ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shiny

SH AY1 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shiny-, *shiny*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shiny(adj) ซึ่งเป็นมันเงา, See also: เป็นประกาย, สุกใส, Syn. polished, sparkling, Ant. dull, faded

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shiny(ไช'นี) adj. ส่องสว่าง, เปล่งแสง, เปล่งปลั่ง, สุกใส, ระยิบระยับ, สว่างไสว, เป็นมันวาว, ได้รับการขัดเงา., See also: shinily adv. shininess n.

English-Thai: Nontri Dictionary
shiny(adj) เป็นมันวาว, สุกใส, สว่างไสว, ระยิบระยับ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm talking with Smokehouse and this big shiny car comes pulling into the filling station.ฉันยืนคุยอยู่กับสโม้คเฮ้าส์ แล้วก็มีรถคันใหญ่เข้ามา เข้ามาในปั๊มน้ำมัน The Education of Little Tree (1997)
Have you run out of those nice, shiny daggers?ท่านไม่มีดาบสั้นเล่มงามพวกนั้นเหลือแล้วเหรอครับ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
But I could die first Rudolph the rednosed reindeer had a very shiny noseแต่ชั้นตายก่อนได้ Rudolph the red nosed reindeer had a very shiny nose Oldboy (2003)
Did you notice how shiny the floors are since we switched to Mr. Clean?คุณได้สั่งเรื่องจะให้พื้นเงาแค่ไหน โดยเปลี่ยนมาใช้บริการของ Mr. Clean? A Cinderella Story (2004)
I had gone from home-schooled jungle freak to shiny Plastic to most hated person in the world to actual human being.ฉันเปลี่ยนจากการเรียนในป่าพิลึกไปสู่สังคมจอมปลอม ไปสู่คนที่น่าเกลียดที่สุดในโลก ไปสู่สิ่งมีชีวิตที่แท้จริง Mean Girls (2004)
Listen, shiny pants you get back there and find a part for my brother.กลับไปดูให้ดีๆ อีกทีซิว่า มีอะไหล่ให้พี่ชายฉันมั๊ย Robots (2005)
That chest must be worth more than a shiny penny.หีบนั่นต้องมีค่า มากกว่า 1 เพนนี แหงๆ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Of course, we all dress in shiny metal jump suits and drive flying cars and no one talks anymore because we can read each other's minds.แต่เราใส่ชุดหมีโลหะเงา และขับรถบิน... ...และไม่มีใครพูดอีก เพราะว่าเราสามารถอ่านใจคนอื่นได้ The Lake House (2006)
Shiny suits and shoes, they're nothing but drags.สูตรหรูหรา และรองเท้า มันไม่มีอะไรเลย... Almost Love (2006)
So little girl, shiny red apple.งั้น สาวน้อย แอปเปิ้ลแดง Bedtime Stories (2007)
(sylar) she's a shiny new toy, and she's all mine.เธอเป็นของเล่นใหม่ และเธอเป็นของฉัน Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
She's a shiny new toy, เธอเป็นของเล่นใหม่น่ารัก Chapter Six 'The Line' (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shinyShinya married a pretty girl.
shinyThe seat of his pants is shiny.
shinyThe waiting car was big and black and shiny.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อร่ามเรือง(adj) shiny, See also: glittering, Syn. อร่าม, แพรวพราว, Example: สายตาของหัวขโมยจับนิ่งอยู่ที่สร้อยคอสีทองอร่ามเรืองที่อยู่บนคอขอหญิงสาว
มันเงา(adj) shiny, See also: glossy, lustrous, sleek, polished, bright, Syn. มันแผลบ, มันปลาบ, Ant. ด้าน, Example: ฉันค่อยๆ เข็นกระเป๋า เพราะกลัวพื้นที่มันเงาจะเป็นรอย
เงาวับ(adj) shiny, See also: lustrous, glossy, sleek, polished, Syn. มันแผลบ, มันเงา, มันปลาบ, Example: แม่กำลังจัดเครื่องชามทองเหลืองที่เงาวับจนสะท้อนสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ
แผล็บ(adj) shiny, See also: glossy, well-polished, Syn. ขึ้นเงา, วาววับ, Example: เขาชักเงาโต๊ะไม้สักเสียมันแผล็บ, Thai Definition: ที่มันเป็นเงา
มันปลาบ(adj) shiny, See also: polished, bright, burnished, varnished, glossy, lustrous, Syn. มันแผลบ, มันเงา, เป็นเงาวับ, เงาวับ, Ant. ด้าน, Example: พ่อเดินเข้าไปในพื้นห้องที่มันปลาบนั้น
มันปลาบ(adj) shiny, See also: polished, bright, burnished, varnished, glossy, lustrous, Syn. มันแผลบ, มันเงา, เป็นเงาวับ, เงาวับ, Ant. ด้าน, Example: พ่อเดินเข้าไปในพื้นห้องที่มันปลาบนั้น
เลื่อมพราย(adj) shiny, See also: lustrous, glossy, brilliant, Example: สร้อยที่คอมีสีเลื่อมพรายงดงามเหมาะสมกับเจ้าหญิงมาก, Thai Definition: ที่มีเงาเป็นประกายวูบวาบ
แผล็บ(adv) shiny, See also: glossy, polished, gleaming, glittering, varnished, well-polished, Syn. วาววับ, เป็นเงา, เงา, Example: เขาชักเงาโต๊ะไม้สักเสียมันแผล็บ, Thai Definition: อย่างมันเป็นเงา, อย่างขึ้นเงา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขลับ[khlap] (adj) EN: highly polished ; shiny ; slick ; glossy ; lustrous ; sleek  FR: brillant ; lumineux ; lustré
เลื่อม[leūam] (adj) EN: shiny
มัน[man] (adj) EN: glossy ; shiny ; polished  FR: brillant ; luisant ; reluisant
เงาวับ[ngaowap] (adj) EN: shiny ; lustrous ; glossy ; sleek ; polished
เป็นมัน[pen man] (v) EN: be glossy ; be bright ; be shiny ; be lustrous ; be glazed
วาว[wāo] (adj) EN: shiny ; lustrous ; glossy ; bright ; sparkling  FR: brillant ; luisant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SHINY SH AY1 N IY0
SHINYUKA SH IH2 N Y UW1 K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shiny (j) ʃˈaɪniː (sh ai1 n ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
银亮[yín liàng, ㄧㄣˊ ㄌㄧㄤˋ,   /  ] shiny bright as silver #110,116 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
glänzend; blank { adj } | glänzender | am glänzendstenshiny | shinier | shiniest [Add to Longdo]
Glanzpfeifdrossel { f } [ ornith. ]Shiny Whistling Thrush [Add to Longdo]
Seidenkuhstärling { m } [ ornith. ]Shiny Cowbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
深夜[しんや, shinya] (n-adv, n-t) late at night; (P) #1,717 [Add to Longdo]
信用[しんよう, shinyou] (n, vs) confidence; dependence; credit; faith; reliance; belief; credence; (P) #5,335 [Add to Longdo]
親友[しんゆう, shinyuu] (n) close friend; bosom (old, intimate) friend; buddy; crony; chum; (P) #5,464 [Add to Longdo]
信用金庫[しんようきんこ, shinyoukinko] (n) credit union; (P) #9,971 [Add to Longdo]
信用組合[しんようくみあい, shinyoukumiai] (n) credit association; (P) #14,348 [Add to Longdo]
新約[しんやく, shinyaku] (n) (1) new contract; new agreement; (2) (abbr) (See 新約聖書) New Testament #14,633 [Add to Longdo]
ぬめっと[numetto] (adv) (on-mim) glistening; shiny; sleek; slippery [Add to Longdo]
シニョン;シニヨン[shinyon ; shiniyon] (n) chignon (ladies' hairstyle) (fre [Add to Longdo]
ロシニョール[roshinyo-ru] (n) Rossignol [Add to Longdo]
艶めく[つやめく, tsuyameku] (v5k, vi) (1) (for an object) to be shiny; (2) (for a woman) to be alluring; to look sexy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自動再送信要求[じどうさいそうしんようきゅう, jidousaisoushinyoukyuu] Automatic Request for Repetition, ARQ [Add to Longdo]
送信要求[そうしんようきゅう, soushinyoukyuu] Request-To-Send, RTS [Add to Longdo]
配信優先度選択[はいしんゆうせんどせんたく, haishinyuusendosentaku] grade of delivery selection [Add to Longdo]
返信要求表示[へんしんようきゅうひょうじ, henshinyoukyuuhyouji] reply request indication [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
信用[しんよう, shinyou] Vertrauen [Add to Longdo]
深夜[しんや, shinya] tiefe_Nacht, Mitternacht [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shiny \Shin"y\, a. [Compar. {Shinier}; superl. {Shiniest}.]
   Bright; luminous; clear; unclouded.
   [1913 Webster]
 
      Like distant thunder on a shiny day.   --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shiny
   adj 1: reflecting light; "glistening bodies of swimmers"; "the
       horse's glossy coat"; "lustrous auburn hair"; "saw the
       moon like a shiny dime on a deep blue velvet carpet";
       "shining white enamel" [syn: {glistening}, {glossy},
       {lustrous}, {sheeny}, {shiny}, {shining}]
   2: having a shiny surface or coating; "glazed fabrics"; "glazed
     doughnuts" [syn: {glazed}, {shiny}] [ant: {unglazed}]
   3: made smooth and bright by or as if by rubbing; reflecting a
     sheen or glow; "bright silver candlesticks"; "a burnished
     brass knocker"; "she brushed her hair until it fell in
     lustrous auburn waves"; "rows of shining glasses"; "shiny
     black patents" [syn: {bright}, {burnished}, {lustrous},
     {shining}, {shiny}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top