Search result for

decree

(75 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decree-, *decree*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decree[N] พระราชกฤษฎีกา, See also: กฎ, ข้อบังคับ, พระราชกฤษฎีกา, คำพิพากษา, Syn. command, dictum, edict, order, proclaimation
decree[VI] พิพากษา, See also: ตัดสินชี้ขาด, ตัดสิน, บัญชา, Syn. command, proclaim, order
decree[VT] พิพากษา, See also: ตัดสินชี้ขาด, ตัดสิน, บัญชา, Syn. command, proclaim, order
decree absolute[N] คำสั่งศาลให้หย่า, See also: คำพิพากษาให้หย่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decree(ดีครี') n. คำสั่ง,คำบัญชา,คำพิพากษา,พระราชกฤษฎีกา,ประกาศิตของสวรรค์ v. สั่ง,บัญชา,พิพากษา,ประกาศใช้กฎหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
decree(n) กฎ,พระราชกฤษฎีกา,คำสั่ง,คำบัญชา,ประกาศิต,คำพิพากษา
decree(vt) ประกาศพระราชกฤษฎีกา,สั่ง,บัญชา,พิพากษา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decree๑. กฤษฎีกา๒. คำสั่งของศาล (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
decree๑. กฤษฎีกา๒. คำสั่งของศาล (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decree absoluteคำสั่งเด็ดขาดของศาลให้การสมรสสิ้นสุดลง (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decree nisiคำสั่งเฉพาะกาลของศาลให้การสมรสสิ้นสุดลง (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decree of divorceคำสั่งศาลให้หย่า [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
decree of nullityคำสั่งศาลให้เพิกถอนการสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Decree, Emergencyพระราชกำหนด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Decree, Emergencyพระราชกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Decree, Royalพระราชกฤษฎีกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Decree, Royalพระราชกฤษฎีกา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
decree nisiคำสั่งศาลที่ัยังไม่ถึงที่สุด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll issue a decree that looters will be executed.ข้าจะออกคำสั่งสำหรับผู้ที่ปล้นคนอื่นจะถูกทำโทษ The Labyrinth of Gedref (2008)
Even if I wanted to help you, access to the archives is only by written decree by the curator on the Board of Vatican Librarians.แม้ว่าฉันต้องการที่จะช่วยให้คุณ, การเข้าถึงข้อมูลที่เก็บถาวรให้โดยบัญชาของ โดยผู้ดูแลระบบ librarians และวาติกัน. Angels & Demons (2009)
Etiquette decrees that royalty should be greeted by the official host, in this case, the King.ไม่ตลกเลยนะ The King's Speech (2010)
Once your parents decide how they're Gonna think of someone, it's royal decree--พ่อแม่คุณ เหมือนพิพากษาผมไปแล้ว To Kill a Mocking Girl (2010)
By Uther's decree, I can go no further. I'm sorry, Gwaine.ตามกฏของอูเธอร์ ข้าไป มากกว่านี้ไม่ได้ ขอโทษด้วย เกวน The Eye of the Phoenix (2010)
Right after we're born, Zeus decreed that the gods could not have physical contact with their mortal offspring.พอเราเกิดมาปุ๊บ เซอุส\ ประกาศว่า ห้ามให้เทพทั้งหลาย เจอลูกครึ่งเทพของพวกเขา Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
In this decree, arrest Ningมีพระราชกฤษฎีกาให้จับกุมองค์ชายหนิง 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
How to have a decree?มีพระราชกฤษฎีกาหรือไม่? 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Even nature decrees that we be close together.แม้เป้าหมาย ต้องการให้เราอยู่ด้วยกัน Happy Feet Two (2011)
She's so gullible, I could convince her that by royal decree, I'd made her being with me the law of the land.ยัยนั่นรู้สึกผิดง่าย กล่อมนิดเดียว ด้วยดีกรีราชินี เธอต้องมาคบกับฉันแน่ มันของตายอยู่แล้ว Born This Way (2011)
I have an official decree from the Ash.ฉันมีคำสั่งมาจากดิแอชด้วยนะ Mirror, Mirror (2011)
And the spell decreed that the tree that gave us life could also take it away.และคาถานั่นก็ได้ชี้ขาดชะตาเรา นั่นคือต้นไม้ที่ให้ชีวิตแก่พวกเรา ก็ยังสามารถพรากชีวิตจากพวกเราไปได้เช่นกัน Ordinary People (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decreeHe was decreed to pay the fine.
decreeI need to escape from this decree.
decreeThe court decreed that she should pay the fine.
decreeThe court decreed that the charge be paid.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรากฎหมาย[V] enact, See also: decree, Syn. ออกกฎหมาย, ออกพระราชบัญญัติ, ออกพระราชกฤษฎีกา, ออกพระราชกำหนด, Example: เทศบาลเมืองอเล็คซานเดรียตรากฎหมายเกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัยใหม่, Thai definition: สร้างกฎหมายขึ้นใช้ในสังคม
นิยม[N] decree, See also: order, decide, appoint, Syn. การกำหนด, การตั้งกฎเกณฑ์, แบบ
กฤษฎีกา[N] decree, See also: royal decree, Syn. กติกา, พระราชกฤษฏีกา, Example: รัฐบาลกำลังร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่, Thai definition: บทกฎหมายซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้น เพื่อใช้ในการบริหาร เรียกว่า พระราชกฤษฎีกา
กำหนดกฎเกณฑ์[N] regulation, See also: decree, rule, law, Syn. กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ, ข้อกำหนด, Example: การที่สังคมได้มีกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญญัติ[n.] (banyat) EN: regulation ; act ; law ; decree ; regulation   FR: décret [m] ; loi [f] ; règle [f] ; ordonnance [f]
บัญญัติ[v.] (banyat) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate   FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
กำหนดกฎเกณฑ์[n. exp.] (kamnot kotkēn) EN: regulation ; decree ; rule ; law   FR: décret [m] ; loi [f] ; règle [f] ; règlement [m]
คำสั่งศาล[n. exp.] (khamsang sān) EN: writ ; ruling ; decree ; court order   FR: décison judiciaire [f] ; acte judiciaire [m] ; injonction [f]
กฎ[n.] (kot) EN: law ; rule ; regulation ; edict ; enactment ; ordinance ; decree ; statute ; principle   FR: loi [f] ; arrêté [m] ; règle [f] ; règlement [m] ; décret [m] ; principe [m]
กฤษฎีกา[n.] (kritsadīkā) EN: decree ; ordinance ; edict ; royal decree   FR: décret [m] ; ordonance [f] ; édit [m]
โองการ[n.] (ōngkān) EN: sacred command ; royal edict ; royal decree   FR: ordre du roi [m]
พระราชกำหนด[n.] (phrarātchakamnot) EN: royal act ; royal enactment ; royal emergency decree ; emergency decree   
ราชทัณฑ์[n.] (rātchathan) EN: punishment by royal decree ; penalty imposed by the king   
โทษหลวง[n. exp.] (thōt lūang) EN: punishment by royal decree   

CMU English Pronouncing Dictionary
DECREE    D IH0 K R IY1
DECREED    D IH0 K R IY1 D
DECREES    D IH0 K R IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decree    (v) (d i1 k r ii1)
decreed    (v) (d i1 k r ii1 d)
decrees    (v) (d i1 k r ii1 z)
decreeing    (v) (d i1 k r ii1 i ng)
decree nisi    (n) - (d i1 k r ii2 - n ai1 s ai)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dekret {n} | Dekrete {pl}decree | decrees [Add to Longdo]
Maulkorberlass {m}decree muzzling freedom of speech [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪令[あくれい, akurei] (n) bad decree [Add to Longdo]
易姓革命[えきせいかくめい, ekiseikakumei] (n) revolution (change of dynasty) decreed by Heaven when the incumbent emperor is found lacking in moral virtue (old Chinese political thought) [Add to Longdo]
院宣[いんぜん;いんせん, inzen ; insen] (n) imperial command (decree); decree of cloistered emperor [Add to Longdo]
王法[おうほう, ouhou] (n) royal decree [Add to Longdo]
[さく, saku] (n) (1) new moon; (2) first day of the lunar month; (3) (in ancient China) next year's calendar and decrees (distributed by the Emperor at year's end) [Add to Longdo]
詔書[しょうしょ, shousho] (n) imperial edict; decree; (P) [Add to Longdo]
詔勅[しょうちょく, shouchoku] (n) imperial edict; decree [Add to Longdo]
上意[じょうい, joui] (n) will or decree (esp. of shogun); emperor's wishes [Add to Longdo]
大統領布告[だいとうりょうふこく, daitouryoufukoku] (n) presidential decree; presidential proclamation [Add to Longdo]
勅(P);詔(P)[ちょく(勅)(P);みことのり(P), choku ( choku )(P); mikotonori (P)] (n) imperial decree; imperial edict; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功令[gōng lìng, ㄍㄨㄥ ㄌㄧㄥˋ, ] decree [Add to Longdo]
旨意[zhǐ yì, ㄓˇ ㄧˋ, ] decree; order [Add to Longdo]
法令[fǎ lìng, ㄈㄚˇ ㄌㄧㄥˋ, ] decree; ordinance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decree \De*cree"\, v. t. [imp. & p. p. {Decreed}; p. pr. & vb.
   n. {Decreeing}.]
   1. To determine judicially by authority, or by decree; to
    constitute by edict; to appoint by decree or law; to
    determine; to order; to ordain; as, a court decrees a
    restoration of property.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt also decree a thing, and it shall be
       established unto thee.        --Job xxii.
                          28.
    [1913 Webster]
 
   2. To ordain by fate.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decree \De*cree"\, n. [OE. decre, F. d['e]cret, fr. L. decretum,
   neut. decretus, p. p. of decernere to decide; de- + cernere
   to decide. See {Certain}, and cf. {Decreet}, {Decretal}.]
   1. An order from one having authority, deciding what is to be
    done by a subordinate; also, a determination by one having
    power, deciding what is to be done or to take place;
    edict, law; authoritative ru?? decision. "The decrees of
    Venice." --Sh???.
    [1913 Webster]
 
       There went out a decree from C[ae]sar Augustus that
       all the world should be taxed.    --Luke ii. 1.
    [1913 Webster]
 
       Poor hand, why quiverest thou at this decree?
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) A decision, order, or sentence, given in a cause by a
      court of equity or admiralty.
    (b) A determination or judgment of an umpire on a case
      submitted to him. --Brande.
      [1913 Webster]
 
   3. (Eccl.) An edict or law made by a council for regulating
    any business within their jurisdiction; as, the decrees of
    ecclesiastical councils.
 
   Syn: Law; regulation; edict; ordinance. See {Law}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decree \De*cree"\, v. i.
   To make decrees; -- used absolutely.
   [1913 Webster]
 
      Father eternal! thine is to decree;
      Mine, both in heaven and earth to do thy will.
                          --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decree
   n 1: a legally binding command or decision entered on the court
      record (as if issued by a court or judge); "a friend in New
      Mexico said that the order caused no trouble out there"
      [syn: {decree}, {edict}, {fiat}, {order}, {rescript}]
   v 1: issue a decree; "The King only can decree"
   2: decide with authority; "The King decreed that all firstborn
     males should be killed" [syn: {rule}, {decree}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top