ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -艷-, *艷*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[艷, yàn, ㄧㄢˋ] beautiful, glamorous, sexy, voluptuous
Radical: Decomposition: 豐 (fēng ㄈㄥ)  色 (sè ㄙㄜˋ) 
Etymology: [ideographic] Lush 豐 and sexy 色,  Rank: 8,041

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yàn, ㄧㄢˋ, / ] glamorous, #4,965 [Add to Longdo]
鲜艳[xiān yàn, ㄒㄧㄢ ㄧㄢˋ, / ] bright-colored; gaily-colored, #10,950 [Add to Longdo]
艳丽[yàn lì, ㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] gorgeous; garish and beautiful, #16,670 [Add to Longdo]
妖艳[yāo yàn, ㄧㄠ ㄧㄢˋ, / ] pretty and flirtatious, #30,599 [Add to Longdo]
冷艳[lěng yàn, ㄌㄥˇ ㄧㄢˋ, / ] cool elegant and magnificent, #31,332 [Add to Longdo]
吐艳[tǔ yàn, ㄊㄨˇ ㄧㄢˋ, / ] to burst into bloom, #55,391 [Add to Longdo]
艳情[yàn qíng, ㄧㄢˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] erotic, #86,125 [Add to Longdo]
竞艳[jìng yàn, ㄐㄧㄥˋ ㄧㄢˋ, / ] vying to be the most glamorous; each more gorgeous than the other; beauty contest, #123,297 [Add to Longdo]
艳诗[yàn shī, ㄧㄢˋ ㄕ, / ] erotic verse, #250,479 [Add to Longdo]
艳红色[yàn hóng sè, ㄧㄢˋ ㄏㄨㄥˊ ㄙㄜˋ, / ] crimson [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[えんや, enya] (adj-na) charming; bewitching; coquettish [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yeah, it's impressive.[CN] -嗯,十分令人驚. Trouble with the Curve (2012)
It's such a vivid color.[CN] -顏色多麼鮮啊 -騙子 Red Sky at Night (2010)
It's all very impressive.[CN] 十分令人驚. Trouble with the Curve (2012)
Shankar likes glamping.[CN] 史恩卡喜歡"營" Red Hot (2010)
Well, she's very pretty.[CN] 她可真是明照人啊 Miss Mystic Falls (2010)
"Glamping. " I like it.[CN] 營 我喜歡 Red Hot (2010)
¶ what's your all time high, as good as it gets ¶ iwriteherapoem every night we are apart.[CN] 但有如溫室里嬌的花朵 很動人 The Voice (2011)
You're a student from the sunny South while I'm a teacher from the snowy North.[JA] 君は南国の眩しい太陽の下で育った学生 你是南方陽下成長的學生 僕は雪の舞う北から海を渡ってきた教師 我是從飄雪的北方渡洋過海的老師 Cape No. 7 (2008)
thankyou. blakeshelton.[CN] 擂臺戰最動情的表演驚了導師們 The Voice (2011)
I miss the sunshine and the warm winds[JA] あの眩しい太陽が懐かしい熱い風が懐かしい 我懷念陽... 我懷念熱風... Cape No. 7 (2008)
What's so bad about bartending? She's not dancing on a pole.[CN] 在酒吧做怎麼了 又不是跳 Slow Night, So Long (2010)
Very beautiful.[CN] 驚四座 In Time (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top