ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chosen

CH OW1 Z AH0 N   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chosen-, *chosen*
Possible hiragana form: ちょせん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chosen[VT] กริยาช่อง 3 ของ choose
chosen[VI] กริยาช่อง 3 ของ choose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chosen(โซ'เซิน) n. กริยาช่อง 3 ของ choose adj. เลือกสรรแล้ว
well-chosen(เวล'โช เซิน) adj. เลือกมาอย่างดี,คัดมาอย่างด'

English-Thai: Nontri Dictionary
chosen(vt) pp ของ choose

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At a feast by lottery the victim was chosen.โดยผู้นั้นได้จากการจับฉลาก. The Great Dictator (1940)
Tonight, at this feast, one of you will be chosen.คืนนี้ เราจัดงานฉลอง 1 ในพวกคุณจะได้รับเกียรตินั้น The Great Dictator (1940)
I know that it is the wish of all of us to be chosen this night to die for Tomainia.ผมรู้ว่าพวกคุณ ต้องการเช่นนั้น ผู้ที่โชคดีในคืนนี้ จะสละชีพเพื่อ โทไมเนีย The Great Dictator (1940)
Gentlemen, I shall now retire until fate has chosen the liberator.สุภาพบุรุษ ผมต้องไปก่อน เพื่อให้พวกท่านได้เลือกผู้กล้า The Great Dictator (1940)
He felt the strength of the great fish moving steadily toward what he had chosen... ... and he thought, "When once through my treachery... ... it had been necessary for him to make a choice... ... his choice had been to stay in the deep water... ... far out beyond all snares and traps and treacheries.เขารู้สึกแข็งแรงของปลาที่ดี ผ่านสายที่มีต่อการเคลื่อนไหว อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เขาได้รับการแต่งตั้งและ เขาคิดว่า The Old Man and the Sea (1958)
- Before a new victim is chosen.ก่อนที่จะตกคือเหยื่อได้รับการแค่ง ตั้งใหม่ Help! (1965)
You are lucky to be chosen!คุณอยู่ครับโชคดีที่ได้รับเลือก แม่ของฉันจะให้ Help! (1965)
My old mum would give her right hand to be chosen.มือขวาของเธอที่ได้รับเลือก นี้คืออะไร? Help! (1965)
Until this moment you were safe because my sister was chosen and no other could be sacrificed to Kaili.จนถึงขณะนี้คุณมีความปลอดภัย เพราะว่าน้องสาวของฉันได้รับการ คัดเลือก และไม่มีการอื่น ๆ ที่อาจจะมีการ เสียสละเพื่อ ไคยีลี Help! (1965)
(Soft clang) (Ahme) 'And a new day dawns, a new victim is chosen...และวันใหม่เกิดคือเหยื่อได้รับการ แค่งตั้งใหม่ Help! (1965)
And grant, in the name of Your prophet, our great Lawgiver, that we, Your chosen servants, created and born in Your divine image, may aspire the more perfectly to that spiritual godliness and bodily beautyเเละประกาศชัยในพระนามท่าน เทพเจ้าผู้ยิ่งยง เราคือสาวกผู้ซึ่งท่านเลือกสรรมาเกิด Beneath the Planet of the Apes (1970)
We are still God's chosen ones.เรายังได้รับการปกป้อง Beneath the Planet of the Apes (1970)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chosenFor a guy who was chosen by his father as the only son to be taught the secrets of this (martial) art he doesn't have much of a kick.
chosenHave you chosen what to do next Sunday yet?
chosenHe was among those chosen.
chosenHe was chosen by election.
chosenHe was chosen captain.
chosenHe was chosen out of a number of applicants.
chosenHe was chosen to be a member of the team.
chosenHowever, in America, sports teams are generally chosen by skill, and academic courses by ability.
chosenI had the good fortune to be chosen.
chosenI realized that what I had chosen didn't really interest me.
chosenI was chosen as a member of the team.
chosenNo matter what your profession, or how happy you may be in it, there are moments when you wish you had chosen some other career.

CMU English Pronouncing Dictionary
CHOSEN    CH OW1 Z AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chosen    (v) tʃˈouzən (ch ou1 z @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
选召[xuǎn zhào, ㄒㄩㄢˇ ㄓㄠˋ, / ] chosen and called [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
御題[ぎょだい, gyodai] (n) theme chosen for an imperial poetry contest [Add to Longdo]
候補地[こうほち, kouhochi] (n) proposed site; site chosen [Add to Longdo]
緒戦[しょせん(P);ちょせん, shosen (P); chosen] (n) beginning of hostilities; beginning of competition; (P) [Add to Longdo]
選に入る[せんにはいる, sennihairu] (exp,v5r) to be selected; to be chosen [Add to Longdo]
選ばれし者;撰ばれし者;択ばれし者[えらばれしもの, erabareshimono] (n) the chosen one; the chosen ones; the select few [Add to Longdo]
選曲[せんきょく, senkyoku] (n) (1) chosen song; choosing a song; (vs) (2) to choose a song [Add to Longdo]
選民[せんみん, senmin] (n) the chosen people [Add to Longdo]
選民意識[せんみんいしき, senmin'ishiki] (n) sense of being the chosen people [Add to Longdo]
選民思想[せんみんしそう, senminshisou] (n) (See 選民) elitism; idea of being part of a chosen people [Add to Longdo]
代表取締役[だいひょうとりしまりやく, daihyoutorishimariyaku] (n) representative director (i.e. someone chosen by the board of directors from among the directors to actually represent the company in its dealings with the outside world) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Choose \Choose\, v. t. [imp. {Chose}; p. p. {Chosen}, {Chose}
   (Obs.); p. pr. & vb. n. {Choosing}.] [OE. chesen, cheosen,
   AS. ce['o]san; akin to OS. kiosan, D. kiezen, G. kiesen,
   Icel. kj[=o]sa, Goth. kiusan, L. gustare to taste, Gr. ?,
   Skr. jush to enjoy. [root]46. Cf. {Choice}, 2d {Gust}.]
   1. To make choice of; to select; to take by way of preference
    from two or more objects offered; to elect; as, to choose
    the least of two evils.
    [1913 Webster]
 
       Choose me for a humble friend.    --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To wish; to desire; to prefer. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       The landlady now returned to know if we did not
       choose a more genteel apartment.   --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   {To choose sides}. See under {Side}.
 
   Syn: Syn. - To select; prefer; elect; adopt; follow.
 
   Usage: To {Choose}, {Prefer}, {Elect}. To choose is the
      generic term, and denotes to take or fix upon by an
      act of the will, especially in accordance with a
      decision of the judgment. To prefer is to choose or
      favor one thing as compared with, and more desirable
      than, another, or more in accordance with one's tastes
      and feelings. To elect is to choose or select for some
      office, employment, use, privilege, etc., especially
      by the concurrent vote or voice of a sufficient number
      of electors. To choose a profession; to prefer private
      life to a public one; to elect members of Congress.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chosen \Cho"sen\, p. p. of {Choose}.
   Selected from a number; picked out; choice.
   [1913 Webster]
 
      Seven hundred chosen men left-handed.  --Judg. xx.
                          16.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chosen \Cho"sen\, n.
   One who, or that which is the object of choice or special
   favor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chosen
   n 1: one who is the object of choice; who is given preference;
      "she was Mama's chosen"
   2: the name for Korea as a Japanese province (1910-1945)
   3: an exclusive group of people; "one of the elect who have
     power inside the government" [syn: {chosen}, {elect}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top