ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brightly

B R AY1 T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brightly-, *brightly*, bright
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brightly(adv) เจิดจ้า, See also: สว่าง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Brightly shone the moon that nightในค่ำคืนที่พระจันทร์ฉายแสงสุกปลั่ง Love Actually (2003)
So brightly everywhereเป็นประกายไปทั่ว Love Actually (2003)
She's smiling brightly in it.ในรูป แม่ยิ้มหวาน Voice (2005)
You've been glowing more brightly every day, and I think you know why.คุณเปล่งแสง ชัดขึ้นทุกวัน และฉันคิดว่าคุณรู้ว่าทำไม Stardust (2007)
I would probably see you, depending how brightly you were dressed.ผมอาจจะมองเห็นคุณ ขึ้นอยู่กับว่าคุณใส่เสื้อผ้าสีสดแค่ไหน Music and Lyrics (2007)
It's glittering so brightly my heart is beating wildly.มันดูเหมือนหัวใจเต้นดังไปทั่ว Akai ito (2008)
... itslightdoesn'talwaysshine as brightly as it should.มันไม่ได้ส่องสว่างอย่างที่ควรจะเป็นเสมอไป 24: Redemption (2008)
And here's the key, you decide how brightly they shine tonight.ไม่มีใครยอมกันเลย Just Go with It (2011)
So, you go back home and smile brightly at your husband when he comes back.คุณกลับบ้านไปดีกว่า พอเขากลับบ้าน ค่อยส่งยิ้มให้เขา ดีไหม The Scent (2012)
♪ The stars are brightly shining... ♪ ...Merry Christmas.The stars are\brightly shining... ...สุขสันต์วันคริสมาสต์ Unholy Night (2012)
That is not brightly colored.สีสันไม่น่าทานเอาเสียเลย Inside Out (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brightlyBurn brightly.
brightlyHe saw brightly-colored birds, flowers and leaves.
brightlyHis room was brightly light.
brightlyShe waved her hand to me, smiling brightly.
brightlyThe diamond shone brightly.
brightlyThe fire burned brightly and gave forth such comforting warmth.
brightlyThe fire burned up brightly.
brightlyThe fireplace was burning brightly.
brightlyThe fire was burning brightly.
brightlyThe girl, her eyes shining brightly from that single hint, makes her cute cat-motif automatic pencil run across her notebook.
brightlyThe logs flamed brightly.
brightlyThe moon does not shine as brightly as the sun.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จรัส(adv) brightly, See also: brilliantly, lustrously, shiningly, clearly, prosperously, Syn. แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง, Example: ดาวบางดวงมีแสงส่องจรัสสว่างเด่น บางดวงก็เล็กย่อมลงมา
โพลง(adv) brightly, See also: glaringly, luminously, ablaze, Syn. สว่างแจ้ง, สุกสว่าง, Example: พวกเราช่วยกันเก็บหาไม้ฟืนมาสุมให้ไฟลุกโพลง
ยับ(adv) dazzlingly, See also: brightly, Syn. แสงแวบๆ, ยิบๆ, Example: แสงอาทิตย์ยามเย็นสะท้อนผิวน้ำที่แผ่กว้างเต้นยิบยับกระทบตา
เรืองรอง(adv) brightly, See also: brilliantly, Example: กว่าเขาจะทบทวนอ่านโพยเสร็จ ฟ้าทางทิศตะวันออกเหนือแนวขุนเขาทอดยาวเหยียดก็เริ่มสว่างเรืองรอง, Thai Definition: สุกสว่าง
ยอง(adj) brightly, See also: glisteningly, shiningly, glowingly, glitteringly, sparklingly, limpidly, lustrously, inca, Syn. สุกใส
เฉิดฉาย(adv) brightly, See also: beautifully, gloriously, exquisitely, Syn. เฉิดฉัน, Example: งานคืนนี้ดูมีสีสันเมื่อมีการโชว์นางแบบสวยๆ มาเดินเฉิดฉายบนเวที
แจ๊ด(adv) brightly, See also: strongly, intensely, glaringly, Syn. จัด, ยิ่ง, มาก, Example: สมศรีทาปากสีแดงแจ๊ดมาทำงานทุกวัน
แจ่มจ้า(adv) brightly, See also: brilliantly, magnificently, gorgeously, Syn. สุกใส, เจิดจ้า, สว่างไสว, เรืองรอง, Example: แผนการณ์ต่างๆ ก็จุดประกายแจ่มจ้าขึ้นในความคิดของเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ่มจ้า[jaemjā] (adv) EN: brightly ; brilliantly ; magnificently ; gorgeously
แจ๊ด = แจด[jaēt] (adv) EN: brightly ; strongly ; intensely ; glaringly ; terribly
โพลง[phlōng] (adv) EN: brightly ; glaringly ; luminously
ยอง[yøng] (adv) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BRIGHTLY B R AY1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brightly (a) brˈaɪtliː (b r ai1 t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烂漫[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, / ] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally) #36,141 [Add to Longdo]
通明[tōng míng, ㄊㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ, ] brightly lit #50,838 [Add to Longdo]
烂熳[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, / ] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally) #207,082 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hell erleuchtetbrightly lit; brightly illuminated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
明;清[さや, saya] (adv) (1) (arch) clearly; brightly; (2) cleanly; purely #1,177 [Add to Longdo]
きらっ;キラッ[kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly [Add to Longdo]
ニシキベラ属[ニシキベラぞく, nishikibera zoku] (n) Thalassoma (genus of brightly colored fish of the wrasse family Labridae) [Add to Longdo]
ピカッと;ぴかっと[pikatsu to ; pikatto] (adv, vs) (See ぴかぴか) brightly; dazzlingly; sparklingly; brilliantly (shining) [Add to Longdo]
冴え冴え;冱え冱え[さえざえ, saezae] (adv-to, adv, vs) clearly; brightly; crisply [Add to Longdo]
照明灯[しょうめいとう, shoumeitou] (n) light used for brightly lighting up a plaza, building, etc. [Add to Longdo]
色鮮やか;色鮮か(io)[いろあざやか, iroazayaka] (adj-na) (See 鮮やか・1) vivid; brightly colored; brilliant; radiant [Add to Longdo]
燃え盛る;燃えさかる[もえさかる, moesakaru] (v5r, vi) to blaze; to burn brightly [Add to Longdo]
明々;明明[あかあか, akaaka] (adv) brightly lit; brightly lighted; lit up; lighted up [Add to Longdo]
有色野菜[ゆうしょくやさい, yuushokuyasai] (n) brightly colored vegetables; brightly coloured vegetables [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brightly \Bright"ly\, adv.
   1. Brilliantly; splendidly; with luster; as, brightly shining
    armor.
    [1913 Webster]
 
   2. With lively intelligence; intelligently.
    [1913 Webster]
 
       Looking brightly into the mother's face.
                          --Hawthorne.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brightly
   adv 1: with brightness; "the stars shone brilliantly"; "the
       windows glowed jewel bright" [syn: {brilliantly},
       {brightly}, {bright}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top