ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

translucency

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -translucency-, *translucency*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา translucency มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *translucency*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
translucency[N] ความฝ้ามัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No translucency.ไม่มีความฝ้ามัว Earthling (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความใส[N] brightness, See also: clearness, limpidity, transparency, translucency, Syn. ความกระจ่าง, ความใสสะอาด, Example: ความใสของน้ำทำให้มองเห็นปลาทุกตัวที่ว่ายอยู่

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
translucency (n) trˈænzlˈuːsnsiː (t r a1 n z l uu1 s n s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchsichtigkeit {f}translucency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Translucence \Trans*lu"cence\, Translucency \Trans*lu"cen*cy\,
   n.
   The quality or state of being translucent; clearness; partial
   transparency. --Sir T. Browne.
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 translucency
   n 1: the quality of allowing light to pass diffusely [syn:
      {translucence}, {translucency}, {semitransparency}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top