ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ค่าจ้าง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค่าจ้าง-, *ค่าจ้าง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าจ้าง(n) wage, See also: pay, hire, compensation, salary, payment, stipend, Syn. ค่าแรง, ค่าตอบแทน, Example: ลูกจ้างที่นี่ได้รับค่าจ้างเดือนละไม่เกิน 1, 500 บาท โดยไม่มีสวัสดิการและเงินประกันชีวิตสำหรับครอบครัว
ค่าจ้างขั้นต่ำ(n) minimum wage, Example: คนงานทุกคนต้องได้รับค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 180 บาทต่อวัน, Thai Definition: เงินตอบแทนขั้นต่ำสุดที่ผู้รับจ้างจะได้รับ
ค่าจ้างรายเดือน(n) salary, See also: income, wage, earnings, Syn. เงินเดือน, Example: โรงงานนี้จ่ายเงินเป็นค่าจ้างรายเดือนให้กับคนงาน, Count Unit: บาท, Thai Definition: เงินค่าตอบแทนการทำงานที่กำหนดให้เป็นรายเดือน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่าจ้างน. เงินทุกประเภทและผลประโยชน์อย่างอื่นที่นายจ้างจ่ายหรือให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการทำงาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wage; wagesค่าจ้าง, ค่าจ้างแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wages; wageค่าจ้าง, ค่าจ้างแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wage; wagesค่าจ้าง, สินจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wages; wageค่าจ้าง, สินจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
minimum wageค่าจ้างขั้นต่ำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minimum wageค่าจ้างขั้นต่ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wage, minimumค่าจ้างขั้นต่ำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wage, minimumค่าจ้างขั้นต่ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nominal wagesค่าจ้างตามตัวเลข, ค่าจ้างแต่ในนาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
living wageค่าจ้างประทังชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural wageค่าจ้างในภาคเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural wagesค่าจ้างทางการเกษตร [TU Subject Heading]
Minimum wageค่าจ้างขั้นต่ำ [TU Subject Heading]
Wagesค่าจ้าง [TU Subject Heading]
Direct wagesค่าจ้างทางตรง [การบัญชี]
Hireค่าจ้าง, ให้เช่า [การบัญชี]
Wageค่าจ้าง [การบัญชี]
Earnings, Relativeค่าจ้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Working hours, wage cuts, the synthetic food, the quality of the sawdust in the bread.เวลาทำงาน การลดค่าจ้าง อาหารสังเคาะห์ที่ไม่มีคุณภาพ โดยใส่ขี้เลื่อยในขนมปัง The Great Dictator (1940)
Oh, yes, all the servants get an extra week's wages, too.- ครับ พวกคนรับใช้ก็ได้ค่าจ้างพิเศษเพิ่มด้วย Rebecca (1940)
But you know the pity is when I'm paid I always follow my Job through.แต่มันน่าเสียดาย ฉันรับค่าจ้างมา... ...ฉันก็ต้องทำงานของฉัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I said I would, if the pay was goodฉันบอกว่าฉันจะ, ถ้าค่าจ้างคือสิ่งที่ดี Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
- I ain't being' paid at all! - Paid?-กูไม่เห็นได้ค่าจ้างเลย Day of the Dead (1985)
Send me his salary.ส่งค่าจ้างของเขามาให้ฉัน An American Tail (1986)
Pick up my paycheck and get out.ผมถูกไล่ออก รีบไปรับค่าจ้าง แล้วออกจากที่นี่ให้ไว. Mannequin (1987)
Let the new guy do it.-ค่าจ้างไง Big (1988)
And don't ask how much it pays.และอย่าถามว่าจะได้ค่าจ้างเท่าไหร่. Cinema Paradiso (1988)
Poles you pay wages.พวกโปลรับค่าจ้าง... Schindler's List (1993)
He went under, and now some fucking Korean owns it... who fired these guys and is making a killing... because he hired 40 fucking border jumpers.เขาลงไปใต้ และตอนนี้ / กลายเป็นไอเกาหลีที่เป็นเจ้าของมัน... คนที่ยิงคนพวกนั้น / และทำให้เกิดอาชญากรรม... เพราะเขาให้ค่าจ้าง พวกต่างด้าวกว่า 40 ชีวิต American History X (1998)
I do bugger all most days. Getting paid to sun-bake.ผมทำงานหาตังค์ตลอดวัน ได้ค่าจ้างมาให้พระอาทิตย์อบที่นี่ Brokedown Palace (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าจ้าง[khājāng] (n) EN: wage ; wages ; pay ; hire ; compensation ; salary ; payment ; stipend  FR: salaire [ m ] ; paie [ f ] ; paye [ f ] ; traitement [ m ] ; appointements [ mpl ]
ค่าจ้างขั้นต่ำ[khājāng khantam] (n, exp) EN: minimum wage  FR: salaire miminum [ m ] ; smic [ m ]
ค่าจ้างขั้นต่ำสุด[khājāng khantam sut] (n, exp) EN: minimum wage
ค่าจ้างขั้นพื้นฐาน[khājāng khanpheūnthān] (n, exp) EN: basic wage  FR: salaire de base [ m ]
ค่าจ้างพื้นฐาน[khājāng pheūnthān] (n, exp) EN: basic wage  FR: salaire de base [ m ]
ค่าจ้างรายชั่วโมง[khājāng rāichūamōng] (n, exp) EN: hourly wage  FR: salaire horaire [ m ]
ค่าจ้างรายวัน[khājāng rāiwan] (n, exp) EN: daily wage  FR: salaire journalier [ m ]
ค่าจ้างรายสัปดาห์[khājāng rāisapdā] (n, exp) EN: weekly wage  FR: salaire hebdomadaire [ m ]
ค่าจ้างรายเดือน[khājāng rāideūoen] (n, exp) EN: monthly wage ; salary ; income ; wage ; earnings  FR: salaire mensuel [ m ] ; revenu mensuel [ m ]
ค่าจ้างสมกับงาน[khājāng som kap ngān] (n, exp) EN: fair wages

English-Thai: Longdo Dictionary
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paycheck(n) เช็คเงินค่าจ้าง, See also: ค่าจ้าง, Syn. income, wage, earnings
remuneration(n) ค่าจ้าง, See also: ค่าตอบแทน, Syn. income, salary, wages
salary(n) เงินเดือน, See also: ค่าจ้างรายเดือน, Syn. wage, wages
stipend(n) เงินเดือน, See also: ค่าจ้าง, เงินค่าครองชีพ, Syn. allowance, salary, wage
time(n) ค่าจ้าง
wage(n) ค่าจ้าง, See also: ค่าแรง, Syn. emolument, pay, salary, wages

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blood moneyn. เงินค่าจ้างที่จ่ายให้กับฆาตกร เงินทึ่จ่ายให้กับญาติผู้ที่ถูกฆาตกรรม
dead horsen. หนี้เก่า, ค่าจ้างจ่ายทดลองล่วงหน้า
earned incomen. เงินรายได้จากค่าจ้าง เงินเดือนหรืออื่น ๆ (ไม่ใช่จากดอกเบี้ย)
earning(เอิร์น'นิง) n. การหารายได้, การหามา., See also: earnings รายได้, ค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร
fringe benefitn. ผลประโยชน์นอกเหนือจากเงินค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้าง
hire(ไฮ'เออะ) vt., n. (การ) เช่า, จ้าง, ว่าจ้าง, ให้เช่า, ออกเที่ยวรับจ้าง, จ่ายเงินค่าจ้าง. -Phr. (for hire ให้เช่า), See also: hirable, hireable adj. hirer n.
nominal wagesค่าจ้างเป็นเงิน
pay(เพ) vi., vt. จ่าย, ชำระ, ทายางกันซึม n. ค่าจ้าง., See also: payee n. payer n. payment n.
paycheckn. เช็คเงินค่าจ้าง, ค่าจ้าง
paydayn. วันจ่ายเงินเดือน, วันจ่ายเงิน, ค่าจ้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
earnings(n) ค่าจ้าง, เงินเดือน, รายได้, ผลกำไร
hire(n) ค่าจ้าง, ค่าเช่า, การเช่า, การจ้าง
pay(n) ค่าตอบแทน, ค่าจ้าง, เงินเดือน
premium(n) เงินค่าธรรมเนียม, เงินประกันภัย, เงินรางวัล, ค่าจ้าง
remunerate(vt) ให้ค่าจ้าง, ให้รางวัล, ตอบแทน, ชดเชย
remuneration(n) ค่าจ้าง, รางวัล, รายได้, สินน้ำใจ, ค่าตอบแทน
retainer(n) ผู้ติดตาม, ค่าจ้าง, คนใช้, บริวาร
stipend(n) ค่าจ้าง, เงินเดือน, เงินค่าครองชีพ
wage(n) ค่าจ้าง, ค่าแรง, ผลแห่งกรรม, เวร

German-Thai: Longdo Dictionary
zahlen(vt) |zahlte, hat gezahlt| จ่ายเงิน, ให้เงินค่าจ้าง
Gehalt(n) |das, pl. Gehälter| เงินเดือน, ค่าจ้างต่อเดือน เช่น In Deutschland erhält man normalerweise ein höheres Gehalt als in Thailand.
ehrenamtlich(adj) ซึ่งเกิดจากการทำงานให้โดยไม่ได้รับผลตอบแทน ยินดีช่วยทำงานโดยไม่มีค่าจ้างตอบแทน เช่น Es können jedoch nicht alle sozialen Aufgaben ehrenamtlich organisiert werden., See also: freiwillig

French-Thai: Longdo Dictionary
travail(n) |m, pl. travaux| งาน เช่น travail au noir งานที่ผิดกฎหมายหรืองานที่มีการรับค่าจ้างโดยไม่ได้เสียภาษี, Syn. boulot
salaire(n) |m| เงินเดือน, ค่าจ้าง เช่น Le salaire minimum est fixé par le gouvernement du Québec., Syn. la paie

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top