ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shiningly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shiningly-, *shiningly*, shining
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยอง[yøng] (adv) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously
ช่วง[chūang] (adj) EN: bright ; radiant ; dazzling ; luminous ; brilliant ; shining  FR: brillant ; lumineux
ดำขลับ[dam khlap] (x) EN: raven ; shining black ; glossy black  FR: noir brillant ; de jais
จัดจ้า[jatjā] (v) EN: be bright ; be shining ; be radiant
เรือง[reūang] (adj) EN: shining ; glowing ; bright ; glittering ; brilliant ; fluorescent  FR: brillant ; luisant
สว่าง[sawāng] (x) EN: bright ; brilliant ; luminous ; shining ; dazzling ; blazing  FR: brillant ; lumineux ; clair ; éclatant ; radieux
แวววาว[waēowāo] (adj) EN: glittering ; glistening ; sparkling ; twinkling ; shining

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shining(adj) เปล่งปลั่ง, See also: เป็นประกาย, สว่าง, สุกใส, Syn. gleaming, luminous, radiant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shining(ไช'นิง) adj. เปล่งปลั่ง, โชติช่วง, แวววาว, ระยิบระยับ, สุกใส, ส่องแสง, ส่องสว่าง, รุ่งโรจน์., See also: shiningly adv., Syn. outstanding

English-Thai: Nontri Dictionary
shining(adj) แวววาว, ส่องแสง, โชติช่วง, เปล่งเปลั่ง, ระยิบระยับ

WordNet (3.0)
shining(n) the work of making something smooth and shiny by rubbing or waxing it, Syn. polishing
shining(adj) marked by exceptional merit
bright(adj) made smooth and bright by or as if by rubbing; reflecting a sheen or glow, Syn. lustrous, burnished, shining, shiny

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Clear-shining

a. Shining brightly. Shak. [ 1913 Webster ]

Moonshining

n. Illicit distilling. [ Slang or Colloq., U. S. ] [ Webster 1913 Suppl. ]

Shining

a. 1. Emitting light, esp. in a continuous manner; radiant; as, shining lamps; also, bright by the reflection of light; as, shining armor. “Fish . . . with their fins and shining scales.” Milton. [ 1913 Webster ]

2. Splendid; illustrious; brilliant; distinguished; conspicious; as, a shining example of charity. [ 1913 Webster ]

3. Having the surface smooth and polished; -- said of leaves, the surfaces of shells, etc. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Glistening; bright; radiant; resplendent; effulgent; lustrous; brilliant; glittering; splendid; illustrious. -- Shining, Brilliant, Sparking. Shining describes the steady emission of a strong light, or the steady reflection of light from a clear or polished surface. Brilliant denotes a shining of great brightness, but with gleams or flashes. Sparkling implies a fitful, intense shining from radiant points or sparks, by which the eye is dazzled. The same distinctions obtain when these epithets are figuratively applied. A man of shining talents is made conspicious by possessing them; if they flash upon the mind with a peculiarly striking effect, we call them brilliant; if his brilliancy is marked by great vivacity and occasional intensity, he is sparkling. [ 1913 Webster ]

True paradise . . . inclosed with shining rock. Milton. [ 1913 Webster ]

Some in a brilliant buckle bind her waist,
Some round her neck a circling light display. Gay. [ 1913 Webster ]

His sparkling blade about his head he blest. Spenser. [ 1913 Webster ]

Shining

n. Emission or reflection of light. [ 1913 Webster ]

Shiningness

n. Brightness. J. Spence. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
♪ Bright shining as the sun♪ Bright shining as the sun Alice's Restaurant (1969)
♪ A shining symbolA shining symbol Coffy (1973)
♪ You're a shining symbolYou're a shining symbol Coffy (1973)
♪ A shining symbol of black prideA shining symbol of black pride Coffy (1973)
It has a relaxing atmosphere, soft music, and Stella Shining.Aber das Ambiente ist erwähnenswert. Und die Musik von Stella Shining. The Sister of Ursula (1978)
I'd like to you meet Stella Shining.Ich möchte Ihnen Stella Shining vorstellen. The Sister of Ursula (1978)
Stella Shining.Stella Shining... The Sister of Ursula (1978)
What about her?Stella Shining? The Sister of Ursula (1978)
Warn Miss Shining that we're on our way.Sagen Sie Signorina Shining, dass wir kommen. The Sister of Ursula (1978)
She called it "shining."Sie nannte das "Shining". The Shining (1980)
And for a long time I thought it was just the two of us that had "the shine" to us.Lange Zeit dachte ich, wir zwei wären die Einzigen die das "Shining" hatten. The Shining (1980)
I guess you could say the Overlook Hotel has something about it that's like shining.Ich würde sagen, das Overlook Hotel hat sowas ähnliches wie das "Shining". The Shining (1980)
But things that people who shine can see.Nur besondere Menschen mit dem "Shining" sehen sie. The Shining (1980)
Laura, I know there's a case here.- "Shining". Etched in Steele (1982)
♪ Night and stars above are shining bright ♪* Night and stars above are shining bright Under Fire (1983)
Touching every shining star~ Touching every shining star ~ Running Scared (1986)
So take a chance and let the love come shining through~ So take a chance and let the love come shining through ~ Running Scared (1986)
That's the same smile Jack Nicholson had in The Shining.Das gleiche Lächeln hatte Jack Nicholson in Shining. The Big Three-O (1987)
~ Stars shining bright above you ~~ Stars shining bright above you ~ The Dream Team (1989)
ShiningShining In the Mouth of Madness (1994)
Rocky IV... The shining..."Rocky IV", "Shining"... Canadian Bacon (1995)
Call me. Is that message old or new?Warum brauchen Sie eine Kopie haben The Shining in den Gefrierschrank? The One Where No One's Ready (1996)
I got dressed.Was ist so toll über The Shining? Die Frage sollte sein, Rach, was ist nicht so toll an The Shining? The One Where No One's Ready (1996)
Not touching. Can't get mad! Not touching.I gelesen The Shining, und Sie lesen Little Women. The One Where No One's Ready (1996)
I, in turn, have noticed that you are not.Denn das ist das einzige, was fehlt von The Shining. The One Where No One's Ready (1996)
Just try to be...Hey, Rach, wie Sie tun mit The Shining? Danny ging einfach in das Zimmer 21 7. The One Where No One's Ready (1996)
Shining through♪ Shining through Quagmire (1996)
Why do you have a copy of The Shining in your freezer? Oh.Würdest du erklären, warum das Buch Shining im Gefrierfach liegt? The One Where Monica and Richard Are Just Friends (1997)
I never start reading The Shining without making sure we got plenty of room in the freezer. - You know? - Ha, ha.Ich vergewissere mich immer erst, dass Platz im Gefrierfach ist, bevor ich anfange, Shining zu lesen. The One Where Monica and Richard Are Just Friends (1997)
What's so great about The Shining?Was ist Shining? The One Where Monica and Richard Are Just Friends (1997)
The question should be, Rach, "What is not so great about The Shining?" Okay? And the answer would be, "Nothing. " All right?Wenn du Shining gelesen hast, wirst du nie wieder was anderes lesen. The One Where Monica and Richard Are Just Friends (1997)
I will read The Shining, and you will read Little Women.Ich werde mal Shining lesen, und du nimmst dir die Kleinen Frauen vor. The One Where Monica and Richard Are Just Friends (1997)
Because that is the one thing missing from The Shining.Das ist wirklich das Einzige, was mir bei Shining gefehlt hat. The One Where Monica and Richard Are Just Friends (1997)
- Hey, Rach? - How you doing with The Shining?Wie weit bist du mit Shining? The One Where Monica and Richard Are Just Friends (1997)
Hang a shining star upon the highest bough♪ Hang a shining star upon the highest bough How the Ghosts Stole Christmas (1998)
# That old sun from shining~ That old sun from shining ~ Notting Hill (1999)
Haven't you seen The Shining?Hast du nie Shining gesehen? The Lorelais' First Day at Chilton (2000)
What happened at Shining Canyon?Was ist in Shining Canyon vorgefallen? Ghosts of Mars (2001)
My squad was hitching a ride into Shining Canyon.Mein Kommando sollte bis Shining Canyon mitfahren. Ghosts of Mars (2001)
Cooling his heels in the Shining Canyon jail. Deep solitary.Sie kühlen ihn im Shining Canyon ab, in strengster Einzelhaft. Ghosts of Mars (2001)
Shining Canyon.Shining Canyon. Ghosts of Mars (2001)
Shining Canyon, this is Trans Mariner is 74 Yankee.Shining Canyon, hier ist Trans Marineris 74 Yankee. Ghosts of Mars (2001)
Shining Canyon.Shining Canyon? Ghosts of Mars (2001)
So this is Shining Canyon?Das ist also Shining Canyon. Ghosts of Mars (2001)
According to what Commander Braddock told me... right after we first arrived in Shining Canyon... she and the two rookies headed towards the recreation facility.Commander Braddock sagte nach der Ankunft in Shining Canyon... sie würde mit den beiden Rekruten direkt ins Freizeitcenter gehen. Ghosts of Mars (2001)
We need a hotel like the one in The Shining. Isolated.Wir brauchen ein Hotel wie in "Shining". America's Sweethearts (2001)
With Stephen King's best-selling novel, 'The Shining' he took the chance to make a film that would satisfy him artistically and meet box office demands.Mit Stephen Kings Bestseller, Shining, wollte er einen Film drehen, der gleichzeitig Kunstwerk und Kassenschlager sein sollte. Stanley Kubrick: A Life in Pictures (2001)
I'm asking about 'The Shining', and he says: "In reality, this is an optimistic picture."Ich fragte ihn über Shining aus, und er sagte: Stanley Kubrick: A Life in Pictures (2001)
'The Shining' has images that I wake up screaming about.Shining - da wache ich heute noch schreiend auf. Stanley Kubrick: A Life in Pictures (2001)
I knew it wouldn't be a performance about idiosyncratic behaviorism but that it would be-- I always thought of it as balletic in 'The Shining'.In Shining ging es nicht darum, ausgefallenes Verhalten zu zeigen. Für meine Darstellung kam mir eher der Begriff "tänzerisch" in den Sinn. Stanley Kubrick: A Life in Pictures (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shiningA full moon is shining bright in the sky.
shiningAll of you in my memory is still shining in my heart.
shiningHe came into the room with his eyes shining.
shiningHe came in with his eyes shining.
shiningHe came out of the room with his eyes shining.
shiningHe listened to the story with his eyes shining.
shiningHe talked with his eyes shining.
shiningHe was listening to me with his eyes shining.
shiningIf the sun were to stop shining, all living things would die.
shiningIt was shining in the sky.
shiningMany stars were shining in the heavens.
shiningQuasars are brilliantly shining heavenly bodies that are extremely far away.
shiningShe came in with her eyes shining.
shiningShe came running with her eyes shining.
shiningShe listened to me with her eyes shining.
shiningShe talked, with her eyes shining.
shiningStars are shining in the sky.
shiningThat actress is the shining star in the company.
shiningThat blue-white shining star is Sirius.
shiningThe bright sun was shining.
shiningThe car is waxed and shining.
shiningThe child talked with his eyes shining.
shiningThe girl, her eyes shining brightly from that single hint, makes her cute cat-motif automatic pencil run across her notebook.
shiningThe little girl danced, with her eyes shining.
shiningThe moon and stars were shining above us.
shiningThe moon is shining bright.
shiningThe moon is shining brightly.
shiningThe moon is shining brightly tonight.
shiningThe moon was shining brightly.
shiningThe roof is shining in the sun.
shiningThe soldiers were marching with their swords shining.
shiningThe stars are shining in the sky.
shiningThe sun is shining.
shiningThe sun is shining above our heads.
shiningThe sun is shining brightly.
shiningThe sun is shining hot.
shiningThe sun is shining in my face.
shiningThe sun is shining in the sky.
shiningThe sun was shining all around.
shiningThe sun was shining and it was warm, so I took the day off.
shiningThe sun was shining bright.
shiningThe sun was shining brightly.
shiningThe sun was shining in all his splendid beauty.
shiningThey listened to the teacher with their eyes shining.
shiningWe saw the first star shining in the sky.
shiningWhen I get up tomorrow morning, the sun will be shining and the birds will be singing.
shiningWith the sun shining bright, we should go for a swim.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จรัส(adv) brightly, See also: brilliantly, lustrously, shiningly, clearly, prosperously, Syn. แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง, Example: ดาวบางดวงมีแสงส่องจรัสสว่างเด่น บางดวงก็เล็กย่อมลงมา
เรือง(adj) shining, See also: glowing, bright, glittering, brilliant, fluorescent, Syn. สุกสว่าง, สุกใส, เรืองรอง, Ant. มืด, Example: ท้องฟ้าแห่งความหวังก็ดูจะมีทางทอแสงเรืองได้
แพรวพราว(v) be shining, See also: be sparkling, be dazzling, be glittering, be glistening, Syn. พรายแพรว, พราวแพรว, ประกายพราว, ระยิบระยับ, Example: ชุดไหมสีทองแพรวพราวด้วยอัญมณีหลากสีที่ล้ำค่า, Thai Definition: มีแสงเลื่อมแวววาว
ปลั่ง(adj) shining, See also: glowing, brilliant, Syn. ผ่องใส, มีน้ำมีนวล, Example: เพชรน้ำงามจะมีประกายสุกปลั่งแวววับ
แผ้ว(adj) glowing, See also: shining, irradiate, clear, flat, clean, Syn. สดใส, สะอาด, หมดจด, บริสุทธิ์, Ant. เศร้า, หมอง, Example: ท่านชอบเด็กที่มีหน้าตาแผ้วผ่องใส มองแล้วสบายตา, Thai Definition: ที่ปราศจากมลทิน, ที่ไม่ขุ่นมัว
พิโลน(adj) shining, See also: lustrous, bright, Syn. สุกใส, Thai Definition: ที่เปล่งประกายผุดผ่อง
แพรว(adj) gleaming, See also: glistening, shining, Syn. แพร้ว, แวววาว, แพรวพราว, Example: ช่างเสื้อประดับชุดราตรีด้วยเลื่อมสีแพรวหลายหลากสี, Thai Definition: แวววาว, มีแสงวับๆ วาบๆ
แพร้ว(adj) shining, See also: luminous, dazzling, glittering, Syn. แพรว, แวววาว, แพรวพราว, Thai Definition: แวววาว, มีแสงวับๆ วาบๆ
แพรวพราย(adj) glittering, See also: shining, bright, sparkling, luminous, twinkling, flashing, Syn. พรายแพรว, พราวแพรว, Example: พระนางประดับองค์ด้วยเครื่องเพชรแพรวพราย, Thai Definition: เลื่อม, แวววาว, พรายๆ
ไพโรจน์(adj) bright, See also: prosperous, brilliant, shining, Syn. รุ่งเรือง, สุกใส, รุ่งโรจน์
แวม(adj) glowing, See also: glittering, sparkling, twinkling, shining, Syn. เรืองๆ, วับแวม, วับวาม, Example: เราเห็นแสงแวมของหิ่งห้อยแต่ไกล, Thai Definition: ลักษณะของแสงที่เห็นเคลื่อนไหวอยู่เรืองๆ ไรๆ
แวววาว(adj) glittering, See also: glistening, sparkling, twinkling, shining, Syn. วับๆ, แวววับ, แวววาม, ระยิบระยับ, Example: ดาวหลายดวงมีประกายแวววาวบนท้องฟ้า, Thai Definition: ที่เปล่งแสงเป็นประกาย
ถ่อง(adj) bright, See also: shining, brilliant, clear, distinct, positive, confident, Syn. งาม, อร่าม, แจ่มใส, รุ่งเรือง, ชัด, จะแจ้ง, Thai Definition: สว่างเป็นประกาย, Notes: (กวี)
ยอง(adj) brightly, See also: glisteningly, shiningly, glowingly, glitteringly, sparklingly, limpidly, lustrously, inca, Syn. สุกใส
ประภัสสร(adj) sparkling, See also: glittering, glistening, shining, Syn. แสงแพรวพราว, สีเลื่อม, พรายๆ, แสงพราว, Example: แสงอาทิตย์แรกขึ้นงามประภัสสร, Thai Definition: สีเลื่อมๆ พรายๆ, แสงพราวๆ เหมือนแสงพระอาทิตย์แรกขึ้น
ชัชวาล(v) be bright, See also: be brilliant, be blazing, be splendid, be shining, be ablaze, be luminous, Syn. สว่าง, รุ่งเรือง, Ant. มืดมิด, หมองมัว
ดำขลับ(adj) raven, See also: shining black, glossy black, Syn. ดำขำ, ดำสนิท, Example: สาวน้อยวัย 15 ปีผิวเข้มตาคมผมดำขลับพิชิตตำแหน่งนางงามสงกรานต์
สดใส(adj) bright, See also: shining, vivid, Syn. สว่าง, เจิดจ้า, Example: ผีเสื้อในวงศ์นี้มีสีสดใส
เหน่ง(adj) shining, See also: bright, glistering, clear, Syn. ใส, เป็นมัน, Example: ใครๆ ก็ชอบล้อหัวเหน่งของเขา
พริ้มพราย(adj) beaming, See also: shining, enchanting, charming, lovely, Syn. พริ้มเพรา, จิ้มลิ้มพริ้มเพรา, แฉล้ม, Example: แม้เธอจะมีใบหน้าพริ้มพรายด้วยรอยยิ้ม แต่ภายในใจนั้นว้าวุ่น, Thai Definition: ยิ้มแย้มดูงาม, งามแฉล้ม
แจ่ม(v) bright, See also: clear, shining, glowing, light, transparent, Syn. แจ้ง, กระจ่าง, ใส, ชัดเจน, Ant. มัว, มัวหมอง, Example: วันนี้ท้องฟ้าแจ่มคิดว่าฝนจะไม่ตกแน่นอน
จำรัส(v) be brilliant, See also: radiant, be bright, be shining, Syn. แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง, จรัส, Ant. มืด
จัดจ้า(v) be bright, See also: be shining, be radiant, Ant. มืดครึ้ม, Example: วันนี้แดดจัดจ้ามาก ถ้าจะออกไปข้างนอกอย่าลืมติดร่มไปด้วยนะ, Thai Definition: สว่างมาก, มีแสงจ้า
เมลือง(adj) bright, See also: shining, brilliant, lustrous, Syn. มำเลือง, เปล่งปลั่ง, สุกใส, งาม, รุ่งเรือง, ผ่องใส, Ant. หมอง, หม่นหมอง
พริ้มพราย(adj) beaming, See also: shining, enchanting, charming, lovely, Syn. พริ้มเพรา, จิ้มลิ้มพริ้มเพรา, แฉล้ม, Example: แม้เธอจะมีใบหน้าพริ้มพรายด้วยรอยยิ้ม แต่ภายในใจนั้นว้าวุ่น, Thai Definition: ยิ้มแย้มดูงาม, งามแฉล้ม
สว่าง(v) be bright, See also: be brilliant, be blazing, be shining, be ablaze, be luminous, Ant. มืด, Example: สีของรองพื้นทำให้หน้าของนางแบบสว่างขึ้น, Thai Definition: มีแสงทำให้ดูโล่งโปร่ง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
shining
outshining

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shining
outshining

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, / ] shining metal #25,739 [Add to Longdo]
救星[jiù xīng, ㄐㄧㄡˋ ㄒㄧㄥ,  ] lit. saving star (cf star of Bethlehem in biblical nativity story); fig. savior (individual or organization); liberator; emancipator; knight in shining armor; cf Mao Zedong in north Shaanxi folk song The East is red 東方紅|东方红 #31,475 [Add to Longdo]
白马王子[bái mǎ wáng zǐ, ㄅㄞˊ ㄇㄚˇ ㄨㄤˊ ㄗˇ,     /    ] (set phrase) ideal sweetheart; prince charming; knight in shining armor #31,665 [Add to Longdo]
白花花[bái huā huā, ㄅㄞˊ ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄚ,   ] shining white #34,913 [Add to Longdo]
皎洁[jiǎo jié, ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ,  ] shining clean; bright (moonlight) #43,916 [Add to Longdo]
彪炳[biāo bǐng, ㄅㄧㄠ ㄅㄧㄥˇ,  ] shining; splendid #72,057 [Add to Longdo]
[yī, ㄧ, ] black and shining ebony #105,981 [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, ] the bright shining of the sun #108,329 [Add to Longdo]
崭亮[zhǎn liàng, ㄓㄢˇ ㄌㄧㄤˋ,   /  ] shining; brilliant #426,727 [Add to Longdo]
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, ] bright; shining, splendid #427,114 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchlicht { n }shining-through light [Add to Longdo]
Lichtgestalt { f }shining ligh [Add to Longdo]
ein Retter in der Nota knight in shining armour [Add to Longdo]
in den Schatten stellen | in den Schatten stellend | in den Schatten gestelltto outshine | outshining | outshone [Add to Longdo]
Vorbild { n }; Beispiel { n } | leuchtendes Vorbild | sich ein Beispiel nehmen an jdm.example | shining example | to take sb. as an example [Add to Longdo]
blank; glänzend; sauber { adj }shiny; shining [Add to Longdo]
durchleuchten | durchleuchtend | durchleuchtet | durchleuchtet | durchleuchteteto shine through | shining through | shone through | shines through | shone through [Add to Longdo]
leuchten; scheinen; glänzen; erstrahlen | leichtend; scheinend; glänzend; erstrahlend | geleuchtet; geschienen; geglänzt; erstrahltto shine { shone; shone } | shining | shone [Add to Longdo]
scheinen; leuchten | scheinend; leuchtend | geschienen; geleuchtet | er/sie/es scheint | ich/er/sie/es schien | er/sie/es hat/hatte geschienento shine { shone; shone } | shining | shone | he/she/it shines | I/he/she/it shone | he/she has/had shone [Add to Longdo]
überstrahlen | überstrahlend | überstrahlt | überstrahlt | überstrahlteto outshine | outshining | outshined | outshines | outshined [Add to Longdo]
wegschwemmen; wegspülen | wegschwemmend; wegspülendto wash away | washiningg away [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウラウラ;うらうら[uraura ; uraura] (adv-to) (on-mim) gently and clearly shining (like the sun in springtime) [Add to Longdo]
シャイニング[shainingu] (n) shining [Add to Longdo]
ピカッと;ぴかっと[pikatsu to ; pikatto] (adv, vs) (See ぴかぴか) brightly; dazzlingly; sparklingly; brilliantly (shining) [Add to Longdo]
マシニングセンター[mashiningusenta-] (n) machining center [Add to Longdo]
一人舞台;独り舞台[ひとりぶたい, hitoributai] (n) performing solo (by oneself); having the stage to oneself; being in sole command; eclipsing (outshining) the others; field of activity in which one is unrivaled (unrivalled) [Add to Longdo]
映射[えいしゃ, eisha] (n, vs) (obsc) reflecting; shining [Add to Longdo]
赫然[かくぜん, kakuzen] (adv-to, adj-t) (1) (arch) violent and angry; (2) shining; glittering; sparkling [Add to Longdo]
光輝有る[こうきある, koukiaru] (exp) brilliant; shining; splendid; glorious [Add to Longdo]
光照[こうしょう, koushou] (n) shining [Add to Longdo]
光耀[こうよう, kouyou] (n) (arch) shining; glittering [Add to Longdo]
灼然[しゃくぜん, shakuzen] (adj-t, adv-to) (1) (arch) shining; radiant; (2) (arch) evident; clear [Add to Longdo]
男伊達;男達[おとこだて, otokodate] (n) (1) chivalrous man who helps the weak and fights the strong; knight in shining armor; (2) (See 任侠, 侠客) ruffians who act under the pretence of being chivalrous [Add to Longdo]
男一匹[おとこいっぴき, otokoippiki] (n) shining example of a man [Add to Longdo]
白馬の騎士[はくばのきし, hakubanokishi] (exp) white knight; knight in shining armor [Add to Longdo]
密造[みつぞう, mitsuzou] (n, vs) illicit manufacturing; illicit distilling; moonshining [Add to Longdo]
目を輝かす[めをかがやかす, mewokagayakasu] (exp, v5s) for one's eyes to gleam; eyes sparkling; with shining eyes [Add to Longdo]
欄干(P);闌干;欄杆[らんかん, rankan] (n) (1) guardrail; handrail; bannister; (2) (欄干, 闌干 only) (arch) (a person) shining like the stars or moon; (a person) crying endlessly; (P) [Add to Longdo]
炯然;烱然[けいぜん, keizen] (adj-t, adv-to) shining; radiant; bright [Add to Longdo]
皓然;皎然[こうぜん, kouzen] (adj-t, adv-to) shining brightly; shining whitely [Add to Longdo]
霽月[せいげつ, seigetsu] (n) moon shining in a rain-cleansed sky [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top