Search result for

brilliantly

(26 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brilliantly-, *brilliantly*, brilliant
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Very well written, brilliantly constructed. Jeremiah wouldn't take money for doing a good deed.เจอราไม จะไม่รับเงินเป็นค่าตอบแทนความดี Bedtime Stories (2008)
You were playing absolutely brilliantly.พวกเธอเล่นเก่งมากๆ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Not brilliantly. It's very, very quiet, isn't it?isn't it? Did You Hear About the Morgans? (2009)
And he played chess brilliantly.และเขาเล่นหมากรุกเก่งมากๆ Goodbye Yellow Brick Road (2010)
Indeed. He says we're coming along just brilliantly.อันที่จริง เขาบอกว่าเรากำลังมาพร้อมเพียงแค่เก่ง The Beaver (2011)
He has positioned himself brilliantly.วางตำแหน่งรักษาความปลอดภัยอย่างดี Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
I know. Rufus did play the jealous husband brilliantly.ฉันรู้ รูฟัสเล่นบทสามีขี้หึงได้แนบเนียนมาก While You Weren't Sleeping (2011)
You had brilliantly forged I.D.s, and it dawned on me -- you're a con man.คุณมีบัตรประจำที่ปลอมเสียเนียน และฉันก็นึกขึ้นได้ คุณเป็นนักต้มตุ๋น On the Fence (2011)
It was brilliantly executed.เป็นการประสานเสียงที่สุดยอด Danse Macabre (2011)
I must say, you executed the swapping spell brilliantly.ฉันต้องบอกว่า เธอเปลี่ยนคาถาได้หลักแหลมมาก The Departed (2012)
Well, as difficult as it is for me to crack that brilliantly disguised hypothetical why would you wanna tell Julia about the wolf?ถึงแม้จะเป็นฉัน มันก็ยากที่จะ เข้าใจเรื่องสมมติจอมปลอมอันล้ำลึกนั่น ทำไมถึงอยากบอกจูเลียเรื่องหมาป่าล่ะ Partial Eclipse of the Heart (2012)
Don't fuck it up, gentlemen. Well, apart from these, your escape ploy worked brilliantly.อย่าทำมันพังล่ะ ท่านสุภาพบุรุษ จะว่าไปแล้ว, มุขเอาตัวรอดของนายก็เจ๋งดีอยู่นะ We'll Meet Again (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brilliantlyQuasars are brilliantly shining heavenly bodies that are extremely far away.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จรัส[ADV] brightly, See also: brilliantly, lustrously, shiningly, clearly, prosperously, Syn. แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง, Example: ดาวบางดวงมีแสงส่องจรัสสว่างเด่น บางดวงก็เล็กย่อมลงมา
เรืองรอง[ADV] brightly, See also: brilliantly, Example: กว่าเขาจะทบทวนอ่านโพยเสร็จ ฟ้าทางทิศตะวันออกเหนือแนวขุนเขาทอดยาวเหยียดก็เริ่มสว่างเรืองรอง, Thai definition: สุกสว่าง
โรจ[ADV] brilliantly, See also: luminously, Syn. โรจน์, รุ่งเรือง, สว่าง, สุกใส, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แจ่มจ้า[ADV] brightly, See also: brilliantly, magnificently, gorgeously, Syn. สุกใส, เจิดจ้า, สว่างไสว, เรืองรอง, Example: แผนการณ์ต่างๆ ก็จุดประกายแจ่มจ้าขึ้นในความคิดของเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ่มจ้า[adv.] (jaemjā) EN: brightly ; brilliantly ; magnificently ; gorgeously   

CMU English Pronouncing Dictionary
BRILLIANTLY    B R IH1 L Y AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brilliantly    (a) (b r i1 l i@ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピカッと;ぴかっと[, pikatsu to ; pikatto] (adv,vs) (See ぴかぴか) brightly; dazzlingly; sparklingly; brilliantly (shining) [Add to Longdo]
照り輝く[てりかがやく, terikagayaku] (v5k,vi) to shine brilliantly [Add to Longdo]
物の見事に[もののみごとに, mononomigotoni] (exp,adv) splendidly; brilliantly [Add to Longdo]
明明と;赤赤と;明々と;赤々と[あかあかと, akaakato] (adv) brilliantly; clearly; flaming [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brilliantly \Bril"liant*ly\, adv.
   In a brilliant manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brilliantly
   adv 1: with brightness; "the stars shone brilliantly"; "the
       windows glowed jewel bright" [syn: {brilliantly},
       {brightly}, {bright}]
   2: in an extremely intelligent way; "he solved the problem
     brilliantly"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top