หรือคุณหมายถึง darkneß?
Search result for

darkness

(48 entries)
(0.0297 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -darkness-, *darkness*, darknes
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
darkness(ดาร์คฺ'เนส) n. ความมืด
prince of darknessn. ซาตาน, Syn. Satan

English-Thai: Nontri Dictionary
darkness(n) ความมืด,ความมืดมัว,ความดำ,ความคลุมเครือ,ความชั่วร้าย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Darknessความมืด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was lost in darkness.ทำให้ชีวิตมืดมน Babylon A.D. (2008)
One day a pure heart will walk among you if she can't lift the curse when the 5000 moon rises from the sea this valley shall be plunge into eternal darkness!วันนึง.. หัวใจที่บริสุทธิ์ จะเดินเข้ามาอยู่ท่ามกลางพวกท่าน ถ้าเธอไม่สามารถถอนคำสาป The Secret of Moonacre (2008)
Don't you want to be free of this darkness imprisoning you?ท่านต้องการอิสรภาพ จากความมืดที่กักขังท่านไว้ ไม่ใช่หรือ ? The Secret of Moonacre (2008)
You're a degenerate creature of darkness.นายนี่มันตัวอันตรายจริงๆ \ สัตว์ของอสูรร้าย.. Bolt (2008)
# Darkness has found you, evil surrounds you ## Darkness has found you, evil surrounds you # Superhero Movie (2008)
But Oogway saw darkness in his heart and refused.แต่ท่านปรมาจารย์ เห็นความมืดในหัวใจเขา จึงปฏิเสธ Kung Fu Panda (2008)
It was just a smudge of light in the darkness.มันดูเหมือนจุดเล็ก ๆ ของ\ แสงในความมืด Outlander (2008)
Under cover of darkness.ใช้ความมืดช่วยพลางสายตา The Forbidden Kingdom (2008)
I am imagining the dust, the darkness, the agony and the unimaginable Ioneliness of the wilderness I am about to be dispatched to by my Washington political colleagues.ผมกำลังจินตนาการถึง ผงฝุ่นละออง รัตติกาล ความทุกข์ทรมาน และ ความเหงาเปล่าเปลี่ยวยากเกินบรรยาย ในห้วงความรกร้างว่างเปล่า เกินเอื้อมมือถึง Frost/Nixon (2008)
I'm scared of this darkness! I surrender!ฉันกลัวความมืด ฉันยอมแพ้แล้ว Pineapple Express (2008)
Beyond Ember, the darkness goes on forever in all directions.นอกจากแอมเบอร์แล้วทุกทิศทางมีแต่ความมืดมิด City of Ember (2008)
Today we, the people... stand united against the darkness.วันนี้ เรา ฝูงชน ยืนหยัด ต้าน ความมืด City of Ember (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
darknessA form appeared in the darkness.
darknessAnd in my hour of darkness
darknessBut man loved darkness instead of light because their deeds were evil.
darknessCan you see in the darkness of the night?
darknessDarkness is falling.
darknessDarkness is the absence of light.
darknessHe escaped under cover of the darkness.
darknessHe felt his way through the darkness.
darknessHe strained every nerve to see in the darkness.
darknessHis black coat blended into the darkness.
darknessI am frightened of walking in the darkness.
darknessIf someone is in this darkness...

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความมืด[N] darkness, See also: the dark, Syn. ความมืดมัว, Ant. ความสว่าง, Example: คนป่าดั้งเดิมกลัวฟ้าผ่า ฟ้าร้อง ความมืด พายุ และสิ่งต่างๆ ที่อยู่เหนือความเข้าใจ, Thai definition: สภาพที่ไม่มีแสง มีแต่สีดำ
อันธการ[N] darkness, See also: dark, Syn. ความมืด, Notes: (บาลี)
ความดำมืด[N] darkness, See also: blackness, dusk, gloom, dimness, Syn. ความมืด, Ant. ความสว่าง, ความสดใส, Example: เขาเงยหน้ามองความดำมืดของเมฆฝนที่แผ่ปกคลุมอยู่ข้างหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจฝ่ายต่ำ[n. exp.] (amnāt fāi tam) EN: evil power ; power of darkness   
ความมืด[n.] (khwām meūt) EN: darkness ; the dark   FR: obscurité [f] ; ténèbres [fpl] ; noir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DARKNESS    D AA1 R K N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
darkness    (n) (d aa1 k n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Es war dunkel geworden.Darkness had come. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗がり[くらがり, kuragari] (n) darkness [Add to Longdo]
暗さ[くらさ, kurasa] (n) darkness; gloom [Add to Longdo]
暗れ塞がる[くれふたがる;くれふさがる, kurefutagaru ; kurefusagaru] (v5r) (1) to be shrouded by darkness; (2) to fall into deep sadness or despair [Add to Longdo]
暗闇(P);暗やみ(P)[くらやみ, kurayami] (n) darkness; the dark; (P) [Add to Longdo]
暗香[あんこう, ankou] (n) scent of a flower floating about in the air; lingering scent of a flower in the darkness [Add to Longdo]
暗黒(P);闇黒[あんこく, ankoku] (adj-na,n,adj-no) darkness; (P) [Add to Longdo]
[やみ, yami] (n,adj-no) (1) darkness; the dark; dark; (2) bewilderment; despair; hopelessness; (3) black-marketeering; shady; illegal; under-the-table; (P) [Add to Longdo]
闇から闇に葬る[やみからやみにほうむる, yamikarayaminihoumuru] (exp,v5r) to cover up; to hush up; to shroud in darkness [Add to Longdo]
闇を透かす[やみをすかす, yamiwosukasu] (exp,v5s) to peer into the darkness [Add to Longdo]
闇打ち;闇討ち[やみうち, yamiuchi] (n,vs) attacking under the cover of darkness; surprise attack [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Darkness \Dark"ness\, n.
   1. The absence of light; blackness; obscurity; gloom.
    [1913 Webster]
 
       And darkness was upon the face of the deep. --Gen.
                          i. 2.
    [1913 Webster]
 
   2. A state of privacy; secrecy.
    [1913 Webster]
 
       What I tell you in darkness, that speak ye in light.
                          --Matt. x. 27.
    [1913 Webster]
 
   3. A state of ignorance or error, especially on moral or
    religious subjects; hence, wickedness; impurity.
    [1913 Webster]
 
       Men loved darkness rather than light, because their
       deeds were evil.           --John. iii.
                          19.
    [1913 Webster]
 
       Pursue these sons of darkness: drive them out
       From all heaven's bounds.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Want of clearness or perspicuity; obscurity; as, the
    darkness of a subject, or of a discussion.
    [1913 Webster]
 
   5. A state of distress or trouble.
    [1913 Webster]
 
       A day of clouds and of thick darkness. --Joel. ii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   {Prince of darkness}, the Devil; Satan. "In the power of the
    Prince of darkness." --Locke.
 
   Syn: {Darkness}, {Dimness}, {Obscurity}, {Gloom}.
 
   Usage: Darkness arises from a total, and dimness from a
      partial, want of light. A thing is obscure when so
      overclouded or covered as not to be easily perceived.
      As tha shade or obscurity increases, it deepens into
      gloom. What is dark is hidden from view; what is
      obscure is difficult to perceive or penetrate; the eye
      becomes dim with age; an impending storm fills the
      atmosphere with gloom. When taken figuratively, these
      words have a like use; as, the darkness of ignorance;
      dimness of discernment; obscurity of reasoning; gloom
      of superstition.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 darkness
   n 1: absence of light or illumination [syn: {dark}, {darkness}]
      [ant: {light}, {lighting}]
   2: an unilluminated area; "he moved off into the darkness" [syn:
     {darkness}, {dark}, {shadow}]
   3: absence of moral or spiritual values; "the powers of
     darkness" [syn: {iniquity}, {wickedness}, {darkness}, {dark}]
   4: an unenlightened state; "he was in the dark concerning their
     intentions"; "his lectures dispelled the darkness" [syn:
     {dark}, {darkness}]
   5: having a dark or somber color [ant: {lightness}]
   6: a swarthy complexion [syn: {darkness}, {duskiness},
     {swarthiness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top