ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appoint

AH0 P OY1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appoint-, *appoint*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
appointment(n) 1. โองการ 2. การแต่งตั้ง, การกำหนด(วัน) 3. การนัดหมาย, การนัดพบ 4. การจัดเครื่องประดับ, เครื่องแต่ง(ห้อง), เครื่องแต่งตัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appoint(vi) จัด (วันเวลา, สถานที่), See also: นัดหมาย, Syn. decree
appoint(vt) จัดให้เหมาะ, Syn. furnish, outfit
appoint(vt) มอบหมาย, See also: กำหนดหน้าที่, แต่งตั้ง, Syn. name, elect, select, designate
appoint(vi) มอบหมาย, See also: กำหนดหน้าที่, แต่งตั้ง
appointed(adj) ที่ได้รับแต่งตั้ง, See also: ได้รับแต่งตั้ง, ที่ได้รับการแต่งตั้ง, Syn. selected, chosen, delegated
appointed(adj) ที่มีเครื่องตกแต่งพร้อม
appointee(n) ผู้ได้รับการแต่งตั้ง
appoint to(phrv) กำหนด (เวลา) สำหรับ, See also: ระบุ เวลา เพื่อ
appoint for(phrv) แต่งตั้งเป็น, See also: เลือกให้เป็น
appointment(n) การแต่งตั้ง, Syn. designation, election, nomination

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appoint(อะพอยทฺ') vt. แต่งตั้ง, ตั้งให้เป็น,
appointee(อะพอย'ที) n. ผู้ได้รับการแต่งตั้ง
appointive(อะพอย'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแต่งตั้ง (pertaining to appointment)
appointment(อะพอย'เมินทฺ) n. การแต่งตั้ง, ตำแหน่ง, การนัดพบ, เครื่องแต่งตัว, อุปกรณ์
disappoint(ดิสอะพอยทฺ') vt. ทำให้ผิดหวัง, ทำให้สูญเสียความหวัง, ทำให้เสียแผน., See also: disappointer n., Syn. fail
disappointed(ดิสอะพอย'ทิด) adj. เสียใจ, ผิดหวัง - disappointment (ดิสอะพอย'เมินทฺ) n. ความผิดหวัง, ความท้อแท้, ความเสียใจ, คนที่ทำให้ผิดหวัง, สิ่งที่ทำให้ผิดหวัง, Syn. discontent
well-appointed(เวล'อะพอย'ทิด) adj. ครบถ้วน

English-Thai: Nontri Dictionary
appoint(vt) แต่งตั้ง, กำหนด, มีโองการ, ออกคำสั่ง, นัดหมาย
appointer(n) ผู้แต่งตั้ง
appointment(n) การแต่งตั้ง, การกำหนด, การนัดหมาย, เครื่องแต่งตัว
disappoint(vt) ทำให้หมดหวัง, ทำให้หมดกำลังใจ, ทำให้ผิดหวัง, ทำให้เสียแผน
disappointment(n) ความเสียใจ, ความหมดหวัง, ความผิดหวัง, ความท้อแท้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
appointee, politicalผู้ได้รับแต่งตั้งทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appointmentการแต่งตั้ง [ ดู nomination ๑ ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appointmentการแต่งตั้ง, การตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appointment of controller of propertyการตั้งผู้ปกครองทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appointment pro hac viceการแต่งตั้งเฉพาะกิจการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appointment, permanentการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งถาวร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appointment, politicalการแต่งตั้งทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appointment, probationalการแต่งตั้งให้ทดลองปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appointment, provisionalการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appointment, temporaryการแต่งตั้งชั่วคราว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appointments and Schedulesการนัดหมายและกำหนดการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, the first man ever to appoint a black sheriff!ชายคนแรกผู้แต่งตั้่งนายอำเภอผิวดำ คิดดูสิ... Blazing Saddles (1974)
So they can appoint a sheriff that's blacker than any Indian!เพื่อที่จะได้มีนายอำเภอ ที่ดำยิ่งกว่าพวกมันงั้่นรึ Blazing Saddles (1974)
Who did he appoint him?ทำไมเค้าต้องมอบหมายให้มัน? Frontier(s) (2007)
And my advice to you is to appoint Nathan Petrelli the junior senator from the state of New York.และฉันก็แนะนำให้คุณนัดกับเนธาน เพรทเทรลลี่ วุฒิสมาชิกหนุ่มแห่งนิวยอร์ค Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
When their enemies were at the gates the Romans would suspend democracy and appoint one man to protect the city.ตอนที่ศัตรูมาถึงประตูเมือง โรมันเลิกใช้ประชาธิปไตย แล้วให้คนๆนึงปกป้องเมือง The Dark Knight (2008)
I'm going to appoint a field officer to take direct command.เรากำลังจัดตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับคำสั่งโดยตรง District 9 (2009)
I hereby irrevocably appoint you chairman and CEO of Stark Industries, effective immediately.ผมขอแต่งตั้งคุณอย่างเป็นทางการ คุณคือ ประธาน และ CEO ของบริษัท สตาร์ก คนใหม่ Iron Man 2 (2010)
This meeting is to appoint a new leader that will lead the action school next year.การประชุมครั้งนี้เพื่อ แต่งตั้งผู้นำคนใหม่ซึ่งจะเป็นผู้นำของแอ็คชั่นสคูลในปีหน้า Episode #1.12 (2010)
Then I appoint you as our Head of Maintenance.ถ้าอย่างนั้น ตั้งแต่นี้ไป เธอถูกแต่งตั้ง ให้เป็นผู้ดูแลโรงเรียนแอ๊คชั่น Episode #1.7 (2010)
I need to set up a trust, appoint a guardian.ฉันจำเป็นที่ต้องตั้งผู้จัดการทรัพย์สิน, แต่งตั้งผู้ปกครอง Bombshells (2011)
I'll commence the vote to appoint Raymond Jarvis as acting President.ผมจะเริ่มการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งเรย์มอนด์ จาวิส ให้ดำรงตำแหน่งปธน. Us or Them (2011)
The 25th Amendment clearly states that in the event that the President becomes incapacitated, the cabinet must appoint the V.P. to acting President...ญัตติที่ 25 กล่าวว่า เมื่อประธานาธิบดีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ครม.ต้องแต่งตั้งให้รองปธน.ดำรงตำแหน่งปธน. Strain (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appointA morning appointment is better for me.
appointAn afternoon appointment is more convenient for me.
appointAny student who wishes to review his grades may make an appointment with the college dean.
appointA sudden illness forced her to cancel her appointment.
appointBe punctual for appointments, otherwise you'll lose face.
appointBe sure to come here by the appointed time.
appointBut I have an appointment with my client tomorrow.
appointCan I make an appointment?
appointCircumstances forced us to cancel our appointment.
appointCould I change my appointment to 10:30 am?
appointDo not fail to come here by the appointed time.
appointDon't fail to come here by the appointed time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้แต่งตั้ง(n) appointer, See also: authority, Syn. คนแต่งตั้ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีอำนาจกำหนดให้ผู้อื่นอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น
หมายตัว(v) appoint someone, See also: designate someone, Example: คณะกรรมการหมายตัวผู้ที่จะได้รับตำแหน่งไว้แล้ว, Thai Definition: กำหนดตัวไว้
ตั้งแต่ง(v) appoint, See also: designate, commit, promote, Syn. ยกขึ้น, สถาปนา
แต่งตั้ง(v) appoint, See also: name, Syn. ตั้ง, แต่ง, ตั้งแต่ง, Ant. ถอดถอน, Example: ล่าสุดทางกระทรวงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมา เพื่อผู้เป็นประสานงานศึกษาเรื่องราวและลู่ทางของโครงการนี้, Thai Definition: จัดให้เข้าประจำหน้าที่, มอบตำแหน่งให้, ยกย่องขึ้น
บรรจุ(v) appoint, See also: assign, put in a suitable position, Syn. บรรจุตำแหน่ง, ตั้ง, Ant. ปลดออก, ถอดออกจากตำแหน่ง, Example: หัวหน้าบรรจุสาวสวยที่มาสมัครงานใหม่ในตำแหน่งเลขานุการส่วนตัวทันที, Thai Definition: จัดให้เข้าประจำหน้าที่หรือตำแหน่ง
รังสฤษฏ์(v) appoint, See also: delegate, Syn. รังสรรค์, แต่งตั้ง
รังสรรค์(v) appoint, See also: delegate, Syn. รังสฤษฏ์, แต่งตั้ง
การนัด(n) appointment, See also: assignation, date, tryst, engagement, meeting, Syn. การนัดพบ, การนัดหมาย, การกำหนด(เวลา), Example: การนัดหมายต้องเลื่อนไปเพราะรถติดมาก, Thai Definition: การตกลงเวลาและสถานที่เพื่อพบปะหรือทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน
นัด(n) appointment, Syn. นัดหมาย, Example: พนักงานขายที่ดีต้องไปตามนัดทุกครั้ง, Thai Definition: การกำหนดตกลงว่าจะพบปะกัน
เวลานัดหมาย(n) appointed time, Example: อีก 15 นาทีก็จะถึงเวลานัดหมายแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจุ[banju] (v) EN: put in a suitable position ; appoint ; occupy ; assign  FR: occuper
ได้รับแต่งตั้ง[dāirap taengtang] (v, exp) EN: get appointed ; be appointed  FR: être nommé
ฝากหน้าที่[fāk nāthī] (v, exp) EN: appoint one's successor
กำหนด[kamnot] (v) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; assign ; appoint ; allocate  FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; allouer
การกำหนด[kān kamnot] (n) EN: allocation ; enactment ; appointment  FR: attribution [ f ]
การนัด[kān nat] (n) EN: appointment ; assignation ; date ; tryst ; engagement ; meeting  FR: rendez-vous [ m ]
การนัดหมาย[kān nat māi] (n) EN: appointment  FR: rendez-vous [ m ]
การแต่งตั้ง[kān taengtang] (n) EN: appointment  FR: nomination [ f ]
ค่าจ้าง[khājāng] (n) EN: wage ; wages ; pay ; hire ; compensation ; salary ; payment ; stipend  FR: salaire [ m ] ; paie [ f ] ; paye [ f ] ; traitement [ m ] ; appointements [ mpl ]
ความผิดหวัง[khwām phitwang] (n) EN: disappointment  FR: déception [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
APPOINT AH0 P OY1 N T
APPOINTS AH0 P OY1 N T S
APPOINTED AH0 P OY1 N T IH0 D
APPOINTEE AH0 P OY0 N T IY1
APPOINTEE AH0 P OY1 N T IY0
APPOINTED AH0 P OY1 N T AH0 D
APPOINTEES AH0 P OY1 N T IY0 Z
APPOINTING AH0 P OY1 N T IH0 NG
APPOINTIVE AH0 P OY1 N T IH0 V
APPOINTEES AH0 P OY0 N T IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appoint (v) ˈəpˈɔɪnt (@1 p oi1 n t)
appoints (v) ˈəpˈɔɪnts (@1 p oi1 n t s)
appointed (v) ˈəpˈɔɪntɪd (@1 p oi1 n t i d)
appointee (n) ˈəpɔɪntˈiː (@1 p oi n t ii1)
appointees (n) ˈəpɔɪntˈiːz (@1 p oi n t ii1 z)
appointing (v) ˈəpˈɔɪntɪŋ (@1 p oi1 n t i ng)
appointment (n) ˈəpˈɔɪntmənt (@1 p oi1 n t m @ n t)
appointments (n) ˈəpˈɔɪntmənts (@1 p oi1 n t m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuē, ㄩㄝ, / ] appointment; agreement; to arrange; to restrict; approximately, #560 [Add to Longdo]
指定[zhǐ dìng, ㄓˇ ㄉㄧㄥˋ, ] appoint; designated, #4,156 [Add to Longdo]
约会[yuē huì, ㄩㄝ ㄏㄨㄟˋ, / ] appointment; engagement, #6,928 [Add to Longdo]
委任[wěi rèn, ㄨㄟˇ ㄖㄣˋ, ] appoint, #25,077 [Add to Longdo]
任事[rèn shì, ㄖㄣˋ ㄕˋ, ] appointment to an important post [Add to Longdo]
受任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, ] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任 [Add to Longdo]
授任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, ] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっかり[gakkari] (adv, n, vs, adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P) [Add to Longdo]
ころっと[korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly [Add to Longdo]
やれやれ[yareyare] (int) exclamation of relief or disappointment; (P) [Add to Longdo]
アポ[apo] (n) (abbr) appointment [Add to Longdo]
アポインテシステム[apointeshisutemu] (n) (abbr) appointment system [Add to Longdo]
アポインテメントシステム[apointementoshisutemu] (n) appointment system [Add to Longdo]
アポイント[apointo] (n) (abbr) (See アポイントメント) appointment [Add to Longdo]
アポイントメント[apointomento] (n) appointment [Add to Longdo]
アポトリテル[apotoriteru] (n) telephone call made to get an appointment [Add to Longdo]
ガーン[ga-n] (int) (m-sl) sound effect for shock (usu. the disappointing kind) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
指定[してい, shitei] designation (vs), appointment, phrase [Add to Longdo]
予約[よやく, yoyaku] reservation (vs) (a-no), appointment, preliminary agreement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appoint \Ap*point"\ ([a^]p*point"), v. t. [imp. & p. p.
   {Appointed}; p. pr. & vb. n. {Appointing}.] [OE. appointen,
   apointen, OF. apointier to prepare, arrange, lean, place, F.
   appointer to give a salary, refer a cause, fr. LL. appunctare
   to bring back to the point, restore, to fix the point in a
   controversy, or the points in an agreement; L. ad + punctum a
   point. See {Point}.]
   1. To fix with power or firmness; to establish; to mark out.
    [1913 Webster]
 
       When he appointed the foundations of the earth.
                          --Prov. viii.
                          29.
    [1913 Webster]
 
   2. To fix by a decree, order, command, resolve, decision, or
    mutual agreement; to constitute; to ordain; to prescribe;
    to fix the time and place of.
    [1913 Webster]
 
       Thy servants are ready to do whatsoever my lord the
       king shall appoint.          --2 Sam. xv.
                          15.
    [1913 Webster]
 
       He hath appointed a day, in the which he will judge
       the world in righteousness.      --Acts xvii.
                          31.
    [1913 Webster]
 
       Say that the emperor request a parley . . . and
       appoint the meeting.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To assign, designate, or set apart by authority.
    [1913 Webster]
 
       Aaron and his shall go in, and appoint them every
       one to his service.          --Num. iv. 19.
    [1913 Webster]
 
       These were cities appointed for all the children of
       Israel, and for the stranger that sojourneth among
       them.                 --Josh. xx. 9.
    [1913 Webster]
 
   4. To furnish in all points; to provide with everything
    necessary by way of equipment; to equip; to fit out.
    [1913 Webster]
 
       The English, being well appointed, did so entertain
       them that their ships departed terribly torn.
                          --Hayward.
    [1913 Webster]
 
   5. To point at by way, or for the purpose, of censure or
    commendation; to arraign. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Appoint not heavenly disposition.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. (Law) To direct, designate, or limit; to make or direct a
    new disposition of, by virtue of a power contained in a
    conveyance; -- said of an estate already conveyed.
    --Burrill. Kent.
    [1913 Webster]
 
   {To appoint one's self}, to resolve. [Obs.] --Crowley.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appoint \Ap*point"\ ([a^]p*point"), v. i.
   To ordain; to determine; to arrange.
   [1913 Webster]
 
      For the Lord had appointed to defeat the good counsel
      of Ahithophel.              --2 Sam. xvii.
                          14.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appoint
   v 1: create and charge with a task or function; "nominate a
      committee" [syn: {appoint}, {name}, {nominate},
      {constitute}]
   2: assign a duty, responsibility or obligation to; "He was
     appointed deputy manager"; "She was charged with supervising
     the creation of a concordance" [syn: {appoint}, {charge}]
   3: furnish; "a beautifully appointed house"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top