ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decree

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decree-, *decree*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decree(n) พระราชกฤษฎีกา, See also: กฎ, ข้อบังคับ, พระราชกฤษฎีกา, คำพิพากษา, Syn. command, dictum, edict, order, proclaimation
decree(vi) พิพากษา, See also: ตัดสินชี้ขาด, ตัดสิน, บัญชา, Syn. command, proclaim, order
decree(vt) พิพากษา, See also: ตัดสินชี้ขาด, ตัดสิน, บัญชา, Syn. command, proclaim, order
decree absolute(n) คำสั่งศาลให้หย่า, See also: คำพิพากษาให้หย่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decree(ดีครี') n. คำสั่ง, คำบัญชา, คำพิพากษา, พระราชกฤษฎีกา, ประกาศิตของสวรรค์ v. สั่ง, บัญชา, พิพากษา, ประกาศใช้กฎหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
decree(n) กฎ, พระราชกฤษฎีกา, คำสั่ง, คำบัญชา, ประกาศิต, คำพิพากษา
decree(vt) ประกาศพระราชกฤษฎีกา, สั่ง, บัญชา, พิพากษา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decree๑. กฤษฎีกา๒. คำสั่งของศาล (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
decree๑. กฤษฎีกา๒. คำสั่งของศาล (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decree absoluteคำสั่งเด็ดขาดของศาลให้การสมรสสิ้นสุดลง (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decree nisiคำสั่งเฉพาะกาลของศาลให้การสมรสสิ้นสุดลง (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decree of divorceคำสั่งศาลให้หย่า [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
decree of nullityคำสั่งศาลให้เพิกถอนการสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Decree, Emergencyพระราชกำหนด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Decree, Emergencyพระราชกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Decree, Royalพระราชกฤษฎีกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Decree, Royalพระราชกฤษฎีกา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
decree nisiคำสั่งศาลที่ัยังไม่ถึงที่สุด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decreeHe was decreed to pay the fine.
decreeI need to escape from this decree.
decreeThe court decreed that she should pay the fine.
decreeThe court decreed that the charge be paid.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรากฎหมาย(v) enact, See also: decree, Syn. ออกกฎหมาย, ออกพระราชบัญญัติ, ออกพระราชกฤษฎีกา, ออกพระราชกำหนด, Example: เทศบาลเมืองอเล็คซานเดรียตรากฎหมายเกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัยใหม่, Thai Definition: สร้างกฎหมายขึ้นใช้ในสังคม
นิยม(n) decree, See also: order, decide, appoint, Syn. การกำหนด, การตั้งกฎเกณฑ์, แบบ
กฤษฎีกา(n) decree, See also: royal decree, Syn. กติกา, พระราชกฤษฏีกา, Example: รัฐบาลกำลังร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่, Thai Definition: บทกฎหมายซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้น เพื่อใช้ในการบริหาร เรียกว่า พระราชกฤษฎีกา
กำหนดกฎเกณฑ์(n) regulation, See also: decree, rule, law, Syn. กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ, ข้อกำหนด, Example: การที่สังคมได้มีกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญญัติ[banyat] (n) EN: regulation ; act ; law ; decree ; regulation  FR: décret [ m ] ; loi [ f ] ; règle [ f ] ; ordonnance [ f ]
บัญญัติ[banyat] (v) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate  FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
กำหนดกฎเกณฑ์[kamnot kotkēn] (n, exp) EN: regulation ; decree ; rule ; law  FR: décret [ m ] ; loi [ f ] ; règle [ f ] ; règlement [ m ]
คำสั่งศาล[khamsang sān] (n, exp) EN: writ ; ruling ; decree ; court order  FR: décison judiciaire [ f ] ; acte judiciaire [ m ] ; injonction [ f ]
กฎ[kot] (n) EN: law ; rule ; regulation ; edict ; enactment ; ordinance ; decree ; statute ; principle  FR: loi [ f ] ; arrêté [ m ] ; règle [ f ] ; règlement [ m ] ; décret [ m ] ; principe [ m ]
กฤษฎีกา[kritsadīkā] (n) EN: decree ; ordinance ; edict ; royal decree  FR: décret [ m ] ; ordonance [ f ] ; édit [ m ]
โองการ[ōngkān] (n) EN: sacred command ; royal edict ; royal decree  FR: ordre du roi [ m ]
พระราชกำหนด[phrarātchakamnot] (n) EN: royal act ; royal enactment ; royal emergency decree ; emergency decree
ราชทัณฑ์[rātchathan] (n) EN: punishment by royal decree ; penalty imposed by the king
โทษหลวง[thōt lūang] (n, exp) EN: punishment by royal decree

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
decree
decreed
decrees

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decree
decreed
decrees
decreeing
decree nisi

WordNet (3.0)
decree(n) a legally binding command or decision entered on the court record (as if issued by a court or judge), Syn. rescript, edict, order, fiat
decree(v) issue a decree
rule(v) decide with authority, Syn. decree

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Decree

n. [ OE. decre, F. décret, fr. L. decretum, neut. decretus, p. p. of decernere to decide; de- + cernere to decide. See Certain, and cf. Decreet, Decretal. ] 1. An order from one having authority, deciding what is to be done by a subordinate; also, a determination by one having power, deciding what is to be done or to take place; edict, law; authoritative ru&unr_;&unr_; decision. “The decrees of Venice.” Sh&unr_;&unr_;&unr_;. [ 1913 Webster ]

There went out a decree from Cæsar Augustus that all the world should be taxed. Luke ii. 1. [ 1913 Webster ]

Poor hand, why quiverest thou at this decree? Shak. [ 1913 Webster ]

2. (Law) (a) A decision, order, or sentence, given in a cause by a court of equity or admiralty. (b) A determination or judgment of an umpire on a case submitted to him. Brande. [ 1913 Webster ]

3. (Eccl.) An edict or law made by a council for regulating any business within their jurisdiction; as, the decrees of ecclesiastical councils.

Syn. -- Law; regulation; edict; ordinance. See Law. [ 1913 Webster ]

Decree

v. t. [ imp. & p. p. Decreed p. pr. & vb. n. Decreeing. ] 1. To determine judicially by authority, or by decree; to constitute by edict; to appoint by decree or law; to determine; to order; to ordain; as, a court decrees a restoration of property. [ 1913 Webster ]

Thou shalt also decree a thing, and it shall be established unto thee. Job xxii. 28. [ 1913 Webster ]

2. To ordain by fate. [ 1913 Webster ]

Decree

v. i. To make decrees; -- used absolutely. [ 1913 Webster ]

Father eternal! thine is to decree;
Mine, both in heaven and earth to do thy will. Milton. [ 1913 Webster ]

Decreeable

a. Capable of being decreed. [ 1913 Webster ]

Decreer

n. One who decrees. J. Goodwin. [ 1913 Webster ]

Decreet

n. [ Cf. Decree. ] (Scots Law) The final judgment of the Court of Session, or of an inferior court, by which the question at issue is decided. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法令[fǎ lìng, ㄈㄚˇ ㄌㄧㄥˋ,  ] decree; ordinance #14,072 [Add to Longdo]
旨意[zhǐ yì, ㄓˇ ㄧˋ,  ] decree; order #28,051 [Add to Longdo]
功令[gōng lìng, ㄍㄨㄥ ㄌㄧㄥˋ,  ] decree #129,612 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dekret { n } | Dekrete { pl }decree | decrees [Add to Longdo]
Maulkorberlass { m }decree muzzling freedom of speech [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[めい, mei] (n) (1) command; decree; (2) life; (3) destiny #1,561 [Add to Longdo]
命令[めいれい, meirei] (n, vs) (1) order; command; decree; directive; (2) { comp } (software) instruction; statement; (P) #2,541 [Add to Longdo]
判決[はんけつ, hanketsu] (n, vs, adj-no) judicial decision; judgement; judgment; sentence; decree; (P) #2,638 [Add to Longdo]
勅(P);詔(P)[ちょく(勅)(P);みことのり(P), choku ( choku )(P); mikotonori (P)] (n) imperial decree; imperial edict; (P) #5,557 [Add to Longdo]
[さく, saku] (n) (1) new moon; (2) first day of the lunar month; (3) (in ancient China) next year's calendar and decrees (distributed by the Emperor at year's end) #13,687 [Add to Longdo]
悪令[あくれい, akurei] (n) bad decree [Add to Longdo]
易姓革命[えきせいかくめい, ekiseikakumei] (n) revolution (change of dynasty) decreed by Heaven when the incumbent emperor is found lacking in moral virtue (old Chinese political thought) [Add to Longdo]
院宣[いんぜん;いんせん, inzen ; insen] (n) imperial command (decree); decree of cloistered emperor [Add to Longdo]
王法[おうほう, ouhou] (n) royal decree [Add to Longdo]
詔書[しょうしょ, shousho] (n) imperial edict; decree; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top