ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prosperous

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prosperous-, *prosperous*, prosperou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prosperous(adj) ซึ่งประสบผลสำเร็จต่อเนื่อง, See also: ซึ่งเจริญรุ่งเรือง, มั่งคั่ง, Syn. flourishing, wealthy, Ant. needy, poor
prosperously(adv) โดยประสบผลสำเร็จต่อเนื่อง, Syn. successfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prosperous(พรอส'เพอเริส) adj. เจริญ, รุ่งเรือง, มั่งคั่ง, เฟื่องฟู, ประสบความสำเร็จ, มีผลดี., See also: prosperousness n., Syn. successful, thriving

English-Thai: Nontri Dictionary
prosperous(adj) เจริญ, รุ่งเรือง, มั่งคั่ง, ร่ำรวย, เฟื่องฟู

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Made in Havana, Cuba. Looking forward to a long and mutually prosperous association.เราจะร่วมงานกันด้วยดี Schindler's List (1993)
Looking prosperous there.ดูเจริญอาหารจังนะครับ Junior (1994)
Let's talk about the rich and prosperous Mr. Butch.ขอพูดคุยเกี่ยวกับความร่ำรวยและความเจริญรุ่งเรืองนายบุทช์ Pulp Fiction (1994)
If the High Priest was pure, he would emerge moments later and we'd have a prosperous year.ถ้าองค์มหาสมณะบริสุทธิ์ไร้ราคี ไม่นานเขาจะกลับออกมา และพวกเราก็จะมีปีที่รุ่งเรืองเฟื่องฟู Pi (1998)
To a long and prosperous marriage... of our two companies.สำหรับการสมรสที่ยั่งยืนและมั่งคั่ง ระหว่าง 2 บริษัท Wicker Park (2004)
To a long and prosperous marriage...สำหรับการสมรสที่ยั่งยืนและมั่งคั่ง... Wicker Park (2004)
Is blowing yourself up part of the prosperous future that god wants?การระเบิดตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของ อนาคตที่รุ่งเรืองที่พระเจ้าต้องการงั้นรึ? Minimal Loss (2008)
once on the ground, they will be afforded all America has to offer in return for what everyone hopes will be a prosperous exchange... there is no way that we had time to do a proper threat assessment.ในเรื่องพื้นฐานเรื่องหนึ่ง พวกเขาเสนอจะให้ความช่วยเหลือ แก่ชาวอเมริกาทุกคน เพื่อให้กลับคืนในสิ่งที่ทุกคน ได้ตั้งหวังเอาไว้ นั่นก็คือ การแลกเปลี่ยนความเจริญไพบูลย์... ไม่มีทางเสียหรอก เรายังพอมีเวลาประเมิน ภัยคุกคามได้ก่อน A Bright New Day (2009)
You eight are the most prosperous street dealers in Gotham.พวกแกทั้งแปด ซึ่งเป็นหัวเรือหลักของวงการยาเสพติดในก็อทแฮม Batman: Under the Red Hood (2010)
Up top had grown rich and prosperous while here, down below, we stole inverse-metal from up top to heat our homes and to survive risking everything, even our own lives.โลกด้านบนเต็มไปด้วย ความอุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรือง และเรา คนจากโลกข้างล่าง ต้องคอยขโมยจากพวกเขา เพื่อให้บ้านอบอุ่น และเพื่อความอยู่รอด Upside Down (2012)
To a prosperous 2003.สำหรับปี 2003 ที่รุ่งเรือง Legacy (2012)
And yes... for a united, prosperous Korea.-อีก 5 นาทีจะออกมาครับท่าน แต่.. -แต่อะไร? Olympus Has Fallen (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prosperousBest wishes for a happy and prosperous New Year.
prosperousFormerly this harbor was prosperous.
prosperousThat town looked prosperous.
prosperousThe guests wished the happy couple a long and prosperous life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไพโรจน์(adj) bright, See also: prosperous, brilliant, shining, Syn. รุ่งเรือง, สุกใส, รุ่งโรจน์
ฟุ้งเฟื่อง(adj) prosperous, Syn. เฟื่องฟุ้ง, Thai Definition: เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, (ใช้แก่สติปัญญา)
ภัทร(adj) good, See also: prosperous, excellent, Syn. เจริญ, ดี, ประเสริฐ, งาม, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นภัทรมหาราชาของชาวไทยทุกคน
รงรอง(adj) prosperous, Syn. รังรอง, รุ่งเรือง
รูจี(adj) prosperous, Syn. รุจี, รุ่งเรือง
ดาวรุ่ง(n) prosperous person, See also: person who rises in one's circle, Syn. ดาวเด่น, Example: เธอเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงมีอนาคตสดใสในวงการบันเทิง, Thai Definition: ผู้ที่ความเจริญรุ่งโรจน์
ธัญ(adj) wealthy, See also: prosperous, flourishing, moneyed, affluent, , Syn. มั่งมี, มั่งคั่ง, ร่ำรวย, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฟื่องฟู[feuangfū] (adj) EN: booming ; thriving ; prosperous ; flourishing  FR: prospère ; florissant
ฟุ้งเฟื่อง[fungfeūang] (adj) EN: prosperous
ภัทร[phatthra] (adj) EN: good ; prosperous ; excellent ; magnificent ; glorious ; auspicious  FR: bon ; beau ; charmant
รุ่งเรือง[rungreūang] (v) EN: shine ; prosper ; thrive ; become a success ; flourish ; progress ; be prosperous  FR: prospérer ; être florissant
ไสว[sawai] (adj) EN: prosperous ; flourishing ; thriving ; luxuriant ; plentiful  FR: florissant ; prospère
ฐานะดี[thāna dī] (adj) EN: well-to-do ; well-off ; prosperous
อุดมสมบูรณ์[udomsombūn] (adj) EN: abundant ; plentiful ; rich ; prosperous  FR: fertile ; abondant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
prosperous

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prosperous
prosperously

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wàng, ㄨㄤˋ, ] prosperous; flourishing; to prosper; to flourish #3,828 [Add to Longdo]
繁荣[fán róng, ㄈㄢˊ ㄖㄨㄥˊ,   /  ] prosperous; booming (economy) #4,627 [Add to Longdo]
富裕[fù yù, ㄈㄨˋ ㄩˋ,  ] prosperous; well-to-do; well-off #6,737 [Add to Longdo]
[chāng, ㄔㄤ, ] prosperous; flourish; surname Chang #9,476 [Add to Longdo]
[hēng, ㄏㄥ, ] prosperous #10,096 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] prosperous; splendid #13,383 [Add to Longdo]
兴旺[xīng wàng, ㄒㄧㄥ ㄨㄤˋ,   /  ] prosperous; thriving; to prosper; to flourish #17,796 [Add to Longdo]
兴隆[xīng lóng, ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ,   /  ] prosperous; thriving; flourishing #24,475 [Add to Longdo]
昌盛[chāng shèng, ㄔㄤ ㄕㄥˋ,  ] prosperous #43,014 [Add to Longdo]
繁盛[fán shèng, ㄈㄢˊ ㄕㄥˋ,  ] prosperous #45,572 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
盛ん[さかん, sakan] (adj-na) (1) popular; (2) prosperous; (3) enthusiastic; (4) (also written as 壮) energetic; vigorous; (P) #5,799 [Add to Longdo]
羽振りがいい;羽振りが良い;羽振りが好い[はぶりがいい;はぶりがよい(羽振りが良い), haburigaii ; haburigayoi ( haburi ga yoi )] (exp, adj-i) (See 羽振り, 羽振りのいい) influential; powerful; popular; prosperous (when modifying a noun); doing well [Add to Longdo]
羽振りのいい;羽振りの良い[はぶりのいい;はぶりのよい(羽振りの良い), haburinoii ; haburinoyoi ( haburi no yoi )] (adj-i) (See 羽振りがいい) powerful; influential; prosperous; popular [Add to Longdo]
栄えた時代[さかえたじだい, sakaetajidai] (n) prosperous age [Add to Longdo]
旺然[おうぜん, ouzen] (adv-to, adj-t) (arch) prosperous [Add to Longdo]
亨通[こうつう, koutsuu] (n) doing well; prosperous [Add to Longdo]
興国[こうこく, koukoku] (n, vs) (1) making a country prosperous; prosperous country; (2) Koukoku era (of the Southern Court) (1340.4.28-1346.12.8) [Add to Longdo]
好況[こうきょう, koukyou] (n) prosperous conditions; healthy economy; (P) [Add to Longdo]
浩然[こうぜん, kouzen] (n, adj-t, adv-to) (1) broadminded; magnanimous; (2) great and prosperous; vast [Add to Longdo]
時めく[ときめく, tokimeku] (v5k, vi) to be prosperous; to prosper; to flourish; to enjoy great prosperity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prosperous \Pros"per*ous\, a. [L. prosperus or prosper,
   originally, answering to hope; pro according to + the root of
   sperare to hope. See {Despair}.]
   1. Tending to prosperity; favoring; favorable; helpful.
    [1913 Webster]
 
       A happy passage and a prosperous wind. --Denham.
    [1913 Webster]
 
   2. Being prospered; advancing in the pursuit of anything
    desirable; making gain, or increase; thriving; successful;
    as, a prosperous voyage; a prosperous undertaking; a
    prosperous man or nation.
    [1913 Webster]
 
       By moderation either state to bear
       Prosperous or adverse.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Fortunate; successful; flourishing; thriving; favorable;
     auspicious; lucky. See {Fortunate}.
     [1913 Webster] -- {Pros"per*ous*ly}, adv. --
     {Pros"per*ous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prosperous
   adj 1: in fortunate circumstances financially; moderately rich;
       "they were comfortable or even wealthy by some
       standards"; "easy living"; "a prosperous family"; "his
       family is well-situated financially"; "well-to-do members
       of the community" [syn: {comfortable}, {easy},
       {prosperous}, {well-fixed}, {well-heeled}, {well-off},
       {well-situated}, {well-to-do}]
   2: very lively and profitable; "flourishing businesses"; "a
     palmy time for stockbrokers"; "a prosperous new business";
     "doing a roaring trade"; "a thriving tourist center"; "did a
     thriving business in orchids" [syn: {booming}, {flourishing},
     {palmy}, {prospering}, {prosperous}, {roaring}, {thriving}]
   3: marked by peace and prosperity; "a golden era"; "the halcyon
     days of the clipper trade" [syn: {golden}, {halcyon},
     {prosperous}]
   4: presaging or likely to bring good luck; "a favorable time to
     ask for a raise"; "lucky stars"; "a prosperous moment to make
     a decision" [syn: {golden}, {favorable}, {favourable},
     {lucky}, {prosperous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top