋ] beautiful, glamorous, sexy, voluptuous
Radical: Decomposition: 丰 (fēng ㄈㄥ)  色 (sè ㄙㄜˋ) 
Etymology: [ideographic] Lush 丰 and sexy 色,  Rank: 2,104

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yàn, ㄧㄢˋ, / ] glamorous, #4,965 [Add to Longdo]
[xiān yàn, ㄒㄧㄢ ㄧㄢˋ, / ] bright-colored; gaily-colored, #10,950 [Add to Longdo]
[yàn lì, ㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] gorgeous; garish and beautiful, #16,670 [Add to Longdo]
[yāo yàn, ㄧㄠ ㄧㄢˋ, / ] pretty and flirtatious, #30,599 [Add to Longdo]
[lěng yàn, ㄌㄥˇ ㄧㄢˋ, / ] cool elegant and magnificent, #31,332 [Add to Longdo]
[tǔ yàn, ㄊㄨˇ ㄧㄢˋ, / ] to burst into bloom, #55,391 [Add to Longdo]
[yàn qíng, ㄧㄢˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] erotic, #86,125 [Add to Longdo]
[jìng yàn, ㄐㄧㄥˋ ㄧㄢˋ, / ] vying to be the most glamorous; each more gorgeous than the other; beauty contest, #123,297 [Add to Longdo]
[yàn shī, ㄧㄢˋ ㄕ, / ] erotic verse, #250,479 [Add to Longdo]
红色[yàn hóng sè, ㄧㄢˋ ㄏㄨㄥˊ ㄙㄜˋ, / ] crimson [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cleopatra was, like, ruling Egypt when she was my age.[CN] 埃及后是一样, 统治埃及时,她是我的年龄。 Molly Maxwell (2013)
I have to say I'm really amazed you'd want me to pass up an opportunity like this, it goes against everything you've ever taught me.[CN] 不得不说我也很惊 你想让我去争取这样的机会的 现在违背了你曾教我的一切 The Last of Robin Hood (2013)
Have you ever fancied seeing somewhere a bit more exciting?[CN] 你有看过哪里的景色让你特别惊 Sunshine on Leith (2013)
I feel freaking fantastic.[CN] 我感到惊 All Cheerleaders Die (2013)
You old hypocrite. How old is he?[CN] 埃及后。 Verliefd op Ibiza (2013)
Wasn't he caught in that Agra girl's hostel scam?[CN] 他不就是宾馆照门那家伙 Bullett Raja (2013)
I'm still trying to wrap my head around the affair, Zoe.[CN] 我满脑子还是你那个遇 Zoe Chapter 13 (2013)
I'm gonna hit the bar, see if I can get into some trouble.[CN] 看看能不能来场 Duty and Honor (2013)
In his desire to transcend time and place, he chooses a palette so vivid, it burns into the spectator's memory and remains within him forever.[CN] 他渴望超越时间和 空间的界限 所以他选择了 鲜的颜料 这些深深的烙印在 观众的记忆 Fright Night 2 (2013)
Be creative. Surprise me.[CN] 要有创意 让我惊 Paris à tout prix (2013)
But you're a lucky devil.[CN] 你的福可不浅呢 Switch (2013)
And each year, the desert bursts into life with a dazzling display. Water is so scarce that this show will not last long, so plants compete to attract their pollinators with colour. Here in Namaqualand, a 600-mile strip of coastal desert becomes carpeted with blooms.[CN] 在这片干渴的土地上凝结成水 {\3cH202020}and condenses on this thirsty land. 这片沙漠都会绽放出五彩绚丽的花朵 {\3cH202020}the desert bursts into life with a dazzling display. 因此花朵需要用丽的色彩吸引授粉的昆虫 {\3cH202020}so plants compete to attract their pollinators with colour. 600英里长的海岸沙漠长廊 {\3cH202020}a 600 Cape (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top