ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

selected

S AH0 L EH1 K T AH0 D   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -selected-, *selected*, select, selecte
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Hanaki, like I said before, we've selected Masumi Arimura to play the heroine.คุณฮานากิ อย่างที่ผมเคยบอกไป เราเลือก อะริมุระ มาซุมิ สำหรับบทนางเอก Confrontation (2017)
That's why I selected you.ฉันถึงเลือกคุณยังไงล่ะ Confrontation (2017)
I selected women appropriate for you, and had them come to your home.ฉันเลือกผู้หญิงที่เหมาะกับคุณ และให้พวกเธอมาที่บ้าน Confrontation (2017)
If HAN selected and we investigated, game was over.ถ้านายฮันเลือก แล้วเราสอบสวน เกมก็จบ The King (2017)
The girl was later revealed to be the granddaughter of a local farmer selected by Mirando CEO...เด็กสาวถูกเปิดเผยในเวลาต่อมาว่า เป็นหลานของคุณปู่ เกษตรกรท้องถิ่นที่ได้รับเลือก โดยซีอีโอของมิรานโด... Okja (2017)
They say Okja was selected as the best pig.พวกเขาพูดว่า โอคจาได้รับเลือกให้เป็นสุดยอดหมู Okja (2017)
A few of us, the best of the best... are selected for the...ก็มีไม่กี่คน ที่สุดของที่สุด ถูกคัดเลือกเพื่อ... The Boss Baby (2017)
And what uh, delightful Boston neighborhood have you selected for us to live in?อาเลือกย่านน่าอยู่ไหน ของบอสตันให้อยู่ล่ะ Manchester by the Sea (2016)
Now you only get one shot to blow that audience away, so choose carefully from the list of songs I've selected for each of you.คุณมีโอกาสเดียวที่จะทำให้ผู้ฟังใจกระเจิง ฉะนั้น เลือกให้ดี จะเอาเพลงไหนจากรายการที่ผมคัดสรรให้แต่ละคน Sing (2016)
Imagine a group of brilliant outlaws like yourselves, each selected for their unique ability, all working together as a team.ลองนึกภาพกลุ่มอาชญากรที่มีพรสวรรค์ เหมือนพวกนาย แต่ละคนเลือกความสามารถที่ต่างกัน Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)
You've selected an outsider over your own daughter?นี่พ่อเลือกคนนอกแทนที่จะเป็นลูกสาวตัวเองหรอ The Offer (2015)
We're investigating the murders, and we have reason to believe that whoever hired that assassin has selected you as the next target.เรากำลังสืบสวน เพื่อหาตัวฆาตกร และเรามีเหตุให้เชื่อได้ ว่าใครก็ตามที่จ้างนักฆ่า ได้เลือกคุณ เป็นเป้าหมายถัดไป  ()

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
selectedHe selected a Christmas gift for her.
selectedHe selected a pair to match his suit.
selectedHe was proud that he was selected by the people.
selectedIt was by no means unanimous but your proposal was selected.
selectedShe selected a blue dress from the wardrobe.
selectedShe selected a hat to match her new dress.
selectedShe was especially selected for the post.
selectedThe "People's Choice" award, by public polling, was announced again this year and Mel Gibson and Julia Roberts were selected as the most popular male, and female, film actors.
selectedThe president shall be selected by majority vote.
selectedThis car was selected the "car of the year".
selectedWe selected the chairman by a vote.

CMU English Pronouncing Dictionary
SELECTED    S AH0 L EH1 K T AH0 D
SELECTED    S AH0 L EH1 K T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
selected    (v) sˈɪlˈɛktɪd (s i1 l e1 k t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
选入[xuǎn rù, ㄒㄩㄢˇ ㄖㄨˋ, / ] selected (for admission); elected [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausgewählte Werkeselected works [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お任せ;御任せ[おまかせ, omakase] (n,vs) (See 任せる・1,任せる・2) leaving a decision to someone else (often of a meal to be selected by the chef) [Add to Longdo]
音仮名[おんがな, ongana] (n) (obsc) (prior to the advent of kana) kanji used to represent readings of words, selected for their on-yomi, regardless of meaning [Add to Longdo]
謹選[きんせん, kinsen] (n) carefully selected [Add to Longdo]
訓仮名[くんがな, kungana] (n) (obsc) (prior to the advent of kana) kanji used to represent readings of words, selected for their kun-yomi, regardless of meaning [Add to Longdo]
私年号[しねんごう, shinengou] (n) (obsc) era name selected by commoners (as opposed to the imperial court) [Add to Longdo]
詩選[しせん, shisen] (n) selected poems [Add to Longdo]
新撰;新選[しんせん, shinsen] (n,vs) newly compiled, selected or edited [Add to Longdo]
推奨文献目録[すいしょうぶんけんもくろく, suishoubunkenmokuroku] (n) selected bibliography [Add to Longdo]
選に入る[せんにはいる, sennihairu] (exp,v5r) to be selected; to be chosen [Add to Longdo]
選歌[せんか, senka] (n) selection of poems; selected poems [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
選集[せんしゅう, senshuu] anthology, selected extracts [Add to Longdo]
選択された実行可能試験項目群[せんたくされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, sentakusaretajikkoukanoushikenkoumokugun] selected executable test suite [Add to Longdo]
選択された抽象的試験項目群[せんたくされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, sentakusaretachuushoutekishikenkoumokugun] selected abstract test suite [Add to Longdo]
選択クラス[せんたくクラス, sentaku kurasu] selected class [Add to Longdo]
選択パラメタ[せんたくパラメタ, sentaku parameta] selected parameter, selective parameter [Add to Longdo]
選択領域[せんたくりょういき, sentakuryouiki] selected area [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Select \Se*lect"\, v. t. [imp. & p. p. {Selected}; p. pr. & vb.
   n. {Selecting}.]
   To choose and take from a number; to take by preference from
   among others; to pick out; to cull; as, to select the best
   authors for perusal. "One peculiar nation to select."
   --Milton.
   [1913 Webster]
 
      The pious chief . . .
      A hundred youths from all his train selects. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 selected
   adj 1: chosen in preference to another [ant: {unselected}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top