Search result for

เฉียบแหลม

(48 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เฉียบแหลม-, *เฉียบแหลม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉียบแหลม[ADJ] bright, See also: clever, smart, keen, shrewd, Syn. ปราดเปรื่อง, เฉลียวฉลาด, หัวไว, หลักแหลม, Example: งานวิจารณ์ของเขาแสดงถึงความคิดที่เฉียบแหลมมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฉียบแหลมก. ฉลาดหลักแหลม.
คม ๒เฉียบแหลม เช่น ปัญญาคม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subtileเฉียบแหลม [มีความหมายเหมือนกับ subtle ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- We had a lot ofbright ideas back then.-เบื้องหลังพวกเรามีความคิดเฉียบแหลมมากมาย Pilot (2008)
Ingenious.เฉียบแหลมมาก Sherlock Holmes (2009)
It's, uh, subtle.มัน เอ่อ เฉียบแหลม I.F.T. (2010)
Aside from my biting wit.นอกจากปัญญาอันเฉียบแหลม Exit Wounds (2010)
Whose bright idea was this anyway?ความคิดอันเฉียบแหลมนี้มาจากใครกัน? The Zillo Beast (2010)
Didn't you say my senses have become keener?คุณบอกไม่ใช่เหรอว่า สมองฉันเฉียบแหลมน่ะ? Episode #1.18 (2010)
Not bad. Your senses have become keener.ไม่เลวหนิ สมองเธอเฉียบแหลมแล้วหนิ Episode #1.18 (2010)
Subtle.เฉียบแหลม Corazon (2011)
The Dentist of Detroit -- suspected mastermind in at least three major securities frauds.หมอฟันแห่งดีทรอยท์-- ผู้ต้องหาที่มีปัญญาเฉียบแหลม ในอย่างน้อยสามคดีใหญ่ ทุจริตหลักทรัพย์ Dentist of Detroit (2011)
You all know Cooter Mankins.พวกเธอรู้จักคุณคูเทอร์ มาร์กิ้นส์ ผู้มีดวงตาเฉียบแหลม The First Time (2011)
You have decent standards.นายมีสายตาเฉียบแหลมในการมองผู้หญิงมาก Episode #1.1 (2011)
Things most people see as chaos actually follow subtle laws of behavior.สิ่งที่คนส่วนมากเห็นเป็นความวุ่นวาย จริงๆ แล้วมันเป็นไปตามกฏอย่างเฉียบแหลม Pilot (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียบแหลม[adj.] (chīeplaēm) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute   FR: subtil ; sagace

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bright[ADJ] เฉียบแหลม, See also: หลักแหลม, หัวไว, เร็ว, Syn. brilliant, smart, Ant. dull
luminous[ADJ] หลักแหลม, See also: เฉียบแหลม, ฉลาดมาก, Syn. bright, intelligent, Ant. stupid
penny-wise[ADJ] เฉียบแหลม, See also: ฉลาด, Syn. money-concious
piercing[ADJ] เฉียบแหลม (สายตา, ปัญญา ฯลฯ), See also: ซึ่งเข้าใจได้เร็ว, ซึ่งรับรู้ได้เร็ว, Syn. acute, perceptive
politic[ADJ] ซึ่งมีไหวพริบ, See also: เฉียบแหลม, ปราดเปรื่อง, สุขุม, Syn. crafty, diplomatic, shrewd
ready[ADJ] ฉลาด, See also: เฉียบแหลม, Syn. clever, intelligent, keen
sagacious[ADJ] เฉียบแหลม, See also: มีไหวพริบปฏิภาณ, เฉลียวฉลาดและตัดสินใจได้ดี
sharp[ADJ] ฉลาด, See also: เฉียบแหลม, Syn. clever, bright
sharp-witted[ADJ] ปัญญาไว, See also: เฉียบแหลม, ฉลาด, หัวไว, Syn. bright, clever, smart, Ant. dull, stupid
subtle[ADJ] เฉียบแหลม, See also: ฉลาด, หลักแหลม, Syn. clever, intelligent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acumen(อะคู' เมน) n. ความมีไหวพริบเฉียบแหลม. -acuminuous adj., Syn. keenness)
acute(อะคิวทฺ') adj. แหลม, คม,รุนแรง, เข้มข้น, เหี้ยม, เฉียบแหลม, มีไหวพริบดี,ไว, มีมุมนแหลม, ตาคมกริบ, ร้ายแรง, เสียงสูง. -acuteness n., Syn. keen, intense ###A. dull, mild)
blunt(บลันทฺ) {blunted,blunting,blunts} adj. ทื่อ,ทู่,ไม่คม,ไม่ว่องไว,อึดอาด,เถรตรงเกินไป,ไม่เฉียบแหลม,ขวานผ่าซาก vt. ทำให้ทู่ทำให้ไม่คม,สกัด,บรรเทา,ลดลง,ทำลาย -n. อาวุธที่ทู่,เงินสด
epigramn. คำพูดที่เฉียบแหลม,บทกวีสั้นกะทัดรัดและเฉียบแหลม
knowing(โน'อิง) adj. รู้ดี,หลักแหลม,เฉียบแหลม,เฉลียวฉลาด,รอบรู้,หูไว,ตาไว,มีสติ,ตั้งใจ, See also: knowingly adv. ดูknowing know-nothing n., Syn. perceptive,astute
nimble(นิม'เบิล) adj. ว่องไว,แคล่วคล่อง,เฉียบแหลม,ฉลาด., See also: nimbleness n. nimbly adv., Syn. lively
penetration(เพนนิเทร'เชิน) n. การผ่านทะลุ,การซึมแทรก,การซึมผ่าน,ความหลักแหลม,ความเฉียบแหลม, Syn. ingress,entrace
perspicacious(เพอสพะเค'เชิส) adj. สายตาแหลม,ปัญญาเฉียบแหลม, See also: perspicaciousness n.
perspicacity(เพอสพิแคส'ซิที) n. การมีสายตาแหลม,ความเฉียบแหลมของปัญญา,ความเฉลียวฉลาด, Syn. discernment
piercing(เพียส'ซิง) adj. ดัง,โหยหวน,หนาวจัด,ขมจัด,มีรสจัด,ตระหนัก,เสียดสี,คมกริบ,เจ็บแสบ,เฉียบแหลม,ซึ่งมองทะลุปรุโปร่ง., See also: piercingness n., Syn. loud

English-Thai: Nontri Dictionary
acuity(n) ความหลักแหลม,ความเฉียบแหลม,ความชัดเจน,ความรุนแรง
acumen(n) ความมีไหวพริบ,ความเฉียบแหลม
acute(adj) เก่ง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,สาหัส,รุนแรง,ฉับพลัน
acuteness(n) ความเฉียบแหลม,ความเก่ง,ความมีไหวพริบ
nimble(adj) ว่องไว,แคล่วคล่อง,เฉียบแหลม,ฉลาด
nimbly(adv) อย่างว่องไว,อย่างแคล่วคล่อง,อย่างฉลาด,อย่างเฉียบแหลม
perspicacious(adj) ฉลาด,ปัญญาแหลม,เฉียบแหลม,ปัญญาไว
perspicacity(n) ความฉลาด,ความเฉียบแหลม,การมีปัญญาแหลม
politic(adj) รอบคอบ,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ
repartee(n) คำตอบที่เฉียบแหลม

German-Thai: Longdo Dictionary
Weisheit(n) |die, pl. Weisheiten| สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, ความรอบรู้เฉียบแหลม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top