ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shining

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shining-, *shining*, shin
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shining(adj) เปล่งปลั่ง, See also: เป็นประกาย, สว่าง, สุกใส, Syn. gleaming, luminous, radiant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shining(ไช'นิง) adj. เปล่งปลั่ง, โชติช่วง, แวววาว, ระยิบระยับ, สุกใส, ส่องแสง, ส่องสว่าง, รุ่งโรจน์., See also: shiningly adv., Syn. outstanding

English-Thai: Nontri Dictionary
shining(adj) แวววาว, ส่องแสง, โชติช่วง, เปล่งเปลั่ง, ระยิบระยับ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shining upwards.มันสว่างจริงๆ The Great Dictator (1940)
The stars were shining like diamonds... high above the roofs of that sleepy old town.ถูกดาวส่องแสงเหมือนเพชรสูง ด้านบนหลังคาของเมืองเก่าที่ ง่วงนอน Pinocchio (1940)
- Yes, it does. - Look at them all, shining bright.มองไปที่พวกเขาทั้งหมดที่ส่อง แสงสดใส How I Won the War (1967)
- Look at them all, shining bright.ฉันไม่ต้องการให้มันส่องสว่าง How I Won the War (1967)
Shining bright?สองวันสำหรับการมีการ สูญเสีย How I Won the War (1967)
The love that's shining all around hereความรักที่ส่องแสงรอบ ๆ ที่นี่ Yellow Submarine (1968)
The love that's shining all around youความรักที่ส่องแสงรอบ ๆ ตัวคุณ Yellow Submarine (1968)
I'm shining a seat with my ass.พวกเขาได้มีผมลงในดีสี ผมส่องที่นั่งกับตูด First Blood (1982)
# If you believe you can come shining through #ถ้าเธอเชื่อว่า เธอสามารถทำได้ An American Tail (1986)
I want to see my face shining in it by morning.เอาให้ขึ้นเงาจนส่องแทนกระจกได้เลยนะ The Princess Bride (1987)
England's knight in shining armor and America's queen of the night.ฝ่ายชาย เป็นอัศวินมาจากอังกฤษ ฝ่ายหญิง เป็นราชินีแห่งราตรีนี้ The Bodyguard (1992)
If my wipers were okay, the fucking sun would be shining at night.เย้ เย้ ขอบคุณครับ Hero (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shiningA full moon is shining bright in the sky.
shiningAll of you in my memory is still shining in my heart.
shiningHe came into the room with his eyes shining.
shiningHe came in with his eyes shining.
shiningHe came out of the room with his eyes shining.
shiningHe listened to the story with his eyes shining.
shiningHe talked with his eyes shining.
shiningHe was listening to me with his eyes shining.
shiningIf the sun were to stop shining, all living things would die.
shiningIt was shining in the sky.
shiningMany stars were shining in the heavens.
shiningQuasars are brilliantly shining heavenly bodies that are extremely far away.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรือง(adj) shining, See also: glowing, bright, glittering, brilliant, fluorescent, Syn. สุกสว่าง, สุกใส, เรืองรอง, Ant. มืด, Example: ท้องฟ้าแห่งความหวังก็ดูจะมีทางทอแสงเรืองได้
ปลั่ง(adj) shining, See also: glowing, brilliant, Syn. ผ่องใส, มีน้ำมีนวล, Example: เพชรน้ำงามจะมีประกายสุกปลั่งแวววับ
แผ้ว(adj) glowing, See also: shining, irradiate, clear, flat, clean, Syn. สดใส, สะอาด, หมดจด, บริสุทธิ์, Ant. เศร้า, หมอง, Example: ท่านชอบเด็กที่มีหน้าตาแผ้วผ่องใส มองแล้วสบายตา, Thai Definition: ที่ปราศจากมลทิน, ที่ไม่ขุ่นมัว
พิโลน(adj) shining, See also: lustrous, bright, Syn. สุกใส, Thai Definition: ที่เปล่งประกายผุดผ่อง
แพร้ว(adj) shining, See also: luminous, dazzling, glittering, Syn. แพรว, แวววาว, แพรวพราว, Thai Definition: แวววาว, มีแสงวับๆ วาบๆ
แพรวพราย(adj) glittering, See also: shining, bright, sparkling, luminous, twinkling, flashing, Syn. พรายแพรว, พราวแพรว, Example: พระนางประดับองค์ด้วยเครื่องเพชรแพรวพราย, Thai Definition: เลื่อม, แวววาว, พรายๆ
ถ่อง(adj) bright, See also: shining, brilliant, clear, distinct, positive, confident, Syn. งาม, อร่าม, แจ่มใส, รุ่งเรือง, ชัด, จะแจ้ง, Thai Definition: สว่างเป็นประกาย, Notes: (กวี)
ดำขลับ(adj) raven, See also: shining black, glossy black, Syn. ดำขำ, ดำสนิท, Example: สาวน้อยวัย 15 ปีผิวเข้มตาคมผมดำขลับพิชิตตำแหน่งนางงามสงกรานต์
สดใส(adj) bright, See also: shining, vivid, Syn. สว่าง, เจิดจ้า, Example: ผีเสื้อในวงศ์นี้มีสีสดใส
เหน่ง(adj) shining, See also: bright, glistering, clear, Syn. ใส, เป็นมัน, Example: ใครๆ ก็ชอบล้อหัวเหน่งของเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วง[chūang] (adj) EN: bright ; radiant ; dazzling ; luminous ; brilliant ; shining  FR: brillant ; lumineux
ดำขลับ[dam khlap] (x) EN: raven ; shining black ; glossy black  FR: noir brillant ; de jais
จัดจ้า[jatjā] (v) EN: be bright ; be shining ; be radiant
เรือง[reūang] (adj) EN: shining ; glowing ; bright ; glittering ; brilliant ; fluorescent  FR: brillant ; luisant
สว่าง[sawāng] (x) EN: bright ; brilliant ; luminous ; shining ; dazzling ; blazing  FR: brillant ; lumineux ; clair ; éclatant ; radieux
แวววาว[waēowāo] (adj) EN: glittering ; glistening ; sparkling ; twinkling ; shining
ยอง[yøng] (adv) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
shining

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shining

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, / ] shining metal #25,739 [Add to Longdo]
白花花[bái huā huā, ㄅㄞˊ ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄚ,   ] shining white #34,913 [Add to Longdo]
皎洁[jiǎo jié, ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ,  ] shining clean; bright (moonlight) #43,916 [Add to Longdo]
彪炳[biāo bǐng, ㄅㄧㄠ ㄅㄧㄥˇ,  ] shining; splendid #72,057 [Add to Longdo]
崭亮[zhǎn liàng, ㄓㄢˇ ㄌㄧㄤˋ,   /  ] shining; brilliant #426,727 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lichtgestalt { f }shining ligh [Add to Longdo]
Rosenschillerkolibri { m } [ ornith. ]Shining Sunbeam [Add to Longdo]
Goudotkolibri { m } [ ornith. ]Shining Green Hummingbird [Add to Longdo]
Glanzmonarch { m } [ ornith. ]Shining Flycatcher [Add to Longdo]
Glanznektarvogel { m } [ ornith. ]Shining Sunbird [Add to Longdo]
Azurnaschvogel { m } [ ornith. ]Shining Honeycreeper [Add to Longdo]
Weberstar { m } [ ornith. ]Shining Starling [Add to Longdo]
Glanzdrongo [ ornith. ]Shining Drongo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウラウラ;うらうら[uraura ; uraura] (adv-to) (on-mim) gently and clearly shining (like the sun in springtime) [Add to Longdo]
シャイニング[shainingu] (n) shining [Add to Longdo]
ピカッと;ぴかっと[pikatsu to ; pikatto] (adv, vs) (See ぴかぴか) brightly; dazzlingly; sparklingly; brilliantly (shining) [Add to Longdo]
マシニングセンター[mashiningusenta-] (n) machining center [Add to Longdo]
一人舞台;独り舞台[ひとりぶたい, hitoributai] (n) performing solo (by oneself); having the stage to oneself; being in sole command; eclipsing (outshining) the others; field of activity in which one is unrivaled (unrivalled) [Add to Longdo]
映射[えいしゃ, eisha] (n, vs) (obsc) reflecting; shining [Add to Longdo]
赫然[かくぜん, kakuzen] (adv-to, adj-t) (1) (arch) violent and angry; (2) shining; glittering; sparkling [Add to Longdo]
光輝有る[こうきある, koukiaru] (exp) brilliant; shining; splendid; glorious [Add to Longdo]
光照[こうしょう, koushou] (n) shining [Add to Longdo]
光耀[こうよう, kouyou] (n) (arch) shining; glittering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shine \Shine\, v. i. [imp. & p. p. {Shone} (? or ?; 277)
   (archaic {Shined}); p. pr. & vb. n. {Shining}.] [OE. shinen,
   schinen, AS. sc[imac]nan; akin to D. schijnen, OFries.
   sk[imac]na, OS. & OHG. sc[imac]nan, G. scheinen, Icel.
   sk[imac]na, Sw. skina, Dan. skinne, Goth. skeinan, and perh.
   to Gr. ??? shadow. [root]157. Cf. {Sheer} pure, and
   {Shimmer}.]
   1. To emit rays of light; to give light; to beam with steady
    radiance; to exhibit brightness or splendor; as, the sun
    shines by day; the moon shines by night.
    [1913 Webster]
 
       Hyperion's quickening fire doth shine. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       God, who commanded the light to shine out of
       darkness, hath shined in our hearts, to give the
       light of the knowledge of the glory of God in the
       face of Jesus Cghrist.        --2 Cor. iv.
                          6.
    [1913 Webster]
 
       Let thine eyes shine forth in their full luster.
                          --Denham.
    [1913 Webster]
 
   2. To be bright by reflection of light; to gleam; to be
    glossy; as, to shine like polished silver.
    [1913 Webster]
 
   3. To be effulgent in splendor or beauty. "So proud she
    shined in her princely state." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Once brightest shined this child of heat and air.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To be eminent, conspicuous, or distinguished; to exhibit
    brilliant intellectual powers; as, to shine in courts; to
    shine in conversation.
    [1913 Webster]
 
       Few are qualified to shine in company; but it in
       most men's power to be agreeable.   --Swift.
    [1913 Webster]
 
   {To make the face to shine upon}, or {To cause the face to
   shine upon}, to be propitious to; to be gracious to. --Num.
    vi. 25.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shining \Shin"ing\, a.
   1. Emitting light, esp. in a continuous manner; radiant; as,
    shining lamps; also, bright by the reflection of light;
    as, shining armor. "Fish . . . with their fins and shining
    scales." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Splendid; illustrious; brilliant; distinguished;
    conspicious; as, a shining example of charity.
    [1913 Webster]
 
   3. Having the surface smooth and polished; -- said of leaves,
    the surfaces of shells, etc.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Glistening; bright; radiant; resplendent; effulgent;
     lustrous; brilliant; glittering; splendid; illustrious.
     
 
   Usage: {Shining}, {Brilliant}, {Sparking}. Shining describes
      the steady emission of a strong light, or the steady
      reflection of light from a clear or polished surface.
      Brilliant denotes a shining of great brightness, but
      with gleams or flashes. Sparkling implies a fitful,
      intense shining from radiant points or sparks, by
      which the eye is dazzled. The same distinctions obtain
      when these epithets are figuratively applied. A man of
      shining talents is made conspicious by possessing
      them; if they flash upon the mind with a peculiarly
      striking effect, we call them brilliant; if his
      brilliancy is marked by great vivacity and occasional
      intensity, he is sparkling.
      [1913 Webster]
 
         True paradise . . . inclosed with shining rock.
                          --Milton.
      [1913 Webster]
 
         Some in a brilliant buckle bind her waist,
         Some round her neck a circling light display.
                          --Gay.
      [1913 Webster]
 
         His sparkling blade about his head he blest.
                          --Spenser.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shining \Shin"ing\, n.
   Emission or reflection of light.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shining
   adj 1: marked by exceptional merit; "had shining virtues and few
       faults"; "a shining example"
   2: made smooth and bright by or as if by rubbing; reflecting a
     sheen or glow; "bright silver candlesticks"; "a burnished
     brass knocker"; "she brushed her hair until it fell in
     lustrous auburn waves"; "rows of shining glasses"; "shiny
     black patents" [syn: {bright}, {burnished}, {lustrous},
     {shining}, {shiny}]
   3: reflecting light; "glistening bodies of swimmers"; "the
     horse's glossy coat"; "lustrous auburn hair"; "saw the moon
     like a shiny dime on a deep blue velvet carpet"; "shining
     white enamel" [syn: {glistening}, {glossy}, {lustrous},
     {sheeny}, {shiny}, {shining}]
   n 1: the work of making something smooth and shiny by rubbing or
      waxing it; "the shining of shoes provided a meager living";
      "every Sunday he gave his car a good polishing" [syn:
      {shining}, {polishing}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top