ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

election

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -election-, *election*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
election commission(n) คณะกรรมการเลือกตั้ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
election(n) การเลือก, See also: การคัดสรร
electioneer(vi) ใช้อิทธิพลหรือวิธีการที่ไม่ซื่อสัตย์เพื่อได้คะแนนเสียงมา
electioneer(vi) รณรงค์หาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, See also: รณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้ง, Syn. campaign, canvass

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
election(อีเลค'เชิน) n. การเลือกตั้ง, การคัดเลือก, การเลือก, สิทธิการเลือกตั้ง, การเลือกโดยพระผู้เป็นเจ้า, Syn. selection
electioneer(อีเลค'เชินเนียร์) vi. ดำเนินการหาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, See also: electioneerer n. ดูelectioneer
by-electionn. การเลือกตั้งซ่อม, Syn. bye-election
selection(ซีเลค'เชิน) n. การเลือก, การคัดเลือก, สิ่งที่ได้รับเลือก, Syn. election, discrimination

English-Thai: Nontri Dictionary
election(n) การคัดเลือก, การเลือกตั้ง, การเลือก, สิทธิการเลือกตั้ง
electioneer(vt) ช่วยหาเสียง, ช่วยโฆษณา
BY-by-election(n) การเลือกตั้งซ่อม
reelection(n) การเลือกตั้งใหม่, การเลือกใหม่, การเลือกตั้งซ่อม
selection(n) การเลือก, การเลือกสรร, การคัดเลือก, การเลือกเฟ้น, สิ่งที่เลือก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electionการเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electionการเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
election, certificate ofหนังสือสำคัญการได้รับเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
election, contestedการเลือกตั้งที่มีการคัดค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
election, generalการเลือกตั้งทั่วไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
election, generalการเลือกตั้งทั่วไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
election, primaryการเลือกตั้งผู้สมัครรอบแรก (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
election, special๑. การเลือกตั้งซ่อม (อเมริกัน)๒. การเลือกตั้งพิเศษ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electioneeringการหาเสียงเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Election forecastingพยากรณ์การเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Election lawกฎหมายเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Election monitoringการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Election officialsข้าราชการและพนักงานการเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Electionsการเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Elections in literatureการเลือกตั้งในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or if it's election night and you want to celebrate, because some fudge-packer was elected the first queer president.หรือคุณอยากจะฉลอง คืนวันเลือกตั้ง... ...เพราะว่าคู่ขาคุณชนะการเลือกตั้ง ได้เป็นประธานาธิบดีกะเทยคนแรก As Good as It Gets (1997)
Before the St. Mary's crises no one would have predicted the results of the election that year.ก่อนวิกฤตการณ์ที่ เซนต์แมรี่... ...ไม่มีใครคาดเดาผล การเลือกตั้งในปีนั้นได้. V for Vendetta (2005)
Congratulate you on the success in the first election of G-Boy Contestยินดีด้วย ท่านผ่านการคัดเลือกรอบแรกของG-Boy Contest Go Go G-Boys (2006)
First election of G-Boyผู้ผ่านรอบแรกของการประกวดG-boy Go Go G-Boys (2006)
I've got an election to win and a family to feed, okay?กับพวกเรา เราต้องยอมรับมัน พีท เข้าใจไหม Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
Not when you're gonna ruin an election for me.ถ้านายไม่ทำลายทุกอย่างของฉัน Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
However, president Clinton is facing an election next year...อย่างไรก็ดี ประธานธิบดีคลินตันก็ต้องเผชิญกับการเลือกตั้งใหม่ในปีหน้า.. Heavenly Forest (2006)
The Election of Destiny Will Be on February 14!เอ่อ.. เราต้องตัดสินใจว่าเราจะทำอะไร ในงานวัฒนธรรมนะ My Boss, My Hero (2006)
"The Third will be decided through election on February 14."ไม่นะ! My Boss, My Hero (2006)
The election and the graduation exam..ฉันจะให้เจ๊หน้าเหล็กเห็นไม่ได้ My Boss, My Hero (2006)
Leave the election to us.ฉันคิดว่าเขาชอบเธอจิงๆนะ My Boss, My Hero (2006)
February 14 is Election Day.ประมาณนั้น... My Boss, My Hero (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
electionA general election was in the air.
electionA general election will be held in May.
electionAmerican politics are interesting to watch, especially during a presidential election.
electionA politician thinks of the next election; a statesman, the next generation.
electionElection returns were what we had expected.
electionEveryone held their breath to see who would win the presidential election.
electionEveryone was glued to the TV set as the election results came in.
electionHe chose not to run for the presidential election.
electionHe clinched the election when he came out against a tax increase.
electionHe defeated his opponent in the election.
electionHe fought a successful election campaign.
electionHe has the election under his belt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเลือกตั้ง(n) election
โฆษณาหาเสียง(n) electioneer, Syn. หาเสียง, Example: ผู้ลงสมัครต่างเร่งโฆษณาหาเสียงกันยกใหญ่ในช่วงโค้งสุดท้าย, Thai Definition: แสวงหาคะแนนเสียงด้วยการประกาศคุณความดีของบุคคลนั้น
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง(n) Election Commission of Thailand
หัวคะแนน(n) election canvasser, See also: election campaigner, Example: การจ่ายเงินซื้อเสียงจะจ่ายผ่านทางหัวคะแนน มักจะกระทำกันในระยะ 2-3 วันก่อนวันเลือกตั้ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้รับหาคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครระดับเลือกตั้ง, Notes: (ปาก)
หัวคะแนน(n) election canvasser, See also: election campaigner, Example: การจ่ายเงินซื้อเสียงจะจ่ายผ่านทางหัวคะแนน มักจะกระทำกันในระยะ 2-3 วันก่อนวันเลือกตั้ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้รับหาคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครระดับเลือกตั้ง, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุดข้อมูล[chut khømūn] (n, exp) EN: data set  FR: sélection [ f ]
เฟ้น[fen] (v) EN: select ; choose ; pick out ; pick and choose ; cull  FR: choisir (soigneusement) ; sélectionner
หาเสียง[hāsīeng] (v) EN: campaign ; run for an election ; try to get votes ; solicit votes ; woo  FR: faire campagne ; mener campagne ; chercher à attirer les électeurs
หัวคะแนน[hūakhanaēn] (n) EN: canvasser ; election canvasser ; election campaigner  FR: militant [ m ]
กำหนดเลือกตั้ง[kamnot leūaktang] (v, exp) EN: call an election ; set an election  FR: appeler à une élection ; décider une élection ; fixer une élection
กำหนดตัว[kamnot tūa] (v, exp) EN: select ; choose  FR: sélectionner une personne ; choisir une personne
การคัดเลือก[kān khatleūak] (n) EN: selection ; choosing  FR: sélection [ f ]
การคัดเลือกโดยธรรมชาติ[kān khatleūak dōi thammachāt] (n, exp) FR: sélection naturelle [ f ]
การเลือก[kān leūak] (n) EN: choice ; selection  FR: choix [ m ] ; sélection [ f ]
การเลือกตั้ง[kān leūaktang = kān leuaktang] (n) EN: general election  FR: élection [ f ] ; élections [ fpl ] ; élections législatives [ fpl ] ; votation (Sui.) [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
election
elections
election's
electioneer
electioneers
electioneering

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
election
elections
electioneering

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
普选[pǔ xuǎn, ㄆㄨˇ ㄒㄩㄢˇ,   /  ] election with general suffrage; general election #35,630 [Add to Longdo]
参选人[cān xuǎn rén, ㄘㄢ ㄒㄩㄢˇ ㄖㄣˊ,    /   ] election participant; candidate [Add to Longdo]
选举委员会[xuǎn jǔ wěi yuán huì, ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ,      /     ] election committee [Add to Longdo]
选举法庭[xuǎn jǔ fǎ tíng, ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ ㄈㄚˇ ㄊㄧㄥˊ,     /    ] election court [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
選出[せんしゅつ, senshutsu] TH: การคัดเลือก  EN: election

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wahl { f } | Wahlen { pl } | Wahlen durchführenelection | elections | to hold elections [Add to Longdo]
Wahlergebnis { n }; Wahlausgang { m } | Wahlergebnisse { pl }election result | election results [Add to Longdo]
Wahlhelfer { m }; Wahlhelferin { f }election worker [Add to Longdo]
Wahlkampf { m }; Wahlfeldzug { m } | Wahlkämpfe { pl }; Wahlfeldzüge { pl } | einen Wahlkampf führenelection campaign | election campaigns | to run an election campaign [Add to Longdo]
Wahlkampf { m }election contest [Add to Longdo]
Wahlleiter { m }; Wahlleiterin { f }election official [ Am. ]; returning officer [Add to Longdo]
Wahlmanipulation { f }election rigging; ballot rigging [Add to Longdo]
Wahlprogramm { n }election manifesto [Add to Longdo]
Wahlpropaganda { f }election propaganda [Add to Longdo]
Wahlrede { f } | Wahlreden { pl }election speech | election speeches [Add to Longdo]
Wahlsieg { m } [ pol. ]election victory [Add to Longdo]
Wahlversammlung { f } | Wahlversammlungen { pl }election meeting; elective assembly | election meetings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
選挙[せんきょ, senkyo] (n, vs, adj-no) election; (P) #385 [Add to Longdo]
選出[せんしゅつ, senshutsu] (n, vs) election; (P) #1,149 [Add to Longdo]
[せん, sen] (n, n-suf) selection; choice; choosing; picking; election; (P) #1,587 [Add to Longdo]
選択[せんたく, sentaku] (n, vs) selection; choice; option; (P) #1,707 [Add to Longdo]
選抜[せんばつ, senbatsu] (n, vs) selection; choice; picking out; (P) #2,453 [Add to Longdo]
選考(P);銓衡[せんこう, senkou] (n, vs) selection; screening; (P) #2,818 [Add to Longdo]
落選[らくせん, rakusen] (n, vs) election loss; rejection; (P) #3,294 [Add to Longdo]
出馬[しゅつば, shutsuba] (n, vs) (1) going on horseback; (2) going in person; (3) running for election; (P) #5,070 [Add to Longdo]
選定[せんてい, sentei] (n, vs) selection; (P) #5,073 [Add to Longdo]
前面[ぜんめん, zenmen] (n) (1) front part; frontage; facade; (2) initial pledge (e.g. election); opening slogan; (P) #7,367 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection [Add to Longdo]
項目選択[こうもくせんたく, koumokusentaku] item selection [Add to Longdo]
参照選択型[さんしょうせんたくがた, sanshousentakugata] selection type [Add to Longdo]
自動選択[じどうせんたく, jidousentaku] automatic selection [Add to Longdo]
色選択モード[いろせんたくモード, irosentaku mo-do] colour selection mode [Add to Longdo]
選択[せんたく, sentaku] choice (vs), selection [Add to Longdo]
選択解除[せんたくかいじょ, sentakukaijo] deselection (vs) [Add to Longdo]
選択機能[せんたくきのう, sentakukinou] function preselection capability [Add to Longdo]
選択肢[せんたくし, sentakushi] selection, choices (of a multiple choice test) [Add to Longdo]
選択状態[せんたくじょうたい, sentakujoutai] selection condition(s) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Election \E*lec"tion\, n. [F. ['e]lection, L. electio, fr.
   eligere to choose out. See {Elect}, a.]
   1. The act of choosing; choice; selection.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of choosing a person to fill an office, or to
    membership in a society, as by ballot, uplifted hands, or
    viva voce; as, the election of a president or a mayor.
    [1913 Webster]
 
       Corruption in elections is the great enemy of
       freedom.               --J. Adams.
    [1913 Webster]
 
   3. Power of choosing; free will; liberty to choose or act.
    "By his own election led to ill." --Daniel.
    [1913 Webster]
 
   4. Discriminating choice; discernment. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To use men with much difference and election is
       good.                 --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   5. (Theol.) Divine choice; predestination of individuals as
    objects of mercy and salvation; -- one of the "five
    points" of Calvinism.
    [1913 Webster]
 
       There is a remnant according to the election of
       grace.                --Rom. xi. 5.
    [1913 Webster]
 
   6. (Law) The choice, made by a party, of two alternatives, by
    taking one of which, the chooser is excluded from the
    other.
    [1913 Webster]
 
   7. Those who are elected. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The election hath obtained it.    --Rom. xi. 7.
    [1913 Webster]
 
   {To contest an election}. See under {Contest}.
 
   {To make one's election}, to choose.
    [1913 Webster]
 
       He has made his election to walk, in the main, in
       the old paths.            --Fitzed.
                          Hall.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 election
   n 1: a vote to select the winner of a position or political
      office; "the results of the election will be announced
      tonight"
   2: the act of selecting someone or something; the exercise of
     deliberate choice; "her election of medicine as a profession"
   3: the status or fact of being elected; "they celebrated his
     election"
   4: the predestination of some individuals as objects of divine
     mercy (especially as conceived by Calvinists)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top