ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lustrous

L AH1 S T R AH0 S   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lustrous-, *lustrous*, lustrou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lustrous[ADJ] เป็นมันเงา, See also: เป็นมันระยับ, แวววาว, เหลือบวาว, Syn. gleaming, radiant, shimmering
lustrous[ADJ] รุ่งโรจน์, See also: สุกใส, ช่วงโชติ, Syn. refulgent, dazzling, gorgeous
lustrously[ADV] อย่างเป็นมันเงา, See also: อย่างเป็นแวววาว, Syn. radiantly
lustrously[ADV] อย่างรุ่งโรจน์, See also: อย่างสุกใส, อย่างช่วงโชติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lustrous(ลัส'ทรัส) adj. เป็นมันเงา,เป็นมันระยับ,แวววาว,รุ่งโรจน์,ดีเลิศ,วิเศษ., See also: lustrousness n. ดูlustrous, Syn. luminous

English-Thai: Nontri Dictionary
lustrous(adj) เป็นเงา,มัน,รุ่งโรจน์,แวววาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lustrousวาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did her lustrous hair smother her in her sleep?หรือผมอันนุ่มเป็นเงาไปปิดจมูกตายตอนหลับ? Turn This Mother Out (2012)
I realize you're only half orangutan, but I'm still very allergic to your lustrous ginger mane.ฉันเพิ่งคิดได้ว่าเธอก็ยังเป็นลูกครึ่งอุรังอุตัง และฉันก็แพ้ขิงที่เธอกินด้วย Grilled Cheesus (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงาวับ[ADJ] shiny, See also: lustrous, glossy, sleek, polished, Syn. มันแผลบ, มันเงา, มันปลาบ, Example: แม่กำลังจัดเครื่องชามทองเหลืองที่เงาวับจนสะท้อนสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ
พิโลน[ADJ] shining, See also: lustrous, bright, Syn. สุกใส, Thai definition: ที่เปล่งประกายผุดผ่อง
เลื่อมพราย[ADJ] shiny, See also: lustrous, glossy, brilliant, Example: สร้อยที่คอมีสีเลื่อมพรายงดงามเหมาะสมกับเจ้าหญิงมาก, Thai definition: ที่มีเงาเป็นประกายวูบวาบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขลับ[adj.] (khlap) EN: highly polished ; shiny ; slick ; glossy ; lustrous ; sleek   FR: brillant ; lumineux ; lustré
เงาวับ[adj.] (ngaowap) EN: shiny ; lustrous ; glossy ; sleek ; polished   
เป็นมัน[v.] (pen man) EN: be glossy ; be bright ; be shiny ; be lustrous ; be glazed   
เปล่งปลั่ง[adj.] (plengplang) EN: lustrous ; radiant ; resplendent   FR: resplendissant
วาว[adj.] (wāo) EN: shiny ; lustrous ; glossy ; bright ; sparkling   FR: brillant ; luisant
ยอง[adv.] (yøng) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously   

CMU English Pronouncing Dictionary
LUSTROUS    L AH1 S T R AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lustrous    (j) lˈʌstrəs (l uh1 s t r @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
瑞々しい(P);瑞瑞しい;水々しい;水水しい[みずみずしい, mizumizushii] (adj-i) (1) young (and lustrous); fresh; juicy; (2) lively; vivacious; animated; vibrant; (P) [Add to Longdo]
青馬[あおうま, aouma] (n) dark-colored horse with a lustrous coat (coloured) [Add to Longdo]
川蝉;翡翠;魚狗[かわせみ;ひすい(翡翠);しょうびん(翡翠);カワセミ, kawasemi ; hisui ( hisui ); shoubin ( hisui ); kawasemi] (n) (1) kingfisher (esp. the common kingfisher, Alcedo atthis); (2) (ひすい only) (See 硬玉,軟玉,ジェイド,翡翠色) jade (gem); (3) (ひすい only) beautiful lustrous colour similar to that of the kingfisher's feathers [Add to Longdo]
匂いやか[においやか, nioiyaka] (adj-na) (1) (See かぐわしい) sweet-scented; (2) (See 匂やか・2) lustrous, shiny and beautiful [Add to Longdo]
匂やか[におやか, nioyaka] (adj-na) (1) (See かぐわしい) sweet-scented; (2) (See 匂いやか・2) lustrous, shiny and beautiful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lustrous \Lus"trous\, a. [Cf. F. lustreux. See 3d {Luster}.]
   Bright; shining; luminous. " Good sparks and lustrous."
   --Shak. -- {Lus"trous*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lustrous
   adj 1: made smooth and bright by or as if by rubbing; reflecting
       a sheen or glow; "bright silver candlesticks"; "a
       burnished brass knocker"; "she brushed her hair until it
       fell in lustrous auburn waves"; "rows of shining
       glasses"; "shiny black patents" [syn: {bright},
       {burnished}, {lustrous}, {shining}, {shiny}]
   2: brilliant; "set a lustrous example for others to follow";
     "lustrous actors of the time"
   3: reflecting light; "glistening bodies of swimmers"; "the
     horse's glossy coat"; "lustrous auburn hair"; "saw the moon
     like a shiny dime on a deep blue velvet carpet"; "shining
     white enamel" [syn: {glistening}, {glossy}, {lustrous},
     {sheeny}, {shiny}, {shining}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top