ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

constitute

K AA1 N S T AH0 T UW2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -constitute-, *constitute*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
constitute(vt) ก่อตั้ง, See also: สถาปนา, Syn. found, establish, set up
constitute(vt) ประกอบด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
constitute(คอน'สทิทิวทฺ) vt. ประกอบด้วย, ก่อตั้ง, ตั้งขึ้น, สถาปนา, บัญญัติ, See also: constituter, constitutor n., Syn. form

English-Thai: Nontri Dictionary
constitute(vt) ประกอบขึ้น, สถาปนา, แต่งตั้ง, บัญญัติขึ้น, สร้างขึ้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
constituted quorum(n) ครบองค์ประชุม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am only resolved to act in a manner which will constitute my own happiness, without reference to you, or to any person so wholly unconnected with me.ฉันตั้งใจที่จะปฏิบัติตนตามความสุขของฉันเอง โดยไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคุณหรือใครหน้าไหน ดังนั้นได้โปรดอย่าติดต่อกับฉันอีก Episode #1.6 (1995)
Which I think would interest the I.R.S., since it technically constitutes fraud.ผมว่าผมสน I.R.S. ที่เป็นกลไกเปิดโปงการฉ้อฉล American Beauty (1999)
Ergo, those that refused the program, while a minority, if unchecked would constitute an escalating probability of disaster.Ergo, those that refused the program, while a minority, if unchecked... ... wouldconstitute an escalating probability of disaster. The Matrix Reloaded (2003)
Every living system of earth is in decline every life support system of earth is in decline and these together constitute the biosphere the biosphere that supports and nurtures all of life not just our life but perhaps 30 million other speciesระบบชีวิตทั้งหมดบนโลก กำลังเสื่อมทรามลง ระบบที่เกื้อหนุนชีวิตทั้งหมดบนโลกกำลังเสื่อมถอย The Corporation (2003)
I have been greatly shocked and saddened by the recent atrocities committed by these criminals the extent to which people abandon values that constitute this country has become truly unacceptable...ข้ารู้สึกตระหนกและเสียใจยิ่งนัก กับเรื่องต่ำทรามที่เกิดขึ้นนี้ การทำผิดประเวณีของจำเลย เป็นการละเมิดประเพณี และไม่เกรงกลัวกฎหมายของบ้านเมือง Portrait of a Beauty (2008)
So, even if I liked him, it'd constitute a conflict of interests...และ, ถ้าฉันชอบเขา, มันจะเกิดข้อขัดแย้งขึ้นได้... . Passengers (2008)
I believe it's clear that these alone constitute just cause for a level 3 alert.ผมเชื่อมั่นว่าพวกนี้ทำงานตามลำพัง ในการปฎิบัติการระดับ 3 WarGames: The Dead Code (2008)
Smoking marijuana, eating Cheetos, and masturbating do not constitute - plans in my book.นอนดูดกัญชา กินมันฝรั่ง และชักว่าวทั้งวัน 4 Days Out (2009)
However, you could argue in some sense that hops constitute one of your five a day.ซึ่งเบียร์พวกแกไม่มี แต่พวกแกอาจจะเถียงได้ว่า Everyone (2009)
Data from an fMRI doesn't constitute evidence either...ผลจาก fMRI ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานได้เมือนกัน Episode #1.3 (2009)
His Majesty King George the Fifth did constitute order and declare that there should be a Guardian...เพื่อเราจะได้สั่งการแทนพระองค์ หม่อมฉันเองก็ยังสับสนอยู่ The King's Speech (2010)
Together you constitute a clear and present danger to the store.พวกแกนี่มันตัวสร้างปัญหาให้ร้านจริงๆ Chuck Versus the Final Exam (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
constituteA committee was constituted to investigate prices.
constituteHe was constituted representative of the party.
constituteShe is delicately constituted.
constituteSix members constitute the committee.
constituteSix professors constitute the committee.
constituteSusie is so constituted that she cannot forgive and forget things.
constituteThese things constitute a balanced meal.
constituteThe universe on the earth is constituted of atoms.
constituteTwelve musicians constitute the society.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONSTITUTE K AA1 N S T AH0 T UW2 T
CONSTITUTED K AA1 N S T AH0 T UW2 T AH0 D
CONSTITUTES K AA1 N S T AH0 T UW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
constitute (v) kˈɒnstɪtjuːt (k o1 n s t i t y uu t)
constituted (v) kˈɒnstɪtjuːtɪd (k o1 n s t i t y uu t i d)
constitutes (v) kˈɒnstɪtjuːts (k o1 n s t i t y uu t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
因となり果となる[いんとなりかとなる, intonarikatonaru] (exp) to constitute the cause and effect [Add to Longdo]
還元脱脂乳[かんげんだっしにゅう, kangendasshinyuu] (n) reconstituted skim milk [Add to Longdo]
気血水[きけっすい, kikessui] (n) life force, blood, and colourless bodily fluids (three elements that constitute an organism according to traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
元に戻す[もとにもどす, motonimodosu] (exp, v5s) to go back to the start; to reset; to restore; to return to the point (of a discussion); to reconstitute [Add to Longdo]
潤びる[ほとびる, hotobiru] (v1, vi) (See 潤ける) to be rehydrated; to be reconstituted; to swell from absorbed moisture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Constitute \Con"sti*tute\ (k[o^]n"st[i^]*t[=u]t), n.
   An established law. [Obs.] --T. Preston.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Constitute \Con"sti*tute\ (k[o^]n"st[i^]*t[=u]t), v. t. [imp. &
   p. p. {Constituted}; p. pr. & vb. n. {Constituting}.] [L.
   constitutus, p. p. of constiture to constitute; con- +
   statuere to place, set, fr. status station, fr. stare to
   stand. See {Stand}.]
   1. To cause to stand; to establish; to enact.
    [1913 Webster]
 
       Laws appointed and constituted by lawful authority.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To make up; to compose; to form.
    [1913 Webster]
 
       Truth and reason constitute that intellectual gold
       that defies destruction.       --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   3. To appoint, depute, or elect to an office; to make and
    empower.
    [1913 Webster]
 
       Me didst Thou constitute a priest of thine.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   {Constituted authorities}, the officers of government,
    collectively, as of a nation, city, town, etc. --Bartlett.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 constitute
   v 1: form or compose; "This money is my only income"; "The stone
      wall was the backdrop for the performance"; "These
      constitute my entire belonging"; "The children made up the
      chorus"; "This sum represents my entire income for a year";
      "These few men comprise his entire army" [syn:
      {constitute}, {represent}, {make up}, {comprise}, {be}]
   2: create and charge with a task or function; "nominate a
     committee" [syn: {appoint}, {name}, {nominate}, {constitute}]
   3: to compose or represent:"This wall forms the background of
     the stage setting"; "The branches made a roof"; "This makes a
     fine introduction" [syn: {form}, {constitute}, {make}]
   4: set up or lay the groundwork for; "establish a new
     department" [syn: {establish}, {found}, {plant},
     {constitute}, {institute}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top